بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: هیدروپلیتیک


موارد یافت شده: 11

1 - IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach (چکیده)
2 - درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌ زیست در حوضه آبریز دجله و فرات (چکیده)
3 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
4 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
5 - بحران آب و اهمیت آب های فرا مرزی با تاکید بر روابط ایران و همسایگان (چکیده)
6 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود (چکیده)
7 - نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا (چکیده)
8 - تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی با تاکید بر منطقه جنوب آفریقا (چکیده)
9 - چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی (چکیده)
10 - تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک (چکیده)
11 - هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)