بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا حسینی


موارد یافت شده: 17

1 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
2 - مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان (چکیده)
3 - Effects of N-oxidation on the molecular and crystal structures and properties of isocinchomeronic acid, its metal complexes and their supramolecular architectures: experimental, CSD survey, solution and theoretical approaches (چکیده)
4 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
5 - Solid and solution states studies of two Mn-II- complexes based on N-oxidized pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
6 - بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد (چکیده)
7 - مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان (چکیده)
8 - Coordination complexes of copper and cobalt metal ions containing pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide: Synthesis and characterization (چکیده)
9 - بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( (چکیده)
10 - Study of the expression of a pluripotency-associated Long non coding RNA in Embryonic germ cells (چکیده)
11 - شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی (چکیده)
12 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
13 - تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان (چکیده)
14 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
15 - بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
16 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)