بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نشست زمین


موارد یافت شده: 13

1 - ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران (چکیده)
2 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
3 - پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد (چکیده)
4 - مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی (چکیده)
5 - مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (چکیده)
6 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
7 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
8 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
9 - ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (چکیده)
10 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
11 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
12 - بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
13 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)