بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mehraeen


موارد یافت شده: 158

1 - An overview of Business Intelligence research in healthcare organizations using a topic modeling approach (چکیده)
2 - بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بانقش تعدیلگری توانایی بازاریابی (چکیده)
3 - شناسایی و مدل‎سازی عوامل کلیدی موفقیت شرکت‎های دانش‎بنیان (چکیده)
4 - A review of most applicable theories and models of technology acceptance (چکیده)
5 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش و قصد ادامه استفاده ی مصرف کنندگان فناوری اینترنت اشیا در تجهیزات پزشکی و سلامت (چکیده)
6 - مدل‌های داده‌ای استقرار اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم: با استفاده از رویکرد علم طراحی اقدام (چکیده)
7 - بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها (چکیده)
8 - ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
9 - تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش‌بینی رفتار غیراخلاقی پرسه‌زنی سایبری (چکیده)
10 - Exploring the experts’ perceptions of barriers to using internet of things for chronic disease management in Iran (چکیده)
11 - ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
12 - چالش های پیش روی تحول دیجیتال و روندهای تحقیقاتی آن (چکیده)
13 - چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی (چکیده)
14 - An analysis on top commented posts in reddit social network about COVID-19 (چکیده)
15 - The FunCaps Framework: Reconceptualizing Operational Alignment (چکیده)
16 - بررسی پیشایند ها و پیامد های ارزش درک شده از استفاده مستمر از خدمات دولت همراه (چکیده)
17 - Exploring the factors in aligning information systems and organizational strategies in tall organizational structures in an uncertain environment (چکیده)
18 - Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overview (چکیده)
19 - تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند) (چکیده)
20 - مدیریت تجربة مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهش (چکیده)
21 - اینترنت اشیا در مدیریت زنجیر ه تأمین: مروری نظام مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی (چکیده)
22 - چارچوب مشارکت کنشگران در فرآیند تصمیم‌سازی مدیریت آب (مطالعه موردی: حوزه آبریز کشف رود) (چکیده)
23 - نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم (چکیده)
24 - تاثیر فناوری اینترنت اشیاء بر عملکرد بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین محصول راهبردی گندم (چکیده)
25 - آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع (چکیده)
26 - شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی (چکیده)
27 - ارائه چارچوب جامع از عوامل موثر، رفتار و پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازمانی با بهره‌مندی از روش فراترکیب (چکیده)
28 - ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد (چکیده)
29 - Cyberloafing in public sector of developing countries: job embeddedness as a context (چکیده)
30 - Users’ Perception of Medical Blockchain (چکیده)
31 - A Stochastic Approach for Valuing Customers in Banking Industry: A Case Study (چکیده)
32 - پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان (چکیده)
33 - پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی (چکیده)
34 - نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشور (چکیده)
35 - Investigating the capabilities of information technologies to support policymaking in COVID‐19 crisis management; a systematic review and expert opinions (چکیده)
36 - سیاست های دستیابی به مدیریت مطلوب مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز کشف رود) (چکیده)
37 - بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (چکیده)
38 - Research Directions in information Systems Field, Current Status and Future Trends (چکیده)
39 - An exploration of the pattern of managing volunteers in the Construction Jihad (چکیده)
40 - What Do Websites Say about Internet of Things Challenges? A Text Mining Approach (چکیده)
41 - چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود) (چکیده)
42 - The potential of business intelligence tools for expert finding (چکیده)
43 - A comprehensive framework for Internet of Things development (چکیده)
44 - How can health professionals contribute to the internet of things body of knowledge (چکیده)
45 - A research on the use of business intelligence for academic research (چکیده)
46 - مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات (چکیده)
47 - پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند (چکیده)
48 - A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors (چکیده)
49 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
50 - بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى (چکیده)
51 - کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
52 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک (چکیده)
53 - الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) (چکیده)
54 - شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی (چکیده)
55 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
56 - به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر (چکیده)
57 - Exploring users’ experiences of using personal cloud storage services: a phenomenological study (چکیده)
58 - بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا (چکیده)
59 - Investigating the impact of mediation role of student satisfaction on the relationship between educational quality, service quality and the adoption of e-learning among Karbala University students (چکیده)
60 - تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی (چکیده)
61 - بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد (چکیده)
62 - ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی) (چکیده)
63 - بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد (چکیده)
64 - بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد (چکیده)
65 - بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
66 - بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده (چکیده)
67 - بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد (چکیده)
68 - سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی (چکیده)
69 - پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر (چکیده)
70 - Effect of Aligning Characteristics of Top managers with Strategic Orientation on Organizational Performance (چکیده)
71 - شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP (چکیده)
72 - Academic Information Security Researchers: Hackers or Specialists? (چکیده)
73 - The Game of Hacking Academic Websites (چکیده)
74 - Information systems in journal management: the ugly duckling of academic publishing (چکیده)
75 - Academic Journals Plagued by Bogus Impact Factors (چکیده)
76 - Questionable papers in citation databases as an issue for literature review (چکیده)
77 - مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی (چکیده)
78 - شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (چکیده)
79 - همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش (چکیده)
80 - A dichotomous perceptions on talent retention factors: Phenomenography strategy (چکیده)
81 - Identity Theft in the Academic World Leads to Junk Science (چکیده)
82 - Is retraction sufficient for medical papers (چکیده)
83 - Do You Ignore Information Security in Your Journal Website? (چکیده)
84 - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی (چکیده)
85 - به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها (چکیده)
86 - بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن (چکیده)
87 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد (چکیده)
88 - خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی) (چکیده)
89 - بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه (چکیده)
90 - واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) (چکیده)
91 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا (چکیده)
92 - بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها (چکیده)
93 - بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد) (چکیده)
94 - معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (چکیده)
95 - Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings (چکیده)
96 - سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد (چکیده)
97 - Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities (چکیده)
98 - تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (چکیده)
99 - روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
100 - An Empirical Study of the Factors Affecting Customers’ Acceptance Intention of E-Invoice Services: The Case of Mashhad Electricity Distribution Company (چکیده)
101 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
102 - فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی (چکیده)
103 - الگوی مدیریتی شبکه سازی تشکل ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
104 - شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها (چکیده)
105 - گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی (چکیده)
106 - شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری (چکیده)
107 - بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار (چکیده)
108 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
109 - تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (چکیده)
110 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیار (چکیده)
111 - Developه ی Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts inthe context of relationship marketing (چکیده)
112 - Toward an exploration of follower's implicit followership theories of Mashhad's large organizations using a qualitative approach (چکیده)
113 - بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
114 - فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانی (چکیده)
115 - بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (چکیده)
116 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
117 - تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد (چکیده)
118 - An Investigation into Factors Influencing the Acceptance of E-Government Service Counters as a Service Delivery Channel: A case of developing Country (چکیده)
119 - Evaluating Dimensions of Social Capital and its Role in Improving Knowledge Management (Case of Robaat Karim Municipality) (چکیده)
120 - نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران (چکیده)
121 - Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park (چکیده)
122 - The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park (چکیده)
123 - مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی (چکیده)
124 - ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی (چکیده)
125 - Application of multilevel analysis approach in management theory (چکیده)
126 - تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی (چکیده)
127 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
128 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
129 - کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد (چکیده)
130 - بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (چکیده)
131 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
132 - بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد (چکیده)
133 - مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
134 - The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
135 - An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
136 - شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد) (چکیده)
137 - تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT (چکیده)
138 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
139 - از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی (چکیده)
140 - پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری (چکیده)
141 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
142 - Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective (چکیده)
143 - Investigating cultural influences on investment process in stock exchange (چکیده)
144 - پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن (چکیده)
145 - ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین (چکیده)
146 - شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (چکیده)
147 - بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام (چکیده)
148 - شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان (چکیده)
149 - عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها (چکیده)
150 - بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده (چکیده)
151 - شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد) (چکیده)
152 - مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب (چکیده)
153 - تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی (چکیده)
154 - هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده (چکیده)
155 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
156 - Barriers of E-government Development: An Iranian case study (چکیده)
157 - The 6th IBIMA International Conference on Managing Information in Digital Economy (چکیده)
158 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)