مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حمیدرضا رضایی آشتیانی , حمید احمدی , غلامرضا ابراهیمی , محمد حیدری , توصیف رفتار سیلان و تغییرات اندازه دانه و ساختار فولاد API-5CT-L80 در فرآیند تغییر شکل داغ, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2023-12)
 2. Ezatpour H.R. , غلامرضا ابراهیمی , Mohammadpour J. , بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (23), شماره (7), سال (2023-8), صفحات (425-433)
 3. فاطمه زرقانی , غلامرضا ابراهیمی , امیر مومنی , حمید رضا عزت پور , بررسی رفتار تغییرشکل گرم و تحولات ریزساختاری در آلیاژ نزدیک آلفا Ti-8Al-1Mo-1V, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2023-5)
 4. مسعود خانی , غلامرضا ابراهیمی , حمید رضا عزت پور , بررسی خواص مکانیکی ، خوردگی و ریزساختار نانو بیو کامپوزیت هیبریدی Mg/2 FA/0.3 GNPs(Wt%) تولید شده توسط ریخته گری دو مرحله ی همزن مکانیکی و باز ذوب تحت فشار آرگون, پژوهش نامه ریخته گری, دوره (3), شماره (4), سال (2020-8), صفحات (201-216)
 5. احسان رضایی خیبری , غلامرضا ابراهیمی , بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی, مواد نوین, دوره (10), شماره (3), سال (2020-6), صفحات (61-76)
 6. علیرضا مالدار , رامین ابراهیمی , غلامرضا ابراهیمی , بررسی تاثیر تغییر شکل کرم بر ریز ساختار آلیاژ منیزیم AZ91, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (23), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (1-10)

انگلیسی

 1. حمید رضا عزت پور , GHolam Reza Ebrahimi , فاطمه زرقانی , فاطمه خواجه جعفری , Hot Deformation Behavior and Processing Map of Ti Bearing 2304 Dual-Phase Stainless Steel, Journal of Materials Engineering and Performance, Year (2024-5)
 2. امیر مومنی , GHolam Reza Ebrahimi , م جهازی , حمید عزت پور , Microstructure characterization and dynamic recrystallization behavior of Ni–Cu alloy during hot deformation, Mechanics of Materials, Volume (193), Year (2024-6), Pages (105002-105010)
 3. حمیدرضا عزت پور , محمدجلال ابادی , یو هو , GHolam Reza Ebrahimi , Microstructure, mechanical and tribological properties of Mg/CoCrFeNiMoTi high entropy alloy composites produced via FSP, Engineering Failure Analysis, Volume (161), Year (2024-7), Pages (108281-108298)
 4. حمیدرضا عزت پور , GHolam Reza Ebrahimi , فاطمه زرقانی , Effect of processing parameters on the morphology of α-phase in Ti-6Al-4V alloy during the two-step hot deformation, Iranian Journal of Materials Forming, Year (2024-3)
 5. GHolam Reza Ebrahimi , فاطمه زرقانی , حمید رضا عزت پور , جواد طاهری , Hot working behaviour of Ti–8Al–1Mo–1V alloy through the hot compression test, Materials Science and Technology, Volume (40), No (10), Year (2024-7), Pages (755-765)
 6. مهدی کاویانی , GHolam Reza Ebrahimi , سنجری , حق شناس , Texture evaluation in warm deformation of an extruded Mg–6Al–3Zn alloy, Journal of Magnesium and Alloys, Volume (4), No (2), Year (2016-6), Pages (89-98)
 7. امیر مومنی , GHolam Reza Ebrahimi , حمیدرضا عزت پور , Modelling the yield point phenomena during deformation at elevated temperatures: case study on Inconel 600, Philosophical Magazine, Volume (98), No (28), Year (2018-10), Pages (2543-2561)
 8. حسین علی نژاد , GHolam Reza Ebrahimi , بهمن کروچی , امیر مومنی , Microstructure and flow behavior of cast 2304 duplex stainless steel at elevated temperatures, Journal of Materials Research, Volume (31), No (24), Year (2016-12), Pages (3939-3947)
 9. فاطمه زرقانی , GHolam Reza Ebrahimi , جواد طاهری , جمید رضا عزت پور , Hot compressive deformation behavior of Ti-8Al-1Mo-1V titanium alloy at elevated temperatures: Focus on flow behavior, constitutive modeling, and processing maps, Materials Today Communications, Volume (37), No (4), Year (2023-10), Pages (107235-107248)
 10. محمد محمودی , محمد رضا ابوطالبی , محمد صالح , حسین مشاور , GHolam Reza Ebrahimi , حسین وفایی نژاد , Microstructure evolution, hot deformation behaviour and processing map of Inconel X-750 superalloy in sub-solvus and super-solvus temperature ranges, Journal of Materials Research and Technology, Volume (26), No (5), Year (2023-8), Pages (2365-2378)
 11. H.R. Ezatpour , Marzyeh Torabi parizi , GHolam Reza Ebrahimi , Y. Huo , Punching shear failure behavior of fine-grained ZK60 Mg alloy processed by a novel forward shear normal extrusion process at room and elevated temperatures, Engineering Failure Analysis, Volume (153), No (8), Year (2023-8), Pages (107568-107585)
 12. nafise modghan , Mohammad Mazinani , GHolam Reza Ebrahimi , HR Ezatpur , Mechanical properties and fracture surface of Al-Al2O3 nano/micro-composites produced by accumulative roll bonding, Canadian Metallurgical Quarterly, Volume (62), No (3), Year (2023-5), Pages (493-503)
 13. Seyyed Ali Sajadi , Mohammad Reza Toroghinejad , Ahmad Rezaeian , GHolam Reza Ebrahimi , Research on hot deformation behavior and constitutive model to predict flow stress of an annealed FeCrCuNi2Mn2 high-entropy alloy, Journal of Alloys and Compounds, Volume (937), No (5), Year (2023-3), Pages (168267-188277)
 14. S.Aliakbari-Sani , H.Vafaeenezhad , H.Arabi , GHolam Reza Ebrahimi , Quantitative kinetic analysis of γ′ precipitate evolution in a Co–Al–W superalloy during aging heat treatment, Journal of Materials Research and Technology, Volume (21), Year (2022-11), Pages (3425-3439)
 15. MasoodKhani , GHolam Reza Ebrahimi , HamidrezaEzatpour , Accumulative extrusion bonding of Mg-Mn-Ca/FA+GNP hybrid biocomposite: On microstructure evaluation, mechanical and corrosion properties, Materials Today Communications, Volume (33), No (5), Year (2022-12), Pages (104426-104443)
 16. Seyyed AliSajadi , Mohammad RezaToroghinejad , Ahmad Rezaeian , GHolam Reza Ebrahimi , Dynamic recrystallization behavior of the equiatomic FeCoCrNi high-entropy alloy during high temperature deformation, Journal of Materials Research and Technology, Volume (20), Year (2022-9), Pages (1093-1109)
 17. H.R.Ezatpour , Marzyeh Torabi parizi , GHolam Reza Ebrahimi , M.Gupta , Li , کو , Effect of hybrid carbonaceous reinforcement on structure, mechanical and wear properties of spark plasma sintered CrCoFeMnNi HEA/GNP+CNT composite, Journal of Alloys and Compounds, Volume (922), Year (2022-11), Pages (166110-166125)
 18. Marzyeh Torabi parizi , GHolam Reza Ebrahimi , H.R.Ezatpour , M.Gupta , Li , W.H.Guo , Trimodal hierarchical structure in the carbonaceous hybrid (GNPs+CNTs) reinforced CoCrFeMnNi high entropy alloy to promote strength-ductility synergy, Materials Science and Engineering: A, Volume (850), Year (2022-8), Pages (143446-143467)
 19. Seyyed Ali Sajadi , Mohammad RezaToroghinejad , AhmadRezaeian , GHolam Reza Ebrahimi , A study of hot compression behavior of an as-cast FeCrCuNi2Mn2 high-entropy alloy, Journal of Alloys and Compounds, Volume (896), Year (2022-3)
 20. M. Khani , GHolam Reza Ebrahimi , H.R. Ezatpour , A. Momeni , The influence of new severe plastic deformation on microstructure, mechanical, and corrosion properties of Mg-0.8Mn-0.5Ca alloy, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, Volume (59), No (3), Year (2021-1), Pages (515-530)
 21. Masoud Mirzaee , Ali Reza Khodabandeh , GHolam Reza Ebrahimi , Influence of Strain Rate on the Interactions Between Precipitation and Recrystallization during Hot Deformation of Ni-Based Superalloy Nimonic 80A, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume (31), No (2), Year (2021-10), Pages (1-15)
 22. Masoud Mirzaee , Alireza Khodabade , Hamidreza Najafi , GHolam Reza Ebrahimi , بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A, مواد نوین, Volume (11), No (43), Year (2021-5), Pages (35-55)
 23. زهرا میرزایی , GHolam Reza Ebrahimi , Hamidreza Ezatpour , saeed ali akbari sani , Hot Deformation Behavior and Development of Constitutive Equations on a Novel γ-γ/ Ni-base Superalloy: AD730, Iranian Journal of Materials Forming, Volume (8), No (3), Year (2021-7), Pages (4-17)
 24. S.Dourandish , M. Jahazi , GHolam Reza Ebrahimi , L. Ebacher , Influence of eutectic phase precipitation on cracking susceptibility during forging of a martensitic stainless steel for turbine shaft applications, Journal of Materials Research and Technology, Volume (13), Year (2021-7), Pages (260-270)
 25. H.R.Ezatpour , M. Torabi Parizi , GHolam Reza Ebrahimi , The effects and improvements of GNPs+CNTs on the mechanical properties and microstructure of AZ80 matrix composite, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture, Volume (4), No (3), Year (2021-9), Pages (323-338)
 26. H. R. Ezatpour , M. Torabi Parizi , GHolam Reza Ebrahimi , The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume (21), No (2), Year (2021-3)
 27. M. Kavyani , GHolam Reza Ebrahimi , H.R. Ezatpour , M. Jahazi , Microstructure refinement, mechanical and biocorrosion properties of Mg–Zn–Ca–Mn alloy improved by a new severe plastic deformation process, Journal of Magnesium and Alloys, Volume (10), No (6), Year (2021-1), Pages (1640-1662)
 28. S. Ramezanzade , GHolam Reza Ebrahimi , M. Torabi-parizi , H.R. Ezatpour , Microstructure and mechanical characterizations of graphene nanoplatelets-reinforced Mg–Sr–Ca alloy as a novel composite in structural and biomedical applications, Journal of Composite Materials, Volume (54), No (5), Year (2020-3), Pages (711-728)
 29. M. Torabi-parizi , GHolam Reza Ebrahimi , H.R. Ezatpour , M. Paydar , The structure effect of carbonaceous reinforcement on the microstructural characterization and mechanical behavior of AZ80 magnesium alloy, Journal of Alloys and Compounds, Volume (809), Year (2019-11), Pages (151682-151700)
 30. S. Aliakbari , H. Arabi , GHolam Reza Ebrahimi , Hot deformation behavior and DRX mechanism in a γ-γ/ cobalt-based superalloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (764), Year (2019-9), Pages (138165-138180)
 31. S. Ramezanzade , GHolam Reza Ebrahimi , M. Torabi-parizi , H.R. Ezatpour , Synergetic effect of GNPs and MgOs on the mechanical properties of Mg–Sr–Ca alloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (761), Year (2019-7), Pages (138025-138039)
 32. M Kaviania , GHolam Reza Ebrahimi , H.R. Ezatpour , Improving the mechanical properties and biocorrosion resistance of extruded Mg-Zn-Ca-Mn alloy through hot deformation, Materials Chemistry and Physics, Volume (234), Year (2019-8), Pages (245-258)
 33. S. Ali Akbari Sani , H. Arabi , S. Kheirandish , GHolam Reza Ebrahimi , Flow Stress Modeling in a γ-γ/ Cobalt Base Superalloy by Using the Hyperbolic Sine Equation and ANN Method, Iranian Journal of Materials Forming, Volume (6), No (1), Year (2019-4), Pages (44-55)
 34. M Kaviani , GHolam Reza Ebrahimi , H Ezatpour , M Ahmadnia , Relationship between mechanical properties, microstructure and texture evaluations during hot deformation of AZ63 magnesium alloy, Materials Research Express, Volume (6), No (6), Year (2019-3), Pages (66509-66523)
 35. Saeed Aliakbari Sani , H. Arabi , S. Kheirandish , GHolam Reza Ebrahimi , Investigation on the homogenization treatment and element segregation on the microstructure of a γ/γ′-cobalt-based superalloy, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (26), No (2), Year (2019-2), Pages (222-233)
 36. GHolam Reza Ebrahimi , A. Momeni , H.R. Ezatpour , M. Jahazi , P. Bocher , Dynamic recrystallization in Monel400 Ni-Cu alloy: Mechanism and role of twinning, Materials Science and Engineering: A, Volume (744), Year (2019-1), Pages (376-385)
 37. M. Torabi Parizi , GHolam Reza Ebrahimi , H.R. Ezatpour , Effect of graphene nanoplatelets content on the microstructural and mechanical properties of AZ80 magnesium alloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (742), Year (2019-1), Pages (373-389)
 38. Mohammad Ghaemi Fard , Hamid Eskandari Naddaf , GHolam Reza Ebrahimi , Genetic prediction of cement mortar mechanical properties with different cement strength class after freezing and thawing cycles, Structural Concrete, Volume (19), No (5), Year (2018-10), Pages (1341-1352)
 39. M.Torabi Parizi , H. Ezatpour , GHolam Reza Ebrahimi , High mechanical efficiency, microstructure evaluation and texture of rheo-casted and extruded AZ80-Ca alloy reinforced with processed Al2O3/GNPs hybrid reinforcement, Materials Chemistry and Physics, Volume (218), Year (2018-10), Pages (246-255)
 40. فاطمه زرقانی , موسوی زاده , GHolam Reza Ebrahimi , حمید رضا عزت پور , تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024, مواد نوین, Volume (8), No (32), Year (2018-9), Pages (13-30)
 41. S.AliakbariSani , GHolam Reza Ebrahimi , H.A. Vafaeenezhad , Ali Reza Kiani Rashid , Modeling of hot deformation behavior and prediction of flow stress in a magnesium alloy using constitutive equation and artificial neural network (ANN) model, Journal of Magnesium and Alloys, Volume (6), No (2), Year (2018-6), Pages (134-144)
 42. علی سهیلی مقدم , حمید رضا محمدیان سمنانی , GHolam Reza Ebrahimi , مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی, مواد نوین, Volume (8), No (31), Year (2018-6), Pages (153-166)
 43. Aliakbarii Sani , Ali Khorram , Abed Jaffari , GHolam Reza Ebrahimi , Development of processing map for InX-750 superalloy using hyperbolic sinus equation and ANN model, Rare Metals, Volume (40), No (12), Year (2018-5), Pages (3598-3607)
 44. H. Ezatpour , M.T. parizi , GHolam Reza Ebrahimi , A. Momeni , Effect of Micro‐Alloy Elements on Dynamic Recrystallization Behavior of a High‐Manganese Steel, Steel Research International, Volume (89), No (7), Year (2018-7), Pages (1700559-1700569)
 45. S Dourandish , S. M. Mousavizade , H. R. Ezatpour , GHolam Reza Ebrahimi , Microstructure, mechanical properties and failure behaviour of protrusion friction stir spot welded 2024 aluminium alloy sheets, Science and Technology of Welding and Joining, Volume (23), No (4), Year (2018-5), Pages (295-307)
 46. علی تابش , GHolam Reza Ebrahimi , حمید عزت پور , بررسی و مقایسه‌ی خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت Al/CNT و کامپوزیت هیبریدی Al/CNT/Al2O3 تولید شده توسط فرایند نورد اتصال انباشتی ترکیبی, علوم و فناوری کامپوزیت, Volume (4), No (4), Year (2018-2), Pages (464-470)
 47. N. Bayat , GHolam Reza Ebrahimi , A. Momeni , H.R. Ezatpour , Microstructural evolution of a superaustenitic stainless steel during a two-step deformation process, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (25), No (2), Year (2018-2), Pages (181-189)
 48. GHolam Reza Ebrahimi , A. Momeni , H.R. Ezatpour , Modeling the viscoplastic behavior and grain size in a hot worked Nb-bearing high-Mn steel, Materials Science and Engineering: A, Volume (714), Year (2018-1), Pages (25-35)
 49. M Saadatia , R. Azari Khosroshahia , GHolam Reza Ebrahimi , M. Jahazi , Twin-assisted precipitation during hot compression of an Mg-Gd-Zn-Zr magnesium alloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (706), Year (2017-10), Pages (142-152)
 50. M.S. Ghazani , B. Eghbali , GHolam Reza Ebrahimi , Kinetics and critical conditions for initiation of dynamic recrystallization during hot compression deformation of AISI 321 austenitic stainless steel, Metals and Materials International, Volume (23), No (5), Year (2017-9), Pages (964-973)
 51. MS Ghazani , B Eghbali , GHolam Reza Ebrahimi , Evaluation of the Kinetics of Dynamic Recovery in AISI 321 Austenitic Stainless Steel Using Hot Flow Curves, Transactions of the Indian Institute of Metals, Volume (70), No (7), Year (2017-9), Pages (1755-1761)
 52. M Saadati , RA Khosroshahi , GHolam Reza Ebrahimi , M. Jahazi , Formation of precipitates in parallel arrays on LPSO structures during hot deformation of GZ41K magnesium alloy, Materials Characterization, Volume (131), Year (2017-9), Pages (234-243)
 53. M Torabi Parizi , A Habibolahzadeh , GHolam Reza Ebrahimi , Optimizing and investigating influence of manufacturing techniques on the microstructure and mechanical properties of AZ80-0.5Ca-1.5Al2O3 nanocomposite, Materials Chemistry and Physics, Volume (199), Year (2017-9), Pages (485-496)
 54. H.R.EZATPOUR , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Mohsen Haddad Sabzevar , A.CHAICHI , GHolam Reza Ebrahimi , Processing map and microstructure evaluation of AA6061/Al 2 O 3 nanocomposite at different temperatures, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (27), No (6), Year (2017-6), Pages (1248-1256)
 55. مسعود خانی , حمید رضا عزت پور , GHolam Reza Ebrahimi , خواص مکانیکی و ریزساختاری نانو کامپوزیت هیبریدی Al/CNT-Al2O3 تولید شده توسط فرآیند اتصال نورد انباشتی, مهندسی مکانیک مدرس, Volume (17), No (12), Year (2017-12), Pages (56-64)
 56. مهدی کاویانی , GHolam Reza Ebrahimi , بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم, مواد نوین, Volume (25), No (7), Year (2016-12), Pages (45-58)
 57. HR Ezatpour , M Torabi Parizi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , GHolam Reza Ebrahimi , Optimum selection of A356/Al2O3 nano/microcomposites fabricated with different conditions based on mathematical method, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part L, Volume (231), No (4), Year (2017-6), Pages (373-381)
 58. GHolam Reza Ebrahimi , A. Momeni , Sh. Kazemi , Alinejad H , Flow curves, dynamic recrystallization and precipitation in a medium carbon low alloy steel, Vacuum, Volume (142), Year (2017-8), Pages (135-145)
 59. M. TorabiParizi , A Habibolahzadeh , GHolam Reza Ebrahimi , Microstructure evaluations and mechanical properties of rheo-cast AZ80/Ca/Al 2 O 3 nanocomposite after extrusion process, Materials Science and Engineering: A, Volume (693), Year (2017-5), Pages (33-41)
 60. M.Torabi Par , A.Habibolahzadeh , GHolam Reza Ebrahimi , H.R.Ezatpour , Achieving extraordinary combination of strength and elongation of AZ80-0.5Ca alloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (690), Year (2017-4), Pages (313-322)
 61. H.R. Ezatpour , Seyed Abdolkarim Sajjadi , A. Chaichi , GHolam Reza Ebrahimi , Mechanical and microstructure properties of deformed Al–Al2O3 nanocomposite at elevated temperature, Journal of Materials Research, Volume (32), No (6), Year (2017-3), Pages (1118-1128)
 62. GHolam Reza Ebrahimi , H.R.Ezatpourb , Effect of precipitation on the warm deformation behavior of AA2024 alloy, Materials Science and Engineering: A, Volume (681), Year (2017-1), Pages (10-17)
 63. M.CHAMAN-ARA , GHolam Reza Ebrahimi , H.R.EZATPOURb , Deformation behavior and processing maps of Mg-Zn-Y alloy containing I phase at elevated temperatures, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (28), No (4), Year (2018-4), Pages (629-641)
 64. F.Zarghani , S.M.Mousavizade , H.R.Ezatpour , GHolam Reza Ebrahimi , High mechanical performance of similar Al joints produced by a novel spot friction welding technique, Vacuum, Volume (147), Year (2018-1), Pages (172-186)
 65. Hamideh Ershadiki , GHolam Reza Ebrahimi , Hamidereza Ezatpour , Amir Momeni , Effect of Boron on the Microstructure Evolution and Dynamic Recrystallization Kinetics of ALLVAC718Plus Superalloy, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume (30), No (1), Year (2020-11), Pages (212-227)
 66. Armin Dehnavi , GHolam Reza Ebrahimi , Masoud Golestanipour , Effect of SiC particles on hot deformation behavior of closed-cell Al/SiCp composite foams, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (42), No (11), Year (2020-10)
 67. مهدی چگینی , محمدرضا ابوطالبی , سید حسین سیدین , GHolam Reza Ebrahimi , میم جهازی , Study on hot deformation behavior of AISI 414 martensitic stainless steel using 3D processing map, Journal of Manufacturing Processes, Volume (56), Year (2020-8), Pages (916-927)
 68. GHolam Reza Ebrahimi , علی برغمدی , H.R. Ezatpour , A. Amiri , A novel single pass severe plastic deformation method using combination of planar twist extrusion and conventional extrusion, Journal of Manufacturing Processes, Volume (47), No (11), Year (2019-11), Pages (427-436)
 69. saeed ali akbari sani , GHolam Reza Ebrahimi , Ali Reza Kiani Rashid , Hot deformation behavior and dynamic recrystallization kinetics of AZ61 and AZ61 + Sr magnesium alloys, Journal of Magnesium and Alloys, Volume (4), No (2), Year (2016-5), Pages (104-114)
 70. H. R. Ezatpour , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Mohsen Haddad Sabzevar , A. Chaichi , GHolam Reza Ebrahimi , Processing Map and Microstructure Evaluations of AA6061-Al2O3 Nanocomposite at Different Temperatures, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (27), No (6), Year (2017-6), Pages (1248-1256)
 71. H. R. Ezatpour , M. Torabi Parizi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , GHolam Reza Ebrahimi , A. Chaichi , Microstructure, mechanical analysis and optimal selection of 7075 aluminum alloy based composite reinforced with alumina nanoparticles, Materials Chemistry and Physics, Volume (178), No (5), Year (2016-5), Pages (119-127)
 72. Masoud Mirzaee , Hamid Keshmiri , GHolam Reza Ebrahimi , Amir Momeni , Dynamic recrystallization and precipitation in low carbon low alloy steel 26NiCrMoV 14-5, Materials Science and Engineering: A, Volume (551), No (15), Year (2012-8), Pages (25-31)
 73. GHolam Reza Ebrahimi , H. Keshmiri , A.R. Maldar , A. Momeni , Dynamic Recrystallization Behavior of 13%Cr Martensitic Stainless Steel under Hot Working Condition, Journal of Materials Science and Technology, Volume (28), No (5), Year (2012-5), Pages (467-473)
 74. Hamid Reza Ezatpour , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Mohsen Haddad Sabzevar , GHolam Reza Ebrahimi , Hot deformation and processing maps of K310 cold work tool steel, Materials Science and Engineering: A, Volume (550), No (127), Year (2012-8), Pages (152-159)
 75. D. Shahriari , M. H. Sadeghi , GHolam Reza Ebrahimi , K. T. Kim , Effects of lubricant and temperature on friction coefficient during hot forging of Nimonic 115 superalloy, Kovove Materialy, Volume (49), No (5), Year (2011-11), Pages (375-383)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ارزو سبحانی حاجی آبادی , غلامرضا ابراهیمی , فاطمه زرقانی , بررسی تأثیر نرخ کرنش و دما بر تحولات ریزساختاری آلیاژ مونل 400 طی فرآیند تغییرشکل گرم , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی , 2023-11-28
 2. رضا یساقی , علی ابراهیمیان , غلامرضا ابراهیمی , تاثیر هندسه پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرآیند آهنگری قطعه شاتون , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی , 2023-11-28
 3. فاطمه زرقانی , غلامرضا ابراهیمی , سهیل نخودچی , جواد طاهری , بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ شبه آلفا Ti-۸۱۱ با استفاده از آزمایش فشار گرم , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022) , 2022-12-12
 4. مریم خواجه جعفری , غلامرضا ابراهیمی , حمید رضا عزت پور , بررسی رفتار تغییرشکل گرم فولاد دو فازی ۲۳۰۴ , نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2023-03-09
 5. فهیمه سیستانی نجف آبادی , غلامرضا ابراهیمی , ابوالفضل رضائی بزاز , تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و استحاله فاز آلیاژ Ti-6Al-4V , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022) , 2022-11-13
 6. ندا شهسواری , محمدحسن فرشیدی , غلامرضا ابراهیمی , بررسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‌نزن 409 پس از انجام فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسان , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2022-12-13
 7. محبوبه رضائیان , علیرضا کیانی رشید , غلامرضا ابراهیمی , بررسی اثر نرخ کرنش بر ریزساختار فولاد AISI D2 در فرآیند شکل‌دهی گرم , پنجمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن , 2022-02-27
 8. بهنوش طالب پور , سیدعبدالکریم سجادی , غلامرضا ابراهیمی , حمید مشاور , بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 , 10th international conference on materials engineering and metallurgy (IMAT 2021) , 2021-11-16
 9. محبوبه رضائیان , علیرضا کیانی رشید , غلامرضا ابراهیمی , تاثیر ریز ساختار اولیه بر رفتار کارپذیری فولاد ابزار سرد کار AISI D2 , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و پانزدهمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2021-11-16
 10. جواد یزدی , محمدحسن فرشیدی , غلامرضا ابراهیمی , حمید مشاور , تاثیر عنصر بیسموت برتحولات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژمنیزیم AZ31 حین فرآیند پرس در کانال زاویه دار همسان , نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران , 2020-11-10
 11. جواد طاهری , سیدهادی حسینی , غلامرضا ابراهیمی , امیر مومنی , بررسی تاثیر فرآیند عملیات حرارتی چند مرحله ای بر ریز ساختار و استحاله فازی کامپوزیت تیتانیم Ti-48Al-2Cr-2Nb , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07