بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahad Harati


موارد یافت شده: 69

1 - مروری بر روش‌های پنهان‌نگاری تصویر منطبق با محتوا (چکیده)
2 - Intensity-Image Reconstruction Using Event Camera D ata by Changing in LSTM Update (چکیده)
3 - Distributed Coding of Evidence Accumulation across the Mouse Brain Using Microcircuits with a Diversity of Timescales (چکیده)
4 - Image steganography based on smooth cycle-consistent adversarial learning (چکیده)
5 - A Multi-prototype Capsule Network for Image Recognition with High Intra-class Variations (چکیده)
6 - Online learning of positive and negative prototypes with explanations based on kernel expansion (چکیده)
7 - Weakly Supervised Learning in a Group of Learners with Communication (چکیده)
8 - GAP: Fault tolerance Improvement of Convolutional Neural Networks through GAN-aided Pruning (چکیده)
9 - پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط (چکیده)
10 - Non-additive image steganographic framework based on variational inference in Markov Random Fields (چکیده)
11 - Probabilistic detection of GoF design patterns (چکیده)
12 - Prototype-Based Interpretation of the Functionality of Neurons in Winner-Take-All Neural Networks (چکیده)
13 - Vision-Based Obstacle Avoidance in Drone Navigation using Deep Reinforcement Learning (چکیده)
14 - Brain-behavior relationships in the perceptual decision-making process through cognitive processing stages (چکیده)
15 - Salient object detection in video using deep non-local neural networks (چکیده)
16 - WSMN: An optimized multipurpose blind watermarking in Shearlet domain using MLP and NSGA-II (چکیده)
17 - Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor (چکیده)
18 - A component-based video content representation for action recognition (چکیده)
19 - Convergence and performance analysis of kernel regularized robust recursive least squares (چکیده)
20 - Retinal image assessment using bi-level adaptive morphological component analysis (چکیده)
21 - Efficient scheduling of streams on GPGPUs (چکیده)
22 - Planelet Transform: A New Geometrical Wavelet for Compression of Kinect-like Depth Images (چکیده)
23 - A probabilistic framework for copy-move forgery detection based on Markov Random Field (چکیده)
24 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
25 - Enhancing Human Action Recognition through Temporal Saliency (چکیده)
26 - رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ای (چکیده)
27 - Modeling Intra-label Dynamics and Analyzing the Role of Blank in Connectionist Temporal Classification (چکیده)
28 - Modeling Energy and Performance of Phoenix++ based Parallel Programs (چکیده)
29 - بهبود عملکرد طبقه‌بند زمانی اتصال‌گرا با یادگیری دینامیک درون برچسبی و استفاده از اطلاعات بخش‌بندی نادقیق (چکیده)
30 - Modeling intra-label dynamics in connectionist temporal classification (چکیده)
31 - تعمیم شبکه‌های عصبی تک‌لایه با الگو‌های صریح مثبت و منفی (چکیده)
32 - آموزش شبکه تک‌لایه با مدل فاصله اقلیدسی نورون در مسئله دسته‌بندی چندکلاسه (چکیده)
33 - TRLH: Fragile and blind dual watermarking for image tamper detection and self-recovery based on lifting wavelet transform and halftoning technique (چکیده)
34 - Study of shearlet transform using block matrix dilation (چکیده)
35 - مدلی برای تخمین انرژی-کارایی برای برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب Phoenix++ (چکیده)
36 - Marker based human pose tracking using adaptive annealed particle swarm optimization with search space partitioning (چکیده)
37 - Planelets--A Piecewise Linear Fractional Model for Preserving Scene Geometry in Intra-coding of Indoor Depth Images (چکیده)
38 - Vessel segmentation and microaneurysm detection using discriminative dictionary learning and sparse representation (چکیده)
39 - تشخیص حالت دست با استفاده از میدان تصادفی شرطی پنهان پنجره ای با پارامترهای مشترک (چکیده)
40 - Training LDCRF model on unsegmented sequences using Connectionist Temporal Classification (چکیده)
41 - Superpixel Based RGB-D Image Segmentation Using Markov Random Field (چکیده)
42 - PiSHi: click the images and I tell if you are a human (چکیده)
43 - A relaxation approach to computation of second-order wedgelet transform with application to image compression (چکیده)
44 - Network Security Risk Mitigation using Bayesian Decision Networks (چکیده)
45 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
46 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
47 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
48 - CGSR Features: Toward RGBD Image Matching using Color Gradient Description of Geometrically Stable Regions (چکیده)
49 - Parallel RANSAC: Speeding up plane extraction in RGBD image sequences using GPU (چکیده)
50 - تخمین سریع حرکت دوربین با استفاده از تطبیق تصاویر نرمال در جریان تصاویر عمق و رنگ (چکیده)
51 - Iterative Wedgelet Transform: An efficient algorithm for computing wedgelet representation and approximation of images (چکیده)
52 - Marker based Human Pose Estimation Using Annealed Particle Swarm Optimization with Search Space Partitioning (چکیده)
53 - Multi Scale CRF Based RGB-D Image Segmentation Using Inter Frames Potentials (چکیده)
54 - Trilateral Filtering of Range Images Using Normal Inner Products (چکیده)
55 - Range Image Denoising Using a Custom Built Multiscale Transform (چکیده)
56 - Constrained Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
57 - Depth Image Compression Using Geometrical Wavelets (چکیده)
58 - تحلیل چندمقیاسه تصاویر عمق با استفاده از تبدیل فاصله شعاعی مبتنی بر Lifting Scheme (چکیده)
59 - مقایسه توصیفگرهای مبتنی بر جهت گرادیان و الگوی دودویی محلی در تطبیق ویژگی های ناحیه ای حاصل از تصاویر عمق (چکیده)
60 - Toward Application of Sandpile Model in Image Segmentation Based on Extremal Optimization Heuristic (چکیده)
61 - Point Cloud Registration Using MSSIR: Maximally Stable Shape Index Regions (چکیده)
62 - عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی (چکیده)
63 - A feasibility study on detection of Neovascularization in retinal color images using texture (چکیده)
64 - Toward Application of Extremal Optimization Algorithm in Image Segmentation (چکیده)
65 - SEIMCHA: A New Semantic Image CAPTCHA Using Geometric Transformations (چکیده)
66 - Multiple SEmantic IMage CAPTCHA (چکیده)
67 - آزمون تصویری بازشناسی انسان از ماشین مبتنی بر تبدیلات هندسی (چکیده)
68 - Fuzzy Discrete Correlation for Document Clustering (چکیده)
69 - A collective and abridged lexical query for delineation of nanotechnology publications (چکیده)