بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Mirjalili


موارد یافت شده: 82

1 - Microstructure evolution of Ni-Cr-Mo superalloy fabricated by microwave-assisted combustion synthesis (چکیده)
2 - A Suitable Porous Micro/Nanostructured Cu and Cu–Ni Film: Evaluation of Electrodeposition Behavior, Electrocatalytic Activity, and Surface Characterization of Porous Film (چکیده)
3 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
4 - Microwave-Assisted Combustion Synthesis of Ni–Cr–Mo Superalloy Using Mixed Oxides: Mechanism and Thermodynamics Aspects (چکیده)
5 - Electrochemical properties of NiO–Ni electrocatalyst synthesized via solution combustion for methanol oxidation in alkaline media (چکیده)
6 - Understanding Interfacial Reactions in Ti–Ni Diffusion Couple (چکیده)
7 - سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول (چکیده)
8 - Quantitative analysis of diffusion kinetics of intermetallic formation in Ni–Ti system (چکیده)
9 - A new approach in the one-step synthesis of α-MnO2via a modified solution combustion procedure (چکیده)
10 - تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن (چکیده)
11 - INVESTIGATION OF CHROMIUM AND VANADIUM CARBIDE COATING FORMATION ON SKD11 AND T10 BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION (TRD) METHOD (چکیده)
12 - تأثیر آسیاکاری مکانیکی و افزودن گرافیت بر خواص الکتروکاتالیستی اکسید نیکل در پیل های سوختی متانولی مستقیم (چکیده)
13 - Insight into the Elemental Sulfur Corrosion of Carbon Steel in Chloride Bearing Media Using Electrochemical and Non-electrochemical Techniques (چکیده)
14 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
15 - Effect of Molybdate on the Stability of Pit Growth in Duplex Stainless Steel 2205 (چکیده)
16 - Investigation of the Microstructure Dependence of Critical Pitting Temperature and Pitting Potential in a 2205 Duplex Stainless Steel (چکیده)
17 - رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب (چکیده)
18 - بررسی سازوکار واکنش ها و عوامل مؤثر بر آن ها در سلول های سوختی (چکیده)
19 - بررسی اثر زمان پیرسختی در عملیات حرارتی T8 بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط 0.25 مولار NaCl (چکیده)
20 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده سدیم فسفات (چکیده)
21 - سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانس (چکیده)
22 - Proposed stability product criterion for open hemispherical metastable pits formed in the crevices of different aspect ratios (l/d) on 316L stainless steel in 3.5% NaCl solution (چکیده)
23 - Role of silica mid-layer in thermal and chemical stability of hierarchical Fe3O4-SiO2-TiO2 nanoparticles for improvement of lead adsorption: Kinetics, thermodynamic and deep XPS investigation (چکیده)
24 - On the adsorption kinetics and mechanism of enhanced photocatalytic activity of Fe3O4‐SiO2‐TiO2 core‐multishell nanoparticles against E. coli (چکیده)
25 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
26 - Eddy current technique as a nondestructive method for evaluating the degree of sensitization of 304 stainless steel (چکیده)
27 - Mechanism of Reduction of Hematite-Magnetite Hollow Cylindrical Pellet by Graphite-Calcium Carbonate Mixture (چکیده)
28 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
29 - سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
30 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
31 - اثر فرآیند آلومینایزینگ بر مقاومت به کربوریزاسیون فولاد زنگ نزن UNS S30815 (چکیده)
32 - Effect of Steel Substrate Microstructure on Intermetallic Layer Growth during Hot Dipping in Aluminum (چکیده)
33 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part II. Morphology, Chemistry, and Stabilization of the Pits (چکیده)
34 - The influence of the crevice induced IR drop on polarization measurement of localized corrosion behavior of 316L stainless steel (چکیده)
35 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part I. Evolution of Metastable Pitting and Stable Pitting (چکیده)
36 - Adsorption of Nickel from Wastewater by Coal, Tailing and their Ashes (چکیده)
37 - توسعه نرم افزار رسم دیاگرام های فازی برای سیستم‌های دوتایی (چکیده)
38 - اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم (چکیده)
39 - حذف گوگرد از زغال سنگ توسط فرایند مکانو شیمیایی (چکیده)
40 - بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار کامپوزیت نانوساختار Fe18Cr8Ni/Al2O3 تولید شده به روش آلومینو-کربوترمی اکسیدهای فلزی (چکیده)
41 - Effect of silicon and manganese on the kinetics and morphology of the intermetallic layer growth during hot-dip aluminizing (چکیده)
42 - A New Approach in Solid State Steelmaking from Thin Cast Iron Sheets through Decarburization in CaCO3 Pack (چکیده)
43 - Synthesis of Nano Silver Containing Inks for Printable Electronic Circuits Applications (چکیده)
44 - بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا (چکیده)
45 - تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستم CuO-ZnO-Al-C (چکیده)
46 - اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) (چکیده)
47 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز کربنات استرانسیم با کمک فرایند خاکستر سیاه (چکیده)
48 - بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک (چکیده)
49 - The Role of Lug Preheating, Melt Pool Temperature, and Lug Entrance Delay on the Cast-on-Strap Joining Process (چکیده)
50 - تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید (چکیده)
51 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
52 - تأثیر افزودنی آلومینا در فرآوری نانوذرات پودر اکسید سرب جهت استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی پرانرژی (چکیده)
53 - بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی حمام مذاب آلومینیم بر مورفولوژی لایه بین فلزی در فرایند غوطه وری داغ فولادها (چکیده)
54 - بررسی خوردگی سولفور عنصری بر فولاد ساده کربنی در محلول حاوی یون کلراید (چکیده)
55 - تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم (چکیده)
56 - The Effect of Halide Anions on the Pitting Corrosion of 316 Austenitic Stainless Steel (چکیده)
57 - Study on the kinetics of the growth of intermetallic layer on the surface of CK45 steel during hot dipping process in molten aluminium (چکیده)
58 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
59 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم (چکیده)
60 - تأثیر اندازه دانه زیرلایه فولاد بر سینتیک رشد لایه بین فلزی در غوطه وری گرم فولاد کم کربن در مذاب آلومینیم (چکیده)
61 - پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
62 - ضخامت سنجی در لوله های نفت و گاز به روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
63 - Correlation between sensitisation and pitting corrosion of AISI 403 martensitic stainless steel (چکیده)
64 - Diffusion Couple Study on the Mechanism and Kinetics of TiAl3 Formation in the Ti-Al System (چکیده)
65 - A Ti-Al Diffusion Couple Study on the Kinetics of TiAl3 Formation and Growth (چکیده)
66 - Kinetics of TiAl3 Formation and Growth in Ti-Al Diffusion Couple (چکیده)
67 - Elemental Combustion Synthesis of Titanium Aluminides, Pre-Combustion Reactions Effect (چکیده)
68 - Kinetics of TiAl3 Formation in Molten Aluminum-Solid Titanium Interface (چکیده)
69 - Optimization of the Exothermic Welding Process for Aluminum Parts (چکیده)
70 - A New Approach to Model Size-Dependent Melting Point of Nanoparticles (چکیده)
71 - بررسی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی تیتانیم-آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم (چکیده)
72 - سنتز احتراقی ترکیبات بین فلزی آلومینیم-تیتانیم (چکیده)
73 - بررسی سینتیک تشکیل ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک تیتانیم جامد و آلومینیم مذاب (چکیده)
74 - تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان (چکیده)
75 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
76 - تأثیر دمای روغن سخت‌کاری بر مراحل سه‌گانه کوئنچ و سرعت سردکنندگی (چکیده)
77 - تأثیر دمای پیرسختی بر روی خواص بهینه آلیاژ آلومینیم 7075 مورد استفاده در دستگاه جوش پلاستیک (چکیده)
78 - On the kinetics of TiAl3 intermetallic layer formation in the titanium and aluminum diffusion couple (چکیده)
79 - TiAl3 Formation in the Titanium-Aluminum Diffusion Couple (چکیده)
80 - Formation and Growth of Titanium Aluminide Layer at the Surface of Titanium Sheets Immersed in Molten Aluminum (چکیده)
81 - Comparative study on corrosion behaviour of Nitinol and stainless steel orthodontic wires in simulated saliva solution in presence of fluoride ions (چکیده)
82 - Prediction of nanoparticles’ size-dependent melting temperature using mean coordination number concept (چکیده)