بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Hasan Kazemi Riabi


موارد یافت شده: 24

1 - Decellularized bovine aorta as a promising 3D elastin scaffold for vascular tissue engineering applications (چکیده)
2 - Development plan of the eternal fire based on urban sustainability (چکیده)
3 - نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم (چکیده)
4 - نگاهی به جایگاه زیست محیطی آب در ترجمه روشنگر قرآن کریم (چکیده)
5 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1) (چکیده)
6 - اهمیت توجه به الزامات زمین شناسی زیست محیطی در توسعه معادن مرز شرقی ایران (چکیده)
7 - نگاهی تحلیلی به تبدیل وضعیت استخدامی کارشناس رسمی به عضو هیات علمی (چکیده)
8 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت2: آزمایشهای کاربرد قوانین گازها، تعیین تغییر آنتالپى و تیتراسیون اسید- باز) (چکیده)
9 - Aqueous Uranium Precipitation Using Thioacetamide (چکیده)
10 - Rapid Removal of Aqueous Uranium Using Dipicolinic Acid Ligand (چکیده)
11 - Recycling waste chemicals in general chemistry laboratory of ferdowsi university of mashhad (Part 3: the rate of chemical reactions, electrolysis of sulfuric acid and thermo gravimetric analysis of copper (II) oxide experiments) (چکیده)
12 - Computational study of the intramolecular proton transfer between 6-hydroxypicolinic acid tautomeric forms and intermolecular hydrogen bonding in their dimers (چکیده)
13 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
14 - Computational study of the intramolecular proton transfer reactions of dipicolinic acid (pyridine-2,6-dicarboxylic acid) and its dimers (چکیده)
15 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم) (چکیده)
16 - Density functional theory study of dipicolinic acid intramolecular hydrogen bonding (چکیده)
17 - Trimerization of sulfur trioxide: a density functional theory study (چکیده)
18 - Dimerization of dipicolinic acid in the gas phase: A DFT study (چکیده)
19 - Neutral vs. zwitterionic form of dipicolinic acid: A DFT study (چکیده)
20 - بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی (چکیده)
21 - بررسی نظری تاثیر جایگزینی هالوژن در موقعیت پارا بر انتقال پروتون درون مولکولی در پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید (چکیده)
22 - تهیه و شناسایی کمپلکسهای سه هسته ای مرکز اکسوی ساده و مخلوط فلزی جدید از کرم و آهن III با لیگاند پلساز تری فلوئورو استات (چکیده)
23 - تهیه وشناسایی کمپلسکها ی سه هسته ای مرکز اکسوی کرم( III ) و بررسی اثر لیگاندهای انتهایی و پلساز بر طیفهای Visible و IR آنها (چکیده)
24 - مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro (چکیده)