بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abedin Vahedian Mazloum


موارد یافت شده: 38

1 - Situation Assessment-Augmented Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
2 - Identifying Influential Users on Instagram Through Visual Content Analysis (چکیده)
3 - Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment (چکیده)
4 - Planelet Transform: A New Geometrical Wavelet for Compression of Kinect-like Depth Images (چکیده)
5 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
6 - Froth Flotation Classification of Antimony Based on Histogram of Bubbles Perimeters (چکیده)
7 - Optimal Camera Placement Using Sine-Cosine Algorithm (چکیده)
8 - Marker based human pose tracking using adaptive annealed particle swarm optimization with search space partitioning (چکیده)
9 - Fuzzy Constraints Linear Discriminant Analysis (چکیده)
10 - Planelets--A Piecewise Linear Fractional Model for Preserving Scene Geometry in Intra-coding of Indoor Depth Images (چکیده)
11 - A relaxation approach to computation of second-order wedgelet transform with application to image compression (چکیده)
12 - Iterative Wedgelet Transform: An efficient algorithm for computing wedgelet representation and approximation of images (چکیده)
13 - Marker based Human Pose Estimation Using Annealed Particle Swarm Optimization with Search Space Partitioning (چکیده)
14 - تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارت (چکیده)
15 - آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد (چکیده)
16 - Making Diversity Enhancement Based on Multiple Classifier System by Weight Tuning (چکیده)
17 - Creating and measuring diversity in multiple classifier systems using support vector data description (چکیده)
18 - Kernel Machine Based Fourier Series (چکیده)
19 - Extended decision template presentation for combining classifiers (چکیده)
20 - روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها (چکیده)
21 - استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس (چکیده)
22 - کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing (چکیده)
23 - Static Object Depth Estimation Using Defocus Blur Levels Features (چکیده)
24 - Improvement of Camera calibration in Soccer field Using Simulated Annealinger (چکیده)
25 - Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples (چکیده)
26 - Fuzzy Bayesian Classification of LR Fuzzy Numbers (چکیده)
27 - A New Regressor for Bandwidth Calculation of a Rectangular Microstrip Antenna (چکیده)
28 - Designing Kernel Scheme for Classifiers Fusion (چکیده)
29 - Automatic Trafffic Camera Steering for Incident Imaging Using an Array Processing Technique (چکیده)
30 - Improving videophone subjective quality using audio information (چکیده)
31 - Impact of Audio on Subjective Assessment of Video Quality in Videoconferencing Applications (چکیده)
32 - نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا (چکیده)
33 - IDENTIFICATION OF SOUND SOURCE IN MACHINE VISION SEQUENCES USING AUDIO INFORMATION (چکیده)
34 - جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک (چکیده)
35 - توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی (چکیده)
36 - A Hierarchical Possibilistic Clustering (چکیده)
37 - آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی (چکیده)
38 - A Novel Algorithm on Facial Color Images for Detection Eyes (چکیده)