بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 16s rRNA


موارد یافت شده: 20

1 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
2 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
3 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
4 - Phenotypic and molecular characterization of Sinorhizobium meliloti strains isolated from the roots of Medicago sativa in Iran (چکیده)
5 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
6 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
7 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
8 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
9 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
10 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
11 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
12 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
13 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
14 - Scorpions of the genusOdontobuthusVachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) from Iran: Phylogenetic relationships inferred from mitochondrial DNA sequence data (چکیده)
15 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
16 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
17 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
18 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
19 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
20 - Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data (چکیده)