بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nima Farzaneh


موارد یافت شده: 71

1 - Effect of different dry period duration on milk components and serum metabolites, and their associations with the first conception rate in multiparous Holstein dairy cows (چکیده)
2 - ارزیابی دقت تشخیص ورم پستان تحت بالینی با استفاده از نوارهای تشخیص لاکتات دهیدروژناز (چکیده)
3 - Evaluation of hormonal treatments for different scenarios of cystic ovarian follicles in dairy cattle (چکیده)
4 - ارزیابی ارتباط بین میزان چربی، پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
5 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
6 - Effects of dexamethasone and insulin alone or in combination on energy and protein metabolism, reproduction and milk production in dairy cows in early lactation (چکیده)
7 - اختلال در تولید مثل گاوهای شیری، پاشنه آشیل زیان اقتصادی در تنش گرمایی (چکیده)
8 - بررسی ارتباط بین حضور حضور باکتریها، درصد نوتروفیلهای رحم و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری تا 180 روز پس از زایش (چکیده)
9 - Effect of prostaglandin F2α and GnRH at the time of artificial insemination on reproductive performance of dairy cows (چکیده)
10 - Impact of Heat Stress on Dairy Cattle Reproduction (چکیده)
11 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
12 - Evaluating the effectiveness of two mastitis vaccines in a dairy farm in Mashhad, Iran (چکیده)
13 - A high prevalence of tylosin resistance among Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis (چکیده)
14 - Effects of dexamethasone and insulin alone or in combination on reproduction in dairy cows in early lactation (چکیده)
15 - Evaluating the Effectiveness of Two Mastitis Vaccines in a Dairy Farm in Mashhad (چکیده)
16 - Effects of neonatal diarrhea and other conditions on subsequent productive and reproductive performance of heifer calves (چکیده)
17 - تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنی (چکیده)
18 - ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
19 - مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
20 - Effect of early administration of equine chorionic gonadotropin and prostaglandin F2α on reproductive performance of postpartum dairy cows (چکیده)
21 - القاء اسیدوز متابولیکی عملکرد تولید مثلی تلیسههای هلشتاین را تحت تأثیر قرار میدهد (چکیده)
22 - Hormonal manipulation to improve reproductive management of dairy cattle: On the right track (چکیده)
23 - تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ (چکیده)
24 - Comparison between the effects of meloxicam and flunixin meglumine on pregnancy per artificial insemination in repeat breeder dairy cows (چکیده)
25 - Variations of energy biochemical metabolites (چکیده)
26 - Effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and Progesterone on Conception Rates in Repeat Breeder Dairy Cows (چکیده)
27 - Effects of Monensin on Metabolism and Production in Dairy Saanen Goats in Periparturient Period (چکیده)
28 - The effects of dystocia on production, reproduction and health of dairy cattle (چکیده)
29 - عفونتهای رحمی پس از زایش در گاو: تعاریف، تشخیص و درمان (چکیده)
30 - Reproductive performance in out-of-breeding season of fatty ewes using implant norgestomet with or without PMSG (چکیده)
31 - Comparative study of anatomy and histology on the ovary and oviduct in camel(Camelus dromedarius) (چکیده)
32 - Efficacy of conventional and extended intra-mammary treatment of persistent sub-clinical mastitis with cefquinome in lactating dairy cows (چکیده)
33 - Conventional and extended intramamary therapy pf persistent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomyavin in lactating dairy cows (چکیده)
34 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
35 - Effect of Intramammary Injection of Nigella Sativa on Somatic Cell Count and Staphylococcus Aureus Count in Holstein Cows with S. aureus Subclinical Mastitis (چکیده)
36 - Variations of Energy Related Biochemical Metabolites During Periparturition Period in Fat-Tailed Baloochi Breed Sheep (چکیده)
37 - Prevalence of Leptospira hardjo antibody in bulk tank milk in some dairy herds in Mashhad suburb (چکیده)
38 - Evaluation of five resynchronization methods using different combinations of PGF2a, GnRH, estradiol and an intravaginal progesterone device for insemination in Holstein cows (چکیده)
39 - Conventional and extended intramammary therapy pf persitent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomycin in lactating dairy cattle (چکیده)
40 - Comparison of the effects of gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin or progesterone on pregnancy per artificial insemination in repeat-breeder dairy cows (چکیده)
41 - Effect of prepartum administration of monensin on metabolism of pregnant ewes (چکیده)
42 - Comparison of Two Regimens of Nigella sativa Extract for Treatment Subclinical Mastitis Caused by Staphylococcus aureus (چکیده)
43 - Relationship between in vitro susceptibility of bovine subclinical mastitis isolates and bacteriological outcome of intramammary treatment with cefquinome (چکیده)
44 - Relationship between in vitro antimicrobial sensitivity of bovine subclinical mastitis isolates and treatment outcome in lactating dairy cows (چکیده)
45 - Gross and histological study on the uterus of camels (Camelud dromedarius (چکیده)
46 - Effects of anionic salts supplementation on blood pH and mineral status (چکیده)
47 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
48 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه (چکیده)
49 - GnRH analogues - agonists and antagonists (چکیده)
50 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری (چکیده)
51 - مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder (چکیده)
52 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
53 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
54 - Metabolic Changes in Cows with or without Retained Fetal Membranes in Transition Period (چکیده)
55 - Variations of energy-related biochemical metabolites during transition period in dairy cows (چکیده)
56 - Effect of CIDR and Different Doses of PMSG on Pregnancy and Lambing Rate Out of Breeding Season in Balouchi Ewes (چکیده)
57 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
58 - Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neon (چکیده)
59 - effect of gnrh agonist adminstrated on the time of insemination and 11-12 days after on pregnancy r (چکیده)
60 - evaluation of levaamisole adminstration at dry period for controlling postpartum bovin mastitis (چکیده)
61 - THE RELATIONSHIPS BETWEEN BLOOD PROFILE AND INFERTILITY IN DAIRY CATTLE (چکیده)
62 - METABOLIC PROFILE TEST IN IRAN; VARIATIONS OF METABOLITES AROUND PARTURITION AT DAIRY CATTLE (چکیده)
63 - بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري (چکیده)
64 - ‍Comparison of some biochemical,hormonal, and haematological parameters in cows with and without ret (چکیده)
65 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
66 - Peripartal serum biochemical, haematological and hormonal changes associated with retained placenta in dairy cows (چکیده)
67 - Serum biochemistry of Iranian Turkmen (Akhal-Teke) horses (چکیده)
68 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
69 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
70 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
71 - Urethral Extension and Caslick s Surgery for Infertility Treatment in Pneumovagina Cases with Sunke (چکیده)