بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید سرمد


موارد یافت شده: 38

1 - word.alignment: an R package for computing statistical word alignment and its evaluation (چکیده)
2 - On the bivariate control charts for the mean of autocorrelated process (چکیده)
3 - ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد (چکیده)
4 - Outlier detection for support vector machine using minimum covariance determinant estimator (چکیده)
5 - The MRL function inference through empirical likelihood in length-biased sampling (چکیده)
6 - Multiple Deferred State Sampling Plan with Fuzzy Parameter (چکیده)
7 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
8 - طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی (چکیده)
9 - فراتحلیل در نرم افزار R با استفاده از بسته MAd (چکیده)
10 - مقایسه داده های خطی و داده های دایره ای بریده شده (چکیده)
11 - An outlier pruning preprocessing approach for support vector machine (چکیده)
12 - Some theoretical results concerning non parametric estimation by using a judgment poststratification sample (چکیده)
13 - مقدمه ای بر داده های دایره ای (چکیده)
14 - A Berry-Esseen Type Bound for the Kernel Density Estimator of Length-Biased Data (چکیده)
15 - نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی براساس اعداد فازی (چکیده)
16 - مقایسه دو شبکه عصبی ANFIS و RBF در نمودارهای کنترل فازی فرآیندهای تولید (چکیده)
17 - IBM word-alignment model I for statistical machine translation (چکیده)
18 - On estimation of a density function in multiplicative censoring (چکیده)
19 - رگرسیون دایره ای-خطی در نرم افزار R (چکیده)
20 - Asymptotic behaviors of nearest neighbor kernel density estimator in left-truncated data (چکیده)
21 - A Berry-Esseen Type Bound in Kernel Density Estimation for a Random Left-Truncation Model (چکیده)
22 - داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle (چکیده)
23 - Residual Dentin Thickness of Bifurcated Maxillary Premolars Following Two Post Space Preparation Methods (چکیده)
24 - Light Conduction Capability of Different Light-Transmitting FRC Posts (چکیده)
25 - An Almost General Code in R to Find Optimal Designs (چکیده)
26 - اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
27 - مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل داده های پانلی در نرم افزارهای R و eviews (چکیده)
28 - شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات (چکیده)
29 - Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit (چکیده)
30 - Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach (چکیده)
31 - تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان (چکیده)
32 - استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
33 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
34 - Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach (چکیده)
35 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
36 - محاسبات آماری فازی با نرم افزار R (چکیده)
37 - robande: An R package for Robust ANOVA (چکیده)
38 - نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکه (چکیده)