بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Azadi Moghaddam


موارد یافت شده: 58

1 - Modeling and optimization of integrated flux assisted-welding process using a hybrid ANN- SA approach (A case study in Rumaila combined cycle power plant, Basra, Iraq (چکیده)
2 - OPTIMIZATION OF OXIDE-BASED ACTIVATING FLUX COMBINATION FORMULA IN ACTIVATED TUNGSTEN INERT GAS WELDING USING A HYBRID METHOD INCLUDING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (چکیده)
3 - Flux assisted tungsten inert gas welding process optimization using design of experiments approach and heuristic algorithm (چکیده)
4 - Modeling and optimization of A-GTAW process using back propagation neural network and heuristic algorithms (چکیده)
5 - Modeling and optimization of A-GTAW process using Box–Behnken design and hybrid BPNN-PSO approach (چکیده)
6 - Modeling and Optimization of A-TIG Welding Process Using Taguchi Method and Statistical Analysis (چکیده)
7 - Optimization of backpropagation neural network-based models in EDM process using particle swarm optimization and simulated annealing algorithms (چکیده)
8 - Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Modeling and Optimization of Welding Process (چکیده)
9 - Optimization of A-TIG Welding Process Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
10 - Using combined artificial neural network and particle swarm optimization algorithm for modeling and optimization of electrical discharge machining process (چکیده)
11 - Modeling and Optimization of Milling Process Output Characteristics Using Taguchi Method and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
12 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
13 - مدل سازی و بهینه سازی هندسه گرده جوش با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
14 - Modeling and optimization of ultimate tensile strength in TIG welding process using simulated annealing algorithm- A case study for Shirvan combined cycle power plant (چکیده)
15 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
16 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
17 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
18 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
19 - استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
20 - A Comparative Study for Modeling and Optimization of Surface Roughness in Milling Process Using Taguchi Technique and Simulating Annealing Algorithm (چکیده)
21 - مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
22 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
23 - Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach (چکیده)
24 - استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
25 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
26 - Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach (چکیده)
27 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
28 - Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
29 - بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
30 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
31 - Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts (چکیده)
32 - An optimised back propagation neural networkapproach and simulated annealing algorithm towards optimisation of EDM process parameteroptimisation of EDM process parameters (چکیده)
33 - مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 (چکیده)
34 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
35 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
36 - A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm (چکیده)
37 - A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy (چکیده)
38 - Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
39 - The Use of Taguchi Method with Grey Relational Analysis to optimize the EDM Process Parameters with Multiple Quality Characteristics (چکیده)
40 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
41 - بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی (چکیده)
42 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
43 - A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel (چکیده)
44 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
45 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
46 - Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
47 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
48 - استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 (چکیده)
49 - Using Gray Relational Analysis and Taguchi Technique in Solving Multi-objective Problems for Turning Operation of Austenitic Stainless Steel (چکیده)
50 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
51 - Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm (چکیده)
52 - Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel (چکیده)
53 - Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel (چکیده)
54 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
55 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
56 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
57 - Multi Objective Optimization of Turning Process Using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
58 - Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)