بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Ramezani


موارد یافت شده: 51

1 - A comparison between the behavior of beams strengthened by FRP sheets and FRCM composites (چکیده)
2 - Strengthening of reinforced concrete beams using fiber-reinforced cementitious matrix systems fabricated with custom-designed mortar and fabrics (چکیده)
3 - Shear strengthening of RC beams using FRCM system made with industrial wastes (چکیده)
4 - The effect of tensile reinforcement on the behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams: An experimental and analytical study (چکیده)
5 - A Perforated High-Order Element for Fracture Mechanics Problems Using the Hybrid Strain Method (چکیده)
6 - Nonlinear dynamic analysis of FG/SMA/FG sandwich cylindrical shells using HSDT and semi ANS functions (چکیده)
7 - Linear and nonlinear mechanical responses of FG-GPLRC plates using a novel strain-based formulation of modified FSDT theory (چکیده)
8 - Nonlinear Deformation and Numerical Post-Buckling Analysis of Plate Structures Using the Assumed Natural Strain Concept (چکیده)
9 - Higher-order assumed strain plane element immune to mesh distortion (چکیده)
10 - A novel assumed-strain finite element for detecting the elastic behavior of wall-like structures (چکیده)
11 - An evaluation of MITC and ANS elements in the nonlinear analysis of shell structures (چکیده)
12 - Nonlinear thermomechanical analysis of GPLRC cylindrical shells using HSDT enriched by quasi-3D ANS cover functions (چکیده)
13 - Nonlinear thermomechanical analysis of CNTRC cylindrical shells using HSDT enriched by zig-zag and polyconvex strain cover functions (چکیده)
14 - تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح (چکیده)
15 - تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
16 - Ecological Footprint and Its Determinants in MENA Countries: A Spatial Econometric Approach (چکیده)
17 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
18 - Stabilization of fractional switched linear systems via reset control technique (چکیده)
19 - A fractional reset control scheme for a DC-DC buck converter (چکیده)
20 - Exponential stability and L2 gain analysis of uncertain fractional reset control systems (چکیده)
21 - The Influence of Dense Planting System on the Technical Efficiency of Saffron Production and Land Use Sustainability: Empirical Evidence from Gonabad County, Iran (چکیده)
22 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
23 - تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین (چکیده)
24 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part II: Evaluation of the numerical performance (چکیده)
25 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part I: Formulation of basics and the existing elements (چکیده)
26 - Estimation of hardware task reliability on partially reconfigurable FPGAs (چکیده)
27 - Strain-based plane element for fracture mechanics’ problems (چکیده)
28 - Using Higher-Order Strain Interpolation Function to Improve the Accuracy of Structural Responses (چکیده)
29 - سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشت‌بوم‌های زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
30 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران (چکیده)
31 - Effect of fiber hybridization on energy absorption and synergy in concrete (چکیده)
32 - بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (چکیده)
33 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
34 - A new higher-order strain-based plane element (چکیده)
35 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
36 - شناسایی فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
37 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
38 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
39 - نقش آموزش و فرهنگ­سازی در تاب ­آوری زیست­ محیطی: چرا و چگونه؟ (چکیده)
40 - Reliability and Makespan Optimization of Hardware Task Graphs in Partially Reconfigurable Platforms (چکیده)
41 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
42 - Reliability Improvement of Hardware Task Graphs via Configuration Early Fetch (چکیده)
43 - A Diskless Chekpointing Approach for Failure Recovery in Multiprocessor Safety-Critical Embedded Systems (چکیده)
44 - Scheduling Periodic Real-Time Hardware Tasks on Dynamic Partial Reconfigurable Devices Subject to Fault Tolerance (چکیده)
45 - کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (چکیده)
46 - An Overview of Fault Tolerance Techniques for Real-Time Operating Systems (چکیده)
47 - Evaluating the Effects of Textual Features on Authorship Attribution Accuracy (چکیده)
48 - Efficient semi-partitioning and rate-monotonic scheduling hard real-time tasks on multi-core systems (چکیده)
49 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
50 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
51 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)