بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ali abdi


موارد یافت شده: 22

1 - Introduction: A Beginning to the Socio-historical Study of Religion in Greater Khurāsān (چکیده)
2 - Jewish and Christian Diaspora in Greater Khurāsān during the First Three Centuries AH (چکیده)
3 - بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی (چکیده)
4 - ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین (چکیده)
5 - al-Ghazālī’s reading of the fourth Gospel (چکیده)
6 - The Appearance of the Lord in the Clouds in Shiʻi and Ṣūfī Writings (چکیده)
7 - تقابل ریان رسمی مسیحیت با نهضت مونتانوس (چکیده)
8 - Cost-Effective Survivable Controller Placement in Software-Defined Networks (چکیده)
9 - Kernel Search-Framework for Dynamic Controller Placement in Software-Defined Network (چکیده)
10 - Multi-criteria decision-making for controller placement in software-defined wide-area networks (چکیده)
11 - تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار (چکیده)
12 - Dynamic controller placement insoftware‐definednetworks for reducing costs and improving survivability (چکیده)
13 - مقایسه مبانی تربیت عفیفانه در مسیحیت با اسلام (چکیده)
14 - Controller Placement in Software Defined Network using Iterated Local Search (چکیده)
15 - Jacobite Explanation of the Trinity in the Context of Muʿtazilite Theology: Abu Raʾitah al-Takriti (چکیده)
16 - خداشناسی در لینگه پورانه (چکیده)
17 - Improved Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks Using Fuzzy Logic (چکیده)
18 - نگاه ابوعیسی وراق به مسیحیت (چکیده)
19 - Die lehre der assyrischen Christen im Iran (چکیده)
20 - نگرشی تحلیلی وانتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا (چکیده)
21 - بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن (چکیده)
22 - مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی (چکیده)