بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: جغرافیای طبیعی


موارد یافت شده: 10

1 - برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (چکیده)
2 - الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران (چکیده)
3 - بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه) (چکیده)
4 - شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران (چکیده)
5 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
6 - حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات (چکیده)
7 - تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی (چکیده)
8 - تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک (چکیده)
9 - ارزیابی دقت مدلهای رقومی ارتفاع (DEMs)حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه ی تطبیقی ٓان با DEM های ماهواره ای (چکیده)
10 - لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته (چکیده)