بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Arefinia


موارد یافت شده: 38

1 - اثر گروههای عاملی هیدروکسیل بر خواص ضدخوردگی پوشش بر پایه پلی- یورتان در محیط اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
2 - بررسی عملکرد بازدارنده‌‌های پلیمری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی توده سیال در محلول استاندارد ASTM D1141 (چکیده)
3 - اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضدخوردگی پوشش پلییورتان بر پایه پلی اُل آکریلیک با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
4 - اثر گروههای عاملی هیدروکسیل بررسی خواص ضدخوردگی پوشش بر پایه پلی- یورتان در محیط اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
5 - Effect of Substrate Grain Size on Structural and Corrosion Properties of Electrodeposited Nickel Layer Protected with Self-Assembled Film of Stearic Acid (چکیده)
6 - Effect of pH on the electrochemical properties of polyaniline nanoparticle suspension in strongly acidic solution: an experimental and theoretical study (چکیده)
7 - WITHDRAWN: Anticorrosion behavior of DBSA doped polyaniline nanoparticles/epoxy ester coating on carbon steel in saline-alkaline solution (چکیده)
8 - Mathematical modeling of the electrochemical behavior of a polyaniline film for the fast electron transfer kinetic (چکیده)
9 - بررسی هم افزایی بازدانده آلی بر سطوح ابر آبگریز نیکل (چکیده)
10 - The effects of an inorganic corrosion inhibitor on the electrochemical behavior of superhydrophobic micro-nano structured Ni films in 3.5% NaCl solution (چکیده)
11 - Effect of PAAT as an Environmentally Friendly Terpolymer on the Scale Inhibition of CaCO3 in Artificial Seawater: Chemical and Electrochemical Study (چکیده)
12 - Effectiveness of one-to-one phosphate to chloride molar ratio at different chloride and hydroxide concentrations for corrosion inhibition of carbon steel (چکیده)
13 - Electrochemical and quantum chemical study of polyaniline nanoparticles suspension in HCl and H2SO4 (چکیده)
14 - Compatibility of fabrication of superhydrophobic surfaces and addition of inhibitors in designing corrosion prevention strategies for electrodeposited nickel in saline solutions (چکیده)
15 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
16 - Investigation of zinc as a scale and corrosion inhibitor of carbon steel in artificial seawater (چکیده)
17 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
18 - بررسی اثر pH بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول سیستم های خنک کننده (چکیده)
19 - Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination (چکیده)
20 - Investigation of the hydrogen evolution phenomenon on CaCO3 precipitation in artificial seawater (چکیده)
21 - بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
22 - بررسی اثر بازدارنده های استات روی و سدیم هگزا متا فسفات در کاهش رسوبگذاری کربنات کلسیم بر سطح فلز کربن استیل (چکیده)
23 - Inhibition mechanism of nitrite on the corrosion of carbon steel in simulated cooling (چکیده)
24 - بررسی الکتروشیمیایی اثر هم افزایی اتیلن گلایکول و بوراکس در حضور بازدارنده سدیم سیلیکات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
25 - اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم (چکیده)
26 - اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
27 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
28 - On the diffusion phenomenon of solvent within polymeric coatings:Development of a new model (چکیده)
29 - بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
30 - بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS (چکیده)
31 - بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی (چکیده)
32 - بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول (چکیده)
33 - بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی (چکیده)
34 - بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
35 - Anticorrosion properties of smart coating based on polyaniline nanoparticles/epoxy-ester system (چکیده)
36 - بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
37 - Analysis of the sedimentation process in reactive polymeric suspensions (چکیده)
38 - On the viscosity of composite suspensions of aluminum and ammonium perchlorate particles dispersed in hydroxyl terminated polybutadiene - new empirical model (چکیده)