بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Arefinia


موارد یافت شده: 25

1 - Compatibility of fabrication of superhydrophobic surfaces and addition of inhibitors in designing corrosion prevention strategies for electrodeposited nickel in saline solutions (چکیده)
2 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
3 - Investigation of zinc as a scale and corrosion inhibitor of carbon steel in artificial seawater (چکیده)
4 - An investigation into the relationship between the electrical conductivity and particle size of polyaniline in nano scale (چکیده)
5 - بررسی اثر pH بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول سیستم های خنک کننده (چکیده)
6 - Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination (چکیده)
7 - Investigation of the hydrogen evolution phenomenon on CaCO3 precipitation in artificial seawater (چکیده)
8 - بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
9 - بررسی اثر بازدارنده های استات روی و سدیم هگزا متا فسفات در کاهش رسوبگذاری کربنات کلسیم بر سطح فلز کربن استیل (چکیده)
10 - Inhibition mechanism of nitrite on the corrosion of carbon steel in simulated cooling (چکیده)
11 - بررسی الکتروشیمیایی اثر هم افزایی اتیلن گلایکول و بوراکس در حضور بازدارنده سدیم سیلیکات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
12 - اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول کلرید سدیم (چکیده)
13 - اثر غلظت اتیلن گلایکول بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی دارای یون نیتریت با استفاده از روش¬های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
14 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
15 - On the diffusion phenomenon of solvent within polymeric coatings:Development of a new model (چکیده)
16 - بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
17 - بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS (چکیده)
18 - بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی (چکیده)
19 - بررسی الکتروشیمیایی تاثیر بازدارنده های معدنی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول آب مقطر و مونواتیلن گلایکول (چکیده)
20 - بررسی پدیده نفوذ محلول در پوشش های پلیمری با استفاده از مدل های تغییر ظرفیت خازنی (چکیده)
21 - بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
22 - Anticorrosion properties of smart coating based on polyaniline nanoparticles/epoxy-ester system (چکیده)
23 - بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
24 - Analysis of the sedimentation process in reactive polymeric suspensions (چکیده)
25 - On the viscosity of composite suspensions of aluminum and ammonium perchlorate particles dispersed in hydroxyl terminated polybutadiene - new empirical model (چکیده)