مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. روح اله باقری , قاسم اسلامی , فرشاد قادری , زینت پارسائی , تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند, مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (14), شماره (53), سال (2023-4), صفحات (313-332)
 2. روح اله باقری , حمیدرضا سرچاهی , علیرضا پویا , بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (9), شماره (1), سال (1663-6), صفحات (131-174)
 3. جواد نظریان جشن آبادی , علیرضا پویا , روح اله باقری , Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad), چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (13), شماره (49), سال (2023-4), صفحات (9-39)
 4. فرشته ایمانی , قاسم اسلامی , روح اله باقری , بررسی تأثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان‌سازی دانش (نمونه پژوهش: یک شرکت خودروسازی), مدیریت دانش سازمانی, دوره (5), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (143-180)
 5. محمد مهرآیین , روح اله باقری , یاسمن نوروزی نیک , چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی, کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (12), شماره (24), سال (2021-3), صفحات (447-487)
 6. روح اله باقری , قاسم اسلامی , فرشاد قادری , کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه, مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (12), شماره (46), سال (2021-7), صفحات (1-18)
 7. محمد رضا منتظریون , روح اله باقری , جلال حقیقت منفرد , تعیین و وزن دهی معیارهای موثر در انتخاب شاخص های مقایسه ای کیفی نرم‌افزارهای تشخیص تومور در تصاویر MRI مغز با استفاده از روش دلفی و آنالیز سلسله مراتبی فازی, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (31), شماره (197), سال (2021-6), صفحات (143-153)

انگلیسی

 1. Pardis Roozkhosh , Alireza Pooya , Omid Solaymani Fard , Rouholla Bagheri , Revolutionizing Supply Chain Sustainability: an Additive Manufacturing-Enabled Optimization Model for Minimizing Waste and Costs, Process Integration and Optimization for Sustainability, Year (2023-9)
 2. Mahmoud Zahedian Nezhad , جواد نظری جشن آبادی , جواد رضازاده , Mohammad Mehraeen , Rouholla Bagheri , Assessing Dimensions Influencing IoT Implementation Readiness in Industries: A Fuzzy DEMATEL and Fuzzy AHP Analysis, Journal of Soft Computing and Decision Analytics, Volume (1), No (1), Year (2023-8), Pages (102-123)
 3. Javad Hassannataj Joloudari , Sadiq Hussain , Mohammad Ali Nematollahi , Rouholla Bagheri , Fatemeh Fazl , Roohallah Alizadehsani5 , Reza Lashgari , Ashis Talukder , BERT-deep CNN: state of the art for sentiment analysis of COVID-19 tweets, Social Network Analysis and Mining, Volume (13), No (1), Year (2023-7)
 4. Rouholla Bagheri , Parisa Zomorrodi , Ali Rezaeian , Identifying and ranking key technological capabilities in supply chain sustainability using ISM approach: case of food industry in Iran, Environment Development and Sustainability, Year (2023-3)
 5. Rouholla Bagheri , Mahmoud Zahedian Nezhad , Mohammad Hosein Panahi , Mosayeb Sadri , Identifying and Evaluating Factors Affecting User Privacy in the Smart City Using the Meta-Synthesis Method and the Fuzzy Dematel Technique, International Journal of Information Technology and Decision Making, Year (2023-6)
 6. Hamed Pourabbas , Rouholla Bagheri , Majid Sabzeh parvar , Design metaheuristic technique in order to locate airport construction and comparison with multi-criteria decision making methods, Iranian Journal of Operations Research, Volume (12), No (1), Year (2022-3), Pages (191-211)
 7. Rouholla Bagheri , Jalal Haghighat Monfared , Montazeriyoun Mohammad Reza , Brain Tumor Segmentation using Graph Coloring Approach in Magnetic Resonance Images, Journal of Medical Signals and Sensors, Volume (11), No (4), Year (2021-10), Pages (285-290)

مقالات ارایه شده در کنفرانس