بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مسعود آزادی مقدم


موارد یافت شده: 48

1 - Modeling and Optimization of Milling Process Output Characteristics Using Taguchi Method and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
2 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
3 - مدل سازی و بهینه سازی هندسه گرده جوش با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
4 - Modeling and optimization of ultimate tensile strength in TIG welding process using simulated annealing algorithm- A case study for Shirvan combined cycle power plant (چکیده)
5 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
6 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
7 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
8 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
9 - استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
10 - A Comparative Study for Modeling and Optimization of Surface Roughness in Milling Process Using Taguchi Technique and Simulating Annealing Algorithm (چکیده)
11 - مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
12 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
13 - Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach (چکیده)
14 - استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
15 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
16 - Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach (چکیده)
17 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
18 - Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
19 - بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
20 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
21 - Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts (چکیده)
22 - An optimised back propagation neural networkapproach and simulated annealing algorithm towards optimisation of EDM process parameteroptimisation of EDM process parameters (چکیده)
23 - مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 (چکیده)
24 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
25 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
26 - A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm (چکیده)
27 - A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy (چکیده)
28 - Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
29 - The Use of Taguchi Method with Grey Relational Analysis to optimize the EDM Process Parameters with Multiple Quality Characteristics (چکیده)
30 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
31 - بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی (چکیده)
32 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
33 - A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel (چکیده)
34 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
35 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
36 - Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
37 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
38 - استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 (چکیده)
39 - Using Gray Relational Analysis and Taguchi Technique in Solving Multi-objective Problems for Turning Operation of Austenitic Stainless Steel (چکیده)
40 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
41 - Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm (چکیده)
42 - Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel (چکیده)
43 - Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel (چکیده)
44 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
45 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
46 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
47 - Multi Objective Optimization of Turning Process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
48 - Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)