بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hassan bayat


موارد یافت شده: 22

1 - Screening different crested wheatgrass (Agropyron cristatum(L.) Gaertner.) accessions for drought stress tolerance (چکیده)
2 - Effect of Silicon on Growth and Ornamental Traits of Salt-stressed Calendula (Calendula officinalis L (چکیده)
3 - Impact of exogenous salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress (چکیده)
4 - Exogenous application of ascorbic acid alleviates chilling injury in apricot (Prunus armeniaca L. cv. Shahroudi) flowers (چکیده)
5 - Treatment with Salicylic Acid extends the Vase Life of Important Commercial Cut Flowers (چکیده)
6 - هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی (چکیده)
7 - Effect of Salicylic Acid on Alleviating of Electrolyte Leakage and Flower Organ Damage in Apricot (Prunus armeniaca L. cv. ‘Shahroudi’) (چکیده)
8 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
9 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
10 - Impact of Selenium Supplementation on Growth and Selenium Accumulation on Spinach (Spinacia oleracea L.) Plants (چکیده)
11 - Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort (چکیده)
12 - تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) (چکیده)
13 - Salicylic and Citric acid treatments improve the vase life of cut chrysanthemum flowers (چکیده)
14 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
15 - تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
16 - بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss (چکیده)
17 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
18 - Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase-life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy (چکیده)
19 - تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss (چکیده)
20 - تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss (چکیده)
21 - تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
22 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)