بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز


موارد یافت شده: 16

1 - روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی (چکیده)
2 - تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای (چکیده)
3 - کاربرد روش گرهی اندازه گیری فشار در شناسایی نشت (چکیده)
4 - ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان (چکیده)
5 - بررسی اثر غلظت پساب تصفیه شده شهری بر سرعت ته نشینی ذرات چسبنده در سامانه های انتقال آب (چکیده)
6 - ارزیابی اولیه ی تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSO برای مناطق شرقی ایران (چکیده)
7 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
8 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
9 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
10 - تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
11 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
12 - سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن (چکیده)
13 - برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
14 - تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
15 - بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی (چکیده)
16 - تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)