بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Asadollahi


موارد یافت شده: 46

1 - Acclimatizing and training freely viewing marmosets for behavioral and electrophysiological experiments in oculomotor tasks (چکیده)
2 - بررسی نقش گیرندههای نیکوتینیک استیلکولین در قشر بینایی اولیه بر حساسیت ادراکی در میمون ماکاک (چکیده)
3 - بررسی تاثیر پاداش بر ویژگیهای حرکت ساکادیک چشم در میمون ماکاک (چکیده)
4 - The effect of Ferula szowitsiana extract on chemical pain in male Wistar rats (چکیده)
5 - اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
6 - Spatially Precise Visual Gain Control Mediated by a Cholinergic Circuit in the Midbrain Attention Network (چکیده)
7 - The effect of intraperitoneal administration of aqueous extract of Melia azedirach leaves on pain in Wistar rats (چکیده)
8 - The effect of intraperitoneal administration of aqueous extract of Melia azedirach leaves on rat paw inflammatory edema (چکیده)
9 - Comparison of The Anti-inflammatory Effect of Aqueous Extract of Melia azedirach. L Leaves with it’s the Hydro-alcoholic Extract of Plant on Male Rats (چکیده)
10 - Comparison of The Analgesic Effect of Aqueous Extract of Melia azedarach.L Leaves with its’ Hydro-alcoholic Extracts on Male Rats (چکیده)
11 - اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر درد در موش صحرایی (چکیده)
12 - اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana DC.) بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
13 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی (چکیده)
14 - The effect of naloxone administration on CuCl2 treatment effect on the chemical pain induced by formalin in male Wistar rat (چکیده)
15 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر (چکیده)
16 - The effect of naloxone administration on CuCl2 treatment effect on the chemical pain induced by formalin in male Wistar rat (چکیده)
17 - اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی (چکیده)
18 - An investigation on systemic administration of CuCl2 on the thermal pain in male Wistar rat (چکیده)
19 - Effects of Ferula szowitziana extract on thermal pain in rat (چکیده)
20 - Effects of opioid receptor antagonist (naloxone) on Ferula szowitziana analgesia and anti-inflammation in male rat (چکیده)
21 - Is there any difference between anti-inflammatory effect of Ferula szowitsiana extract in central & systemic administration in Rat? (چکیده)
22 - A comparison between intrathecal and intraperitoneal administrations of Ferula szowitsiana stem and leaves extract on chemical pain in male wistar rats (چکیده)
23 - مقایسه اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده Cannabis sativa بر تعادل حرکتی (چکیده)
24 - اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب (چکیده)
25 - Comparison of the anti-inflammatory effects of heated and unheated flower top hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa on wistar rats (چکیده)
26 - Comparison between the Analgesic effects of heated and unheated flower hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa in rats (چکیده)
27 - Hydroalcoholic extract of stem and leaves of Ferula szowitziana affects chemical pain sensation in the rat (چکیده)
28 - The anti-inflammatory effect of hydroalcoholic extract aerial parts of Ferula szowitziana on male rat (چکیده)
29 - Heated female cannabis sativa flowers hydroalcoholic extract effects on thermal and chemical pain at the level of spinal cord (چکیده)
30 - Anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of heated female Cannabis sativa flowers following intrathecal administration in rat (چکیده)
31 - Anxiety Effect of Hexane Extract of Heated Marijuana in Male Wistar Rat (چکیده)
32 - Effects of Hexane Extract of Heated Marijuana on Motor Coordination in Male Wistar Rats (چکیده)
33 - Effects of heated flower top hexane extract of female Cannabis sativa on thermal and chemical pains (چکیده)
34 - Competitive selection of salient stimuli in the owl optic tectum (چکیده)
35 - Periodic bursting of cholinergic neurons in the owl midbrain signals relative salience of sensory stimuli (چکیده)
36 - Cholinergic modulation of information coding in the barn owl optic tectum (چکیده)
37 - Cholinergic enhancement of visual representation in the owl optic tectum (چکیده)
38 - Bottom-up stimulus selection in the cholinergic isthmic nucleus in the Barn Owl (چکیده)
39 - Circuit mechanisms of attention control (چکیده)
40 - Genomic and nongenomic effects of intrahippocampal microinjection of testosterone on long-term memory in male adult rats. (چکیده)
41 - Distribution of interaural time difference in the barn owl s inferior colliculus in the low- and high-frequency ranges. (چکیده)
42 - Neural correlates of binaural masking level difference in the inferior colliculus of the barn owl (Tyto alba). (چکیده)
43 - Global Inhibition and Stimulus Competition in the Owl Optic Tectum (چکیده)
44 - Stimulus-driven competition in a cholinergic midbrain nucleus. (چکیده)
45 - Signaling of the Strongest Stimulus in the Owl Optic Tectum (چکیده)
46 - Rules of Competitive Stimulus Selection in a Cholinergic Isthmic Nucleus of the Owl Midbrain (چکیده)