بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahad Harati


موارد یافت شده: 47

1 - A probabilistic framework for copy-move forgery detection based on Markov Random Field (چکیده)
2 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
3 - Enhancing Human Action Recognition through Temporal Saliency (چکیده)
4 - رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ای (چکیده)
5 - Modeling Intra-label Dynamics and Analyzing the Role of Blank in Connectionist Temporal Classification (چکیده)
6 - Modeling Energy and Performance of Phoenix++ based Parallel Programs (چکیده)
7 - بهبود عملکرد طبقه‌بند زمانی اتصال‌گرا با یادگیری دینامیک درون برچسبی و استفاده از اطلاعات بخش‌بندی نادقیق (چکیده)
8 - Modeling intra-label dynamics in connectionist temporal classification (چکیده)
9 - تعمیم شبکه‌های عصبی تک‌لایه با الگو‌های صریح مثبت و منفی (چکیده)
10 - آموزش شبکه تک‌لایه با مدل فاصله اقلیدسی نورون در مسئله دسته‌بندی چندکلاسه (چکیده)
11 - TRLH: Fragile and blind dual watermarking for image tamper detection and self-recovery based on lifting wavelet transform and halftoning technique (چکیده)
12 - Study of shearlet transform using block matrix dilation (چکیده)
13 - مدلی برای تخمین انرژی-کارایی برای برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب Phoenix++ (چکیده)
14 - Marker based human pose tracking using adaptive annealed particle swarm optimization with search space partitioning (چکیده)
15 - Planelets--A Piecewise Linear Fractional Model for Preserving Scene Geometry in Intra-coding of Indoor Depth Images (چکیده)
16 - Vessel Segmentation and Microaneurysm Detection using Discriminative Dictionary Learning and Sparse Representation (چکیده)
17 - تشخیص حالت دست با استفاده از میدان تصادفی شرطی پنهان پنجره ای با پارامترهای مشترک (چکیده)
18 - Training LDCRF model on unsegmented sequences using Connectionist Temporal Classification (چکیده)
19 - Superpixel Based RGB-D Image Segmentation Using Markov Random Field (چکیده)
20 - PiSHi: Click The Images and I Tell if You Are a Human (چکیده)
21 - A relaxation approach to computation of second-order wedgelet transform with application to image compression (چکیده)
22 - Network Security Risk Mitigation using Bayesian Decision Networks (چکیده)
23 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
24 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
25 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
26 - CGSR Features: Toward RGBD Image Matching using Color Gradient Description of Geometrically Stable Regions (چکیده)
27 - Parallel RANSAC: Speeding up plane extraction in RGBD image sequences using GPU (چکیده)
28 - تخمین سریع حرکت دوربین با استفاده از تطبیق تصاویر نرمال در جریان تصاویر عمق و رنگ (چکیده)
29 - Iterative Wedgelet Transform: An efficient algorithm for computing wedgelet representation and approximation of images (چکیده)
30 - Marker based Human Pose Estimation Using Annealed Particle Swarm Optimization with Search Space Partitioning (چکیده)
31 - Multi Scale CRF Based RGB-D Image Segmentation Using Inter Frames Potentials (چکیده)
32 - Trilateral Filtering of Range Images Using Normal Inner Products (چکیده)
33 - Range Image Denoising Using a Custom Built Multiscale Transform (چکیده)
34 - Constrained Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
35 - Depth Image Compression Using Geometrical Wavelets (چکیده)
36 - تحلیل چندمقیاسه تصاویر عمق با استفاده از تبدیل فاصله شعاعی مبتنی بر Lifting Scheme (چکیده)
37 - مقایسه توصیفگرهای مبتنی بر جهت گرادیان و الگوی دودویی محلی در تطبیق ویژگی های ناحیه ای حاصل از تصاویر عمق (چکیده)
38 - Toward Application of Sandpile Model in Image Segmentation Based on Extremal Optimization Heuristic (چکیده)
39 - Point Cloud Registration Using MSSIR: Maximally Stable Shape Index Regions (چکیده)
40 - عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی (چکیده)
41 - A feasibility study on detection of Neovascularization in retinal color images using texture (چکیده)
42 - Toward Application of Extremal Optimization Algorithm in Image Segmentation (چکیده)
43 - SEIMCHA: A New Semantic Image CAPTCHA Using Geometric Transformations (چکیده)
44 - Multiple SEmantic IMage CAPTCHA (چکیده)
45 - آزمون تصویری بازشناسی انسان از ماشین مبتنی بر تبدیلات هندسی (چکیده)
46 - Fuzzy Discrete Correlation for Document Clustering (چکیده)
47 - A collective and abridged lexical query for delineation of nanotechnology publications (چکیده)