بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Pooya


موارد یافت شده: 220

1 - بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق` (چکیده)
2 - Presenting a new model for evaluating the factors affecting equipment reliability using system dynamics (چکیده)
3 - ارائۀ مدل سیستمی یکپارچه توسعۀ پایدار منطقۀ‌ خراسان رضوی (چکیده)
4 - طراحی مدل دینامیکی حمل‌ونقل همگانی اتوبوس‌رانی به‌منظور افزایش سهم آن از سفرهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
5 - Using the optimal control technique in facilities sharing to increased units’ efficiency (چکیده)
6 - Designing a changeable multi-level supply chain network with additive manufacturing capability and costs uncertainty: a Monte Carlo approach (چکیده)
7 - A pricing and inventory control for perishable items with the inflation rate and retailer's returns (چکیده)
8 - Dynamic Analysis of Bitcoin Price Under Market News and Sentiments and Government Support Policies (چکیده)
9 - Improving Industrial Maintenance Efficiency: a Holistic Approach to Integrated Production and Maintenance Planning with Human Error Optimization (چکیده)
10 - Revolutionizing Supply Chain Sustainability: an Additive Manufacturing-Enabled Optimization Model for Minimizing Waste and Costs (چکیده)
11 - بوده بندی مدارس با توه به وضعیت تهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
12 - Modeling and solving the problem of scheduling university exams in terms of new constraints on the conflicts of professors' exams and the concurrence of exams with common questions (چکیده)
13 - Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
14 - Applying the Entropy Method to Design an Agile Financial Marketing Capability Model for Developing the Health Tourism Industry after Covid-19 (چکیده)
15 - Blockchain acceptance rate prediction in the resilient supply chain with hybrid system dynamics and machine learning approach (چکیده)
16 - طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام) (چکیده)
17 - ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد( (چکیده)
18 - تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی (چکیده)
19 - A New Dynamic Nursing Workforce Planning Considering Skills Required at the Different Organizational Hierarchy: An Optimal Control Method (چکیده)
20 - The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study (چکیده)
21 - شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (چکیده)
22 - سنجش کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و ارایه الگوی مناسب تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های آینده (چکیده)
23 - طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی) (چکیده)
24 - طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه ها (چکیده)
25 - ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها (چکیده)
26 - Simulation of cutting corners chain in healthcare services (چکیده)
27 - Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil (چکیده)
28 - Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States (چکیده)
29 - ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) (چکیده)
30 - شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) (چکیده)
31 - ١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد (چکیده)
32 - ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
33 - پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌ (چکیده)
34 - The FunCaps Framework: Reconceptualizing Operational Alignment (چکیده)
35 - تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (چکیده)
36 - Assessment the effect of rapid prototyping implementation on supply chain sustainability: a system dynamics approach (چکیده)
37 - بکارگیری گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه: شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان) (چکیده)
38 - طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (چکیده)
39 - Taxonomy of Production Systems with Combining K-Means and Evolutionary Algorithms (چکیده)
40 - Exploring the factors in aligning information systems and organizational strategies in tall organizational structures in an uncertain environment (چکیده)
41 - آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع (چکیده)
42 - A new stochastic model in emergency location problem (چکیده)
43 - Optimal location of electronic charity boxes in charity NGOs by proposing a combined mathematical model (چکیده)
44 - مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداس (چکیده)
45 - پیش‌بینی تقاضا در سیستم‌های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به‌کمک شبکه‌های عصبی با تابع خطای موزون (چکیده)
46 - Multi-level nursing workforce planning considering talent management in healthcare with a dynamic quantitative approach (چکیده)
47 - Neural Network for a Novel Disturbance Optimal Control Model for Inventory and Production Planning in a Four-Echelon Supply Chain with Reverse Logistic (چکیده)
48 - پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانه) (چکیده)
49 - طراحی مدل برنامه ریزی تولید چند هدفه فازی با تقاضای فازی (مورد مطالعه: شرکت عرقیات گلچکان زمانی) (چکیده)
50 - Determination of Taxonomy and Underlying Dimensions of Service Operations Strategies in Hotel Industry (چکیده)
51 - شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی (چکیده)
52 - Meta-heuristic innovative algorithm ofmulti-objectives in tasks timing at cloud computingsystem (چکیده)
53 - طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه‌بندی (چکیده)
54 - Preventing food waste in subsidy-based university dining systems: An artificial neural network-aided model under uncertainty (چکیده)
55 - Taxonomy of Manufacturing Firms’ Flexibility Under Influence of Dynamic Organizational Capabilities (چکیده)
56 - Application of green supply chain management in the oil Industries: Modeling and performance analysis (چکیده)
57 - تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان) (چکیده)
58 - ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهد (چکیده)
59 - PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM (چکیده)
60 - A Stochastic Approach for Valuing Customers in Banking Industry: A Case Study (چکیده)
61 - طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری (چکیده)
62 - The role of customer clustering in designing a targeted marketing model (Case Study: IoT Service Provider Companies) (چکیده)
63 - طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش (چکیده)
64 - Designing a dynamic model to evaluate lot-sizing policies in different scenarios of demand and lead times in order to reduce the nervousness of the MRP system. (چکیده)
65 - پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان (چکیده)
66 - بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز) (چکیده)
67 - تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد) (چکیده)
68 - A continuous-time optimal control model for workforce planning considering human resource strategies (HRS) (چکیده)
69 - ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
70 - Designing an optimal inventory management model for the blood supply chain (چکیده)
71 - شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محور (چکیده)
72 - Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain (چکیده)
73 - بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (چکیده)
74 - Study and Identification of Factors Effective on Sustainability of Supply Chain in Industries of Iran by Applying Meta-Synthesis and Delphi Methods (چکیده)
75 - طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی (چکیده)
76 - پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری (چکیده)
77 - Investigating the effect of perceived quality of self-service banking on customer satisfaction (چکیده)
78 - مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (چکیده)
79 - بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا (چکیده)
80 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ (چکیده)
81 - مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی (چکیده)
82 - بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران (چکیده)
83 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
84 - Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty (چکیده)
85 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی (چکیده)
86 - Resource allocation to strategies of quality management with FANP and Goal Programming approach (چکیده)
87 - Perishable Inventory Management Using GA-ANN and ICA-ANN (چکیده)
88 - A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study (چکیده)
89 - مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی (چکیده)
90 - Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (چکیده)
91 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (چکیده)
92 - بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (چکیده)
93 - طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار (چکیده)
94 - کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (چکیده)
95 - Simulation of Quality Death Spirals based on Human Resources Dynamics (چکیده)
96 - ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (چکیده)
97 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
98 - Exact And Approximate Solution Of A Two-Stock Inventory System With Forecasting Of Demand And Return Rates (چکیده)
99 - A new continuous time optimal control model for manpower planning with promotion from inside the system (چکیده)
100 - An Extended Approach for Manufacturing Strategy Process base on Organization Performance through Fuzzy QFD (چکیده)
101 - طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک (چکیده)
102 - Design of an Artificial Intelligence System for Predicting Success of New Product Development and Selecting Proper Market-Product Strategy in the Food Industry (چکیده)
103 - A COMPILATION MODEL FOR THE SELECTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE BENEFITS OF THEIR APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BY USING DEMATEL FUZZY AND ANALYTIC NETWORK PROCESS (چکیده)
104 - Assessing the Relative Performance of Nurses Using Data Envelopment Analysis Matrix (DEAM) (چکیده)
105 - Fuzzy U control chart based on fuzzy rules and evaluating its performance using fuzzy OC curve (چکیده)
106 - نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید (چکیده)
107 - ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
108 - بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( (چکیده)
109 - ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستمهای پویا (چکیده)
110 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت (چکیده)
111 - مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع (چکیده)
112 - طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
113 - Optimal control model for finite capacity continuous MRP with deteriorating items (چکیده)
114 - تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار (چکیده)
115 - شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
116 - طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - A delayed optimal control model for multi-stage production-inventory system with production lead-times (چکیده)
118 - A taxonomy of manufacturing strategies and production systems using self-organizing map (چکیده)
119 - Exact and approximate solution for optimal inventory control of two-stock with reworking and forecasting of demand (چکیده)
120 - Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis (چکیده)
121 - طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (چکیده)
122 - Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority (چکیده)
123 - آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانی (چکیده)
124 - آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه (چکیده)
125 - تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر) (چکیده)
126 - به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها (چکیده)
127 - کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (چکیده)
128 - بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال (چکیده)
129 - پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی (چکیده)
130 - Designing a Framework for Target-Site Assignment in Naval Combat Management (چکیده)
131 - Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development (چکیده)
132 - شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید (چکیده)
133 - ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان (چکیده)
134 - تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (چکیده)
135 - ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت (چکیده)
136 - ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی (چکیده)
137 - پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
138 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران (چکیده)
139 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
140 - نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی (چکیده)
141 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
142 - خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM (چکیده)
143 - Analysing the solution of production-inventory optimal control systems by neural networks (چکیده)
144 - تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک) (چکیده)
145 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (چکیده)
146 - گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن (چکیده)
147 - مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394 (چکیده)
148 - سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
149 - طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (چکیده)
150 - تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع (چکیده)
151 - طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای (چکیده)
152 - توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی (چکیده)
153 - نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (چکیده)
154 - طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری (چکیده)
155 - شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها (چکیده)
156 - بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب (چکیده)
157 - تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی (چکیده)
158 - پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه) (چکیده)
159 - مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (چکیده)
160 - طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات (چکیده)
161 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
162 - سنجش توسعه یافتگی پایدار بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی به کمک روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
163 - حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور (چکیده)
164 - Developing an Integrated Model to Improve the Performance of Kansei Engineering by PCA and TOPSIS (چکیده)
165 - طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP (چکیده)
166 - بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها (چکیده)
167 - خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطی (چکیده)
168 - بهبود فرآیند تدارکات در محیط پروژه محور (مطالعه موردی) (چکیده)
169 - طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها (چکیده)
170 - توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست (چکیده)
171 - Design and Evaluate Assembly-Line Design Alternatives With Equipment Selection -Pass:ijsr1 (چکیده)
172 - تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد) (چکیده)
173 - شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد (چکیده)
174 - تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده (چکیده)
175 - طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات (چکیده)
176 - طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات (چکیده)
177 - بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت (چکیده)
178 - تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی (چکیده)
179 - بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL (چکیده)
180 - گروه بندی اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از ماتریس IPA (چکیده)
181 - توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان (چکیده)
182 - شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی (چکیده)
183 - توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید (چکیده)
184 - تاکسونومی از استراتژیهای عملیات بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد (چکیده)
185 - اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (چکیده)
186 - کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز (چکیده)
187 - راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر (چکیده)
188 - Relationship BetweenEmotional Intelligence and Conflict Management Strategies (چکیده)
189 - شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
190 - تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) (چکیده)
191 - ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (چکیده)
192 - ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (چکیده)
193 - انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE (چکیده)
194 - ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب (چکیده)
195 - طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
196 - شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
197 - اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه (چکیده)
198 - انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری (چکیده)
199 - طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI (چکیده)
200 - نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی (چکیده)
201 - راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی (چکیده)
202 - پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران (چکیده)
203 - Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review (چکیده)
204 - ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA (چکیده)
205 - Designing A Knoeledge Based System For Marketing Strategy: A DEA Approach (چکیده)
206 - سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها (چکیده)
207 - طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه (چکیده)
208 - راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادی (چکیده)
209 - Transformational Leadership and Innovation Manufacturing Objective (چکیده)
210 - مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضه (چکیده)
211 - مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات (چکیده)
212 - استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم (چکیده)
213 - مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها (چکیده)
214 - مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه (چکیده)
215 - پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه (چکیده)
216 - تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد (چکیده)
217 - رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
218 - استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلی (چکیده)
219 - رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران (چکیده)
220 - توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی (چکیده)