بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ELISA


موارد یافت شده: 54

1 - Prevalence of bovine herpes virus -1 antibodies in bulk tank milk of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
2 - Serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in apparently healthy cats regarding age, gender, breed, diet type, reproductive status, and housing condition (چکیده)
3 - The effects of age, sex, breed, diet, reproductive status and housing condition on the amounts of 25(OH) vitamin D in the serum of healthy dogs: Reference values (چکیده)
4 - Seroprevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in one-humped camelsand itsribonucleic acid in ticks attached to one-humped camels (Camelus dromedarius) imported from Pakistan into Iran (چکیده)
5 - Molecular and serological detection of Neospora caninum in multiple tissues and CSF in asymptomatic infected stray dogs in Tehran, Iran (چکیده)
6 - A comparative study on histamine levels of refrigerated trout fillets using competitive ELISA and HPLC methods (چکیده)
7 - Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii Antibodies in Bulk Milk of Dairy Cattle,Mashhad, Iran (چکیده)
8 - Using Rose Bengal, Wright and indirect ELISA methods for detection of Brucellosis in sheep with history of abortion in Gonbad-e Qabus (چکیده)
9 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان (چکیده)
10 - Comparison of Fecal Egg Counts and ELISA for the diagnosis of Dicrocoelium Dendriticum infection (چکیده)
11 - Expression of Hemagglutinin–Neuraminidase and fusion epitopes of Newcastle Disease Virus in transgenic tobacco (چکیده)
12 - Enriched DNA aptamer pool for HER2-positive breast cancer cell line (چکیده)
13 - Seroepidemiological Study of Toxocariasis in the Owners of Domestic Cats and Dogs in Mashhad, Northeastern Iran (چکیده)
14 - The effect of Mycobacterium Avium paratuberculosis infection on digital diseases occurrence in dairy herds (چکیده)
15 - Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in the One-Humped Camel (Camelus dromedarius) in East and Northeast of Iran (چکیده)
16 - DETERMINATION OF HISTAMINE IN CANNED TUNA USING ELISA METHOD (چکیده)
17 - Prevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in the northeast of Iran (چکیده)
18 - Serodiagnosis of Brucella Infection in Aborted Cattle by an Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay in some Dairy Herds in Mashhad, Iran (چکیده)
19 - Comparison of Serological tests iELISA with Rose Bengal for the Detection of Brucellosis (چکیده)
20 - ساخت و ارزیابی کیت اندازه‌گیری ایمونوگلبولین G با استفاده از نانوذرّات پارامغناطیسی اکسید آهن (چکیده)
21 - The relationship between antibody generated against BVD virusand hematologic finding associated with non-specific immunity in high yielding cows (چکیده)
22 - ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدان (چکیده)
23 - بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی (چکیده)
24 - مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی (چکیده)
25 - Serological evaluation of relationship between viral pathogens (BHV-1, BVDV, BRSV, PI-3V, and Adeno3) and dairy calf pneumonia by indirect ELISA. (چکیده)
26 - Prevalence of Bovine Leukemia Virus (BLV) Antibodies in Bulk Tank Milk of Dairy Cattle Herds of Mashhad area, North East of Iran (چکیده)
27 - Prevalence of Leptospira hardjo antibody in bulk tank milk in some dairy herds in Mashhad suburb (چکیده)
28 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay by purified gp51SU for detection of antibodies to bovine leukemia virus (چکیده)
29 - FIRST REPORT OF CSNV IN IRAN AND OCCURRENCE OF SOME VIRAL DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS IN MASHHAD REGION, IRAN (چکیده)
30 - Serodiagnosis of sheep hydatidosis with hydatid fluid, protoscolex, and whole body of Echinococcus granulosus antigens (چکیده)
31 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) (چکیده)
32 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) (چکیده)
33 - Comparison of Hydatid fluid, Protoscolex and Whole body Antigens of Echinococcus granulosus in Serodiagnosis of Sheep Hydatidosis (چکیده)
34 - Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for seroepidemiological studies of enzootic bovine leukosis (چکیده)
35 - Detection of antibody against infectious bovine rhinotracheitis glycoprotein gE in aborted cattle in Mashhad, Iran (چکیده)
36 - Use of Somatic and Excretory- Secretory Antigens of Fasciola hepatica in Diagnosis of Sheep by ELISA (چکیده)
37 - تشخیص آنتی بادی علیه گلیکوپروتئین E رینوتراکئیت عفونی گاوان در سرم گاوهای سقطی در مشهد، ایران (چکیده)
38 - Prevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus antibodies and antigen among the aborted cows in industrial dairy cattle herds in Mashhad area - Iran (چکیده)
39 - Antibody Responses to Hydatid Cyst in Experimentally Infected Lambs (چکیده)
40 - استفاده از آنتی ژنهای پیکری و ترشحی فاسیولاهپاتیکا در تشخیص بیماری فاسیولوز در گوسفند با روش الایزا (چکیده)
41 - Evaluation of relationship between Rotavirus and Coronavirus infections with calf diarrhea by capture ELISA (چکیده)
42 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
43 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
44 - Evaluation of antibody against hydatid fluid, protoscolex and adult worms of Echinococcus granulosus antigens by ELISA in mice (چکیده)
45 - Antibody response against hydatid fluid, protoscolex and whole body of Echinococcus granulosus antigens in lambs (چکیده)
46 - A SURVEY ON ANTIBODY RESPONSE AGAINST HYDATID FLUID, PROTOSCOLEX AND WHOLE BODY OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ANTIGENS BY ELISA (چکیده)
47 - Prevalence of Bovine Viral Diarrhoea Virus antibodies among the induatrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran - (چکیده)
48 - Prevalence of Rotavirus and Coronavirus in healthy calves and calves with diarrhoea in Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
49 - The comparative survey of Bovine Viral Diarrhoea Virus antigen cattle in industrial dairy herds and slaughter house of Mashhad area-Iran (چکیده)
50 - Chicken infectious anaemia virus infection among broiler chicken flocks in Iran (چکیده)
51 - بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان (چکیده)
52 - Application of a Modified Human ELISA Kit for (چکیده)
53 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibodies in bulk tank milk of industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
54 - Application of a modified human enzyme-linked immunosorbent assay kit for diagnosis of hydatidosis in sheep (چکیده)