بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد مهدی باقری محققی


موارد یافت شده: 16

1 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
2 - بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
3 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
4 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
5 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
6 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
7 - بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل (چکیده)
8 - بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
9 - Investigation of structural and antibacterial properties of CuO:Fe nanoparticles preparedvia sol-gel method (چکیده)
10 - Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties (چکیده)
11 - Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties (چکیده)
12 - سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
13 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
14 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
15 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)
16 - Synthesize of Al2O3 nanoparticles by polymerizing-complexingcomplexing Sol-Gel method and study of structure ,optical and electronic properties (چکیده)