بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Vahid Jahanbakhsh mashhadi


موارد یافت شده: 29

1 - معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران (چکیده)
3 - شناسایی و تعیین پراکنش گونه های فوزاریم عامل بیماری بلایت خوشه جو در استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان (چکیده)
4 - بررسی مقاومت ارقام مختلف جو به قارچ Fusarium graminearum (چکیده)
5 - بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی (چکیده)
6 - کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea (چکیده)
7 - Wolbachia grouping study, in major Trichogramma wasps in Iran (چکیده)
8 - بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala (چکیده)
9 - کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP (چکیده)
10 - Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry (چکیده)
11 - Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and (چکیده)
12 - بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (چکیده)
13 - ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum (چکیده)
14 - In vitro and in vivo antifungal activates of the essential oils of various (چکیده)
15 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
16 - بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (چکیده)
17 - High potential of agro-industrial by-products of pomegranate (Punica granatum L.) as the powerful antifungal and antioxidant substances (چکیده)
18 - ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن (چکیده)
19 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (چکیده)
20 - Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content (چکیده)
21 - مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار (چکیده)
22 - بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
23 - تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum (چکیده)
24 - بررسی انتقال بذر زاد Fusarium proliferatum در پیاز و امکان تشخیص مولکولی بذور آلوده (چکیده)
25 - بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
26 - rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران (چکیده)
27 - Root Diseases of Onion Caused by Some Root Colonizing Fungi in Northeast of Iran (چکیده)
28 - pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan province (چکیده)
29 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Citrus Fruits (چکیده)