بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Arefi


موارد یافت شده: 53

1 - Investigation of CaCO3 precipitation kinetics using environment-friendly inhibitors based on amide, carboxylic and sulfonic groups in ASTM D1141 standard solution (چکیده)
2 - Biosensors to detect low-density lipoprotein and oxidized low-density lipoprotein in cardiovascular disease (چکیده)
3 - A label-free electrochemical biosensor based on PBA-Au-MXene QD for miR-122 detection in serum samples (چکیده)
4 - A novel epoxy adhesive with ground rubber tire powder and carboxylated multiwalled carbon nanotubes (چکیده)
5 - Detecting homocysteine in cardiovascular disease using aptasensors: A review (چکیده)
6 - اثر نسبت گروه‌های عاملی ایزوسیانات به هیدروکسیل بر خواص ضدخوردگی پوشش پلی‌یورتانی در محلول اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
7 - A review on electroless Ni–P nanocomposite coatings: effect of hard, soft, and synergistic nanoparticles (چکیده)
8 - بررسی اثر اکستندرهای مختلف بر رفتار خوردگی پوشش اپوکسی روی سطح کربن استیل با استفاده از روش EISدر محلول اسید سولفوریک یک مولار (چکیده)
9 - A novel electrochemical biosensor based on signal amplification of Au HFGNs/PnBA-MXene nanocomposite for the detection of miRNA-122 as a biomarker of breast cancer (چکیده)
10 - Application of MXene in the diagnosis and treatment of breast cancer: A critical overview (چکیده)
11 - اثر نسبت گروههای عاملی ایزوسیانات به هیدروکسیل بر خواص ضدخوردگی پوشش پلییورتانی در محلول اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
12 - Experimental investigation of doping process of a Polyaniline film as a Langmuir adsorption (چکیده)
13 - Effect of thickness on the electrochemical behavior of the polyaniline film (چکیده)
14 - The influence of talc particles on corrosion protecting properties of polyurethane coating on carbon steel in 3.5 % NaCl solution (چکیده)
15 - Investigation of the effect of doping/dedoping on the redox behavior of polyaniline film: Experimental and modeling approach (چکیده)
16 - بررسی عملکرد بازدارنده‌‌های پلیمری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی توده سیال در محلول استاندارد ASTM D1141 (چکیده)
17 - اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضدخوردگی پوشش پلییورتان بر پایه پلی اُل آکریلیک با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
18 - اثر گروههای عاملی هیدروکسیل بررسی خواص ضدخوردگی پوشش بر پایه پلی- یورتان در محیط اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
19 - Effect of Substrate Grain Size on Structural and Corrosion Properties of Electrodeposited Nickel Layer Protected with Self-Assembled Film of Stearic Acid (چکیده)
20 - Effect of pH on the electrochemical properties of polyaniline nanoparticle suspension in strongly acidic solution: an experimental and theoretical study (چکیده)
21 - WITHDRAWN: Anticorrosion behavior of DBSA doped polyaniline nanoparticles/epoxy ester coating on carbon steel in saline-alkaline solution (چکیده)
22 - Mathematical modeling of the electrochemical behavior of a polyaniline film for the fast electron transfer kinetic (چکیده)
23 - بررسی هم افزایی بازدانده آلی بر سطوح ابر آبگریز نیکل (چکیده)
24 - The effects of an inorganic corrosion inhibitor on the electrochemical behavior of superhydrophobic micro-nano structured Ni films in 3.5% NaCl solution (چکیده)
25 - Effect of PAAT as an Environmentally Friendly Terpolymer on the Scale Inhibition of CaCO3 in Artificial Seawater: Chemical and Electrochemical Study (چکیده)
26 - Effectiveness of one-to-one phosphate to chloride molar ratio at different chloride and hydroxide concentrations for corrosion inhibition of carbon steel (چکیده)
27 - Electrochemical and quantum chemical study of polyaniline nanoparticles suspension in HCl and H2SO4 (چکیده)
28 - Compatibility of fabrication of superhydrophobic surfaces and addition of inhibitors in designing corrosion prevention strategies for electrodeposited nickel in saline solutions (چکیده)
29 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
30 - Investigation of zinc as a scale and corrosion inhibitor of carbon steel in artificial seawater (چکیده)
31 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
32 - بررسی اثر pH بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول سیستم های خنک کننده (چکیده)
33 - Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination (چکیده)
34 - Investigation of the hydrogen evolution phenomenon on CaCO3 precipitation in artificial seawater (چکیده)
35 - بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
36 - بررسی اثر بازدارنده های استات روی و سدیم هگزا متا فسفات در کاهش رسوبگذاری کربنات کلسیم بر سطح فلز کربن استیل (چکیده)
37 - Inhibition mechanism of nitrite on the corrosion of carbon steel in simulated cooling (چکیده)
38 - بررسی الکتروشیمیایی اثر هم افزایی اتیلن گلایکول و بوراکس در حضور بازدارنده سدیم سیلیکات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
39 - اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم (چکیده)
40 - اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
41 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
42 - On the diffusion phenomenon of solvent within polymeric coatings:Development of a new model (چکیده)
43 - بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
44 - بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS (چکیده)
45 - بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی (چکیده)
46 - بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول (چکیده)
47 - بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی (چکیده)
48 - بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
49 - Anticorrosion properties of smart coating based on polyaniline nanoparticles/epoxy-ester system (چکیده)
50 - بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
51 - Analysis of the sedimentation process in reactive polymeric suspensions (چکیده)
52 - On the viscosity of composite suspensions of aluminum and ammonium perchlorate particles dispersed in hydroxyl terminated polybutadiene - new empirical model (چکیده)
53 - investigation of the interaction of amoxilllin with Mn(II) ions in aqueous solutions by spectroscopic and conductometric methods (چکیده)