بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Ebrahimi Moghadam


موارد یافت شده: 44

1 - Automatic speech emotion recognition based on hybrid features with ANN, LDA and K_NN classifiers (چکیده)
2 - Speech Emotion Recognition: A Comprehensive Survey (چکیده)
3 - تشخیص دستگاه قطعه های موسیقی سنتی ایرانی بر مبنای استخراج توالی نت ها و استفاده از شبکه های LSTM (چکیده)
4 - Diffusion-based Kalman iterative thresholding for compressed sampling recovery over network (چکیده)
5 - Bayesian framework selection for hyperspectral image denoising (چکیده)
6 - افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی (چکیده)
7 - Speech emotion recognition based on SVM and KNN classifications fusion (چکیده)
8 - Sub-optimal MMSE based joint source/channel decoding of a matching pursuit coded image bit-stream over a memoryless noisy channel (چکیده)
9 - Novel Progressive Region of Interest Image Coding Based on Matching Pursuits (چکیده)
10 - Unequal error protected ROI image transmission based on vector quantization (چکیده)
11 - IMAGE FOVEATION BASED ON VECTOR QUANTIZATION (چکیده)
12 - روشی نوین در طبقه‌بندی مقاوم به نویز تصاویر بافتی با استفاده از توصیف چند مقیاسه توأمان الگوی باینری محلی (چکیده)
13 - Matching Pursuit-Based Region-of-Interest Image Coding (چکیده)
14 - Progressive scalable interactive region-of-interest image coding using vector quantization (چکیده)
15 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
16 - Investigating the neural correlates of imagined speech: An EEG-based connectivity analysis (چکیده)
17 - تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی (چکیده)
18 - مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی (چکیده)
19 - استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی (چکیده)
20 - No-reference quality assessment of HEVC video streams based on visual memory modelling (چکیده)
21 - افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی (چکیده)
22 - Just Noticeable Difference Estimation Using Visual Saliency in Images (چکیده)
23 - A New Method for Pupil Detection in Gaze-Point Estimation Systems Based on Active Contours (چکیده)
24 - الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده (چکیده)
25 - Compressed-Sampling-Based Image Saliency Detection in the Wavelet Domain (چکیده)
26 - EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density (چکیده)
27 - No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling (چکیده)
28 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
29 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
30 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
31 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
32 - A Reliable Iris Recognition Method for Non-Ideal Iris Images (چکیده)
33 - تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN (چکیده)
34 - بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست (چکیده)
35 - افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده (چکیده)
36 - حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین (چکیده)
37 - Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection (چکیده)
38 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
39 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
40 - Subjective and Objective Quality Assessment of Image: A Survey (چکیده)
41 - Label Propagation Based on Local Information with Adaptive Determination of Number and Degree of Neighbor ’ s Similarity (چکیده)
42 - انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها (چکیده)
43 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
44 - تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس (چکیده)