بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sadegh Tarigh Azali


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM (چکیده)
2 - Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks (چکیده)
3 - Experimental and laboratory assessment of clogging potential based on adhesion (چکیده)
4 - Correlation of equivalent quartz content, Slake durability index and Is50 with Cerchar abrasiveness index for different types of rock (چکیده)
5 - Utilizing water, mineralogy and sedimentary properties to predict LCPC abrasivity coefficient (چکیده)
6 - تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB (چکیده)
7 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
8 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
9 - Engineering geological investigations of mechanized tunneling in soft ground: A case study, East–West lot of line 7, Tehran Metro, Iran (چکیده)
10 - ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (چکیده)
11 - Utilizing Geological Properties for Predicting Cerchar Abrasiveness Index (CAI) in Sandstones (چکیده)
12 - Effect of geological parameters on soil abrasivity using LCPC machine for predicting LAC (چکیده)
13 - تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM (چکیده)
14 - بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC (چکیده)
15 - در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز PSIACاستفاده از روش سد شهید کاظمی (زرینه رود) (چکیده)
16 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره (چکیده)
17 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور (چکیده)
18 - Hazards of mechanized tunnel excavation in H2S bearing ground in Aspar tunnel, Iran (چکیده)
19 - Investigation of the Geological and Geotechnical Characteristics of Daroongar Dam, Northeast Iran (چکیده)
20 - Preliminary Support Design for a Diversion Tunnel at Daroongar Dam Site, Ne Iran (چکیده)
21 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
22 - Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran (چکیده)
23 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
24 - Engineering geological characterization of Kallat tunne, NE Iran (چکیده)