بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mohammadi


موارد یافت شده: 44

1 - پنج تفسیر منظوم صوفیانه نویافته (چکیده)
2 - اثر پیش‌تیمار بذر بر بهبود تحمل به سرما در مرحله جوانه‌زنی برخی ژنوتیپ‌های نخود (چکیده)
3 - ارزیابی امکان افزایش تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Cicer arietinum) با پیش‌تیمار بذر (چکیده)
4 - Stress memory in seedlings of primed seed chickpea (Cicer arietinum L.) using sodium nitroprusside under cold stress (چکیده)
5 - Feasibility study of cultivating desi‐type chickpea genotypes in cold and temperate regions (چکیده)
6 - How Does the Freezing Stress in the Seedling Stage Affect the Chickpea’s Morpho-Physiological and Biochemical Attributes? (چکیده)
7 - بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده (چکیده)
8 - فرآیندها و کارکردهای ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) در مقابله با تنش یخ‌زدگی (چکیده)
9 - بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) به تنش شوری در شرایط کنترل‌شده (چکیده)
10 - Treatment couch positioning uncertainties using an EPID-based method (چکیده)
11 - Creating better dynamic relaxation methods (چکیده)
12 - Nonlinear analysis of cable structures using the dynamic relaxation method (چکیده)
13 - فیزیولوژی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) در مرحله گیاهچه‌ای (چکیده)
14 - An investigation on karst development in gypsum and limestone (case study; Zagros folded zone, southwest of Iran) (چکیده)
15 - Simultaneous effect of granite waste dust as partial replacement of cement and magnetized water on the properties of concrete exposed to NaCl and H2SO4 solutions (چکیده)
16 - Lowering medium pH improves tolerance of tomato (Lycopersicon esculentum) plants to long-term salinity exposure (چکیده)
17 - Effect of magnetized water on the fresh, hardened and durability properties of mortar mixes with marble waste dust as partial replacement of cement (چکیده)
18 - ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
19 - بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (چکیده)
20 - بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه (چکیده)
21 - بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه (چکیده)
22 - اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی (چکیده)
23 - ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن (چکیده)
24 - Self-Similar Solution of Radial Stagnation Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid Impinging on a Rotating Cylinder (چکیده)
25 - Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials (چکیده)
26 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
27 - Statistical and dosimetric analysis of air gaps in vaginal cuff brachytherapy (چکیده)
28 - Optimization of Treatment Planning System for Brachytherapy: An inverse planning approach (چکیده)
29 - Determination of Dosimetric Characteristics of BEBIG Co0.A86 Brachytherapy Source using MCNPX Code and its impact on TPS (چکیده)
30 - Similarity Solution of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Nanofluid on a Stationary Cylinder with Constant Wall Temperature (چکیده)
31 - تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی (چکیده)
32 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان (چکیده)
33 - انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان (چکیده)
34 - Axisymmetric Stagnation Flow and Heat Transfer of a Compressible Fluid Impinging on a Cylinder Moving Axially (چکیده)
35 - Operation Analysis of Rotary Tools of Compressor Station Using Exergy Approach (چکیده)
36 - Exergetic Approach to Investigate the Arrangement of Compressors of a Pipeline Boosting Station (چکیده)
37 - مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد) (چکیده)
38 - Oxidative stress and trace elements before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
39 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
40 - Acute‐phase protein concentration and metabolic status affect the outcome of treatment in cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
41 - Numerical Study of Heat Flux and Temperature of Spherical Stagnation Point Using Trajector Data and Applying Hot Gas Effectsy (چکیده)
42 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point in a two layer system (چکیده)
43 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point by conjugate gradian method (چکیده)
44 - A Numerical Solution to Modify the Inverse Heat Conduction Problem with Noisy Data during the Heating a Solid Bar (چکیده)