بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: CMIP6


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران (چکیده)
2 - ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر متغیرهای اصلی اقلیم (ECVs) در ایران (چکیده)
3 - پیش نگری بارش های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
4 - پیش بینی فرین های بارشی ایران در آینده نزدیک 2028-2021) با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای CMIP6-DCPP) (چکیده)
5 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
6 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
7 - پیش نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6 (چکیده)
8 - The impact of climate change on snowfall in Iran Basins using the satellite-derived snow products and CMIP6 Bias Corrected model (چکیده)
9 - ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM2، GFDL-ESM4 و MRI-ESM2-0 در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان (چکیده)
10 - پیشنگری شاخصهای حدی بارشی و دمایی دردوره 2100-2026 براساس برونداد مدلهایCMIP6(مطالعه موردی:مشهد) (چکیده)
11 - پیش نگری خشکسالی تحت سناریوهای SSP تا پایان قرن بیست ویکم، مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه (چکیده)
12 - بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR) (چکیده)
13 - تأثیر تغییر اقلیم بر بارش‌های سنگین ایران با بکارگیری مدل همادی CMIP6 (چکیده)
14 - اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد طرق مشهد (چکیده)
15 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
16 - پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
17 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
18 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
19 - اثرات تغییر اقلیم بر روز های خشک متوالی (CDD) ایران با کاربست مدل های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
20 - پایش و پیش نگری زیست پذیری کلانشهر مشهد تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
21 - بررسی بی‌هناری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های فت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) (چکیده)
22 - پیش‌نگری چشم‌انداز بلندمدت دمای آینده ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) (چکیده)
23 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
24 - پیش آگاهی مخاطره خشکسالی در تهران بر اساس برونداد مدل های CMIP6 (چکیده)