بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین یزدان داد


موارد یافت شده: 23

1 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
2 - بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران (چکیده)
3 - بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم های آبی استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست (چکیده)
5 - بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
6 - آلودگی محیط های مسکونی و اداری در فضاهای شهری و راه های پالایش آن (چکیده)
7 - بررسی روش های تصفیه شیرابه محل های دفن زباله در مشهد (چکیده)
8 - ارزشها و کارکردهای محیط زیستی بام های سبز در توسعه پایدار شهری (چکیده)
9 - بررسی آلودگی ناشی از صنایع چرم سازی(مطالعه موردی چرم شهر مشهد) (چکیده)
10 - مطالعه بیومتری و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان (چکیده)
11 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی زاغی در شمال کشور (چکیده)
12 - بررسی تجمع فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی (چکیده)
13 - بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
14 - A Study on Some Ecological Aspects of Snow Trout ( Schizothorax pelzami )from Laiinsoo River in Northeastern Iran (چکیده)
15 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)
16 - پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380 (چکیده)
17 - مطالعه ژئومتریک مورفومتری جمعیتهای چنگر (Fulica atra: Rallidae ) در سه تالاب شمالی کشور (چکیده)
18 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
19 - ارزیابی انباشت بیولوژیک فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی. (چکیده)
20 - مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
21 - بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی (چکیده)
22 - مطالعه ویژگیهای زیستی و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان (چکیده)
23 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران (چکیده)