بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: موسی حسام


موارد یافت شده: 15

1 - مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های (چکیده)
2 - پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS). (چکیده)
3 - مقایسه عملکرد مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوان (چکیده)
4 - پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی (چکیده)
5 - پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها (چکیده)
6 - تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان (مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیر حوضه های دریاچه ارومیه) (چکیده)
7 - بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان (چکیده)
8 - بررسی روند تغییرات بارندگی سالانه و فصلی در مناطق نیمه خشک استان گلستان (چکیده)
9 - بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان. (چکیده)
10 - مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. (چکیده)
11 - تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیراز. (چکیده)
12 - ارزیابی و واسنجی روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در سه نمونه اقلیمی ایران. (چکیده)
13 - پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS). (چکیده)
14 - بررسی روند تغییرات بارش در مناطق شمالی استان گلستان (چکیده)
15 - ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روش های رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه (چکیده)