بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اقتباس


موارد یافت شده: 19

1 - مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران (چکیده)
2 - واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن (چکیده)
3 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)
4 - بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت (چکیده)
5 - ظرفیت‏های نمایشی منظومه زرین‏ قبانامه براساس شخصیت‏ پردازی سلیمان نبی(ع) (چکیده)
6 - کودکی با زبان خاموش: اقتباس رمان پدر آن دیگری اثر پرینوش صنیعی (چکیده)
7 - بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا (چکیده)
9 - بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر (چکیده)
10 - بررسی بحران هویت قهرمان ترس و لرز املی نوتومب با توجه به عناصر زمان و مکان -مطالعه اثرادبی واقتباس سینمایی- (چکیده)
11 - رابطه بینامتنیت با بلاغت کلاسیک عربی و مکاتب ادبیات تطبیقی (چکیده)
12 - اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان (چکیده)
13 - ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامه باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون من توکلی (چکیده)
14 - لفظ و معنای قرآن در نهج البلاغه (چکیده)
15 - اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) (چکیده)
16 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
17 - کتاب و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی در دهه 80 (چکیده)
18 - انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
19 - نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 (چکیده)