بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عباس ابراهیمی مقدم


موارد یافت شده: 17

1 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
2 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
3 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
4 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
5 - A Reliable Iris Recognition Method for Non-Ideal Iris Images (چکیده)
6 - تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN (چکیده)
7 - بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست (چکیده)
8 - افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده (چکیده)
9 - حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین (چکیده)
10 - Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection (چکیده)
11 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
12 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
13 - Subjective and Objective Quality Assessment of Image: A Survey (چکیده)
14 - Label Propagation Based on Local Information with Adaptive Determination of Number and Degree of Neighbor ’ s Similarity (چکیده)
15 - انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها (چکیده)
16 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
17 - تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس (چکیده)