بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Javad Akhtarshenas


موارد یافت شده: 55

1 - Optimal quantum speed for mixed states (چکیده)
2 - تهاتر تیزی اندازه‌گیری و اختلال (چکیده)
3 - Measurement sharpness and disturbance tradeoff (چکیده)
4 - Mutually unbiased measurements with arbitrary purity (چکیده)
5 - سنجش مقدار نوفه یک سنجه عملگر مقداری مثبت (چکیده)
6 - Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem (چکیده)
7 - Quantum Fisher information matrix for unitary processes: closed relation for SU(2) (چکیده)
8 - Quantumness of quantum channels (چکیده)
9 - Measuring quantum discord using the most distinguishable steered states (چکیده)
10 - How Quantum is a "Quantum Walk"? (چکیده)
11 - Quantum Fisher information for unitary processes (چکیده)
12 - Generalized master function approach to one-dimensional quasiexactly solvable models (چکیده)
13 - Separability criterion induced from cross norm is not equivalent to positive partial transpose (چکیده)
14 - Lewenstein-Sanpera decomposition of a generic 2x2 density matrix by using Wootters's basis (چکیده)
15 - Robustness of entanglement for Bell decomposable states (چکیده)
16 - Optimal Lewenstein–Sanpera decomposition for some bipartite systems (چکیده)
17 - Concurrence vectors in arbitrary multipartite quantum systems (چکیده)
18 - Two-Photon Entanglement in a Two-Mode Supersymmetric Model (چکیده)
19 - Entanglement Degree of Parasupersymmetric Coherent States of Harmonic Oscillator (چکیده)
20 - زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی (چکیده)
21 - سنجش میزان غیرکلاسیک بودن کانال‌های کوانتومی (چکیده)
22 - Canonical coset parametrization and the Bures metric of the three-level quantum systems (چکیده)
23 - Negativity as entanglement degree of the Jaynes–Cummings model (چکیده)
24 - Comparison of quantum discord and fully entangled fraction of two classes of d * d2 states (چکیده)
25 - Reexamination of strong subadditivity: A quantum-correlation approach (چکیده)
26 - Two-qubit quantum cloning machine and quantum correlation broadcasting (چکیده)
27 - Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function (چکیده)
28 - Quantifying nonclassicality of correlations based on the concept of nondisruptive local state identification (چکیده)
29 - Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems (چکیده)
30 - Entangled graphs: a classification of four-qubit entanglement (چکیده)
31 - Incoherent tunneling effects in a one-dimensional quantum walk (چکیده)
32 - شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه (چکیده)
33 - ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی (چکیده)
34 - ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی (چکیده)
35 - An explicit computation of the Bures metric over the space ofN-dimensional density matrices (چکیده)
36 - Effect of spin-orbit interaction on entanglement of two-qubit Heisenberg XYZ systems in an inhomogeneous magnetic field (چکیده)
37 - استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی (چکیده)
38 - تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت (چکیده)
39 - دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی (چکیده)
40 - بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA (چکیده)
41 - رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی (چکیده)
42 - ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی (چکیده)
43 - Generation and nonclassicality of entangled states via the interaction of two three-level atoms with a quantized cavity field assisted by a driving external classical field (چکیده)
44 - Geometric discord of the Jaynes-Cummings model: pure dephasing regime (چکیده)
45 - Progress on Quantum Discord of Two-Qubit States: Optimization and Upper Bound (چکیده)
46 - Computable measure of quantum correlation (چکیده)
47 - Differential Geometry on SU(N): Left and Right Invariant Vector Fields and One-Forms (چکیده)
48 - Parametrization of Projector-Based Witnesses for Bipartite Systems (چکیده)
49 - Non-equilibrium entanglement dynamics of a two-qubit Heisenberg XY system in the presence of an inhomogeneous magnetic field and spin-orbit interaction (چکیده)
50 - Decoherence in a one-dimensional quantum walk (چکیده)
51 - Entanglement dynamics and decoherence of an atom coupled to a dissipative cavity field (چکیده)
52 - Influence of dephasing on the entanglement teleportation via a two-qubit Heisenberg XYZ system (چکیده)
53 - Concurrence of superpositions of many states (چکیده)
54 - دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی (چکیده)
55 - ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز (چکیده)