بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Samaneh Eidi


موارد یافت شده: 51

1 - Evaluation of cytotoxic effects of cell wall compounds extracted from Candida albicans on K569 cancer line (چکیده)
2 - Fungal isolation and identification from parrot excreta in northeast Iran: A threat to human health (چکیده)
3 - Clinical and mycological features of dermatophytosis in domestic cats at Ferdowsi University of Mashhad Veterinary Teaching Hospital (چکیده)
4 - Molecular diagnosis of dermatophyte isolates from canine and feline dermatophytosis in Northeast Iran (چکیده)
5 - شیوع بالای کریپتوکوکوس نئوفورمنس در ترشحات دفع شده از طوطی ها در مشهد (چکیده)
6 - شناسایی و جداسازی جدایه های قارچی از ملتحمه چشم سگ ها و گربه ها و مقایسه آن ها با موارد انسانی (چکیده)
7 - شناسایی جدایه های قارچی از کیسه ملتحمه چشم سگ هاو گربه های سالم (چکیده)
8 - شناسایی و جداسازی جدایه های قارچی از ملتحمه در موارد بیماری های چشمی در سگ ها و گربه ها ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
9 - بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140 (چکیده)
10 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
11 - High Prevalence of Cryptococcus neoformans and Isolation of Other Opportunistic Fungi From Pigeon (Columba livia) Droppings in Northeast Iran (چکیده)
12 - پاسخ های سیستم ایمنی در درماتوفیتوزیس سگ ها و گربه ها (چکیده)
13 - درمان بیماری های قارچی غیر درماتوفیتی در حیوانات (چکیده)
14 - بررسی برون تنی فعالیت برخی از گیاهان بومی ایران بر روی پروتوتکاهای جدا شده از موارد ورم پستان گاو (چکیده)
15 - اثرعصاره اسپیرولینا پلاتنسیس ( Spirulina platensis ) پرورش یافته ایران بر میکروسپوروم کنیس (چکیده)
16 - In vitro activities of 15 antifungal drugs against a large collection of clinical isolates of Microsporum canis (چکیده)
17 - تشخیص مولکولی جدایه های درماتوفیتی از سگ ها و گربه های مبتلا به درماتوفیتوزیس در شهر مشهد (چکیده)
18 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
19 - Survey on prevalence rate of fungal and algal species in dairy cows with clinical and subclinical mastitis (چکیده)
20 - تعیین میزان آلودگی قارچی خوراک طیور و اجزاء آن در مرغداری های گوشتی تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
21 - بررسی اثرات جلبک سبز اسپیرولینا بر روی عفونت های قارچی پوستی (چکیده)
22 - Isolation of Cryptococcus neoformans and other opportunistic fungi from pigeon droppings (چکیده)
23 - High prevalence of Cryptococcus neoformans in Pigeon (Columba livia) droppings in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
24 - Fungal Pollution in the Homes of Respiratory Allergic Patients in Mashhad City,Northeast Iran (چکیده)
25 - اپیدمیولوژی و عوامل خطر درماتوفیتوز در جمعیتی از گربه های خانگی دارای جراحات جلدی (چکیده)
26 - Necrotic ulcerative dermatitis due to simultaneous infections of Malassezia and Microsporum gallinae in a pigeon (Columba livia domestica) (چکیده)
27 - ضایعات اولسراتیو و نکروتیک پوست ناشی از عفونت های همزمان مالاسزیا و میکروسپوروم گالینه در کبوتر خانگی ( Columba Livia domestica) (چکیده)
28 - Nasal and Indoors Fungal Contamination in Healthy Subjects (چکیده)
29 - Isolation and comparative investigation of vaginal mycoflora in feline population of urban and dairy cattle herds (چکیده)
30 - ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم (چکیده)
31 - جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور (چکیده)
32 - Osteoarthritis and systemic infection caused by Candida Albicans in a common Mynah (Acridotheres tristis) (چکیده)
33 - Evaluation of antifungal activity of hydroalcoholic extracts of Citrullus colocynthis fruit (چکیده)
34 - Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams (چکیده)
35 - Fungal flora of the hair coat of domestic golden hamster (Mesocricetus auratus) with and without skin lesions in Mashhad, Iran (چکیده)
36 - Osteoarthrirtis and systemic infection caused by Candida albicans in a Mynah (Acridotherestristis (چکیده)
37 - Comparative evaluation of the antifungal activity of Borage (Borago officinalis) and Camellia sinesis (Green tea) leaves against various Aspergillus and Candida strains (چکیده)
38 - Isolation of Aspergillus species from Nasal Cavity and Bedroom of Healthy Volunteers and Patients with Allergic Rhinitis in Mashhad, Iran (چکیده)
39 - Biochemical characterizations and Genotyping by RAPD-PCR analyses of Malassezia spp. from pityriasis versicolor and seborrhoeic dermatitis patients (چکیده)
40 - A study on Aspergillus species in nose and houses of healthy subjects from Mashhad, Iran (چکیده)
41 - Evaluation of the antifungal Activity of Green tea on candida and Aspergillus species (چکیده)
42 - Antifungal activity of the citrullus colocynthis hydroalalcholic extract (چکیده)
43 - Influence of different echinocandins on gene expression in Candida albicans and Candida dubliniensis (چکیده)
44 - Hematology and serum biochemistry of Holstein dairy calves: Age related changes and comparison with blood composition in adults (چکیده)
45 - Identification of different Malassezia species isolated from patients with Malassezia infections (چکیده)
46 - آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس (چکیده)
47 - Fungitoxicity of Zataria multiflora essential oil against various Malassezia species isolated from cats and dogs with Malassezia dermatitis (چکیده)
48 - Concurrent infection with Malassezia pachydermatis and canine demodicosis in an immunocompromised dog (چکیده)
49 - Molecular Characterization of Malassezia Species Isolated from Dog with and Without Otitis and Seborrhoeic Dermatitis (چکیده)
50 - A comparison of different kinds of Malassezia species in healthy dogs and dogs with otitis externa and skin lesions (چکیده)
51 - عفونت ناشی از مالاسزیا پکی درماتیس در یک سگ دچار سرکوب سیستم ایمنی (چکیده)