بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدروح الله موسوی


موارد یافت شده: 14

1 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
2 - اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
4 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
5 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
6 - بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال (چکیده)
7 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
8 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
9 - تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
10 - Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results (چکیده)
11 - ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
12 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
13 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
14 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)