بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: دانش حسابرسی


موارد یافت شده: 11

1 - شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی (چکیده)
2 - بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان (چکیده)
3 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
4 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
5 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
6 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
7 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
8 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
9 - توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی (چکیده)
10 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
11 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)