بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: الهام اخلاقی باقوجری


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث (چکیده)
2 - بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی (چکیده)
3 - بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی (چکیده)
4 - استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران (چکیده)
6 - بررسی کاربرد شناختی پدیده نام گریزی در میان ایرانیان (چکیده)
7 - بررسی نقش زبانی خطاب قرار دادن از منظر جامعه شناسی (چکیده)
8 - معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران (چکیده)
9 - An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test (چکیده)
10 - بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی (چکیده)
11 - An Assessment of Subject Position in Persian Language (چکیده)
12 - Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition (چکیده)
13 - The Study of Onomatopoeia in the Muslims’ Holy Write: Qur’an (چکیده)
14 - بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی (چکیده)
15 - The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats (چکیده)
16 - The Study of Pro-drop Parameter in Two of the Persian Dialects - Baluchi and Sistani (چکیده)
17 - تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار (چکیده)
18 - بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش دوره های تحت وب (چکیده)
19 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
20 - An overview of the necessity of elt in elementary schools of iran (چکیده)
21 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)
22 - مقایسه پاسخ زنان و کودکان ایرانی به تعریف و تمجید (چکیده)
23 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
24 - Your eyes are beautiful; a study of compliment responses in Persian (چکیده)