بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Madjid Mirzavaziri


موارد یافت شده: 58

1 - اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی (چکیده)
2 - آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این است (چکیده)
3 - Vector weighted Stirling numbers and an application in graph theory (چکیده)
4 - HIGHER CODERIVATIONS ON COALGEBRAS AND CHARACTERIZATION (چکیده)
5 - آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6 - THE (△,□)-EDGE GRAPH G△,□ OF A GRAPH G (چکیده)
7 - A CHARACTERIZATION FOR METRIC TWO-DIMENSIONAL GRAPHS AND THEIR ENUMERATION (چکیده)
8 - INNER HIGHER DERIVATIONS ON ALGEBRAS (چکیده)
9 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
10 - Some divisibility properties of binomial coefficients (چکیده)
11 - k-Combinations of an unlabelled graph (چکیده)
12 - Quadratic Functional Equation On Orthogonality Vector Spaces (چکیده)
13 - Characterization of adjointable operators on hilbert C*-modules (چکیده)
14 - Product of derivations on C*-algebras (چکیده)
15 - A characterization for 2-self-centered graphs (چکیده)
16 - Strong twins of ordinary star-like self-contained graphs (چکیده)
17 - JORDAN HIGHER DERIVATIONS ON TRIVIAL EXTENSION ALGEBRAS (چکیده)
18 - Innerness of higher derivations (چکیده)
19 - Kinds of Derivations on Hilbert c -Modules and Their Operator (چکیده)
20 - Characterization of Lie Higher Derivations on C*-Algebras (چکیده)
21 - Characterizations of higher and ternary higher derivations (چکیده)
22 - Complete solution to a conjecture of Zhang-Liu-Zhou (چکیده)
23 - Bounded operators on topological vector spaces and their spectral radii (چکیده)
24 - Extremely Irregular Graphs (چکیده)
25 - Coderivation on Matrix Coalgebras Over Coalgebras (چکیده)
26 - Further Results On the Third Zagreb Index of Graphs (چکیده)
27 - Coderivations and -Coderivations On Matrix Coalgebra (چکیده)
28 - sigma,tau-Higher derivations (چکیده)
29 - Bi-parameter Semigroups of linear operators (چکیده)
30 - Double Derivations (چکیده)
31 - Uniquely remotal sets in c_0-SUMS AND L∞-SUMS OF FUZZY NORMED SPACES (چکیده)
32 - Topological rings of bounded and compact group homomorphisms on a topological ring (چکیده)
33 - σ,τ-amenability of C*-algebras (چکیده)
34 - Full Subsets of N (چکیده)
35 - δ, ε-DOUBLE DERIVATIONS ON BANACH ALGEBRAS (چکیده)
36 - An approach to fuzzy Hilbert spaces (چکیده)
37 - Generalized higher derivations are sequences of generalized derivations (چکیده)
38 - Closability of farthest point maps in fuzzy normed spaces (چکیده)
39 - Function Valued Metric Spaces (چکیده)
40 - JEWELL THEOREM FOR HIGHER DERIVATIONS ON C∗-ALGEBRAS (چکیده)
41 - Prime higher derivations on algebras (چکیده)
42 - Characterization of Higher Derivations on Algebras (چکیده)
43 - σ-amenability of Banach algebras (چکیده)
44 - Double derivations on C*-algebras (چکیده)
45 - Innerness of ρ-derivations on Hyperfinite Von Neumann Algebras (چکیده)
46 - Ultraweak continuity of σ-derivations on von Neumann algebras (چکیده)
47 - A Kadison-Sakai type theorem (چکیده)
48 - σ-Normality of Topological Spaces (چکیده)
49 - IDEALLY FACTORED ALGEBRAS (چکیده)
50 - Central extension of mappings on von Neumann algebras (چکیده)
51 - Characterizations of fragmentability and sigma fragmentability (چکیده)
52 - Fuzzy stability of the Jensen functional equation (چکیده)
53 - On Minimal Norms onMn (چکیده)
54 - q-norms are really norms (چکیده)
55 - σ-derivations in Banach algebras (چکیده)
56 - Orthogonal constant mappings in isosceles orthogonal spaces (چکیده)
57 - A fixed point approach to stability of a quadratic equation (چکیده)
58 - Automatic continuity of σ-derivations on C*-algebras (چکیده)