بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: azam ghazi


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل (چکیده)
2 - Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil (چکیده)
3 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
4 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
5 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
6 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
7 - نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری (چکیده)
8 - ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (چکیده)
9 - ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد (چکیده)
10 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند (چکیده)
11 - کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد (چکیده)
12 - استفاده از روش tube-a-manchette در تزریق پرده آببتد سد یامچی اردبیل (چکیده)
13 - تاثیر خصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق: مطالعه موردی (چکیده)
14 - ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (چکیده)
15 - پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (چکیده)
16 - ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (چکیده)
17 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
18 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)