بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فعالیت آنزیمی


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی ) Meloidogyne javanica ) (چکیده)
2 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
3 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
4 - جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی (چکیده)
5 - تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه (چکیده)
6 - چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت های آنزیمی خاک (چکیده)
7 - بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو (چکیده)
8 - تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه (چکیده)
9 - جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها (چکیده)
10 - بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی (چکیده)
11 - شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت (چکیده)
12 - تاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
13 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)