بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Bagher Hosseini


موارد یافت شده: 34

1 - The metamorphosis of hero in Kanafani's Novel" matabaqqalakum" based on Campbell's theory (چکیده)
2 - پژوهشی در امثال و حکم ادب عربی خراسان قرن (4و 5 ه .ق) (چکیده)
3 - نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵) (چکیده)
4 - نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری (چکیده)
5 - وصف در نزد تازه سرایان گرگان طی قرن های چهار و پنج (چکیده)
6 - تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان (چکیده)
7 - الهجاء فی شعر خراسان خلال قرنین الرابع و الخامس الهجریین (چکیده)
8 - مقایسه تفسیر امام رضا با دیگر تفاسیر (چکیده)
9 - نگرشی بر اغراض(رثا) در اشعار نیشابوریان در دوره های سامانی و غزنوی (چکیده)
10 - علی (ع)در شعر حسان بن ثابت (چکیده)
11 - عوامل رشد علمی و سیاسی نیشابور در قرون گذشته (چکیده)
12 - حسان بن ثابت در شعر فارسی (چکیده)
13 - عوامل پیدایش شعر و نثر عربی در خراسان (چکیده)
14 - آفاق الادب العربی فی خراسان«من القرن الثانی الی القرن الخامس» (چکیده)
15 - مشاهیر ادب عربی در نیشابور از خلال یتیمه الدهر(خاندان میکالی) (چکیده)
16 - سبب تنزیه پیامبر (ص) از شعر (جایگاه شعر نزد پیامبر) (چکیده)
17 - دراسه نقدیه فی تطور فکره التجدید فی النحو العربی عند شوقی ضیف (چکیده)
18 - تاثیر عقیده بر قراءات نحوی-زبانی با تکیه بر نگرش اعتزالی (چکیده)
19 - نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل احمد (چکیده)
20 - صور بلاغی اسلوب تاکید در آیات قرآن کریم (چکیده)
21 - واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی (چکیده)
22 - النقد الادبی فی العصر العباسی (چکیده)
23 - تسهیل نحو در پرتو آموزش (چکیده)
24 - جلوه های پایداری در کلام حکیم صبر و ادیب بیداری (چکیده)
25 - سحر قلم در آثار جاحظ عجم (چکیده)
26 - ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی (کاستی ها و نقائص) (چکیده)
27 - تبیین نظام آموزش عربی در دانشگاه های کشور (چکیده)
28 - مدح رسول از واقعیت تا روایت (چکیده)
29 - بیگانه در دیار (چکیده)
30 - نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر (چکیده)
31 - جایگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی (ابوالفضل میکالی) (چکیده)
32 - بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر (چکیده)
33 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
34 - شيعه در اثار ثعالبي (چکیده)