بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mazinani


موارد یافت شده: 87

1 - Mechanical properties and fracture surface of Al-Al2O3 nano/micro-composites produced by accumulative roll bonding (چکیده)
2 - اثر دمای آنیل میان بحرانی فولاد دوفازی SAPH440 بر رفتار کششی آن (چکیده)
3 - Effect of bismuth on microstructure, mechanical properties and fracture behavior of AZ magnesium alloys (چکیده)
4 - The Effect of ZnO on the Physicochemical and Mechanical Properties of Aluminosilicate Dental Cements (چکیده)
5 - تاثیر مقادیر متفاوت ZnO بر برخی از ویژگی های ساختاری شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
6 - Morphological and Thermal Flux Analysis in as-Cast Al Alloy after Swarf Addition (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی نمودار حد شکل دهی فولاد دوفازی DP700 (چکیده)
8 - بررسی تاثیر ریزساختار اولیه و درصد نورد سرد بر پدیده نقطه تسلیم در فولاد ساده کربنی با سمنتیت کروی (چکیده)
9 - Quantitative Evaluation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Using Magnetic NDE Techniques (چکیده)
10 - Effect of Microstructure on Stress Dependence of Transformation Induced Plasticity in TRIP800 Low-Alloy Multiphase Steels (چکیده)
11 - The Influence of Microstructural Characteristics on Austenite Formation Kinetics in a Plain Carbon Steel (چکیده)
12 - بررسی فرآیند تغییر شکل سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 5086 به روش حداکثر مقدار m (چکیده)
13 - بهینه سازی خواص مکانیکی وفلاد دوفازی SAPH440 با طراحی آزمایش به روش تاگوچی (چکیده)
14 - بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW (چکیده)
15 - Nondestructive examination of recovery stage during annealing of a cold-rolled low-carbon steel using eddy current testing technique (چکیده)
16 - بررسی تاثیر تغییر ترمیب شیمیایی بر رفتار مکانیکی گلاس یونومرهای تقویت شده با شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
17 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
18 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
19 - بررسی اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار سیلان و ریزساختار آلیاژ Mg-3.5Zn-0.5Zr (چکیده)
20 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی استر/ الیاف شیشه و مقایسه عمر خستگی آن با کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه (چکیده)
21 - تأثیر میزان نورد سرد بر تشکیل آستنیت در فولاد کم‌کربن تاب‌کاری شده در ناحیه‌ی میان‌بحرانی (چکیده)
22 - The effect of particles size on work hardening behavior of a low carbon steel with a composite-type microstructure (چکیده)
23 - Effect of different stages of deformation on the microstructure evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
24 - Finite Element Simulation of Mechanical Behavior of TRIP800 Steel Under Different Loading Conditions Using an Advanced Microstructure-Based Model (چکیده)
25 - On the yield point phenomenon in low-carbon steels with ferrite-cementite microstructure (چکیده)
26 - تأثیر ریزساختار با اندازه دانه دوگانه بر پیدایش مارتنزیت ثانویه در یک فولاد زنگ نزن آستنیتی (چکیده)
27 - Examination of Barkhausen noise parameters for characterisation of strain-induced martensitic transformation in AISI 304 stainless steel (چکیده)
28 - The effect of annealing on themechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
29 - بررسی دوفازی شدن فولاد میکروآلیاژی به روش نورد داغ (چکیده)
30 - بررسی تغییرات خواص مغناطیسی فولاد زنگ نزن آستنیتی 403 در آزمون کشش توسط روش جریان گردابی (چکیده)
31 - Study of the microstructure evolution of heat treated Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
32 - Evaluation of fracture behavior of polyethylene/CaCO3 nanocomposite using essential work of fracture (EWF) approach (چکیده)
33 - Physically Based Model of the Yield Strength for an Al-Mg-Si-Cu-Zn Alloy (چکیده)
34 - تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا به روش نورد تجمّعی (ARB) و بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی آن (چکیده)
35 - تولید ماده مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات Al2O3 به روش ریخته گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
36 - بررسی تأثیر تبلور تبلور مجدد بر سیگنال مغناطیسی بارک هاوزن (چکیده)
37 - Effect of grain size on pitting corrosion of 304L austenitic stainless steel (چکیده)
38 - Design of an expert system based on neuro-fuzzy inference analyzer for on-line microstructural characterization using magnetic NDT method (چکیده)
39 - Process Control Strategies for Dual-Phase Steel Manufacturing Using ANN and ANFIS (چکیده)
40 - Strain-dependent constitutive modelling of AZ80 magnesium alloy containing 0.5 wt% rare earth elements and evaluation of its validation using finite element method (چکیده)
41 - Effects of hot rolling and inter-stage annealing on the microstructure and texture evolution in a partially homogenized AZ91 magnesium alloy (چکیده)
42 - بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی (چکیده)
43 - Nondestructive characterization of microstructure and mechanical properties of intercritically annealed dual-phase steel by magnetic Barkhausen noise technique (چکیده)
44 - Evaluation of Strain Induced Martensitic Transformation in 304AISI after Tensile Deformation Using Eddy Current Method (چکیده)
45 - characterization of strain induced martensitic trasformation in 304AISI after tensile deformation via magnetic Barkhausen noise (چکیده)
46 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise nondestructive testing methods in microstructural examination of ferrite–martensite dual-phase steel (چکیده)
47 - Multi-stage thermomechanical behavior of AISI410 martensitic steel (چکیده)
48 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
49 - Microstructural Evolution in Partially Homogenized AZ91 Alloy during Hot Rolling and Interpass Annealing (چکیده)
50 - Eddy current nondestructive evaluation of dual phase steel (چکیده)
51 - بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی (چکیده)
52 - QUALITY CONTROL OF INTERCRITICALLY ANNEALED DUAL PHASE STEEL PARTS BY BARKHAUSEN SIGNALS NON-DESTRUCTIVE METHOD (چکیده)
53 - QUANTITIVE XRD AND EDDY CURRENT INVESTIGATION OF ROLLED AISI 304L AUSTENITIC STAINLESS STEEL (چکیده)
54 - Magnetic investigation of strain induced martensite evolution (چکیده)
55 - Controlled Forging of a Nb Containing Microalloyed Steel for Automotive Applications (چکیده)
56 - FEM modeling of the flow curves and failure modes of dual phase steels with different martensite volume fractions using actual microstructure as the representative volume (چکیده)
57 - The Assessment of Work Hardening Behaviour of Dual Phase Steels with Coarse Martensite Islands (چکیده)
58 - بررسی تاثیر ریز ساختار فلز پایه بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5083 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
59 - تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک فرآیند تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
60 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6در فرآیند کارگرم (چکیده)
61 - Experimental Study on the Wrinkling During Deep Drawing of Dual Phase Steels (چکیده)
62 - Application of Eddy Current Non-destructive Evaluation for Detection of Undesirable Microstructures in the Production of Dual Phase Steels (چکیده)
63 - بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی (چکیده)
64 - Thermomechanical Processing of a Nb-Microalloyed Steel in a Controlled-Forging Treatment (چکیده)
65 - The Effects of Heat Treatment and Cold Working on the Microstructure of Aluminum Alloys Welded by Friction Stir Welding (FSW) Technique (چکیده)
66 - Modelling the Flow Behaviour of Dual-Phase Steels with Different Martensite Volume Fractions by Finite Element Method (چکیده)
67 - Dynamic recrystallization behavior of a superaustenitic stainless steel containing 16%Cr and 25%Ni (چکیده)
68 - DEFORMATION MECHANISM OF POLYETHYLENE/CALCIUM CARBONATE NANOCOMPOSITES (چکیده)
69 - بررسی تأثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار 30MSV6 (چکیده)
70 - Investigation on Perforation Mechanism of Medium Density Polyethylene (چکیده)
71 - بررسی خواص کششی و شکست فولاد دو فازی تولید شده با عملیات آنیل میان بحرانی (چکیده)
72 - بررسی تأثیر ریزساختار اولیه بر کسر حجمی و مورفولوژی فاز مارتنزیت در فولاد دوفازی (چکیده)
73 - Investigation on the role of nano-size calcium carbonate on tear strength of polyethylene (چکیده)
74 - بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
75 - The investigation on the role of nano sized calcium carbonate particles in a MDPE on its resistant against perforation (چکیده)
76 - A Study on the fracture behavior of polyethylene/calcium carbonate nanocomposites using the essential work of fracture (EWF) method (چکیده)
77 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
78 - بررسی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
79 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 36MnVS6 در فرایند کار گرم (چکیده)
80 - Quantitative Examination of Ductile Fracture Behaviour of a C-Mn-Mo Dual-Phase Steel (چکیده)
81 - Evaluation of Tensile Properties of of a C-Mn-Si TRIP Steel in Comparison with Dual-Phase Steel (چکیده)
82 - بررسی خواص کششی فولاد TRIP و مقایسه آن با فولاد دوفازی (چکیده)
83 - بررسی رفتار تغییر شکل فولاد چند فازی با آستنیت باقی‌مانده (چکیده)
84 - Use of Liquid Phase Sintering in Production of a new High Alloy Steel with Good wear Properties (چکیده)
85 - A Low Alloy Sintered-Heat Treated Steel with Good Fatigue Properties as a suitable Material for Resisting Cyclic Stresses (چکیده)
86 - Effect of Martensite Plasticity on the Deformation Behavior of a Low-Carbon Dual-Phase Steel (چکیده)
87 - Deformation Behaviour of Martensite in a Low-Carbon Dual-Phase Steel (چکیده)