بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید هاتفی


موارد یافت شده: 32

1 - ارزیابی تاثیر کاربرد ارقام مقاوم پنبه در کارایی حشره‌کش ایمیداکلوپراید(SC 35%) روی مراحل رشدی سفیدبالک‌پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (چکیده)
2 - معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد (چکیده)
3 - سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.) (چکیده)
4 - معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد (چکیده)
5 - مقایسه سمیت تماسی دو فرمولاسیون میکروکپسول و امولسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات نر سوسری آلمانی Blattellagermanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
6 - آنالیز فیلوژنی باکتری های همراه با بیماری چوب خیس در مشهد (چکیده)
7 - بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
8 - بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F (چکیده)
9 - معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
10 - Susceptibility of immature stages of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) to ozonated water (چکیده)
11 - تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز (چکیده)
12 - مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر (چکیده)
13 - Indirect in vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medik.) (چکیده)
14 - تاثیرات ابقایی فرمولاسیون های لامبدا- سی هالوترین روی سطوح مختلف علیه سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
15 - بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanica (چکیده)
16 - مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (L (چکیده)
17 - faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
18 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
19 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
20 - بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران (چکیده)
21 - معرفی بخشی از کنه های درختان میوه(acari)شهرستان بیرجند (چکیده)
22 - سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
23 - بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
24 - The Activity of essential oils of Hyssopus officinalis and Juniperus orointalis Against Rhizopus spp (چکیده)
25 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
26 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
27 - Fumigant toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Bioss on Callosobruchus maculatus (F.)-Coleoptera: Bruchidae (چکیده)
28 - VAPOR ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM FRUIT PEELS OF TWO CITRUS SPECIES AGAINSTADULTS AND EGGS OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F (چکیده)
29 - بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) (چکیده)
30 - Assessing antibiotic resistance of host plants (Pisum sativum L.) to the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Harris) in response to nitrogen fertilisation (چکیده)
31 - Role of nitrogen content of pea (Pisum sativum L.) on pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) establishment (چکیده)
32 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)