بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Li


موارد یافت شده: 27041

1 - Shallow vs. Deep Learning Models for Groundwater Level Prediction: A Multi-Piezometer Data Integration Approach (چکیده)
2 - An Effective Fanout-Based Method for Improving Error Propagation Probability Estimation in Combinational Circuits (چکیده)
3 - اثر دما و تنش خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و دماهای کاردینال علف‌هرز مهاجم شمعدانی وحشی (Geranium robertianum) (چکیده)
4 - بررسی خواص موثره گیاه سیر علیه نماتودهای دستگاه گوارشی نشخوارکنندگان: متاآنالیز مقالات از سال 2015تا2020 (چکیده)
5 - ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی (چکیده)
6 - The prediction of emotional decision making from working memory and inhibitory control in preschool children: using decision tree model (چکیده)
7 - بازخوانی تحلیلی نگرش سیستمی به هستی و نقش آن در پاسخ به شبهات شرور با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
8 - بررسی اثرگذاری مالیات های مستقیم بر نابرابری درآمدی (چکیده)
9 - بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمدی (چکیده)
10 - بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فساد (چکیده)
11 - Immobilization of Alpha-Amylase on Chitosan-Coated Iron Oxide Nanomagnetic NanoparticlesNanomagnetic Nanoparticles (چکیده)
12 - Identification tick vector of Hepatozoon canis in dogs in Khorasan Razavi province. Iran (چکیده)
13 - Analyzing the effects of aroma and texture interactions on oral processing behavior and dynamic sensory perception: A case study on cold-set emulsion-filled gels containing limonene and menthol (چکیده)
14 - تحلیل رویکردهای موضوع‌شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال‌پذیری موضوعات معاملی (چکیده)
15 - بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی (چکیده)
16 - ریشه‌‏یابی علل حاشیه‌‏ای شدن ارائه درس شناخت محیط‏ز‌یست در آموزش عالی ایران (چکیده)
17 - شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (چکیده)
18 - A new bi-objective simultaneous model for timetabling and scheduling public bus transportation (چکیده)
19 - بررسی نگرش مصرف‌کنندگان بر ارزش ویژه نشان طیب و تاثیر آن بر تمایل به صرف هزینه در خریداری فراورده‌های طیب (چکیده)
20 - تبیین رابطه گردشگری مناطق مرزی وتوسعه امنیت مرزها (مورد: مرزهای استان خراسان‎رضوی) (چکیده)
21 - Solving Graph Coloring Problem Using Graph Adjacency Matrix Algorithm (چکیده)
22 - Flaking method affects the rate and extent of ruminal starch degradation in maize grains (چکیده)
23 - A new dietary low-fat custard formulation made by waxy corn starch and xylitol: Rheological, sensory and in vitro digestibility investigation (چکیده)
24 - Structure, Tautomeric, and intramolecular hydrogen bond of Difluorobenzoylacetone; IR, UV, NMR, and quantum calculation studies (چکیده)
25 - Histopathologic aspects of pancreatic islet cell tumor in a dog (چکیده)
26 - Evaluating the Toxocara cati extract as a therapeutic agent for allergic airway inflammation (چکیده)
27 - Protective effects of pomegranate peel extract on the gill liver and kidney in experimental cadmium poisoning in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
28 - Investigating the influence of sample age and cement blaine on compressive strength mortar and concrete: A predictive modeling approach using Gene Expression Programming (چکیده)
29 - Xerophyte-Derived Synthetic Bacterial Communities Enhance Maize Drought Tolerance by Increasing Plant Water Use Efficiency (چکیده)
30 - Analysis of the gasoline consumption on an international scale: A data mining approach (چکیده)
31 - i>In vitro/i> adding an antibiotic resistant bacteria (i>Lactococcus lactis/i>) modulate ruminal nutrient disappearance kinetics of diets varying in lactose/starch ratios (چکیده)
32 - بررسی تأثیر نوع احیاکننده بر رفتار سنتز و ریزساختار آلیاژ Ni-Cr-Mo تولید شده با روش سنتز احتراقی به کمک امواج مایکروویو (چکیده)
33 - Environmental-friendly leaching for lithium recovery from spent coin cells batteries (چکیده)
34 - نقد المنهج الوثوقی فی قبول و ردّ الأخبار عند الإمامیة (چکیده)
35 - طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا) (چکیده)
36 - تعارض المعطیات الرجالیة قراءة فی آراء الشیخ حیدر حب الله وآراء غیره من علماء الإمامیة (چکیده)
37 - الاعتبار المعرفی لعلم الرجال قراءة فی آراء الشیخ حیدر حب الله وآراء غیره من علماء مدرسة الإمامیة (چکیده)
38 - تثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونی نزدیک و دور بر زمان پاسخ کاراته کاهای ماهر (چکیده)
39 - تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی‌شدن هدف از انعقاد قرارداد (چکیده)
40 - بررسی تاثیر محلولپاشی عصاره آنغوزه بر میزان مقاومت سیب قرمز در برابر ریزش و آفات کنه قرمز اروپایی و کرم سیب (چکیده)
41 - An in-depth investigation of global sea surface temperature behavior utilizing chaotic modeling (چکیده)
42 - ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) حاوی افزودنی های مخلوط آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
43 - استفاده از ژئوگرید به منظور کنترل رشد ترک‌های انعکاسی در روسازی آسفالتی: مطالعه موردی محور شهربابک-سیرجان (چکیده)
44 - اهمیت توجه به مبحث پایداری در حمل و نقل شهری (چکیده)
45 - ارزیابی خدمات هوشمند سازمان اتوبوس‎رانی شهر مشهد با استفاده از روش تاپسیس (چکیده)
46 - کاربردهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در سیستم حمل و نقل هوشمند: مروری (چکیده)
47 - مورفوسکوپی ذرات گرد و غبار با تأکید بر منشأ گردوغبار منطقه سرخس (چکیده)
48 - A Two-Wired High Input Impedance and High CMRR Active Electrode Insensitive to Component Mismatch (چکیده)
49 - شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور (چکیده)
50 - بررسی راهبرد مناسب ورود به بازار بین‌المللی محصولات کشاورزی ارگانیک (چکیده)
51 - Factors Affecting the Waste of Selected Agricultural Products with an Emphasis on the Marketing Mix (چکیده)
52 - A low‐voltage and low‐power current‐mode winner‐take‐all (maximum) circuit (چکیده)
53 - Petrogenesis of arc-related peridotite hosted chromitite deposits in Sikhoran-Soghan mantle section, South Iran: Evidence for proto-forearc spreading to boninitic stages (چکیده)
54 - ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب (چکیده)
55 - Anti-inflammatory and immunomodulatory effects of mesenchymal stem cell therapy on parasitic drug resistance (چکیده)
56 - Theoretical study on the structure, spectroscopic, and current–voltage behavior of 11-Cis and Trans retinal isomers in rhodopsin (چکیده)
57 - Experimental and numerical investigation of wicked heat pipe cooling efficacy in oil-immersed transformers (چکیده)
58 - جایگاه طراحی پارامتریک در شکلگیری معماری معاصر کشورهای اسلامی (چکیده)
59 - Optimizing synthesis and application of an enhanced oil recovery agent: stability assessment of the optimized nanostructured PNIPAM/PS core–shell polymer using a developed DLVO-based model (چکیده)
60 - تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشک‌سالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشک‌سالی و کاربرد آن در دشت نیشابور (چکیده)
61 - Recent progress on organic metal compound/MOF hybrids: From controllable synthesis to potential catalytic applications (چکیده)
62 - رهیافت سیاست کیفری ارفاقی در پرتو آموزه‌های قرآنی (چکیده)
63 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
64 - Investigating Mechanical Response and Structural Integrity of Tubercle Leading Edge under Static Loads (چکیده)
65 - مدل‌های آماری برای پیش بینی غیر تخریبی سطح برگ پیاز Allium cepa L.) (چکیده)
66 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی گیاه دارویی رازیانه با ماش (چکیده)
67 - An unusual relationship between the axillary artery and brachial plexus in a cross-breed dog cadaver: a proposal for revising the terminology for nerve loops (چکیده)
68 - بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6 (چکیده)
69 - نسخه‌شناسی انتقادی آثار فارسی جلال‌الدین دوانی در ایران (چکیده)
70 - Hierarchical Co3O4/TSCN Nanocapsules as Green Photocatalyst for Oxidation of Alcohols (چکیده)
71 - جمالیات المکان فی روایات اسامة محمد صادق (چکیده)
72 - بررسی سندی و دلالی روایات «الصدقة من أوساخ أیدی الناس» (چکیده)
73 - شبیه سازی پروفیل سطح حاصل از فرآ یند داخلترا شی به وسیله ی گردآوری سیگنال ارتعاشی و مدل هندسه ی ابزا ر (چکیده)
74 - Improvement of COD removal and biogas production from landfill leachate using bio-synthesized iron nanoparticles, sludge and FeCl3 (چکیده)
75 - An Unsaturated Soil Mechanics-Based Numerical and Experimental Method to Assess Soil Settlement Due to Ground Water Level Rise (چکیده)
76 - A Hybrid Floyd-Warshall and Graph Coloring Algorithm for Finding the Smallest Number of Colors Needed for a Distance Coloring of Graphs (چکیده)
77 - Effect of trace minerals from different sources on growth performance of Baluchi male lambs (چکیده)
78 - In vitro and in vivo investigation of Persian manna plant silage as an alternative forage for fattening lambs (چکیده)
79 - Advances in Detecting Cystic Echinococcosis in Intermediate Hosts and New Diagnostic Tools: A Literature Review (چکیده)
80 - بررسی آزمایشگاهی سرعت جریان در باطله ریزدانه مس با رطوبت بالا تحت پیش بارگذاری خلأ (چکیده)
81 - پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند (چکیده)
82 - تجربه زیسته از ابتلاء به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی (ADHD) درسنین پیش دبستان (چکیده)
83 - Joining up the scattered anticancer knowledge on auraptene and umbelliprenin: a meta-analysis (چکیده)
84 - Biochar-plastic co-conversion as an economic strategy in energy production and enhanced plastic waste transformation from walnut and polystyrene waste (چکیده)
85 - Electrochemical efficiency of carbon nanofiber/molybdenum oxide nanocomposites synthesized by electrospinning used in supercapacitors and oxygen evolution reaction (چکیده)
86 - سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
87 - نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینه (چکیده)
88 - Illuminating new possibilities: Effects of copper oxide nanoparticles on gastrointestinal adenocarcinoma cells in hypoxic condition (چکیده)
89 - Anti-inflammatory, antioxidant and anti-mitophagy effects of trans sodium crocetinate on experimental autoimmune encephalomyelitis in BALB/C57 mice (چکیده)
90 - Determining the hydrocarbon chain growth pathway in Fischer–Tropsch synthesis through DFT calculations: impact of cobalt cluster size (چکیده)
91 - ژئوپلیتیک کریدورها و رقابت کشورهای همسایه با ایران (چکیده)
92 - Quadrotors Unmanned Aerial Vehicles: A Review (چکیده)
93 - The effect of sand-crumb rubber mixture treatment on the seismic response of a low-rise building located on liquefiable soil (چکیده)
94 - Identification of potential candidate genes associated with milk protein differences in Holstein cows: a meta-analysis integrating GWAS and RNA-Seq transcriptome (چکیده)
95 - Prediction of drill penetration rate in drilling oil wells using mathematical and neurofuzzy modeling methods (چکیده)
96 - Proposing quantum phenomena in neural events and cognition (چکیده)
97 - Generation of information diversity and DNA mutation based on the Quantum mechanics rules (چکیده)
98 - A meta-analysis of the association between the SLC6A3 gene polymorphisms and Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (چکیده)
99 - The effect of modified carbon black and nano-silica, individually and in combination, on the curing, mechanical, and dynamical properties of butyl rubber (IIR) (چکیده)
100 - گل کبود یا برازمبل (Perovskia spp) گیاهی ارزشمند سازگارباخشکی (چکیده)
101 - بهینه سازی چندهدفه مکان یابی تخصیص احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برق` (چکیده)
102 - Synergistic effects of silane‐modified carbon black and nano‐silica hybrid fillers on the performance of natural rubber compounds (چکیده)
103 - Improving Antifungal Effect of Peppermint Essential Oil (چکیده)
104 - ارزیابی کارایی دو پروتکل همزمانی مجدد کوتاه مدت برای تلقیح گاوهای شیری (چکیده)
105 - Effect of water and ionic liquid vapors on the structural properties of gold nanoclusters formed during inert-gas condensation process using molecular dynamics simulations (چکیده)
106 - Analytical 2D model for the liquid storage rectangular tank (چکیده)
107 - Vibration analysis of tanks resting on Winkler and Pasternak foundations (چکیده)
108 - A novel method for modal analysis of dam-reservoir systems (چکیده)
109 - Free vibration analysis of soil-beam-fluid interaction with variable Winkler backfill using DTM (چکیده)
110 - سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی (چکیده)
111 - Description of Chlorophorus ahmadi sp. nov. from Northeast Iran (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Clytini) (چکیده)
112 - Computing the l,k-Clique Metric Dimension of Graphs via (Edge) Corona Products and Integer Linear Programming Model (چکیده)
113 - Investigating the Mechanical Characteristics of Al203 through Density Functional Theory and Molecular Dynamics (چکیده)
114 - نظرة تربویة إلى الآیات المتعلقة بـ«الصنع» فی القرآن الکریم کمؤشر لتربیة للادارة الإلهیة (چکیده)
115 - بررسی اثرات دمای پیرولیز آئروژل آلی و نحوه نشاندن فلز کبالت بر روی آن بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کربن آئروژل (چکیده)
116 - Enhanced oxygen evolution of a new copper-based metal-organic framework through the construction of a heterogeneous structure with bismuth oxyiodide (چکیده)
117 - اختلال اضطراب بیماری: مرور نظام مند و فرا تحلیل مطالعات مربوط به مداخلات درمانی رایج در ایران (چکیده)
118 - Exploring the potential of melittin peptide: Expression, purification, anti-pathogenic properties, and promising applications as a bio-preservative for beef slices (چکیده)
119 - How Do Parsijoo, Parseek and Google Respond to the Students’ Course-related Queries (چکیده)
120 - تاثیر شیار در کاهش عمق آبشستگی پایه پل استوانهای با استفاده از نرم افزار Flow3D (چکیده)
121 - Exploring the anti-biofilm activity and Suppression of virulence genes expression by thanatin in Listeria monocytogenes (چکیده)
122 - Modeling residential photovoltaic adoption: A system dynamics approach for solar energy expansion (چکیده)
123 - Exploring the integration of nanotechnology in the development and application of biosensors for enhanced detection and monitoring of colorectal cancer (چکیده)
124 - Underwater Image Super-Resolution using Generative Adversarial Network-based Model (چکیده)
125 - Determinants of fishing grounds footprint: Evidence from dynamic spatial Durbin model (چکیده)
126 - بررسی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک «نگار» در زبان فارسی: رویکردی شناختی (چکیده)
127 - بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان رشتههای علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: عوامل و راهکارها (چکیده)
128 - نقد ساختارهای اجتماعی در داستان‌نویسیِ زنان (1311- 1289‌) (چکیده)
129 - واکاوی مسائل اجتماعی زنان در نشریات دانشجویی زن نگار (چکیده)
130 - Comparative Analysis of Different Accessibility to Transportation Stations Gap Indices (چکیده)
131 - A subgradient-based neurodynamic algorithm to constrained nonsmooth nonconvex interval-valued optimization (چکیده)
132 - A neurodynamic approach for nonsmooth optimal power consumption of intelligent and connected vehicles (چکیده)
133 - Revisiting 2–3 red–black trees with a pedagogically sound yet efficient deletion algorithm: parity-seeking (چکیده)
134 - شناخت شناسی کلان روایت\"آقای شهید\" در گسترش الگوی انقلاب اسلامی در کاشمر (چکیده)
135 - تثیر هنجارهای حاکم بر تصویرسازی عاشورایی (مطالعه موردی: تصویرسازی میرزا علیقلی خویی از مجلس قصاصِ اشقیای کربلا به‌وسیلۀ مختار ثقفی در طوفان‌البکاء) (چکیده)
136 - تثیر گفتمان بصری در تداوم و تقویت قرائت های تحریفی از واقعه کربلا (مطالعه موردی: تصویرسازی محاربه قاسم بن الحسن(ع) در مراثی دوره قاجار، اثر میرزا علی قلی خویی) (چکیده)
137 - Using the graph p-distance coloring algorithm for partitioning atoms of some fullerenes (چکیده)
138 - بازآفرینی ساختار فضایی محلات تاریخی با رویکرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد) (چکیده)
139 - Unveiling the Mechanisms of Enhanced Photocatalysis: A Comprehensive Study on Metal–Organic Framework Encapsulation Strategies and the Synthesis of Pt@MOF for Efficient C–N Coupling Reactions (چکیده)
140 - Intervention strategies for the safe use of semi-treated wastewater by Iranian farmers: An approach for safe food production in the circular economy (چکیده)
141 - An Isolated High Boost Ratio DC-DC Converter With Very Low Input Current Ripples (چکیده)
142 - Salicylic acid elicitation effect on phenolic profile and antioxidant activity of Mentha piperita L. in relation to zinc concentration under soilless culture (چکیده)
143 - Application of the Green's function method for static analysis of nonlocal stress-driven and strain gradient elastic nanobeams (چکیده)
144 - جایگاه سواحل مَکُران در استراتژی ژئوپولیتیک ایران (چکیده)
145 - Effects of ketamine propofol and isoflurane on electrocardiographic variables in clinically healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam (چکیده)
146 - Identifying continuous Gabor frames on locally compact Abelian groups (چکیده)
147 - رویکرد صوفیان به تدد و مدرنیسم در ایران (چکیده)
148 - بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) (چکیده)
149 - نقش میانجیگری مدیریت زمان برای نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
150 - Contribution of gut microbiota in cancer development and therapy resistance (چکیده)
151 - Probiotics emerge as promising options for cancer prevention and treatment (چکیده)
152 - Exploring the Expression of EMT-Related Transcription Factors and Their Association with Patient Survival in Colon, Rectum and Stomach Adenocarcinomas: A Comprehensive Analysis (چکیده)
153 - Unraveling the Expression of ZEB, SNAIL, and TWIST Transcription Factors Families in Breast, Lung, and Prostate Carcinoma (چکیده)
154 - تاثیر کمپوست حاصل از محتویات شکمبه گوسفند و اسید هیومیک بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و عملکرد گیاه شلغم Brassica rapa) (چکیده)
155 - Factors affecting consumers’ attitudes towards genetically modified food products: the case of edible oil (چکیده)
156 - Norm retrieval algorithms: A new frame theory approach (چکیده)
157 - بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی به برند (چکیده)
158 - مدل مفهومی نقش تعدیل‌گری تصویر فروشگاه بر تاثیر بازاریابی حسی و دلبستگی عاطفی (چکیده)
159 - نقد برداشت کلامی سیف‌الدین آمِدی از آیه تطهیر بر عصمت اهل‌بیتع) در ابکار الافکار (چکیده)
160 - تحلیل و بررسی راهکارها واقدامات کشاورزان روستایی در مدیریت و سازگاری با مخاطره خشکسالی منطقه مورد مطالعه:دهستان کاخک شهرستان گناباد، ) (چکیده)
161 - Effects of hyperbaric oxygen therapy on autistic behaviors and GRIN2B gene expression in valproic acid-exposed rats (چکیده)
162 - Induction of nickel resistance by sodium nitroprusside in tomato plant (چکیده)
163 - A study on disinfection and adhesion behaviour between bacteria and photocatalytic nanostructures by extended DLVO (چکیده)
164 - تحلیلی از علل افزایش سنوات تحصیل دانشجویان در ایران(مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
165 - Presenting a new model for evaluating the factors affecting equipment reliability using system dynamics (چکیده)
166 - Advanced Photocatalytic System for Reduction of Nitro aromatic compounds in Magnetized water (چکیده)
167 - Effects of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology, and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets (چکیده)
168 - مهندسی معکوس محیطی در شبیه‌سازی سامانه‌های دینامیک نمونۀ موردی: بازسازی محیط دیرینۀ دریاچۀ ازموریان (چکیده)
169 - Insect responses to drought events and salinity stress: unveiling direct and indirect effects (چکیده)
170 - Functional roles of biocrusts in enhancing soil quality in a semi-arid environment (چکیده)
171 - Development and optimisation of green lightweight engineered cementitious composite containing industrial wastes using response surface methodology (چکیده)
172 - بهبود برنامه‌ریزی آبیاری سیستم آبیاری قطره‌ای با اندازه‌گیری میدانی و مدلسازی گیاهی (چکیده)
173 - شناسایی چالش‌ها و مسائل پیش روی مدیران مدارس ایران در مقایسه با تجارب جهانی (چکیده)
174 - Optimal land allocation and irrigation scheduling to maximize the economic utility (چکیده)
175 - تعریف علم حضوری در تفاسیر المیزان، الصافی و فلسفه ملاصدرا (چکیده)
176 - تصویر فرهنگی ایرانیان در المسالک و الممالک اصطخری (چکیده)
177 - More on closed string effective actions at order α′2 (چکیده)
178 - کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل مسائل حرارت و سیالات (چکیده)
179 - گذر از نفت و گاز (چکیده)
180 - ارزیابی اثرات متغیرهای فضای سبز بر غنای گونه‌ای پرندگان در پارک‌های شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
181 - بازخوانی تحلیلی دیدگاه زیدیه درباره دلالت‌های حدیث معرفت امام (چکیده)
182 - Effects of different levels of pistachio (Pistachia vera) green hull aqueous extract on performance, intestinal morphology and antioxidant capacity in Eimeria challenged broilers (چکیده)
183 - Integrative systematics of the widespread Middle Eastern buthid scorpion, Hottentotta saulcyi (Simon, 1880), reveals a new species in Iran (چکیده)
184 - Molecular approach of Au–Stilbene–Au and Au–TCAB–Au molecular optical electronic devices designed for organic light-sensitive circuits (چکیده)
185 - Evaluation of sunn pest resistance in bread wheat genotypes/cultivars using agronomic characteristics (چکیده)
186 - Evolution of Elastic Shear Modulus During Shearing Under Different Stress Paths Considering Anisotropic Stress History (چکیده)
187 - Evaluation of CRU-JRA gridded meteorological dataset for modeling of wheat production systems in Iran (چکیده)
188 - The effect of hydatid cyst protoscolex somatic antigens on full‐thickness skin wound healing in mouse (چکیده)
189 - تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایران (چکیده)
190 - Testing the Sensitivity of the Tropical Bed Bug Cimex hemipterus (Hemiptera: Cimicidae) to Deltamethrin, Phoxim and Propetamphos in Eastern Iran (چکیده)
191 - Investigating the Relationship Between the Virtual Education Activity of Female Teachers and Family Functioning, Conflict, and Couple Burnout During the COVID-19 Lockdown (چکیده)
192 - The Situation of Women Empowerment in the Iranian Educational System: A Case Study of Primary School Textbooks (چکیده)
193 - شناسایی و غربالگری راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی در نواحی خشک مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
194 - نقش مشخصه های معنایی فعل و عنصر کنش پذیر، در فراگیری ساخت مجهول در گفتار کودکان فارسی‌زبان (چکیده)
195 - A Proposal of a Design for the Bionic Hand: Describing the Integration, Motor Controlling System, Stereognosis, and Proprioception Sensory Feedback Components (چکیده)
196 - A picture is worth a thousand words: Developing the general curriculum map of Library and Information Science to get integrated learning (چکیده)
197 - Inhibition of melanoma cell migration and invasion by natural coumarin auraptene through regulating EMT markers and reducing MMP-2 and MMP-9 activity (چکیده)
198 - Synergistic effect of Zr and K promoters on iron-based catalysts in CO hydrogenation reaction (چکیده)
199 - Introducing a novel piezoelectric-based tunable design for mode-localized mass micro-sensors (چکیده)
200 - ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساختها در طرحهای جامع شهرهای کوچک(مطالعه موردی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) (چکیده)
201 - Uncovering the role of principals in enhancing teacher professional learning in a centralized education system (چکیده)
202 - تجربه‌های زیستة معلمان از یادگیری حرفه‌ای در محیط کار (چکیده)
203 - Determination of normal radiographic indices of heart size in pigeon (چکیده)
204 - کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش (چکیده)
205 - استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش) (چکیده)
206 - Assessment of water purification by IRMOF-1 based on rGO as a new nanoengineered adsorbent: Insights from adsorption mechanism (چکیده)
207 - بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران (چکیده)
208 - تعامل اجتماعی همسایگی، مسأله‌ای شهری (چکیده)
209 - رخداد معدنی مس- نقره طلا همراه با اکسید آهن ساق، جنوب‌شرقی تربت حیدریه: شواهدی از زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و سیالات درگیر (چکیده)
210 - پیام تجاری ناخواسته (اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟ (چکیده)
211 - پاسخ ویژگی‌های رشد و عملکردی ذرت به دورهای مختلف آبیاری در خاک دارای باقی‌مانده علف‌کش‌های سولفوسولفورون و مزوسولفورون متیل‌سدیم+ یدوسولفورون متیل‌سدیم (چکیده)
212 - On the performance of a latent heat thermal storage unit integrated with a helically coiled copper tube and organic phase change materials: A lab-scale experimental study (چکیده)
213 - Contribution of Soft Tissue Passive Forces in Thumb Carpometacarpal Joint Distraction (چکیده)
214 - کتابشناسی مراتب قرآئات قرآن کریم (چکیده)
215 - ارائۀ مدل سیستمی یکپارچه توسعۀ پایدار منطقۀ‌ خراسان رضوی (چکیده)
216 - مطالعۀ‌ تطبیقی حق انتساب اثر در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحدۀ امریکا (چکیده)
217 - Geochemical evaluation and source rock zonation by multi-layer perceptron neural network technique: a case study for Pabdeh and Gurpi Formations-North Dezful Embayment (SW Iran) (چکیده)
218 - تخصیص بهینه آب و زمین در شبکه‌ی آبیاری مغان با ترکیب مدل‌سازی گیاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
219 - بررسی تاثیر تحریک tDCS بر ویژگی‌های خطی و غیر خطی سیگنال EEGدر بیماران وسواس آلودگی (چکیده)
220 - Evaluation of Histomorphology and Spermatogenic Indices in Diabetic Rats Treated with Ferula assa-foetida L. Oleo Gum Resin Extract. (چکیده)
221 - Combining hybrid metaheuristic algorithms and reinforcement learning to improve the optimal control of nonlinear continuous-time systems with input constraints (چکیده)
222 - تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی (چکیده)
223 - مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی (چکیده)
224 - Investigating the influence of piezoelectric excitation on the veering phenomenon associated with electrostatically coupled micro-beams (چکیده)
225 - Investigating the sulfur-containing compounds separation process from natural gas using NaY zeolite, theoretically (چکیده)
226 - Study of CO and NO Adsorption Energy on Catalytic Converter (چکیده)
227 - سازوبرگ ایدئولوژی در سیاست گذاری آموزش و پرورش ایران (چکیده)
228 - آشکارسازی کانون های فرامرزی انتشار گرد و غبار شمال شرق ایران (چکیده)
229 - Application of High-Throughput Sequencing for Comprehensive Virome Profiling in Grapevines Shows Yellows in Iran (چکیده)
230 - فیتوزوم ها؛ سیستم دارو رسانی نوین برای اهداف درمانی در حوزه پزشکی (چکیده)
231 - Two new species of brush-tailed mouse, genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae), from the Iranian Plateau (چکیده)
232 - واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع‌شناسی فقهی با تکید بر موضوع غیبت (چکیده)
233 - Improved photocatalytic disinfection performance of graphitic carbon nitride through hybridization with humic acid /zinc peroxide: A synergistic generation of antimicrobial reactive oxygen species (چکیده)
234 - Exploring the perceived conflicts by rural residents in relation to the expansion of the second-homes (چکیده)
235 - ارزیابی عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی قیرلاستیکی با فناوری پلیمریزاسیون (SPB) بر اساس بررسی های آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
236 - A new and tunable method for the NDR engineering of nanoribbon materials and devices (چکیده)
237 - The Soil-Water Characteristic Curve and Determination Methods (چکیده)
238 - Monte Carlo modelling of Siemens Artiste linac head and the 160 MLC and assessment of dose maps for IMRT and 3D-CRT plans (چکیده)
239 - Dosimetric impact of inter-fraction changes of OARs during intensity-modulated radiation treatment of prostate cancer patients (چکیده)
240 - کاربرد هیدروژل های بر پایه نانوذرات در ترمیم زخم های پوستی (چکیده)
241 - Using geomorphologic indicators in preparation for flood zoning and flood risk maps in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
242 - Comprehensive Review on Audit Expectation Gap: A Meta-Synthesis Approach (چکیده)
243 - The effect of board effectiveness on the long-term company success and comparability of financial information (چکیده)
244 - سنتز آب گرمایی چارچوب فلز-آلی MIL-101(Cr) توسط آب مغناطیسی و بدون استفاده از هیدروفلوئوریک اسید (چکیده)
245 - شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی خاک دانه‌ای غیراشباع با ذرات چند گوشه با استفاده از روش اجزای مجزا (چکیده)
246 - سنتز و شناسایی نانوجاذب UiO-66 اصلاح شده با هدف افزایش ظرفیت جذب CO2 (چکیده)
247 - Chemical conditioning of aerobically digested sludge using polyelectrolytes with different charge densities (چکیده)
248 - A Comprehensive Study of Al2O3 Mechanical Behavior Using Density Functional Theory and Molecular Dynamics (چکیده)
249 - شبیه‌سازی عددی تأثیر مگنتو-هیدرودینامیک روی جریان مافوق صوت حول پرتابه (چکیده)
250 - بررسی تاثیرات آپوپتوزی عصاره‌ی سیتوپلاسمی ساکارومایسس سرویزیه بر رده سلولی MCF-7 (چکیده)
251 - Cyclic and Monotonic Behavior of Non-plastic Silts with the Presence of Initial Static Shear Stress Using Strain Energy Approach: A Case Study for a Tailings Dam (چکیده)
252 - نگاهی نو به اسم‌مرکب فعلی در زبان فارسی: رویکردی برون‌اسکلتی (چکیده)
253 - تحلیل گفتمان ون‌دایکی هویت زنان در چهار رمان منتخب فارسی سووشون، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، سال بلوا، شوهر آهو خانم) (چکیده)
254 - بررسی تفاوت میان‌فرهنگی قرآن و زبان عربی پیرامون نگاه ابزاری به زن (چکیده)
255 - بررسی محتوای برخی مشتقات فنلی در دوره رشد رویشی گیاه دارویی کاکوتی‌کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) از استان خراسان شمالی (چکیده)
256 - Sensitivity analysis of geometrical parameters of supercritical water in twisted spiral tubes (چکیده)
257 - پایش تغییرات فضای سبز شهری به کمک سامانه Google Earth Engine (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
258 - An extension of bivariate Marshall-Olkin distribution (چکیده)
259 - Engineered metal–organic framework-based hydrogel sorbent for the treatment of dye-contaminated water (چکیده)
260 - تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز) (چکیده)
261 - ضرایب همبستگی و تجزیه به عامل‌های صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تیپ دسی (چکیده)
262 - حرکتی مشکلات ترسیمی و نوشتاری در کودکان پیش دبستانی: تدوین سیاهه حرکتی-شناختی (چکیده)
263 - Feline dermatoses at Ferdowsi University of Mashhad (Iran): 154 cases (2009–2020) (چکیده)
264 - Thermodynamic Modeling of Aqueous Electrolyte Solutions Using Nonelectrolyte UNIQUAC-NRF (چکیده)
265 - The mediating role of trust and security in the relationship between differentiation and marital intimacy in non-clinical married women (چکیده)
266 - Potential of ash from agricultural waste as substitute of commercial FeCl3 in primary treatment of landfill leachate (چکیده)
267 - تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و پراکسید هیدروژن بر پارامترهای رشدی و فتوسنتزی در آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
268 - Many-BSP: an analytical performance model for CUDA kernels (چکیده)
269 - دگردیسی آغازگرهای سنتی و مدرن در صنایع لبنی (چکیده)
270 - Machine learning model-based optimization of solar-powered direct volumetric steam generation (چکیده)
271 - Phenotypic and genotypic evaluation of extended spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli isolated from bovine clinical mastitis cases and Fecal strains, Mashhad, Iran (چکیده)
272 - تأثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید بر محتوی ترکیبات اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
273 - The effect of using ultrasound pretreatment and pectinase enzyme on the extraction efficiency and antioxidant properties of the polyphenolic extract of sour grape (Vitis viniferia (waste (چکیده)
274 - ریز پوشانی چند الیه لیمونن بر پایه جذب الکترواستاتیک و ارزیابی رهایش آن تحت شرایط شبیه سازی شده دهان (چکیده)
275 - تحلیل زمانمند تغییرات پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی به کمک سنجش از دور و پلتفرم Google Earth Engine (چکیده)
276 - مطالعۀرفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانیشده با نشاستۀذرت با آمیلوز باال در شرایطشبیهسازیشدۀدهان و حین نگهداری و بهینهیابیویژگیهای ریزکپسولها با روش پایش پارامتری (چکیده)
277 - بررسی نقش تحدید حدود مرزهای دریایی دریاچه خزر بر توسعه استان‌های ساحلی شمال ایران (چکیده)
278 - تحلیلی بر حکمرانی و مدیریت ریسک سیلاب (چکیده)
279 - ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد طرح دید مدل‌های محافظ بستر(F-jacks) دراطراف پایه پل بر اصلاح الگوی ریان (چکیده)
280 - Unusual porosity behavior in a new zinc-based MOF with the heptanodal topology (چکیده)
281 - 399 Investigating the effect of active metal percentage composition on catalytic performance in the oxidative coupling reaction of methane (چکیده)
282 - The effect of methyl jasmonate and TiO2 nanoparticles on phenolic and terpenoides compounds in peppermint (Mentha piperita L.) (چکیده)
283 - بررسی فرایند کاهش فقر جامعه محلی از مسیر تجمیع و تخصیص زکات در مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) (منطقه مورد مطالعه: خلیل‌آباد استان خراسان رضوی با تأکید بر روستاهای دهنو، جعفرآباد، جابوز و نقاب) (چکیده)
284 - Phenolic compounds, enzymatic and non-enzymatic antioxidant activities of Mentha piperita modified by Zinc and methyl jasmonate concentrations (چکیده)
285 - برآورد کمی تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از تصویربرداری با پهپاد در منطقه فراخشک سیستان (چکیده)
286 - تخمین تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم مثلثی و داده‌های لندست 8 (مطالعه موردی: دشت مشهد-استان خراسان رضوی) (چکیده)
287 - NiMnO3-rGO nanocomposites in a cotton-based flexible yarn supercapacitor (چکیده)
288 - طراحی مدل دینامیکی حمل‌ونقل همگانی اتوبوس‌رانی به‌منظور افزایش سهم آن از سفرهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
289 - تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا(DNS) و بازی های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کور (چکیده)
290 - تخمین اسید بتا هیدروکسی بوتیریک پلاسمای خون در گاوهای شیرده تازهزا با روش یادگیری ماشین (چکیده)
291 - مطالعه عملکرد شکمبه برههای بلوچی تغذیه شده با بلوکهای خوراک کامل حاوی علف نی (چکیده)
292 - بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایران (چکیده)
293 - Galbanic acid suppresses melanoma cell migration and invasion by reducing MMP activity and downregulating N-cadherin and fibronectin (چکیده)
294 - Spatial downscaling of SMAP radiometer soil moisture using radar data: Application of machine learning to the SMAPEx and SMAPVEX campaigns (چکیده)
295 - Postcranial skeleton of Goodwin's brush‐tailed mouse (Calomyscus elburzensis Goodwin, 1939) (Rodentia: Calomyscidae): Shape, size, function, and locomotor adaptation (چکیده)
296 - Chitosan/Nanohydroxyapatite/Hydroxyethyl-cellulose-based printable formulations for local alendronate drug delivery in osteoporosis treatment (چکیده)
297 - Biogenic synthesis of copper oxide nanoparticles using a cold tolerant bacterium for RB5/DR23 Azo dye adsorption (چکیده)
298 - Effectiveness of Gait Training Using Dynamic Bodyweight Support System on Locomotor Abilities of Ambulatory Children With Different Neural Disorders (چکیده)
299 - واکاوی فقهی، حقوقی ماهیت و آثار شرط پیدایش حق فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن در قرارداد بیع (چکیده)
300 - مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی) (چکیده)
301 - Investigating the effect of the chemical composition of resistance spot welding electrodes on the life of the electrode and the mechanical properties of the welded spots of galvanized steel sheet (چکیده)
302 - مطالعۀ هیستومورفولوژی سیر تکوین مخچه در نین قرقاول(Phasianus colchius) (چکیده)
303 - بررسی تأثیر کم آبیاری و شبکه سایه‌بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیب (چکیده)
304 - فعالیت تارتخانه‌های امریکایی در مشهدِ اواخر دورة قااریه (چکیده)
305 - ( بررسی تاثیر ارزش ادراک شده مشتریان بر وفاداری مشتریان بانک سپه استان خراسان شمالی با نقش میانجی گری رضایت مشتریان ) (چکیده)
306 - تاثیر کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر قصد استفاده مداوم شهروندان از خدمات شهرداری هوشمند (مورد مطالعه : کاربران خدمات الکترونیکی منطقه 12 شهرداری مشهد) (چکیده)
307 - بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت، بازاریابی رسانه های اجتماعی و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری (چکیده)
308 - تاثیر تجربه مشتری از خرید برخط بر قصد خرید مجدد مشتریان (چکیده)
309 - تقابل ایدئولوژیک شاملو با گفتمان غالب در شعر «با چشم‌ها» (چکیده)
310 - Garlic (Allium sativum) and mushroom (Agaricus bisporus) powder: Investigation of performance, immune organs and humoural and cellular immune response in broilers (چکیده)
311 - A survey of parasitic infections in Psittaciformes and Passeriformes in Mashhad, Iran (چکیده)
312 - Immobilized nickel nanoparticles on modified magnetic titanium dioxide: A proficient and eco-friendly nanocatalyst for the green A3-coupling synthesis of propargylamines (چکیده)
313 - Investigating the effect of sesame meal replacement for soybeanmeal in diets with different levels of calcium and phytase enzyme in broiler chickens (چکیده)
314 - Bi-doped VO2 coated onto wood as a highly efficient photoabsorber in interfacial solar steam generation (چکیده)
315 - طراحی سازه ژنی فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر و بیان آن در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور افزایش تجزیه فیتات گیاهی (چکیده)
316 - Simultaneous Effects of Shade Nets and Different Water Supplies for Mapping Multiple Physicochemical Traits of ‘Jonagold’ Apple: Insights from a High-Density Orchard in Iran (چکیده)
317 - Effects of contextual interference and differential learning on performance and mental representations in a golf putting task (چکیده)
318 - On the Morphology Variation of Graphite in Ductile Cast Iron through Severe Plastic Deformation (چکیده)
319 - مروری بر پیشرفت در زمینه فنآوری ساخت فولاد سبز (چکیده)
320 - بررسی عوامل موثر بر اندازه و شکل گرانول های γ-Al2O3 سنتز شده به روش گرانول سازی در روغن (چکیده)
321 - Selective hydrolysis of Ovalbumin by Zr-based Lacunary Polyoxotungstate in Surfactant Solutions (چکیده)
322 - Natural Halloysite@Si(CH2)3NH2@Cu(acac)2 as an efficient nanocatalyst for the one-pot and three-component synthesis of propargylamines under solvent-free conditions (چکیده)
323 - بهبود مدل‌سازی توسعه فضایی شهرها با تلفیق روش‌های یادگیری ماشین و مدل‌ CA-Markov مطالعه موردی: کلان‌شهر قم) (چکیده)
324 - Enhancing energy carrier gas storage: Novel MOF-decorated carbons with high affinity toward methane and hydrogen (چکیده)
325 - Mediating Role of Student Satisfaction on the Relationship between Educational Quality, Service Quality and the Adoption of E- Learning (چکیده)
326 - The effect of the number of SO3− groups on the adsorption of anionic dyes by the synthesized hydroxyapatite/Mg–Al LDH nanocomposite (چکیده)
327 - Robust hybrid learning approach for adaptive neuro-fuzzy inference systems (چکیده)
328 - Investigating the effect of ionically modified water to enhance oil recovery in an Iranian carbonate oil reservoir (چکیده)
329 - Effect of cold storage on performance of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) reared on Ephestia kuehniella and Ectomyelois ceratoniae (چکیده)
330 - مبتداسازیِ ضمیرگذارِ ساخت ملکی در زبان فارسی بر اساس نظریۀ بهینگی (چکیده)
331 - Aerodynamic Modification of High-Rise Buildings by the Adjoint Method (چکیده)
332 - بررسی تاثیر سوپرجاذب زئولیت بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی دو گونه ی گیاه اطلسی (چکیده)
333 - 31. بررسی اثر غلظت های مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (چکیده)
334 - اثرات غلظت های مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (چکیده)
335 - 27. ارزیابی اثر کود های شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه (چکیده)
336 - اثر فواصل محتلف آبیاری بر برخی صفات موروفوفیزیولوژیک اکوتیپ های ریحان (چکیده)
337 - تاثیر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر صفات جوانه زنی بذر رازیانه (چکیده)
338 - 24. تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گیاه گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
339 - 23. تاثیر افزایش گازکربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه امارانتوس زینتی (چکیده)
340 - تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
341 - تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی، (چکیده)
342 - بررسی اثر سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به تنش شوری در گیاه گل تکمه ای (چکیده)
343 - مقایسه عملکرد سه رقم تربچه در بستر کشت خاکی و هواکشت (چکیده)
344 - Magnetic graphene oxide/Mg-Al layered double hydroxide nanocomposite as an efficient adsorbent for removal of methylene blue: A study of equilibrium isotherms, kinetics, thermodynamic and reusability (چکیده)
345 - ارزیابی اثر شوری ناشی از کلرید سدیم بر محتوای رنگدانه ای وصفات رشدی گلرنگ در شرایط کنترل شده (چکیده)
346 - مدل سازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی و برآورد خدمات اکوسیستم در استان خراسان شمالی به کمک مدل ترکیبی CA-Markov (چکیده)
347 - برآورد و بررسی سرانه فضای سبز و تأثیر آن بر آلودگی هوا با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر مشهد ) (چکیده)
348 - دماتی میزان تمرکز در دو گروه از دانش آموزان دختر نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار در تعدادی از دبیرستان های مشهد (چکیده)
349 - Effect of dual-task training on motor-cognitive interference among older women: implication for postural control during sit to stand in different visual conditions (چکیده)
350 - بهبود شاخص های رشد رویشی و تسریع گلدهی دانهال های اطلسی با استفاده از تغییر تدریجی ترکیب طیفی نور در دوران رشد (چکیده)
351 - An Energy Efficient Coherent IR-UWB Receiver With Non-Coherent-Assisted Synchronization (چکیده)
352 - Synthesis and spectroscopic characterization of two new phosphoramides (چکیده)
353 - بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش های مغانی، افشاری و بلوچی (چکیده)
354 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه عادت‌واره کسب و کار اعضای شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان (چکیده)
355 - First true mastodon from the Late Miocene of Iran (چکیده)
356 - Update and observations on the extraction of ostracods (Crustacea) from the Permian hard carbonate rocks of Iran (چکیده)
357 - Using the optimal control technique in facilities sharing to increased units’ efficiency (چکیده)
358 - بهنژادی مشارکتی گیاهان دارویی: حفاظت از تنوع زیستی و سازگاری با تغییر اقلیم (چکیده)
359 - Mode-I and II fracture behavior of metal-to-composite bonded interfaces with a graphene nanoplatelet-reinforced structural epoxy adhesive (چکیده)
360 - Clinical outcomes and toxicities of cervical cancer patients treated with HDR-BT after CCRT (چکیده)
361 - Monte Carlo Modeling of the Siemens® ARTISTE™ 160 Multi-leaf Collimator for IMRT dose verification (چکیده)
362 - Profile Matching in Heterogeneous Academic Social Networks using Knowledge Graphs (چکیده)
363 - Asymmetric growth-limiting development of the female conceptus (چکیده)
364 - Spatial relationship of landform surface features and biocrusts, and their effect on soil microbial biomass on an alluvial fan (چکیده)
365 - Effect of manure and biochar on the aluminum, copper, and iron bioaccumulation by Salicornia species in soil (چکیده)
366 - Review of The Translation of Realia and Irrealia in Game Localization: Culture-Specificity between Realism and Fictionality (چکیده)
367 - تاثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداریزنان نخست زا (چکیده)
368 - Role of host immunity and HBx among inactive chronic hepatitis B patients in a highly endemic region (چکیده)
369 - Replotting and recharacterisation in dubbing: Renarration of audiovisual fiction (چکیده)
370 - Purification of sepiolite and its dissolution in hydrochloric acid and sodium Acetate-Acetic acid buffer (چکیده)
371 - ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ (چکیده)
372 - بهینه سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران (چکیده)
373 - شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) (چکیده)
374 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
375 - اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.) (چکیده)
376 - اولویت‌بندی و وزن‌دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
377 - تبیین چارچوب مفهومی تسهیم ریسک در قراردادهای مالی اسلامی (چکیده)
378 - مشخصه پیچیدگی در گفتمان تربه نزدیک به مرگ (چکیده)
379 - Gene Silencing Method Based on DNA (چکیده)
380 - Co-expression network analysis for identification of key long non-coding RNA and mRNA modules associated with alkaloid biosynthesis in i>Catharanthus roseus/i> (چکیده)
381 - Tri-vanadium Substituted Dawson-type Heteropolytungstate Nanocomposite (g-C 3 N 4 /Fe 3 O 4 @P 2 W 15 V 3 ) as a Novel, Green, and Recyclable Nanomagnetic Catalyst in the Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]Pyrans (چکیده)
382 - On the targeted complexity of a map (چکیده)
383 - تأثیرسولیفلکسیونهای حوضه آبریز درونگربرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
384 - Controlling product selectivity and catalyst lifetime by altering acid strength, cavity size of SAPO, and diffusion rate of methanol in the MTO reaction: DFT and MD calculations (چکیده)
385 - Ecosystem services and economic values provided by urban park trees in the air polluted city of Mashhad (چکیده)
386 - تدوین و تعیین اثربخشی بسته مشاوره‌ای الگوی تبادل جنسی بر میزان رضایت و صمیمیت جنسی زوج‌های ایرانی (چکیده)
387 - انتخاب فناوری برتر تصفیه فاضلاب در تصفیهخانههای شهر مشهد با تأکید بر بومیسازی (چکیده)
388 - Protective effects of Urolithins A and B on learning and memory and anxiety-like behaviors in streptozotocin-induced Alzheimer\\\\\\\\\\\\\\\'s rat model (چکیده)
389 - أثر الفضل فی تسهیل العلاقات الاجتماعیة وفق التعالیم القرآنیة (چکیده)
390 - دور القیادة فی توفیر الأمن وفق التعالیم القرآنیة - دور سیدنا موسى علیه السلام فی بنی إسرائیل أنموذجا (چکیده)
391 - بررسی کاربرد انواع روش های ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست (چکیده)
392 - شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
393 - Iranian Prospective English Language Teachers’ Perceptions of Neurocognitive Science Core Concepts: A Phenomenological Study (چکیده)
394 - ارزیابی ارتباط آیه پانزدهم سوره احقاف با تولد امام‌حسین علیه السلام (چکیده)
395 - کاربرد مدلهای پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیشبینی رخسارههای سنگی در یکی از میدانهای نفتی جنوب ایران (چکیده)
396 - Lutein extraction from microalgae Chlorella vulgaris IG-R96: effect of solvent and processing time (چکیده)
397 - Ultrastructure of mice testes affected by orally administered crocin of crocus sativus (چکیده)
398 - بازخوانی قرآنی مسئله laquo;قوامیت مردان بر زنانraquo; در آیه 34 سوره نساء (چکیده)
399 - امکان‌سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیة فی واقعة بودن روایات» (چکیده)
400 - A review of selected control surfaces for aircraft performance improves (چکیده)
401 - Numerical Optimization and Analysis of an Axial Pump (چکیده)
402 - Numerical study of aero-optical effects at transonic regime around the Tomahawk cruise missile optical system (چکیده)
403 - مشروعیت هیپنوتیزم و همسویی آن با اصول اخلاق زیستی (چکیده)
404 - واکاوی حکم عقد نکاح بالغه بدون اذن ولی در مذاهب فقهی اسلامی (چکیده)
405 - Methods and Technologies for Supporting Knowledge Sharing within Learning Communities: A Systematic Literature Review (چکیده)
406 - Resynchronization Strategies for Reproductive Management in Dairy Herds (چکیده)
407 - The Combinational Effect of Inulin and Resveratrol on the Oxidative Stress and Inflammation Level in a Rat Model of Diabetic Nephropathy (چکیده)
408 - Assessment of 30 gridded precipitation datasets over different climates on a country scale (چکیده)
409 - Estimation of water balance components by Noah-MP land surface model for the Neyshaboor watershed, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
410 - Evaluation of soil quality and land suitability in different management systems (چکیده)
411 - Intensity-Image Reconstruction Using Event Camera D ata by Changing in LSTM Update (چکیده)
412 - بررسی اثر خستگی عضلات ثبات‌دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب‌های شایع در بازیکنان سافت بال (چکیده)
413 - Quantitative HPLC Analysis of Flavonoids and Evaluation of Antioxidant Activity in Two Organs of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
414 - Saponin extraction with supercritical fluid: Modeling and simulation by artificial neural network (چکیده)
415 - Investigating the effect of magnetic water on graphite and Multilayer graphene formation (چکیده)
416 - Parasites of Stray Cats in Iran: A Parasitological and Histopathological Study (چکیده)
417 - Natural Flavonoid Apigenin, an Effective Agent Against Nervous System Cancers (چکیده)
418 - The effect of high hydrostatic pressure on the structure of whey proteins-guar gum mixture (چکیده)
419 - Effect of dietary lysophospholipid supplementation on growth performance, serum lipids, small intestine morphology and caeca microflora in broiler chickens (چکیده)
420 - Significant enhancement of survival, intestinal digestive enzymes, vitellogenin content, immune response, and antioxidant defense system of Artemia urmiana fed with garlic (Allium sativum) powder (چکیده)
421 - Surface modification of commercial carbon black by silane coupling agents for improving dispersibility in rubber compounds (چکیده)
422 - Comparative study of metal nanoparticles anchored TiO2 using polyoxometalate intermediate in photodegradation of azo dye pollutant in aquatic environments (چکیده)
423 - ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری در برابر سیلاب در شهرهای غرب استان مازندران (چکیده)
424 - Ultrasonographic evaluation of the supramammary lymph nodes and udder’s tissue in Saanen goat and its relation with subclinical mastitis (چکیده)
425 - Anti-inflammatory and Immunomodulatory Effects of Mesenchymal Stem Cell Therapy on Parasitic Drug Resistance (چکیده)
426 - An effective breast cancer therapy based on CRISPR-Cas9 gene-editing tool (چکیده)
427 - A novel therapy for treating hydatid cysts using nanoliposomal albendazole and mebendazole (چکیده)
428 - Detection of biomarkers in the early stages of colon cancer using nanobiosensors (چکیده)
429 - Advantages of Nano Vaccines Compared to Traditional Vaccines for Helminth Infection Control: A Systematic Review (چکیده)
430 - In vitro cytotoxic effect of proteins of protoscoleces and germinal layer of hydatid cyst on murine model of colon cancer CT26 (چکیده)
431 - Iron role paradox in nerve degeneration and regeneration (چکیده)
432 - The Impact of Adherence to Sustainable Development, as Defined by the Global Reporting Initiative (GRI-G4), on the Financial Performance Indicators of Banks: A Comparative Study of the UAE and Iraq (چکیده)
433 - How role overload affects female teachers' work-life balance crafting behaviours: a coexistence collective moderation model (چکیده)
434 - بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم (چکیده)
435 - Cut-off conjugated diene values for rejection of vegetable oils (چکیده)
436 - Embedding probiotic bacteria into the edible films: antibacterial activity and survival in simulated gastrointestinal condition (چکیده)
437 - Fe3O4@WO3-E-SMTU-NiII: as an environmentally-friendly, recoverable, durable and noble-free nanostructured catalyst for C–C bond formation reaction in green media (چکیده)
438 - Impact of Lallemantia royleana seed mucilage on the physicochemical, textural, rheological, and in-mouth breakdown behavior properties of cold-set whey protein isolate emulsion-filled gel (چکیده)
439 - Rheological properties, retrogradation behaviour and syneresis of native wheat starch-cress seed gum gel affected by preparation technique (چکیده)
440 - Encapsulation of blackberry extract by basil seed gum-whey protein concentrate nanoemulsion: Rheological properties and encapsulation efficiency (چکیده)
441 - Effect of Iranian Endemic Gums on Rheological and Tribological Properties of Non-dairy reduced-fat Coffee Creamer Powder (چکیده)
442 - Investigating the effect of starch type on the rheological behaviour of Custard (چکیده)
443 - Non-linear rheological behavior of water in water emulsions (چکیده)
444 - An updated geographical distribution of minnows (Teleostei: Leuciscinae) in Iran (چکیده)
445 - بررسی اثر توان مایکروویو روی میزان پلیمریزاسیون درجا پلی استایرن روی نانولوله کربنی و ویژگی های الکتریکی نانوکامپوزیت حاصله (چکیده)
446 - ویژگی های فضای فیزیکی مدرسه برمبنای تجارب بین المللی (چکیده)
447 - New data on the distribution and hosts of Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) in Iran (چکیده)
448 - Investigating radiosensitivity of natural monoterpenoid safranal on MKN-45 cells (چکیده)
449 - Applications of Mobile Payment Services in Financial Strategies: State-of-the-Art, Taxonomy and Upcoming Directions with a Focus on Pandemic Crisis (چکیده)
450 - بررسی اثر افزودن ضایعات چرم فراوری شده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چرم و پلی‌استر (چکیده)
451 - Optimization of dairy sludge fermentation culture medium to produce extracts containing bioactive peptides using co-culture of Limosilactobacillus fermentum and Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
452 - بررسی ووب زکات بر اقلیت‌های دینی در مذاهب اسلامی (چکیده)
453 - بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض حق بر داده در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران (چکیده)
454 - تأثیر pH محلول بر هم کاهی یون Fe+3 روی کارایی علف کش نیکوسولفوران (چکیده)
455 - بررسی مقاومت به خوردگی داغ کامپوزیت Mullite-12Yb2SiO2 به عنوان ماده سد حرارتی EBC توسط نمک مذاب CMAS در دمای ℃ 1300 (چکیده)
456 - Investigating combinatorial effects of crocin and ionizing radiation on MKN-45 cells (چکیده)
457 - مدل سازی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات (چکیده)
458 - تأثیر تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهر مشهد بر کیفیت زندگی روستاییان (چکیده)
459 - تبیین سناریوهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی مجموعه شهری مشهد (چکیده)
460 - Analysis of Factors Affecting the Floating of the Rural Employed Population, Case Study: Khorasan Razavi Province (چکیده)
461 - Effect of activators on walnut shell for production of biocoal via co-pyrolysis of its biochar and polystyrene waste (چکیده)
462 - بررسی افزایش تولید مشتقات فنلی دارویی گیاه کلپوره .Teucrium polium L) با استفاده از تازن کیتوسان در شرایط In vitro (چکیده)
463 - سیمای کرمان در المسالک و الممالک اصطخری (چکیده)
464 - Investigating the role of economic components in the sustainability of micro-businesses of Imam Khomeini Relief Committee pensioners case study: villages of Khalil Abad city) (چکیده)
465 - Prevalence of Avian Haemosporidian Parasites: A Comparative Study between Resident and Migratory Birds of Iraq (چکیده)
466 - تثیر تخیر در دسترسی به خوراک بر عملکرد رشد، جذب زرده و تغییرات بافتی دستگاه گوارش جوجه بلدرچین ژاپنی (چکیده)
467 - Design and Validation of Professional Development Environment Model Based on Task-Centered Approach in Medical Education (چکیده)
468 - بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی در محدودهی ترافیکی مرکز شهر مشهد از دیدگاه توسعهی پایدار شهری (چکیده)
469 - بررسی نقش میانجیگری رفتار شهروندی بین تشابه سازی با تاییدکننده مشهور و قصد خرید (چکیده)
470 - Efficient simulation of two-dimensional time-fractional Navier–Stokes equations using RBF-FD approach (چکیده)
471 - Optimal design and operation of the hybrid absorption-compression chiller plants - Energy and economic analysis (چکیده)
472 - Multi-output machine learning for predicting the mechanical properties of BFRC (چکیده)
473 - Determining safe yield and mapping water level zoning in groundwater resources of the Neishabour Plain (چکیده)
474 - Real-time water demand pattern estimation using an optimized extended Kalman filter (چکیده)
475 - بررسی اثر عملیات حرارتی T6 بر ساختار و خواص مکانیکی فوم های آلومینیوم آلیاژی 7075 (چکیده)
476 - طراحی، ساخت و بررسی رفتار فشاری ساختارهای متخلخل ورونوئی (چکیده)
477 - The effect of modification of DNA interference on myostatin gene expression in mice (چکیده)
478 - Predicting fracture behavior (mixed‐modes I/III) of cement asphalt mortar under fatigue and static loading conditions using response surface method (چکیده)
479 - سرمایۀ اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیهنشین و بازار کار شهری مطالعۀ موردی: جامعۀ زنان محلّههای اسکان غیررسمی تبریز (چکیده)
480 - Investigating the effect of Lactiplantibacillus plantarum TW57-4 in preventing biofilm formation and expression of virulence genes in Listeria monocytogenes ATCC 19115 (چکیده)
481 - Radiology versus RT-PCR for detection of proventricular dilatation disease in psittacines (چکیده)
482 - تهیه کامپوزیت مغناطیسی نوین هیدروکسید دوگانه لایه ای روی-تیتانیوم/ فریت نقره (چکیده)
483 - Hypericum perforatum against SARS-CoV-2. A Narrative Review (چکیده)
484 - سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) (چکیده)
485 - تاثیر هندسه پیشفرم بر پارامترهای تغییر شکل گرم در فرآیند آهنگری قطعه شاتون (چکیده)
486 - بررسی تعهدات ارائه‌دهنده‌‌ی خدمت در قرارداد حفظ و نگهداری با تطبیق در اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات‌محور و حقوق ایران (چکیده)
487 - A potential cure for tumor‐associated immunosuppression by Toxoplasma gondii (چکیده)
488 - Designing a changeable multi-level supply chain network with additive manufacturing capability and costs uncertainty: a Monte Carlo approach (چکیده)
489 - Mixed metric dimension over (edge) corona products (چکیده)
490 - مدلسازی اموا هدایت شده در یک ورق با عرض بی نهایت با استفاده از روش نیمه تحلیلی المان محدود نوع پی (چکیده)
491 - ترغیب محتوای متابولیت های ثانوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با بنزیل آمینو پورین، نفتالن استیک اسید و متیل جاسمونات (چکیده)
492 - Iranian people’s Knowledge and awareness on bed bug infestation and its risk factors (چکیده)
493 - Bed bug (Hemiptera: Cimicidae) species in East of Iran (چکیده)
494 - Emotional Schema Therapy for Bipolar Disorder: Improving Emotional Schemas, Quality of Life, Cognitive Emotion Regulation, and Symptom Management (چکیده)
495 - Effect of micronization and vitamin E supplementation on ruminal biohydrogenation kinetic of whole flaked rapeseed (چکیده)
496 - بررسی تاثیر زمان وجین بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط با گیاه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) و نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
497 - Evaluation of Protective Effects of Pomegranate Seed Oil on Experimental Osteoporosis in Rats (چکیده)
498 - بررسی تاثیر وجین و علف کش در کشت مخلوط بر عملکرد نسبی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
499 - Optoelectronic Alteration of Metal-Organic Frameworks for Enhanced Photocatalytic Water Splitting Activity Under Solar Radiation (چکیده)
500 - بررسی تاثیر وسایل بدنسازی پارکها درکیفیت زندگی شهروندان، مطالعه موردی: منطقه 9شهرداری مشهد (چکیده)
501 - توسعه شهرها و کاهش فضاهای باز شهری با تأکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران (چکیده)
502 - بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (چکیده)
503 - نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (چکیده)
504 - ارزیابی احساس هویت محلهای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
505 - تعریف مدل ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی در برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه (چکیده)
506 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خلاق در مدیریت بحران شهری مطالعه موردی شهرداری مشهد (چکیده)
507 - ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (چکیده)
508 - عوامل کلیدی اثرگذار بر گردشگری شهر نیشابور متکی بر آینده پژوهی (چکیده)
509 - تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) در شهر کهنوج با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
510 - The Correlation of Some Secondary Metabolites of Alfalfa (Medicago sativa L.) with Plant Organ and Harvest Time (چکیده)
511 - بررسی تطبیقی جایگاه میادین ایرانی در حفظ و ارتقای خاطره جمعی (نمونه موردی میدان شهدا، میدان ۱۵ خرداد، میدان ده دی شهر مشهد) (چکیده)
512 - بررسی آسیب پذیری کلانشهر مشهد از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش FAHP در GIS (چکیده)
513 - بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر مشهد از منظر عدالت اجتماعی (چکیده)
514 - آسیب شناسی تبلیغات شهری درکلانشهرها و ارایه راهکارهای اجرایی بهبودمطالعه موردی:کلانشهرمشهد (چکیده)
515 - بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافتهای فرسوده از اقدامات مدیریت شهری )مطالعهموردی: منطقه دو، کلانشهر تهران( (چکیده)
516 - بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (چکیده)
517 - بررسی میزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهر در شهر جدید گلبهار از دیدگاه شهروندان (چکیده)
518 - تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای (چکیده)
519 - بررسی و تحلیل میزان اثربخشی شوراها بر عملکرد شهرداری ها(نمونه موردی: شهر بجنورد) (چکیده)
520 - تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلانشهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن (چکیده)
521 - بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیادهسازی الگوی موفق شهر دوستدار کودک در ایران (چکیده)
522 - تبیین مدل مفهومی برای ارتقاء شهر با توجه به شهر دوستدار کودک و تأکید برنیاز وکاربری های مورد نیاز کودکان (چکیده)
523 - اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (چکیده)
524 - سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (چکیده)
525 - ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )) (GISمطالعه موردی: شهر اشنویه( (چکیده)
526 - سرمایۀ اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعۀ موردی: جامعۀ زنان محلّه های اسکان غیررسمی تبریز (چکیده)
527 - تبیین الگوی رشد کالبدی-فضایی شهر با رویکرد فرم پایدار شهری(نمونه موردی:شهر ساری) (چکیده)
528 - بررسی امکان توسعه گونه مرتعی Dorema ammoniacum با لحاظ شرایط رویشگاهی و استفاده از مدل آنتروپی حداکثر در مراتع خشک استان خراسان جنوبی (چکیده)
529 - Spatial variability of soil water erosion: Comparing empirical and intelligent techniques (چکیده)
530 - مطالعه برخورد فونداسیونهای مجاور تحت گسلش امتدادلغز (چکیده)
531 - بررسی میزان موفقیت شهر جدید گلبهار در جذب جمعیت مادرشهرمشهد (چکیده)
532 - Non-Fourier heat conduction in 2D thermal metamaterials (چکیده)
533 - ارزیابی میزان تحقق تقسیمات فضایی طرح ناحیه ای شرق استان سمنان ،ناحیه شاهرود(شهرستانهای شاهرود- دامغان) (چکیده)
534 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (چکیده)
535 - شناسایی اراضی قهوه ای و شیوه های بازتوسعه آن با تاکید بر توسعه درونی نمونه موردی شهر بجنورد (چکیده)
536 - مروری بر مفهوم و نظریات مرتبط با گسترش فیزیکی شهرها و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار شهری (چکیده)
537 - ارزیابی فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری براساس اصول اخلاق حرفه ای در شهرسازی (نمونه موردی: طرح راهبردی بافت فرسوده شهر یزد) (چکیده)
538 - طراحی الگوی رهبری تحول آفرین جهانی مبتنی بر رویکرد شایستگی محوری (چکیده)
539 - Effects of Acceptance and Commitment Therapy and Transcranial Direct Current Stimulation on Craving and Problematic Pornography Use in Young Men: A Randomized Clinical Trial (چکیده)
540 - Biopsychosocial Determinants of Problematic Pornography Use: A Systematic Review (چکیده)
541 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم (چکیده)
542 - Investigating the Predictive Role of Contextual Factors, Psychological Flexibility, Acceptance and Self-compassion, in Quality of Life of Migraine Patients (چکیده)
543 - اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانه ها، شدت طرحواره های ناسازگار اولیه، تاییدخواهی و تصور از خود مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی (چکیده)
544 - بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی با میانجی گری خصومت مرضی و عاطفه ی منفی (چکیده)
545 - Effects of In Ovo Injection of Conjugated Linoleic Acid on Hatchability Growth Performance Intestine Morphology and Avian Β-Defensin Gene Expression in the Cecal Tonsils of Broiler Chicks (چکیده)
546 - A pricing and inventory control for perishable items with the inflation rate and retailer's returns (چکیده)
547 - Evolutionary support vector regression for monitoring Poisson profiles (چکیده)
548 - شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوهای شهر مشهد به منظور ارایة الگوهای سرمایه گذاری (چکیده)
549 - ادراک گردشگران از سطح کیفیت خدمات در شهر کاشان (چکیده)
550 - مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار) (چکیده)
551 - Laboratory investigation on the fracture toughness (Mode I) and durability properties of eco-friendly cement emulsified asphalt mortar (CRTS II) exposed to acid attack (چکیده)
552 - مکان یابی پهنه های مناسب به منظور ایجاد مسیر پیادة گردشگری در بافت تاریخی شهر کرمان با استفاده از (چکیده)
553 - واکاوی مؤلفه های راهبردی و مشارکتپذیری شهروندان در راستای تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (چکیده)
554 - Investigating the interaction parameters on ventilation supercavitation phenomena: Experimental and numerical analysis with machine learning interpretation (چکیده)
555 - Effects of Cement Treatment on Water Retention Behavior and Collapse Potential of Gypseous Soils: Experimental Investigation and Prediction Models (چکیده)
556 - تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدی (چکیده)
557 - پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد) (چکیده)
558 - تبیین راهبردی از چالشهای تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلانشهری مشهد (چکیده)
559 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخصهای سرزندگی شهری (چکیده)
560 - بررسی وضعیت شاخصهای توسعه در شهرستانهای کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
561 - بررسی وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه شهری در کرمان (چکیده)
562 - اختلال شخصیت مرزی از منظر تصویربرداری مغزی: یک مطالعه مرور توصیفی از نقش بدکارکردیهای ساختاری فرونتو ـ لیمبیک (چکیده)
563 - An update on characterisation and applications of mesenchymal stem cells from chickens with challenges and prospective review (چکیده)
564 - تفسیر آیه 92 سوره دخان با رویکرد حقیقت انگاری زبان آیه (چکیده)
565 - Effect of micronization and meal size of corn grain on glycemic response and in vitro hindgut acidosis potential in horses (چکیده)
566 - نقد سیاست کیفریِ تقنینی در برابر کودک کامی مازی (چکیده)
567 - أسس المسؤولیة التقصیریة للوالدین عن الفعل الضار للصغیر (دراسة مقارنة) (چکیده)
568 - نقش قاضی ارای احکام در فردی سازیِ ارفاقی واکنش علیه رم (چکیده)
569 - تعویض الضرر المعنوی فی القانونین العراقی والایرنی (چکیده)
570 - التحول فی شروط المسوولیه المدنیه للوالدین عن الفعل الضار للصغیر (چکیده)
571 - Stepwise peroxidation of canola and olive oils: A kinetic study (چکیده)
572 - ANALYSIS OF CONTINUOUS FRAMES BY TRANSFERRING TO DISCRITE FRAMES (چکیده)
573 - مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی مخلوط‌های آسفالتی حاوی الیاف طبیعی (چکیده)
574 - ارزیابی افزودنی های مورد استفاده در بهبود مقاومت ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی (چکیده)
575 - مطالعه تاثیر تیمار کربن فعال بر مواد موثره زعفران در شرایط مزرعه (چکیده)
576 - بررسی اثر استفاده از زئولیت در عملکرد و مواد موثره زعفران در شرایط مزرعه (چکیده)
577 - بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر موفقیت طرح‌های مرتعداری حوضه آبخیز بهارکیش، شهرستان قوچان (چکیده)
578 - The Driving Factors of Italy’s CO2 Emissions Based on the STIRPAT Model: ARDL, FMOLS, DOLS, and CCR Approaches (چکیده)
579 - Effectiveness of Transdiagnostic Therapy Based on the Research Domain Criteria Framework Compared with Treatment as Usual and Transcranial Direct Current Stimulation for Adult Nonsuicidal Self-injury: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
580 - TARGETED MOVEMENT OF THE ROBOT BY REMOVING OBSTACLES (چکیده)
581 - چگونگی پردازش داده‌ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا و بررسی آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
582 - کاهش بعد یک مساله بهینهسازی فازی با استفاده از الگوریتم ABS (چکیده)
583 - A comparative study of the relationship between audit quality and earnings management in the markets of Iraq and Oman (چکیده)
584 - امکانسنجی توسعهگردشگری ورزشی قایقرانیکانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه (چکیده)
585 - آسیبشناسی مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت محله آبکوه شهر مشهد (چکیده)
586 - آسیب شناسی طرح های توسعه شهری از فرآیند تهیه تا اجرا با تأکید بر طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد (چکیده)
587 - High Potential Inhibition of the 17-4 PH Stainless Steel in the Presence of Nitrate and Evolution of Metastable Pitting (چکیده)
588 - ارائه یک الگوریتم تقریبی حریصانه برای رنگ آمیزی گراف ها (چکیده)
589 - بررسی مولفه های ژئوپلیتیک موثر در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عراق (چکیده)
590 - امولسیون آب در آب پایدار شده با صمغ دانه ریحان-نشاسته ذردت مومی (چکیده)
591 - درون پوشانی عصاره گلبرگ زعفران با استفاده از کمپلکس صمغ دانه ی ریحان- کنسانتره ی پروتئین آبپنیر (چکیده)
592 - بررسی اثر صمغ دانه شاهی بر خصوصیات حسی خامه ای کننده غیرلبنی قهوه با چربی کاهش یافته (چکیده)
593 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، کف کنندگی و رئولوژیکی ژل آلوئه ورا (چکیده)
594 - بررسی عملکرد فیلم هوشمند حساس به pH حاوی آنتوسیانین جهت پایش فساد ماهی (چکیده)
595 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی، حسی و هضم پذیری کاستارد فراسودمند (چکیده)
596 - تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن یره‌های با نسبت‌های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنی (چکیده)
597 - Predicting consumers’ intention towards seafood products: An extended theory of planned behavior (چکیده)
598 - بررسی ویژگی‌های فیلم آلژینات حاوی باکتری پروبیوتیکLactobacillus plantarum جهت پوشش‌دهی کالباس ورقه‌ای (چکیده)
599 - بررسی اهمیت پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه در بهینه یابی درصد دفع اجزاء محلول اولترافیلتراسیون شیر شتر با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (چکیده)
600 - بررسی اثر ضد قارچی عصاره نعناع فلفلی (Mentha × piperita L.) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر عوامل پوسیدگی قارچی (چکیده)
601 - مکانیسم اثر ضدقارچی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) روی Penicillium italicum و P. digitatum (چکیده)
602 - Exploring Iranian TEFL Ph.D. Candidates and Faculty Members (چکیده)
603 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
604 - ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی (چکیده)
605 - تثیر تمرینات پلایومتریک در آب با و بدون محدودیت جریان خون بر آمادگی جسمانی دختران جوان فعال (چکیده)
606 - Determining Optimal Nonlinear Regression Models for Studying the Kinetics of Fatty Acid Ruminal Biohydrogenation In Vitro (چکیده)
607 - ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی ـ فرهنگی محلات شهر (پیرانشهر با توجه به زیرگروههای جمعیتی (چکیده)
608 - ارزیابی شاخصهای کمی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی با تأکید برشهرسالم (نمونه موردی:منطقه 5شهرداری مشهد) (چکیده)
609 - ارزیابی تأثیر توریسم تاریخی - فرهنگی بر توسعة پایدار شهر کرمان (چکیده)
610 - Influence of ketamine, propofol or isoflurane on intraocular pressure, heart rate and blood pressure in healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam (چکیده)
611 - Meta-analysis of RNA-Seq and microarray expression data to identify effective genes in sheep muscle growth and development (چکیده)
612 - Reusable cellulose-based biosorbents for efficient iodine adsorption by economic microcrystalline cellulose production from walnut shell (چکیده)
613 - معرفی هویت دیجیتال در متاورس، شناسایی چالش‎‎های حقوقی مربوط ‏به آن و جست‌وجوی راه حل (چکیده)
614 - A comparative analysis of the impact of ISIS and COVID-19 on fraudulent reporting motives and audit quality in Iraq (چکیده)
615 - Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food products (چکیده)
616 - Cathodal HD-tDCS and attention: A study on patients with intractable left lateral frontal lobe epilepsy (چکیده)
617 - Anti-capitalism in Miller salesman and Mamet Glengarry Glen ross (چکیده)
618 - An experimental investigation of cooling behavior of liquid jet and liquid spray methods in high heat flux condition (چکیده)
619 - یشبینی عوامل مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پسابهای شهری در مزارع ایران (چکیده)
620 - Effect of octenyl succinic anhydride starch on foaming properties of whey protein concentrate (چکیده)
621 - مطالعه خصوصیات عملکردی و رفتار بیاتی نشاسته طبیعی گندم در حضور صمغ دانه شاهی و ساکارز (چکیده)
622 - رابطه عملکرد تحولی خانواده با مهارتهای هیجانی - اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی (چکیده)
623 - مقایسه باورهای ارتباطی و احتمال ورود به رابطه فرازناشویی در فرزندان متاهل با و بدون سابقه روابط فرازناشویی در والدین (چکیده)
624 - بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بسته‌های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی (چکیده)
625 - شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در استان خراسان رضوی (چکیده)
626 - Prolonged exposure to freezing stress reduces the ability of chickpea seedlings to effectively tolerate extremely low temperatures (چکیده)
627 - دلایل نقشی خروج جمله‌واره موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون روایی (چکیده)
628 - Disgust-reduction evaluative conditioning (DREC) and brain stimulation in patients with contamination-based obsessive-compulsive disorder: a protocol for a randomized control trial (چکیده)
629 - Rumen‐protected l‐carnitine supplementation during mating period altered metabolic status and reproductive performance of ewes (چکیده)
630 - Light pre-conditioning at the seedling stage affected root growth behavior and enhanced the thermotolerance of Petunia × hybrida (چکیده)
631 - Ultra-fast electrodeposition of dynamic hydrogen bubble template nickel sulfide on a porous copper layer as an electrocatalyst toward hydrogen evolution reaction (چکیده)
632 - تاثیر روابط اجتماعی بین فردی بر رفتار مصرف کنندگان برند ورزشی (چکیده)
633 - Designing and analyzing the motivational risk profile of healthy food and agricultural products purchase (چکیده)
634 - Morphology and morphometry of two hybridizing buntings at their hybrid zone in northern Iran reveal intermediate and transgressive morphotypes (چکیده)
635 - پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظر یه ذهن در نوجوانان دختر (چکیده)
636 - بررسی امکان وقوع اماع از منظر فقه امامیه (چکیده)
637 - Robust classification via clipping-based kernel recursive least lncosh of error (چکیده)
638 - Nanostructured Li2S Cathodes for Silicon–Sulfur Batteries (چکیده)
639 - Extracting gait and balance pattern features from skeleton data to diagnose attention deficit/hyperactivity disorder in children (چکیده)
640 - به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز (چکیده)
641 - بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز (چکیده)
642 - Strategic planning for exchanging treated urban wastewater for agricultural water with the approach of supplying sustainable urban water: a case study of Mashhad, Iran (چکیده)
643 - The prioritization of volunteering revival measures of the Qanat (چکیده)
644 - Identifying the Best Strategies for Improving and Developing Sustainable Rain-Fed Agriculture: An Integrated SWOT-BWM-WASPAS Approach (چکیده)
645 - The role of ZnO as an additive on the mechanical properties of zirconia-mullite composites (چکیده)
646 - Investigation of the effective factors in the adoption of photovoltaic systems in Iranian households using causal loop diagrams (چکیده)
647 - Single-step solution combustion synthesis of porous 1393-B3 glass powders and structural characterization via solid-state NMR spectroscopy (چکیده)
648 - Microstructural Properties and in vitro Dissolution of Microporous Bioactive 13-93B3 Glass Powders Synthesized via Solution Combustion Synthesis (چکیده)
649 - تأثیر تیمارهای مختلف مدیریتی در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی در پیاز در مزارع کشت و صنعت جیرفت (چکیده)
650 - بررسی کارایی کشت مخلوط کنجد و لوبیا در کنترل علف های هرز (چکیده)
651 - تأثیر کشت مخلوط کنجد و لوبیا و روش های کنترل علف های هرز بر صفات کنجد و لوبیا (چکیده)
652 - Synthesis and post-heat treatment of complex compositions in Cu-Ti-O system: Phase investigation and optical properties (چکیده)
653 - عمق سنجی دیرینه سازند ایلام در حوضه رسوبی زاگرس بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک, جنوب غرب ایران (چکیده)
654 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
655 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
656 - Spent coffee grounds as a potential culture medium for γ-aminobutyric acid (GABA) production by Levilactobacillus brevis PML1 (چکیده)
657 - Sugar‐free aerated chocolate: Production, investigation of bubble features using X‐ray computed tomography and image processing (چکیده)
658 - Evaluation of dissimilar 7075 aluminum/AISI 304 stainless steel joints using friction stir welding (چکیده)
659 - The role of speed-based strategy instruction on learning and transfer of motor sequences in a complex task (چکیده)
660 - Resistance of wheat genotypes to Mycosphaerella graminicola isolates at seedling stage under greenhouse conditions (چکیده)
661 - ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» (چکیده)
662 - تحلیل هستی‌شناسی متاورس و نحوه ادراک در آن بر اساس دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
663 - ارزیابی تحلیلی نقدهای فلسفی وارد شده بر قاعده الواحد با تاکید بر مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
664 - Ameliorative potential of betaine against arsenite-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity (چکیده)
665 - Thermostability and functionality evaluation of laccases from Pleurotus ostreatus and Pycnoporus cinnabarinus: An In-silico assay (چکیده)
666 - بهینه سازی مصرف کود و تعیین کارایی مصرف نیتروژن در زراعت نیشکر (چکیده)
667 - تثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آنها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (چکیده)
668 - بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی (چکیده)
669 - Simulation of saffron growth using AquaCrop model with high-resolution measured data (چکیده)
670 - شناسایی یک مدل تعمیم یافته پرنتل-ایشلینسکی برای یک سکوی موقعیت دهی میکرونی با عملگرهای آلیاژ حافظ شکل (چکیده)
671 - بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی (چکیده)
672 - Mathematical modelling and experimental study of a novel planar micro-positioning stage using shape memory alloy actuators (چکیده)
673 - Parameters Identification of a Generalized Prandtl-Ishlinskii Model for a Micro-Positioning Stage Using Mutual Shape Memory Alloy Actuators (چکیده)
674 - پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها (چکیده)
675 - Automated actual evapotranspiration estimation: Hybrid model of a novel attention based U-Net and metaheuristic optimization algorithms (چکیده)
676 - Investigation of the Damping Performance of a Shape Memory Alloy Beam (چکیده)
677 - Life-history parameters of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis, are affected by host plant salinity stress (چکیده)
678 - Auditors#039; sensory processing capability and objectivity: are auditors really objective? (چکیده)
679 - Effectiveness of Computer-Based Linguistic Games on Semantic and Phonological Awareness of Students with Dyslexia (چکیده)
680 - بررسی الگوی جریان اطراف مقطع دو بعدی بال نامتناهی در فاصله مختلف از سطح (چکیده)
681 - بررسی استحصال انرژی از جریال اطراف مقطع دو بعدی بال نامتناهی نزدیک سطح (چکیده)
682 - تبیین پارامترهای مؤثر مدل‌های پویایی سیستم جهت مدیریت سیستم‌های توزیع آب شهری (چکیده)
683 - Heat Transfer Enhancement in a Gyroid Triply Periodic Minimal Surface Heat Exchanger: A Numerical Approach (چکیده)
684 - بررسی اثر تشکیل کاویتاسیون بر دید دوربین زیردریایی بدون سرنشین در جریان فوق‌بحرانی با روش ردیابی مسیر نور (چکیده)
685 - بررسی اثر افزایش ضخامت و انحنای هندسه زیردریایی بدون س...جریان فوق بحرانی و کاویتاسیونی کانال باز به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
686 - Hierarchical nanocomposites derived from UiO-66 framework and zeolite for enhanced CO2 adsorption (چکیده)
687 - Plantwide Simulation and Operation of a Methanol to Propylene (MTP) Process (چکیده)
688 - ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره آبی و مالچ برگی گیاه اکالیپتوس بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus var. beth alpha) و علف‌هرز تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L.) (چکیده)
689 - Study the prevalence and types of sports injury during floor exercises 8 to 11 years Iranian elite girl artistic gymnasts. (چکیده)
690 - مطالعه تاثیر علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز روی رشد و عملکرد گندم و مدیریت علف های هرز در شمال استان خوزستان (چکیده)
691 - بررسی تأثیر باقی‌مانده علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در گندم بر برخی ویژگی‌های رشد و عملکردی ذرت در دورهای مختلف آبیاری (چکیده)
692 - تأثیر شوری و بافت خاک بر صفات مرفولوژی سیر در منطقه عشق آباد شهرستان طبس (چکیده)
693 - Large Eddy Simulations of Cavitation around a Pitching-Plunging Hydrofoil (چکیده)
694 - i>Salvia verticillata/i> Improved Cognitive Deficits in a Chronic Cerebral Hypoperfusion Rat Model (چکیده)
695 - انعزال از منصب: ماهیت، شرایط و آثار آن در نظام حقوقی اسلام (چکیده)
696 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی میش خاص, بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
697 - Challenges and Prospective of Enhancing Hydatid Cyst Chemotherapy by Nanotechnology and the Future of Nanobiosensors for Diagnosis (چکیده)
698 - challenge on the zeeman\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s effect in chemistry (چکیده)
699 - مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توه به تغییراقلیم (چکیده)
700 - تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌کربنی بر رفتار رسانایی کامپوزیت هیبریدی دایش-یافته زمینه پلی‌اتلین HDPE تقویت شده با نانولوله‌کربنی (چکیده)
701 - A location-inventory-distribution model under gradual injection of pre-disaster budgets with application in disaster relief logistics: a case study (چکیده)
702 - ارزیابی خصوصیات کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون، پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفنا (.Spinacia oleracea L) (چکیده)
703 - Improving the thermal stability of Cel5E of Clostridium thermocellum by protein engineering of flexible regions (چکیده)
704 - بررسیتأثیرخصوصیات هیدرو فیزیکی رودخانههای موقتیدر برآورد دبیهای سیالبی(مطالعه موردی:حوزهآبخیزقله زو در شهرستان کالت نادر) (چکیده)
705 - بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی (چکیده)
706 - بررس ی تاثی ر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتها ی کوچک و متوسط به واسطه نوآور ی مدل کسب و کار (چکیده)
707 - A new species of brush-tailed mice of the genus Calomyscus from southern Iran (Calomyscidae: Rodentia) (چکیده)
708 - تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک در ارتباط با سنگ‌شناسی و توپوگرافی (چکیده)
709 - T2- inflation: Sourced by energy–momentum squared gravity (چکیده)
710 - رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگیهای خاک (چکیده)
711 - Impact of peri-urban forest fires on air quality and aerosol optical and chemical properties: The case of the August 2021 wildfires in Athens, Greece (چکیده)
712 - Prediction of physicochemical properties of nisin variants using ProtParam tool (چکیده)
713 - In silico investigation of the effectiveness of DEP A enzyme on nivalenol mycotoxin (چکیده)
714 - Production of recombinant enzymes for biodegradation of deoxynivalenol (چکیده)
715 - Investigating the effect of Lactobacillus rhamnosus on the migration of murine melanoma cells (چکیده)
716 - Improving Thermal Management of CPU by Surface Roughening of Heat Sinks (چکیده)
717 - Oxidative coupling of methane by Mn-Na2WO4/γ-Al2O3 catalyst: effect of Mn/W ratio (چکیده)
718 - DFT Study of adsorption and diffusion of CO 2 on bimetallic surfaces (چکیده)
719 - Effect of encapsulation of polyphenolic compounds of unripe (sour) grape waste on its quality and stability (چکیده)
720 - تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی (چکیده)
721 - Support effect of Mn/Na2WO4‐based catalysts in oxidative coupling of methane (چکیده)
722 - Concept Drift Challenges in the Internet of Things Era of Smart Cities: A Preliminary Investigatio (چکیده)
723 - Distributed Traffic Congestion Classification in Intelligent Transportation Systems based on SDN and Fog Computing (چکیده)
724 - Immunotherapy with STING and TLR9 agonists promotes synergistic therapeutic efficacy with suppressed cancer-associated fibroblasts in colon carcinoma (چکیده)
725 - بررسی اثر پوشش خوراکی مبتنی بر نانوامولسیون اسانس گریپ فروت و موسیلاژ دانه بالنگوی شهری بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت گوسفند طی دوره نگهداری (چکیده)
726 - Diffusion effect on the cohesive zone model of SiC/Al interface using atomistic simulations (چکیده)
727 - Biostratigraphy of larger foraminifera from the Middle Eocene Jahrum-Pabdeh formations (Zagros region, SW Iran) and their correlation with the planktonic foraminiferal zones (چکیده)
728 - بازخوانی انتقادی انگارۀ آزادی‌خواهی فمینیستی در جوامع اسلامی با تأکید بر دیدگاه‌ برخی از اندیشمندان مسلمان (چکیده)
729 - N, S co-doped fluorescent carbon dots synthesized by microwave irradiation: a sensitive probe for Pb (II) ions detection in food samples (چکیده)
730 - Providing a practical method for automatic start-up of reactive distillation column using decentralized control of CVs trajectory based on residue curve maps (RCM) analysis: The methyl acetate Case (چکیده)
731 - تغییر در ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و زیست توده نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف روی و سالیسیلیک اسید (چکیده)
732 - بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و محتوای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر سطوح مختلف روی و متیل جاسمونات در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
733 - بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی (چکیده)
734 - Characterization of (Weak) Phase Retrieval Dual Frames (چکیده)
735 - A bi-level economic evaluation of interruptible loads for daily energy acquisition of a distribution company (چکیده)
736 - The Apcalyptic image of the pandemic: An Ecocritical Reading of Albrt Camus\\\' The plague (چکیده)
737 - ﺗﺸﺨﯿﺺﻋﯿﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ کﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺋﯿچﺷﻮﻧﺪۀﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی (چکیده)
738 - A Potent Antifungal Activity by the Marine Streptomyces albidoflavus sp. ADR10 from the Caspian Sea Sediment: Optimization and Primary Purification (چکیده)
739 - Endophytic fungal entomopathogens, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae impair Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) preference and strengthen tomato host plant (چکیده)
740 - Knowledge and awareness of students on leishmaniasis and its risk factors (چکیده)
741 - The second clinical study investigating the surgical method for the kineticomyographic control implementation of the bionic hand (چکیده)
742 - تحلیل رفتار دشمن-خودی در صحنه نبرد با استفاده از مفهوم دوگانه تهدید–تحمل پذیری در قالب بازی دیفرانسیلی (چکیده)
743 - Enhanced Photocatalytic Degradation of Tetracycline-Class Pollutants in Water Using a Dendritic Mesoporous Silica Nanocomposite Modified with UiO-66 (چکیده)
744 - مبانی و اصول طراحی مراکز اجتماعی: نظریه و عمل (چکیده)
745 - بهبود روشهای همگام سازی بین بلاکی در کودا (چکیده)
746 - Comparative techno-economic assessment of production of microcrystalline cellulose, microcrystalline nitrocellulose, and solid biofuel for biorefinery of pistachio shell (چکیده)
747 - Effect of hydrogen concentration on the stabilization of premixed ammonia/hydrogen flames in a heated micro-combustor: numerical investigation (چکیده)
748 - Binary Antibiotics Degradation Employing an Efficient Direct Z-Scheme Ti(VI)-Salen Complex Loaded on Dendritic Fibrous Nano-Silica (چکیده)
749 - Design and synthesis of high performance magnetically separable exfoliated g-C3N4/γ-Fe2O3/ZnO yolk-shell nanoparticles: a novel and eco-friendly photocatalyst toward removal of organic pollutants from water (چکیده)
750 - بررسی ردپای انتخاب و هستی شناسی ژن در برخی نژاد های گوسفند اهلی و وحشی ایران (چکیده)
751 - Pseudomonas putida and salicylic acid key players: Impact on arsenic phytotoxicity of quinoa under soil salinity stress (چکیده)
752 - بررسی قدرت اتصال آنزیم های DEP-A و DEP-B با مایکوتوکسین 15ADON با استفاده از داکینگ مولکولی (چکیده)
753 - Effect of high-pressure homogenization treatment and Persian gum on rheological, functional properties and release kinetic of crocin from double emulsions (چکیده)
754 - Sustainable Supplier Selection and Order Allocation using Blockchain (چکیده)
755 - Cache Point Selection and Transmissions Reduction using LSTM Neural Network (چکیده)
756 - بررسی نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی برخی از رقم‌های توت‌فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
757 - گراف‌های تک دور فرینال نسب به مموع توان k‎-ام درات گراف‌ها (چکیده)
758 - Cryptosporidiosis and passive immunity failure in neonatal calves in Mashhad dairy herds (چکیده)
759 - Deficit irrigation strategies (PRD, SDI) and titanium nanoparticles improve water use efficiency and flower quality in greenhouse-grown cut roses (چکیده)
760 - Pinched sunflowers (Helianthus annuus ‘Teddy Bear’) produce high-quality flowers under high nitrogen fertilizer (چکیده)
761 - Water stress decreases the demographic performance of western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae), on tomato (چکیده)
762 - تاثیر ضدقارچی نانوذره مس اکسید بر مهار بیمارگرهای گیاهی (چکیده)
763 - بهبود چسبندگی پوشش کاتالیستی بر روی ورق فولادی فوق باریک به منظور استفاده در مبدل های کاتالیستی پابه فلزی خودر (چکیده)
764 - Reliability analysis of controlled structures based on probabilistic active controller (چکیده)
765 - Screening of distributed horsemint (Mentha longifolia L.) accessions for agricultural drought tolerance based on biological responses (چکیده)
766 - Investigation of Combustion Characteristics of Ammonia/Hydrogen in Co-flow Diffusion Flames (چکیده)
767 - تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد (چکیده)
768 - بررسی تاثیر تغییرات مکش بافتی بر رفتار گود مهار شده در خاک متورم شونده (چکیده)
769 - Electrosynthesis of Superhydrophilic Nickel Nanosheets on a Three-Dimensional Microporous Template: Applicability toward MOR (چکیده)
770 - ارزیابی مدل سنش از دور TSEB برای داسازی تبخیر-تعرق ذرت در مقیاس مزرعه تحت کشت آبیاری قطره‌ای (چکیده)
771 - Fischer‐Tropsch Synthesis by a Cobalt‐Based Carbon Aerogel Catalyst (چکیده)
772 - اثر مقدار نشاسته خوراک آغازین بر شاخص های بدنی، متابولیت های خونی و شاخص های عملکردی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
773 - تثیر تغذیه سطوح مختلف بیوچار معدنی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
774 - تفسیر بازار بهشت در عرفان ابن عربی (چکیده)
775 - تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موود (چکیده)
776 - Numerical Radius of Bounded Operators with ℓ p -Norm (چکیده)
777 - تاثیر محلول‌‌پاشی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیب قرمز (چکیده)
778 - بررسی اثرات تجویز سیتی‌کولین و آتورواستاتین بر ظرفیت ترمیمی بخش دیستال عصب سیاتیک قطع‌شده در شرایط ترمیم عصب با تأخیر (چکیده)
779 - تبیین مبتداسازی غیرضمیرگذار فارسی بر پایه دستور گفتمانی نقشی (چکیده)
780 - Exposure to TiO2 nanoparticles improves the physiological characteristics of drought‐challenged chickpeas (Cicer arietinum L.) (چکیده)
781 - تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاق (چکیده)
782 - Isolation and Culture of Neural Stem/Progenitor Cells from the Hippocampal Dentate Gyrus of Young Adult and Aged Rats (چکیده)
783 - Introns and Their Therapeutic Applications in Biomedical Researches (چکیده)
784 - Thickened fluids classification based on the rheological and tribological characteristics (چکیده)
785 - A systematic literature review on collaborative innovation in the public sector (چکیده)
786 - A Fuzzy Gait Phase Detection for Rehabilitation of Hemiplegic Patients with a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
787 - اعتبارسنجی بسته‌ استعاری Cardillo برای آزمایش فرضیه‌های عصبی در مورد استعاره و به ‌کارگیری آن در مبتلایان به اختلال وسواسی‌-جبری و افراد عادی (چکیده)
788 - رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسی (چکیده)
789 - سنتز و مشخصهیابی کربن فعال از ضایعات MDF به منظور حذف آلاینده های رنگی کاتیونی و آنیونی (چکیده)
790 - A hybrid study of a 4-stage compressed solar distiller based on experimental, computational and deep learning methods (چکیده)
791 - مقایسه فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده‌خشک و پروتئین‌خام دانه کلزای فلیک خام و میکرونیزه به روش in situ (چکیده)
792 - پاسخ تولیدمثلی میش های بالغ کردی به جیره فلاشینگ حاوی دانه کلزای فلیک خام یا میکرونیزه (چکیده)
793 - An Analytic Investigation of Hopf Bifurcation Location Control for the Rulkov Map Model (چکیده)
794 - بررسی تاثیر هویت ملی و جهان وطن گرایی مصرف کننده بر قصد خرید پوشاک ساخت ترکیه بواسطه ملی گرایی مصرف کننده و ارزیابی نسبت به پوشاک ترک: از منظر تئوری هویت اجتماعی (چکیده)
795 - واکاوی عناصر هویتی موثر بر رفتار مصرف کننده (بر اساس نظریه مقوله بندی هنری تاجفل و ریچارد جنکینز) (چکیده)
796 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی گری اشتراک دانش (چکیده)
797 - مکالمۀ سنت و تدد در مقالاتی دربارۀ قاآنی شیرازی (چکیده)
798 - تحلیل استراتژیک وضعیت فناوری‌های نوین پسماند در کلانشهر مشهد (چکیده)
799 - راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد (چکیده)
800 - تجربه زیسته زوجین از عوامل تداوم بخش تعارض های زناشویی (چکیده)
801 - Energy, exergy, and economic (3E) analyses of nanoparticle-enriched phase change material in an air–PCM heat exchanger applied for buildings free cooling (چکیده)
802 - شناسایی نشانگرهای تک نوکلئوتیدی مؤثر بر صفات مهم گوسفندان بومی ایران با استفاده از ردپای انتخاب (چکیده)
803 - نارسایی‌های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی (چکیده)
804 - شیشه های زیست فعال: از فرآوری ذرات به روش سل ژل تا ساخت قطعات بالک به روش S (چکیده)
805 - Synthesis and Characterization of Bioactive Glass Nano-powders for Bone Tissue Regeneration (چکیده)
806 - تحلیل فضای کاری و سینماتیک بازوی روبات جابجاکننده محصولات در مزرعه (چکیده)
807 - مقایسه تأثیر فاکتورهای مهم بر روی کانـه زایی و تغییرات عیاری بین دو کانسار مس مانتـو در شمال غرب بردسکن(مس نسیم با مس زرمهر) (چکیده)
808 - فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در کـانه زایی و تغییرات عیـاری کانسارهای مس مانتو شمال غرب بردسکن (مطالعه موردی: مجموعه معادن مس نسیم،سرخ و زرمهر) (چکیده)
809 - بررسی کارایی افزودنی های بر پایه آهن در هضم بی هوازی کودهای دامی (چکیده)
810 - Investigation of Natural Convection and Entropy Generation in a Porous Titled Z-Staggered Cavity Saturated by TiO2-Water Nanofluid (چکیده)
811 - تعیین ویژگی‌های فردی و تعاملی کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلالات اضطرابی بر اساس مدل تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط DIR) (چکیده)
812 - Synthesis of Fe3O4@SiO2@Pr-NH2@DAP as a magnetic recyclable nano-catalyst for efficient synthesis of pyranothiazolopyrimidines and 4H-pyrans under solvent-free condition (چکیده)
813 - اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی بر شفقت‌ورزی با خود و طرحواره‌های ناسازگارِ زنان بامشکلات بین‌فردی (چکیده)
814 - Development of a Wideband Bi-layered Mantle-Cloak for Perfect Electric Conductor Cylindrical Objects under Obliquely Incident Plane Wave (چکیده)
815 - ملاحظاتی در مورد جایگاه ذخایر روی و سرب ایرانکوه در کلاس جهانی (چکیده)
816 - مطالعه کانی شناسی و سیالات درگیر منطقه اکتشافی ساق، جنوب شرقی تربت حیدریه (چکیده)
817 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی مس- -نقره- طلا همراه با اکسید آهن ساق، جنوب شرقی تربت‌حیدریه (چکیده)
818 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
819 - Kinetics of simultaneous change in the concentration of total lipid hydroperoxides and total conjugated dienes during peroxidation of canola, sunflower, and olive oils (چکیده)
820 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
821 - Analysis of interaction effects of persulphate and peroxymonosulphate on solar photocatalytic degradation of cortisone acetate (چکیده)
822 - EVALUATION THE EFFECTS OF TURBULENT FLUID FLOW OF Al2O3 NANOFLUID IN A SINUSOIDAL CORRUGATED DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER (چکیده)
823 - Compulsory Licenses of Patented Inventions in Iranian Law (چکیده)
824 - Review of Ashrafi\\\'s papers (چکیده)
825 - Solar-thermal conversion and thermal energy storage of different phase change materials (چکیده)
826 - The Effects of Sugar Beet Pulp with Tallow and Soybean Oil on Broiler Chicken Performance and Jejunum Morphology (چکیده)
827 - نقش حمای تهای اقتصادی دولت بر توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمی (چکیده)
828 - مطالعهٔ پدیدارشناختی معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین شهر رشت (چکیده)
829 - شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در مؤسسات حسابرسی (چکیده)
830 - تدوین و ارائه مدل مفهومی مدیریت رفتار اشتراک‌گذاری دانش در حرفه حسابرسی ایران (چکیده)
831 - Synergistic effects of nisin and CLF36 antimicrobial peptides in vitro (چکیده)
832 - مدلسازی سیستم‌های اشتراک گذاری دوچرخه با در نظر گرفتن مفهوم عدالت فضای شهری (چکیده)
833 - Machine learning-assisted methods for prediction and optimization of oxidative desulfurization of gas condensate via a novel oxidation system (چکیده)
834 - بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی (چکیده)
835 - Radiographic assessment of normal parameters of forelimb distal phalanx in Turkmen horses (چکیده)
836 - ویژگی‌های روان‌سنی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط با دوستان در دانشویان (چکیده)
837 - جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان (چکیده)
838 - Evaluation of combined thermo-chemical processes for the treatment of landfill leachate using virgin and recovered FeCl3 coagulants (چکیده)
839 - Combined passive and active flow control for fixed-wing micro air vehicles (چکیده)
840 - تجربه زیسته دختران از معلولیت جسمی و ذهنی مادر (چکیده)
841 - Typology of the understanding of female students and their mothers about premarital relationships and relationship management strategies (چکیده)
842 - The psychological profile of university students with and without a disciplinary record: A comparative study (چکیده)
843 - Biostratigraphy, microfacies and reservoir quality of the Oligocene Qom Formation (Kharzan section, Northwest of Ardestan, Central Iran) (چکیده)
844 - Dynamic Analysis of Bitcoin Price Under Market News and Sentiments and Government Support Policies (چکیده)
845 - تاب آوری کارکنان و سازمان دریک بیمارستان آموزشی در پاندمی کرونا (چکیده)
846 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
847 - Microstructure evolution of Ni-Cr-Mo superalloy fabricated by microwave-assisted combustion synthesis (چکیده)
848 - تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی( (چکیده)
849 - بررسی مهمترین دیدگاهها درتعیین مصداق«انفسنا» درآیۀ مباهله (چکیده)
850 - Catalytic activity of metal oxides supported on graphene oxide in oxidative desulfurization and denitrogenation (چکیده)
851 - Investigating the Influence of Diffusion on the Cohesive Zone Model of the SiC/Al Composite Interface (چکیده)
852 - 4E and Multi-criteria Optimization of a New Alternative Intercooling Method for Modified Brayton Cycle on the Operation of a Hybrid Energy System (چکیده)
853 - Influence of fluorine substitution on the molecular structure, vibrational assignment, Cu–O bond strength and biological properties by comparing copper (II) trifluorobenzoylacetonate and benzoylacetonate complexes (چکیده)
854 - Gerbillinae (Mammalia: Rodentia) in pellet contents, with special reference to the species Meriones zarudnyi (چکیده)
855 - Improving Industrial Maintenance Efficiency: a Holistic Approach to Integrated Production and Maintenance Planning with Human Error Optimization (چکیده)
856 - Introduction: A Beginning to the Socio-historical Study of Religion in Greater Khurāsān (چکیده)
857 - Can different sowing dates affect weed control efficacy and chickpea yield (چکیده)
858 - مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید و متفورمین در موشهای صحرایی هیپرگلیسمیک القا شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
859 - تاثیر «خود بندانگاری» بر تنظیم رفتار ارتباطی بین شخصی در آیات و روایات (چکیده)
860 - A model of planned and unplanned information-seeking behaviour (چکیده)
861 - واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی (چکیده)
862 - Comparative study of the effect of two counseling methods on fertility motivation in infertile couples (چکیده)
863 - Process capability analysis for simple linear profiles (چکیده)
864 - Effect of Inter-Cavity Spacing and Heat Treatment in Friction Stir Processing/Welding (FSP/FSW) Al7075 Composites Containing Al2O3 and Graphene Nanomaterials using Charpy Impact Test (چکیده)
865 - بررسی تفاوتهای شکلی دندانهای آسیای فوقانی در سه گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
866 - The immunomodulatory effects of lactoferrin and its derived peptides on NF‐κB signaling pathway: A systematic review and meta‐analysis (چکیده)
867 - Rotifer enrichment with DHA did not improve growth and survival rate of yellowtail clownfish (Amphiprion clarkii) larvae (چکیده)
868 - بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
869 - اثرات درمانی MLRRS2 CDA به عنوان یک ایمونوادجوانت تقویت کننده سیستم ایمنی در مدل موشی سرطان کلون (چکیده)
870 - Crosstalk tolerance analysis of coupled-line structures using least square-support vector machine technique (چکیده)
871 - Jewish and Christian Diaspora in Greater Khurāsān during the First Three Centuries AH (چکیده)
872 - Anticoccidial effects of tannin-based herbal formulation (Artemisia annua, Quercus infectoria, and Allium sativum) against coccidiosis in broilers (چکیده)
873 - Effect of storage conditions on physicochemical, barrier, mechanical and structural characteristics of Eremurus luteus root gum edible film (چکیده)
874 - Analysis of genes related to myostatin and muscle growth using mRNA expression data of C2C12 muscle cell line (چکیده)
875 - Examining the structure of linkage disequilibrium and genomic relationships of different Merino breed populations (چکیده)
876 - Detecting A2 allele of beta-casein in dairy cows (چکیده)
877 - Using internal sinusoidal fins and phase change material for performance enhancement of thermal energy storage systems: Heat transfer and entropy generation analyses (چکیده)
878 - ANN-based procedure to obtain the optimal design and operation of the compression chiller network – Energy, economic and environmental analysis (چکیده)
879 - Triple-objective MPSO of zeotropic-fluid solar ejector cycle integrated with cold storage tank based on techno-economic criteria (چکیده)
880 - Virulence gene profiles and intimin subtypes of Shiga toxin‐producingEscherichia coliisolated from healthy and diarrhoeic calves (چکیده)
881 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
882 - بازاریابی احساسی: مفهومی جدید در بازاریابی (چکیده)
883 - Isolation of Enterococcus raffinosus from an ostrich chick with diarrhoea (چکیده)
884 - Prevalence of Shiga Toxin-Producing and Enteropathogenic Escherichia coli in Wild and Pet Birds in Iran (چکیده)
885 - Evaluation of Five Polymerase Chain Reaction (PCR) Assays for Diagnosis of the Shiga Toxin 2f-Producing <i>Escherichia coli</i> (چکیده)
886 - Prevalence and clonal distribution of avian Escherichia coli isolates harboring increased serum survival (iss) gene (چکیده)
887 - بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
888 - بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) (چکیده)
889 - تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی (چکیده)
890 - بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی (چکیده)
891 - اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار (چکیده)
892 - Whole-Genome Characterization and Strain Comparison of VT2f-ProducingEscherichiacoliCausing Hemolytic Uremic Syndrome (چکیده)
893 - Enhancing Soybean Seed Coverage with Rhizobium Inoculation in Pneumatic Row Crop Planters: A Strategy for Improved Crop Yield (چکیده)
894 - Magnesium nanoparticle modified cement-based composites: Performance and compatibility in repair applications (چکیده)
895 - Differential Received Signal Strength-Based Localization for an Iso-gradient Sound Speed Profile with Unknown Transmitted Power (چکیده)
896 - ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئید (چکیده)
897 - A novel solid-phase microextraction using coated fiber based sol–gel technique using poly(ethylene glycol) grafted multi-walled carbon nanotubes for determination of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene in water samples with gas chromatography-flam ionization detector (چکیده)
898 - Liquid-phase microextraction (چکیده)
899 - Holography in CGHS supergravity (چکیده)
900 - بررسی کارکرد گفتمانهای بوم‌محور در رمان منگی نوشته‌ی ژوئل اگلوف (چکیده)
901 - تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران (چکیده)
902 - Conferone, a coumarin from Ferula flabelliloba, induced toxic effects on adult T-cell leukemia/lymphoma cells (چکیده)
903 - Revolutionizing Supply Chain Sustainability: an Additive Manufacturing-Enabled Optimization Model for Minimizing Waste and Costs (چکیده)
904 - Transforming tree topping waste into flooring: a study on the production and evaluation of oriented strand board finish using urban and garden residues (چکیده)
905 - اثربخشی بخشش‌درمانی بر بهزیستی روانی مادران بدرفتاری شده در دوران کودکی (چکیده)
906 - Effect of Atmospheric Pressure Argon Plasma on Physicochemical, Structural and Rheological Properties of Sorghum Starch (چکیده)
907 - Pulse-reverse electrodeposited reduced graphene oxide electrode decorated by Ni-P porous nano-layer as a high performance electrocatalyst for H2 production assisted by hydrazine electrooxidation (چکیده)
908 - بررسی مقادیر باقیمانده عناصر سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک و نیکل در شیر و بافت های بدن گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
909 - بررسی مقایسه ای فندقچه زیرگونه های کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) از تیره Lamiaceae در ایران (چکیده)
910 - بررسی نقش اسید هیومیک برسمیت کروم و چگونگی جذب و انتقال آن در گیاه کاهو Lactuca sativa L. var. longifolia) (چکیده)
911 - A new damage detection approach under variable environmental or operational conditions (چکیده)
912 - Modifications to the Single Point Velocity Measurement Method for Estimating River Discharge in Low-Resource Environments (چکیده)
913 - Structural investigation and hydrogenation properties of TiZrXMnFeNi (X = Cr, Mo, and W) high entropy alloys (چکیده)
914 - مالکیت مُراعی؛ مفهوم و مصادیق (چکیده)
915 - برآیند یاد مرگ و معاد بر سلامت معنوی در ساحت کنش، در صحیفه سجادیه (چکیده)
916 - Population relationships of Oomyzus scaposus (Thomson) (Hymenoptera: Eulophidae), a parasitoid of Coccinella septempunctata in Iran (چکیده)
917 - بررسی عددی اثرات آیرودینامیکی میزان خمیدگی بالک های خمیده مقابل هم و مقایسه آن ها با بالک های تخت در جریان مافوق صوت (چکیده)
918 - A label-free aptasensor for colorimetric detection of food toxin: Mediation of catalytically active gold nanozymes and smartphone imaging strategy (چکیده)
919 - بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silico (چکیده)
920 - Techno-economic assessment of a proposed novel hybrid system for natural gas pressure reduction stations (چکیده)
921 - Development of the crystallinity model and investigation of the effective factors on the crystallinity of zeolite Y using the response surface method (چکیده)
922 - Kinematics and Dynamics Optimization of a Novel Non-circular Gear-attached Four-bar Mechanism for Knee Exoskeleton Robot (چکیده)
923 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
924 - Investigating the immunomodulatory effects of transgenic mesenchymal stem cells with IDO1 gene and their small extracellular vesicles in the repair of heart damage in MI rat model (چکیده)
925 - Emotions and Success in Education: From Apathy to Transpathy (چکیده)
926 - Development of Novel Electrospun Fibers Based on Cyclic Olefin Polymer (چکیده)
927 - Fourier-like System, Frame of Translate and their Oblique Dual on LCA-group (چکیده)
928 - Effect of ultrasonographic lung consolidation on health and growth in dairy calves: A longitudinal study (چکیده)
929 - Mn-Na2WO4-Ce/TiO2 catalyst promoted with Mg and Sr in the oxidative coupling of methane (چکیده)
930 - Highly efficient photoanode in visible light water splitting through development of Z-scheme structure between compositing TiO2 with GQDs and Ba doped VO2 (m) with smart selection of Ag nanoparticles sites (چکیده)
931 - کاربرد ارزیابی چرخه عمر بر آب و محیط‏زیست (چکیده)
932 - بررسی ترجمه فارسی آیات فقهی در ترجمه سه فقیه (صادقی تهرانی، مشکینی، مکارم شیرازی) (چکیده)
933 - تعادل در جامعه و جایگاه آن در قصه‌های قرآن کریم (با تاکید بر چهار تفسیر عصری) (چکیده)
934 - راهبردهای توسعه شایستگی‌های رهبری ‌تحول آفرین هانی در وزارت نیرو ایران (چکیده)
935 - Behavioral and electrophysiological (ECoG) effects of haplophyllum robustum and TRPA1 antagonist in adult male wistar rats (چکیده)
936 - Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading (چکیده)
937 - استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (چکیده)
938 - Development of a slow-wave artificial dielectric substrate-based microstrip line in X band (چکیده)
939 - Effects of Host Plant Cultivar and Insecticide Type on Rice Damage and Growth of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) Larvae in Semi-field Conditions (چکیده)
940 - تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهد (چکیده)
941 - The Consequences of Hidden Curriculum for Nursing Professionalism: A Qualitative Study (چکیده)
942 - A practical hybrid machine learning method for predicting the flash point of complex ternary alcohol-based mixtures (چکیده)
943 - Impact of fat types on the visual, textural, and sensory properties of Nanberenji (a traditional gluten-free cookie) (چکیده)
944 - شبیه سازی جریان رودخانه حوضه آبریز سملقان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (چکیده)
945 - شبیه‌سازی آبخوان دشت سملقان با استفاده از مدل‌های SWAT و MODFLOW (چکیده)
946 - بررسی تأثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه‌ای (چکیده)
947 - مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی (چکیده)
948 - Interpretation of the word "expression" in verse 19 of Surah Qiyamat (چکیده)
949 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کینوا (رقم Giza-1) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
950 - بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار (چکیده)
951 - نسبت عقل و وحی در هندسه معرفت نبوی(ص) در پرتو آیات قرآن (چکیده)
952 - تاثیر کم آبیاری تنظیم شده در پاسخ به رشد Bü chloe dactyloides (بووی و کودی) در مقایسه با Festuca arundinacea (چکیده)
953 - BERT-deep CNN: state of the art for sentiment analysis of COVID-19 tweets (چکیده)
954 - Advances in the performance of stevia Stevia rebaudiana Bertoni): Photoperiod interaction with potassium humate (چکیده)
955 - مقایسه اثربخشی مشاوره راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان خیابانی پسر (چکیده)
956 - ویژگی های ریخت شناسی ماهی شهری دندان کوچیک Lethrinus microdon Valenciennes, 1830در خلیج فارس و دریای عمان (چکیده)
957 - ﺗﺠﺮﺑۀ زﯾﺴﺘۀ زﻧﺎن ازپﺪﯾﺪة ازدواج زودﻫﻨگﺎم:ﯾک ﺑﺮرﺳی کﯿﻔی (چکیده)
958 - Identification of selection signatures in Capra hircus and Capra aegagrus in Iran (چکیده)
959 - Tideglusib enhances the expression of several immunomodulatory factors in bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
960 - Investigating the effects of lithium chloride on immunomodulatory properties of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
961 - ضوابط فهم از نظر پل ریکور و امکان‌سنجی طرح آن‌ها در متون دینی (چکیده)
962 - کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم (چکیده)
963 - معنای تبرک و شیوه های تقدس بخشی اشیا در بین زائران حرم امام رضا ع) (چکیده)
964 - تاملی بر نشانه های کالایی شدن امر مقدس با تاکید بر زیارت) (چکیده)
965 - Leadership style, knowledge sharing and audit quality (چکیده)
966 - Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue (چکیده)
967 - Tank-mixing 2,4-D amine and sulfosulfuron can help alleviate the adverse effects of water hardness on controlling flixweed [Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl] (چکیده)
968 - Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universities (چکیده)
969 - Introduction of calcium lignosulfonate to delay aging in bituminous mixtures (چکیده)
970 - Design and synthesis of nanorods Fe3O4@S-TiO2/Cu as a green, and regioselective nanocatalyst in the synthesis of 1,4–disubstituted–1,2,3–triazoles (چکیده)
971 - بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژهای مسکن مهر با توجه به اصول طراحی محیطی پیشگیری از جرم (CPTED) (چکیده)
972 - ارائه الگوی عوامل موثر بر استفاده از ورزشکاران حرفه ای به عنوان سفیر برند (چکیده)
973 - Myokines as mediators of exercise-induced cognitive changes in older adults: protocol for a comprehensive living systematic review and meta-analysis (چکیده)
974 - محاسبه عدد رنگی مکانی-همسایگی گراف های فولرن و پترسن (چکیده)
975 - «الویت بندی روش های بازاریابی در مرحله رشد از چرخه عمر سازمانی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان» (چکیده)
976 - Prediction model for drivers' tendency to perpetrate a double parking violation on urban trips (چکیده)
977 - بازنمایی مسئله جانشینی رسول خدا(ص) در سیره ابن هشام (چکیده)
978 - CAPTAIN: Community-based Advanced Persistent Threat Analysis in IT Networks (چکیده)
979 - ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضوی (چکیده)
980 - Finite element approximation of the linearized stochastic Cahn–Hilliard equation with fractional Brownian motion (چکیده)
981 - مقایسه ی غلظت اینترلوکین4،اینترلوکین01،اینترفرون گاماوایمنوگلوبولینE اختصاصی درنمونه ی بافت هموژن ریه با نمونه های رایج درآسم آلرژیک تجربی در موشBalb/c (چکیده)
982 - Cupriavidus metallidurans bacteria enhance sodium uptake by plants (چکیده)
983 - Comparison of serum 25(OH) vitamin D, parathormone and immunity marker concentrations between dogs with transmissible venereal tumour and healthy dogs (چکیده)
984 - The variable external magnetic field effect on corrosion behavior of drilling casing of oil and gas wells in matrix acidizing with HCl solution: Experimental study and modelling (چکیده)
985 - Consumption of Genetically Modified Food Products and Its Determinants (Case Study: Edible Oil in Mashhad) (چکیده)
986 - The effect of the marketing mix and specialized knowledge on the export performance of SMEs exporting dry fruits (چکیده)
987 - تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (چکیده)
988 - مقایسه تاثیر تمرین‌های ثبات دهنده مرکزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و عملکرد مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (چکیده)
989 - مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (چکیده)
990 - بررسی نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایة اجتماعی و ارتباط آن با بهره ‏وری (چکیده)
991 - ABA spray on Arabidopsis seedlings increases mature plants vigor under optimal and water‐deficit conditions partly by enhancing nitrogen assimilation (چکیده)
992 - کاربرد و مکانیسم اثر جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
993 - Development and life table parameters of the Phytoseius corniger Wainstein (Acari: Phytoseiidae) feeding on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) under laboratory conditions (چکیده)
994 - Stereotypes in a Multilingual Film: A Case Study on Issues of Social Injustice (چکیده)
995 - مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر نبه‌های روان شناسی شناختی در شهادت شهود (چکیده)
996 - Effects of constitutive soil models on the seismic response of an offshore jacket platform in clay by considering pile-soil-structure interaction (چکیده)
997 - The Effect of Prehabilitation on the Self-Reported Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review (چکیده)
998 - Knee Muscle Activity During Jump Landing Tasks Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Review Study (چکیده)
999 - A Suitable Porous Micro/Nanostructured Cu and Cu–Ni Film: Evaluation of Electrodeposition Behavior, Electrocatalytic Activity, and Surface Characterization of Porous Film (چکیده)
1000 - Numerical Investigation of Using the Air Ducts on the Sedan Car Aerodynamics (چکیده)
1001 - بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو (چکیده)
1002 - برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
1003 - Effect of stress on spatial working memory and EEG signal dynamics in the follicular and luteal phases of the menstrual cycle in young single girls (چکیده)
1004 - The Effects of FIFA 11+ Kids Prevention Program on Kinematic Risk Factors for ACL Injury in Preadolescent Female Soccer Players: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
1005 - Yield prediction and optimization of biomass-based products by multi-machine learning schemes: Neural, regression and function-based techniques (چکیده)
1006 - الطبیعة الامتة فی شعر أجود مجبل (چکیده)
1007 - اسالیب المقاومة الفکریة فی شعر حیدر التمیمی (چکیده)
1008 - ررسی تاثیر روش اختلاط بر رسانایی الکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیس در کامپوزیت پلیمری با توزیع سگرگیت کربن سیاه (چکیده)
1009 - سنتز نانو پودر نیکل در حضور نانولوله کربنی به روش سنتز احتراقی درمحلول (چکیده)
1010 - رمزیة البحر فی قصیدة شرود (چکیده)
1011 - بررسی خواص ترمودینامیکی کامپوزیت hdpe/cnt با توریع سگرگیت فاز ثانویه (چکیده)
1012 - Remote working and work performance during the COVID-19 pandemic: the role of remote work satisfaction, digital literacy, and cyberslacking (چکیده)
1013 - Investigating on exports of Iranian saffron (چکیده)
1014 - Cadomian tectonic evolution of Iran: records of an unusually hot and broad extensional convergent margin on the northern margin of Gondwana (چکیده)
1015 - مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی (چکیده)
1016 - Rupture of chorda tendineae of the tricuspid valve in a horse: a case report (چکیده)
1017 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطح mir-93، اجزای RCT و لپتین در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (چکیده)
1018 - Incomplete Caudal Duplication with Correction of Pygomelia in a Dog (چکیده)
1019 - Fabrication of green colorimetric smart packaging based on basil seed gum/chitosan/red cabbage anthocyanin for real‐time monitoring of fish freshness (چکیده)
1020 - Seismic Safety Assessment of Zipper-Braced Frames Using FEMA P695 Methodology (چکیده)
1021 - The association between screen use and central obesity among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis (چکیده)
1022 - Seismic collapse safety assessment of suspended zipper-braced frames (چکیده)
1023 - بعد متریک ‑kخوشه غیرمحلی کسری گراف ها (چکیده)
1024 - Optimization of the surface heating for a stationary cascade turbine blade in wet steam flow (چکیده)
1025 - بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (چکیده)
1026 - Inventory management of manufacturers with yield uncertainty and lateral transshipment (چکیده)
1027 - Phenotypic and Genotypic Characterization of Colistin Resistance in Escherichia coli Isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
1028 - Chitosan/polyvinyl alcohol/hydroxyapatite nanocomposite membrane for the efficient adsorption of Congo red anionic dye (چکیده)
1029 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
1030 - تأثیر تیمار فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ساختاری نشاسته‌های استخراج شده از حبوبات مختلف (چکیده)
1031 - Study of the regulatory elements of the Ovalbumin gene promoter using CRISPR technology in chicken cells (چکیده)
1032 - Interactions of soil quality, ages of alluvial fans, and mechanisms controlling total soil organic carbon dynamics (چکیده)
1033 - تجارب زیسته دانش آموزان کم برخوردار از نظر اقتصادی-اجتماعی از موفقیت تحصیلی (چکیده)
1034 - The effect of alkyl substituents in the β-side on the conformation, molecular structure, and copper-oxygen bond strength of bis(β-diketonato)copper(II) complexes by DFT results and experimental vibrational and UV spectra (چکیده)
1035 - Stability of Agronomic Traits of Barley Evolutionary Populations under Drought Conditions in Iran (چکیده)
1036 - Application of nanozero-valent iron to reduce toxicity and accumulation of chromium in lettuce (Lactuca sativa L.) (چکیده)
1037 - Congenital kyphoscoliosis associated with thoracic hemivertebrae in a 9‐month‐old Racking filly (چکیده)
1038 - A Modified Strain Softening–Hardening Constitutive Model for Plastic Concrete Cut-off Wall (چکیده)
1039 - Evaluation of Genetic Distance and Similarity among Native Genotypes of Seeded Watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) in the Khorasan Region Using Microsatellite Markers (چکیده)
1040 - بررسی اثر لاکتوفرین آزاد و نانولیپوزومی بر بیوفیلم پلی میکروبی مشتق شده از بزاق در مدل Active Attachment biofilm (چکیده)
1041 - Ellagitannin derivatives induced inhibitory effects on the migration of metastatic melanoma cells (چکیده)
1042 - Comparing effects of urolithin A and urolithin B on the viability of B16F10 and L929 cells (چکیده)
1043 - Effectiveness of Transcranial Alternating Current Stimulation on Inhibitory Control and Impulsivity in Nicotine-dependent Individuals (چکیده)
1044 - بوده بندی مدارس با توه به وضعیت تهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
1045 - Applying The Unified Protocol For Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (UP) on Emotional Regulation, Cognitive Flexibility, Mindful Emotional Awareness and Quality of Life in Breast Cancer: A Pilot Study (چکیده)
1046 - ارزیابی امکان کاهش آبشستگی زیر لوله های انتقال افقی (چکیده)
1047 - معیارهای حوزه پژوهشیِ موسسه ملی سلامت روان (RDoC): معرفی چارچوب پژوهشی مرجع برای بررسی اختلالات روانی (چکیده)
1048 - بررسی بلاغی - اجتماعی تصاویر شعر «مه» احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف (چکیده)
1049 - Assessing a multi-method approach for dryland soil salinization with respect to climate change and global warming – The example of the Bajestan region (NE Iran) (چکیده)
1050 - روشهای کاهش اثر مقیاس در مدل سازی فیزیکی هواده ها جهت کاهش خطر کاویتاسیون (چکیده)
1051 - بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه های استان خراسان رضوی در زیرحوزه های کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف (چکیده)
1052 - Impact of Different Groups on Properties of All Members of the Series of 1-X-Benzotriazole Derivatives (X= H, OH, NH2, Cl and CH3) (چکیده)
1053 - The circadian clock as a potential biomarker and therapeutic target in pancreatic cancer (چکیده)
1054 - Identification of ZMYND19 as a novel biomarker of colorectal cancer: RNA-sequencing and machine learning analysis (چکیده)
1055 - Highly dispersed small Pd nanoparticles on porous P-doped carbon nanospheres for efficient CO2 fixation into cyclic carbonates under solvent-free conditions (چکیده)
1056 - Interfacial structure-property relationship in a carbon nanotube-reinforced aluminum alloy matrix composite fabricated by an advanced method (چکیده)
1057 - Examining the social health protection bill from the perspective of juvenile criminal law (چکیده)
1058 - Exceptions to the temperature–size rule: no Lilliput Effect in end‐Permian ostracods (Crustacea) from Aras Valley (northwest Iran) (چکیده)
1059 - Thiamine as a peripheral neuro-protective agent in comparison with N-acetyl cysteine in axotomized rats (چکیده)
1060 - Unveiling the Zoonotic Significance of Toxocariasis in Humans: The Role of Toxocara canis (چکیده)
1061 - Geometric morphometric analysis of the sternocoxal structure in the genus Hottentotta (Birula 1908) (Arachnida: Scorpiones) (چکیده)
1062 - Investigating the Preventive Effect of Herbal Medicine (Allium sativum, Artemisia annua, and Quercus infectoria) against Coccidiosis in Broiler Chickens (چکیده)
1063 - بررسی اثر همه گیریCovid-19بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیطزیست در ایران (چکیده)
1064 - تعهدات پردازش‌کنندۀ داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران (چکیده)
1065 - مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (چکیده)
1066 - بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی (چکیده)
1067 - اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی (چکیده)
1068 - مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت (چکیده)
1069 - Towards finding the lost generation of autistic adults: A deep and multi-view learning approach on social media (چکیده)
1070 - A simulation study of reducing carbon dioxide and hydrogen sulfide adsorption in dehydration beds (چکیده)
1071 - Facile synthesis of polystyrene‐coated carbon nanotubes via microwave‐assisted in‐situ polymerization and tuning of the DC electrical conductivity and impedance characteristics (چکیده)
1072 - Uniform confidence bands for hazard functions from censored prevalent cohort survival data (چکیده)
1073 - Clarifying the Vital Role of Fluid Type in Diffusion through Complex Porous Media under Apparently Weak but Essentially Powerful Force of Gravity by Simulations Performed Using Image Processing Technique and D3Q27 Model of Lattice Boltzmann Method (چکیده)
1074 - Mixed mode (I&III) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze and thaw cycles (چکیده)
1075 - The Microenvironment of the Pathogenesis of Cardiac Hypertrophy (چکیده)
1076 - به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای (چکیده)
1077 - معنا و کارکرد \\\"اقتدار معنوی\\\" در تصوف از آغاز مشروطه تا پایان عصر پهلوی (چکیده)
1078 - نقش دین در شرایط جنگ و ثبات دوره فتحعلیشاه قاجار (چکیده)
1079 - Rhizobacteria isolated from xerophyte Haloxylon ammodendron manipulate root system architecture and enhance drought and salt tolerance in Arabidopsis thaliana (چکیده)
1080 - Evaluation of the Effect of Different Levels of Fiber and Fat on Young Broilers’ Performance, pH, and Viscosity of Digesta Using Response Surface Methodology (چکیده)
1081 - Three-way junction skeleton biosensors based on aptamers, DNAzymes, and DNA hybridization probes (چکیده)
1082 - The Relationship between Audit Adjustments and Audit Quality in Iraq (چکیده)
1083 - Developing a Model of Insurance Securitisation in Iranian Environmental Conditions (چکیده)
1084 - The relationship between political relations with audit quality and auditor industry expertise (چکیده)
1085 - Investigating the survival of microencapsulated Lactobacillus acidophilus in double emulsion with Persian gum during storage and digestive simulating conditions (چکیده)
1086 - Pathological Evaluation of Using Scenario Planning in Academic Theses Focusing on Tourism-Related Subjects (چکیده)
1087 - Nonlinear optical properties of 3,3′-biindole 2,2′(1H,1′H)-dione derivatives (چکیده)
1088 - واسنجی و تعیین اعتبار مدلWOFOST برای پیش بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی در ایران (چکیده)
1089 - The application of nano-vaccines in veterinary medicine: a systematic review (چکیده)
1090 - Polymeric encapsulated antigens from Echinococcus granulosus as a potential anti tumor agent: A systematic review (چکیده)
1091 - ارزیابی کمی- کیفی داده‌های بارش Era5 در تخمین رخداد و مقدار بارش‌های به وقوع پیوسته در استان خراسان رضوی (چکیده)
1092 - Evaluation of cytotoxic effects of cell wall compounds extracted from Candida albicans on K569 cancer line (چکیده)
1093 - A synergistic approach to treating pancreatic ductal adenocarcinoma through the combination of radiotherapy and immunotherapy: a systematic review (چکیده)
1094 - بررسی اثر روش‌های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم و کربن آلی و نیتروژن خاک (چکیده)
1095 - کارایی روش های شیمیایی و فیزیکی نرم سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های آب سخت با گلیفوسیت (چکیده)
1096 - Investigation of the Toxic Effects of Galbanic Acid with Ionizing Radiation on Human Colon Cancer HT-29 Cells (چکیده)
1097 - Combining radiotherapy and immunotherapy for enhanced treatment of rectal cancer: a systematic review (چکیده)
1098 - Inhibiting canser cells with Echinococcus granulosus antigenB (Eg AgB): A systematic review (چکیده)
1099 - vaccination against Newcastle disease using an apathogenic heat resistant V4 vaccine (چکیده)
1100 - N doped-carbon quantum dots with ultra-high quantum yield photoluminescent property conjugated with folic acid for targeted drug delivery and bioimaging applications (چکیده)
1101 - Effects of Dietary Supplementation of Peppermint Extract on Growth Performance, Intestinal Microbiota, Liver and Intestine Histopathology of Cyprinus carpio (چکیده)
1102 - اثر کشت‌های آغازگر سویه‌مخلوط تاری بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (چکیده)
1103 - The Effect of COVID-19 on the Performance of SMEs in Emerging Markets in Iran, Iraq and Jordan (چکیده)
1104 - بررسی توزیع تنش برشی بستر در کانال های مرکب مستقیم با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج Ansys Fluent و Flow-3D (چکیده)
1105 - Development of a novel mixed hemimicelles dispersive micro solid phase extraction using 1-hexadecyl-3-methylimidazolium bromide coated magnetic graphene for the separation and preconcentration of fluoxetine in different matrices before its determination by fiber optic linear array spectrophotometry and mode-mismatched thermal lens spectroscopy (چکیده)
1106 - Iron oxide functionalized graphene oxide as an efficient sorbent for dispersive micro-solid phase extraction of sulfadiazine followed by spectrophotometric and mode-mismatched thermal lens spectrometric determination (چکیده)
1107 - Molecular and cellular evidence for the impact of a hypertrophic cardiomyopathy-associated RAF1 variant on the structure and function of contractile machinery in bioartificial cardiac tissues (چکیده)
1108 - بررسی تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
1109 - Advance in Environmental Waste Management & Recycling (چکیده)
1110 - Effect of CNT over structural properties of SAPO-34 in MTO process: Experimental and molecular simulation studies (چکیده)
1111 - Fabrication of a simple and easy-to-make piezoelectric actuator and its use as phase shifter in digital speckle pattern interferometry (چکیده)
1112 - Study of nonlinear optical properties of TiO2 – polystyrene nanocomposite films (چکیده)
1113 - اختلال کارکردی سلطنت مشروطه و گذار به استبداد منور؛ تحلیلی کارکردگرایانه از تغییر در شیوه حکمرانی (چکیده)
1114 - تبیین مولفه‌های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع مهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفی (چکیده)
1115 - The RLCK subfamily VII‐4 controls pattern‐triggered immunity and basal resistance to bacterial and fungal pathogens in rice (چکیده)
1116 - سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان (چکیده)
1117 - ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار (چکیده)
1118 - بررسی اثر نا‏رسایی در مولفه‏های کنش‏های ارایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان (چکیده)
1119 - تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزا (چکیده)
1120 - خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر -نشاسته اصلاح شده: تاثیر pH و نسبت بیوپلیمرها (چکیده)
1121 - Operational planning of vehicles for rescue and relief operations considering the unavailability of the relocated vehicles (چکیده)
1122 - قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال با استفاده از گراف های سیگنال گذر احتمالاتی (چکیده)
1123 - تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویا (چکیده)
1124 - Effect of taste and aroma on texture perception in model gels: instrumental and sensory combined approaches (چکیده)
1125 - بهینه‌سازی شرایط تولید کف پایدار اسفناج با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
1126 - زندان زدایی از منظر فقه فریقین (چکیده)
1127 - Machine Learning in Transportation (چکیده)
1128 - Synthesis and characterization of the Schiff base Fe(II) complex as a new iron source in nutrient solution (چکیده)
1129 - نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها (چکیده)
1130 - Diffusion and Interdiffusion Study at Al- and O-Terminated Al2O3/AlSi12 Interface Using Molecular Dynamics Simulations (چکیده)
1131 - Evolutionary and Structural Evaluation of Innovation Ecosystems with the Aim of Mapping and Increasing Performance of Mashhad’s Gold and Jewelry Innovation Ecosystem (چکیده)
1132 - Hydrothermal synthesis of highly aligned Fe3O4 nanosplates on nickel foam (چکیده)
1133 - ‎‎Edge Metric Dimension of Fullerenes (چکیده)
1134 - اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر تنظیم هیجان و نشانه های جسمانی دردناک افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه تک آزمودنی (چکیده)
1135 - Graphs whose mixed metric dimension is equal to their order (چکیده)
1136 - Generalized fuzzy cascade predictive functional control design for different types of challenging dynamics systems (چکیده)
1137 - Undiscounted reinforcement learning for infinite-time optimal output tracking and disturbance rejection of discrete-time LTI systems with unknown dynamics (چکیده)
1138 - توهم‌زنی تاریخ‌پرداز و واقعیت متوهم: بازشناخت «رویداد» در چنبرۀ «گمان» (چکیده)
1139 - کرامات زمینه‌ساز چهره‌ای اسطوره‌ای از عرفا براساس نظریات وزف کمبل (چکیده)
1140 - Antioxidant Potential and Osmotic Adjustment Modulate Growth and Yield Formation in Kabuli-Type Chickpea Genotypes Under Freezing Stress (چکیده)
1141 - بازنمایی و تحول نگرش به امر سیاسی در دانشجویان (چکیده)
1142 - شجره نامه اخلاق زیست محیطی (چکیده)
1143 - The Effects of in ovo Injection of Nanocurcumin and Vitamin E on Immune Responses and Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress (چکیده)
1144 - Synthesis and antimicrobial/antioxidant evaluation of novel pyrimidine-based derivatives with pendant pyrazoles using vinamidinum salts (چکیده)
1145 - A Phenomenological Study of Chromium Impurity Effects on Lattice Microstrains of SnO2 Nanoparticles Prepared Using Sol–Gel Technique (چکیده)
1146 - Effects of Probiotic Lactobacilli plantarum in Treatment of Experimentally Induced Periodontal Disease in Rabbits (چکیده)
1147 - Dual targeting of Mg/N doped-carbon quantum dots with folic and hyaluronic acid for targeted drug delivery and cell imaging (چکیده)
1148 - One intron variant in the oocyte expressed protein (OOEP) gene is associated with twinning rate, prolificacy, and several body measurement traits in Awassi ewes (چکیده)
1149 - Fabrication and characterisation of milk proteins-chitosan complex coacervates (چکیده)
1150 - توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه‌ای (مورد: مدارس منطقه رضویه مشهد) (چکیده)
1151 - Digital mapping of selected soil properties using machine learning and geostatistical techniques in Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
1152 - High-resolution record of stable isotopes in soil carbonates reveals environmental dynamics in an arid region (central Iran) during the last 32 ka (چکیده)
1153 - Evaluating the Effects of Sedimentary Cycles (Aeolian and Fluvial) on Chemical Weathering Indices in Rafsanjan Region, Southeast of Iran (چکیده)
1154 - Antitumor Mechanisms of Molecules Secreted by Trypanosoma cruzi in Colon and Breast Cancer: A Review (چکیده)
1155 - A new analytical model to predict the effect of suction removal on vacuum preloading of fine copper tailings (چکیده)
1156 - Extracts obtained from organs of saffron (Crocus sativus) alter growth and seed germination of common lambsquarters (Chenopodium album) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli) (چکیده)
1157 - Investigating the influence of piezoelectric excitation on the veering phenomenon associated with electrostatically coupled micro-beams (چکیده)
1158 - The origin of experimental regioselectivity in ring-closing reaction of pyrido[1,2-e]purine systems and comparison of the aromaticity character of probable products: a mechanistic study based on DFT insights (چکیده)
1159 - Synthesis of new derivatives of a novel [1,3]selenazolo[5,4-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine heterocyclic architecture via Dimroth rearrangement (چکیده)
1160 - Tandem intramolecular Pinner–Dimroth rearrangement assisted synthesis of fully-functionalized new selenopheno[3,2-d]pyrimidine heterocycles (چکیده)
1161 - Synthesis and characterisation of 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine: A novel heterocyclic framework (چکیده)
1162 - تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس (چکیده)
1163 - Isolation and Identification of a Novel Cellulolytic and Glucose-tolerant Trichoderma Isolate from Forest Soils in Iran (چکیده)
1164 - Detection and classification of Saffron adulterants by Vis-Nir imaging, chemical analysis and soft computing (چکیده)
1165 - Live attenuated Leishmania infantum centrin deleted mutant (LiCen) as a novel vaccine candidate: A field study on safety, immunogenicity, and efficacy against canine leishmaniasis (چکیده)
1166 - CALIOP-Based Evaluation of Dust Emissions and Long-Range Transport of the Dust from the Aral−Caspian Arid Region by 3D-Source Potential Impact (3D-SPI) Method (چکیده)
1167 - Therapeutic effects of ADU-S100 as STING agonist and CpG ODN1826 as TLR9 agonist in CT-26 model of colon carcinoma (چکیده)
1168 - TOI-1130: A photodynamical analysis of a hot Jupiter in resonance with an inner low-mass planet (چکیده)
1169 - Domino protocol for the synthesis of diversely functionalized derivatives of a novel fused pentacyclic antioxidant/anticancer fluorescent scaffold: Pyrazolo[5'',1'':2',3']pyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
1170 - First report of deutonymph Myianoetus, Willmann, 1937 (Acari: Astigmata) from Iran (چکیده)
1171 - Experimental Investigation of the Volume Change of a Swelling Clay and Its Improvement (چکیده)
1172 - Underestimated diversity in high elevations of a global biodiversity hotspot: two new endemic species of Aethionema (Brassicaceae) from the alpine zone of Iran (چکیده)
1173 - اثرات کشت مخلوط سه گانه تخیری چغندرقند با نخود و ماش بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف‌های‌هرز (چکیده)
1174 - ارزیابی تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) (چکیده)
1175 - Digital exploration of selected heavy metals using Random Forest and a set of environmental covariates at the watershed scale (چکیده)
1176 - بررسی میزان بیواتانول قابل تولید از پسماندهای کشاورزی (چکیده)
1177 - بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم (چکیده)
1178 - Diesel desulfurization by the adsorptive method using promoted Y zeolite by Zn, Cu, Co, and Ni metals (چکیده)
1179 - A strategy for As(III) determination based on ultrafine gold nanoparticles decorated on magnetic graphene oxide (چکیده)
1180 - شناسایی آفات مهم تاغ در مناطق بیابانی یحیی‎آباد شهرستان ششتمد، خراسان رضوی (چکیده)
1181 - نقش صفات مرضی، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیش بینی اختلالات شخصیت خوشة C (چکیده)
1182 - 7-Geranyloxcycoumarin enhances radio sensitivity in human prostate cancer cells (چکیده)
1183 - Effect of the interaction of nisin Z with various polysaccharides on its antibacterial activity (چکیده)
1184 - Using pulsed electric field pre-treatment to optimize coriander seeds essential oil extraction and evaluate antimicrobial properties, antioxidant activity, and essential oil compositions (چکیده)
1185 - تحول چرخة نظام‌مند سیاستگذاری نهاد ‌خانواده در مهوری اسلامی ایران (چکیده)
1186 - اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آب (چکیده)
1187 - Galbanic acid inhibits migration and adhesion of melanoma cancer cells by repression of matrix metalloproteinases 2 and 9 activity (چکیده)
1188 - Metal nanoparticles synthesized by probiotics are promising agents with anti-cancer effects (چکیده)
1189 - The Function of Chitosan as The Effective Nano Carrier for Antibacterial and Anticancer Agents (چکیده)
1190 - Comparing the Effects of Inflation on the Expenditure and Income of Urban and Rural Families in Iran Using a Panel Data (چکیده)
1191 - Comparative analysis of thermal damage to laser-irradiated breast tumor based on Fourier conduction and non-Fourier heat conduction models: A numerical study (چکیده)
1192 - Identifying and ranking key technological capabilities in supply chain sustainability using ISM approach: case of food industry in Iran (چکیده)
1193 - رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخط (چکیده)
1194 - تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف (چکیده)
1195 - بررسی جوانب حقوقیِ میانجی‌گری برخط مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللی و رویکرد حقوق ایران (چکیده)
1196 - Tautomerism in pyridinyl methyl β-diketones in the liquid and the solid state; a combined computational and experimental study (چکیده)
1197 - تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتی (چکیده)
1198 - بررسی انتقادی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون عبارت «ما تقدَّم من ذنبک و ما تأخَّر» (چکیده)
1199 - CRISPR-Cas9 as a Potential Cancer Therapy Agent: An Update (چکیده)
1200 - بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد) (چکیده)
1201 - DiMo: discovery of microRNA motifs using deep learning and motif embedding (چکیده)
1202 - Effects of relay (source) side information on the coverage region in wireless Rayleigh and Rician fading multiple access relay channel (چکیده)
1203 - Experimental evaluation of post-tensioned hybrid coupled shear wall system with TADAS steel dampers at the beam-wall interface (چکیده)
1204 - Optimizing Mineralization of Bioprinted Bone Utilizing Type-2 Fuzzy Systems (چکیده)
1205 - Bi-functional Ni-Co-P/rGO/NF flower-like structure as an electrocatalyst for hydrogen production assisted by urea oxidation reaction (چکیده)
1206 - The Impact of mercuric toxicity in saline soil on growth and some of enzymes in Turnip (Brassica rapa L.) (چکیده)
1207 - Orbital obliquity evolution during the late Paleozoic ice age across the northeastern gondwana: Implications for regional sea-level change trigger and reservoir quality assessment (چکیده)
1208 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
1209 - اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر مشکلات خواب و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (چکیده)
1210 - شناسایی مناطق احتمالی اضافه برداشت آب کشاورزی در دشت کاشمر (چکیده)
1211 - تخمین آب قابل برگشت کشاورزی به آبخوان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور ( مطالعه موردی: دشت کاشمر (چکیده)
1212 - پیش بینی عملکرد گندم با داده های بارش و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی توسط الگوریتمهای یادگیری ماشین (چکیده)
1213 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
1214 - Experimental study on velocity distribution and bed load transport in compound channels: Effect of the floodplain’s wall parallel with the meandering main channel (چکیده)
1215 - Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Persian version of Everyday Memory Questionnaire-Revised (EMQ-R) in patients with multiple sclerosis (چکیده)
1216 - چرا بیماری ویروسی «پریتونیت عفونی گربه سانان» در بچه گربه ها و گربه های جوان زیاد است؟! ارزیابی 48 گربه دچار پلورال افیوژن و/یا ابدومینال افیوژن ارجاع شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (مطالعه گذشته نگر؛ 1401-1393) (چکیده)
1217 - Thumb carpometacarpal joint reaction force during distraction: a cadaveric study (چکیده)
1218 - Evaluation of yield and water use efficiency of quinoa under irrigation regimes, gamma aminobutyric acid, and vermicompost application (چکیده)
1219 - مطالعه پیامدهای اتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه (چکیده)
1220 - تبیین امعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد (چکیده)
1221 - Information needs, sources and seeking behaviour of physicians and residents during clinical decision-making and patient care process: A qualitative study (چکیده)
1222 - Effects of feeding guanidinoacetic acid on oxidative status and creatine metabolism in broilers subjected to chronic cyclic heat stress in the finisher phase (چکیده)
1223 - Nudge Management in Healthcare Organizations: Causes and Motives (چکیده)
1224 - Comparing toxicity of galbanic acid, auraptene and umbelliprenin on adult T-cell leukaemia-lymphoma in normoxia and hypoxia (چکیده)
1225 - تحلیل متن - بافت در تصاویر شعر 23 از احمد شاملو به روش نورمن فرکلاف (چکیده)
1226 - The Developed Conservation Element and Solution Element Method in Two-Dimensional Spherical Coordinate and Its Application to the Analysis of Non-Fourier Heat Conduction (چکیده)
1227 - 5-azacytidine increase tanshinone production in endophytic fungi of Salvia abrotanoidesKar.) Sytsma (چکیده)
1228 - A robust approach for the derivation of rating curves using minimum gauging data (چکیده)
1229 - Optimization of CLS Content of Asphalt Mixtures Based on Balanced Mix Design Approach (چکیده)
1230 - Addressing practical challenge of using autopilot drone for asphalt surface monitoring: Road detection, segmentation, and following (چکیده)
1231 - State of the art on quality control for data streams: A systematic literature review (چکیده)
1232 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
1233 - Differential expression of RNAseq imprinted genes from bovine females before and after puberty (چکیده)
1234 - Effect of different levels of green tea (Camellia sinensis) and mulberry (Morus alba) leaves powder on performance, carcass characteristics, immune response and intestinal morphology of broiler chickens (چکیده)
1235 - Auction design for the allocation of carbon emission allowances to supply chains via multi-agent-based model and Q-learning (چکیده)
1236 - بررسی تجربی استفاده از روغن شترمرغ به عنوان ماده ی تغییر فاز دهنده برای جذب و ذخیره ی انرژی خورشیدی و تولید ولتاژ توسط ترموالکتریک (چکیده)
1237 - بررسی تجربی استفاده از روغن چربی گوسفند به عنوان ماده ی تغییر فاز دهنده برای ذخیره ی انرژی خورشیدی و تولید الکتریسیته (چکیده)
1238 - سنخ شناسی الگوهای روسپیگری (چکیده)
1239 - Evaluation of Potassium Silicate Applying to Reduce Adverse Effects of Salinity on Marigold Plant (Tagetes erecta L. ‘Nana’) (چکیده)
1240 - بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) (چکیده)
1241 - راهکارهای اجتماعی در جهت مقابله با «احساس تنهایی» براساس آموزه‌های قرآن، حدیث و روان‌شناسی (چکیده)
1242 - بهبود رشد و عملکرد نخود دسی (Cicer arietinum L.) در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی (چکیده)
1243 - به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانس (چکیده)
1244 - Personalized single support trajectory generation with preferred walking speed for lower limb exoskeletons (چکیده)
1245 - ارزشیابی برنامه درسی انقلاب اسلامی: گذر از رویکرد منفعلانه ناکام موجود به رویکرد گفتمان‌سازانه (چکیده)
1246 - A Simple OpenSim-Simulink Interface for Cascaded Zero-Force Control of Human-Robot Interaction in a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
1247 - Fuzzy-Based Gait Events Detection System During Level-Ground Walking Using Wearable Insole (چکیده)
1248 - Taguchi Design of Experiments Application in Robust sEMG Based Force Estimation (چکیده)
1249 - خصائص النبی(ص)و مسئله جاودانگی قرآن کریم: در پرتو آیات 6، 36 و 53 سوره احزاب (چکیده)
1250 - پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان (چکیده)
1251 - نقش کنشهای اجرایی و اختلالات شخصیت در پیش بینی جرم زندانیان (چکیده)
1252 - Effects of strain gradient on Moore-Gibson-Thompson generalized coupled non-fickian diffusion-thermoelasticity analysis in a Love-Bishop nanorod resonator: A size dependent meshless implementation (چکیده)
1253 - Are the Common Statistics Used in the Bariatric Surgery Always Valid to Be Relied on? (چکیده)
1254 - Projecting future reference evapotranspiration in Iran based on CMIP6 multi-model ensemble (چکیده)
1255 - Voltage Regulation and Current Sharing in DC Microgrids Using Distributed Control and one Slag Node (چکیده)
1256 - Automatic speech emotion recognition based on hybrid features with ANN, LDA and K_NN classifiers (چکیده)
1257 - Morphological, Phytochemical, and Photosynthetic Performance of Grafted Tomato Seedlings in Response to Different LED Light Qualities under Protected Cultivation (چکیده)
1258 - Application of ultrasound technology in the intensification of biodiesel production from bitter almond oil (BAO) in the presence of biocompatible heterogeneous catalyst synthesized from camel bone (چکیده)
1259 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف (چکیده)
1260 - Extraction and pre‐concentration of parabens in liquid pharmaceutical samples by dispersive liquid–liquid microextraction based on deep eutectic solvents (چکیده)
1261 - Amino acid profile changes during enrichment of spheroid cells with cancer stem cell properties in MCF‐7 and MDA‐MB‐231 cell lines (چکیده)
1262 - Assist-As-Needed Control of a Hip Exoskeleton, Using Central Pattern Generators in a Stride Management Strategy (چکیده)
1263 - Karyological studies of Iranian Allium (Amaryllidaceae) species with a focus on sect. Acanthoprason. 2. Meiotic chromosomes (چکیده)
1264 - Ultra-fast electrochemical preparation of Ni-Cu-Fe nano-micro dendrite as a highly active and stable electrocatalyst for overall water splitting (چکیده)
1265 - Impacts of oil shocks on stock markets in Norway and Japan: Does monetary policy's effectiveness matter? (چکیده)
1266 - اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی رسانه‌بنیان با الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارز (چکیده)
1267 - A stable RBF-FD method for solving two-dimensional variable-order time fractional advection-diffusion equation (چکیده)
1268 - Research on hot deformation behavior and constitutive model to predict flow stress of an annealed FeCrCuNi2Mn2 high-entropy alloy (چکیده)
1269 - بیان و تخلیص آنزیم Cas9 در باکتری coli. E (چکیده)
1270 - Source of buzz instability in a supersonic air inlet (چکیده)
1271 - A Simulation Study of the Effect of HCNG Fuel and Injector Hole Number along with a Variation of Fuel Injection Pressure in a Gasoline Engine Converted from Port Injection to Direct Injection (چکیده)
1272 - Microwave-Assisted Combustion Synthesis of Ni–Cr–Mo Superalloy Using Mixed Oxides: Mechanism and Thermodynamics Aspects (چکیده)
1273 - Effect of different oocyte retrieval and culture methods on in vitro maturation of bovine oocytes derived from vitrified ovarian tissue slices (چکیده)
1274 - Grammatical categorization based on frequent frames in Persian child-directed speech (چکیده)
1275 - Equitable partition for some Ramanujan graphs (چکیده)
1276 - Effect of two-step heating transient liquid phase bonding on microstructure and mechanical behaviour of IN-738LC gas turbine components (چکیده)
1277 - Parametric study and optimization of pillow-plate heat exchanger using multi-objective genetic algorithm and entropy generation minimization approaches (چکیده)
1278 - A study on the seismic soil − structure interaction of a concrete shear wall − steel frame building system with underground stories (چکیده)
1279 - The strong persistence property and symbolic strong persistence property (چکیده)
1280 - سخت زایی با منشا جنینی بخش دوم: سخت زایی ناشی از نقص در وضعیت جنین؛ آبستنی دوقلو؛ عدم تناسب جنینی – مادری (چکیده)
1281 - Classes of normally and nearly normally torsion-free monomial ideals (چکیده)
1282 - On the strong persistence property and normality of cover ideals of theta graphs (چکیده)
1283 - مقایسه پن الگوریتم فراکاوشی در واسنی شبکه توزیع آب (چکیده)
1284 - Uterine Horn Intussusception in a Chihuahua Bitch (چکیده)
1285 - اندازه گیری کرنش بال با استفاده از شبیه سازی حسگر توری فیبر براگ (چکیده)
1286 - پایش سلامت سازه به روش آکوستیک امیشن بهصورت عددی در صفحات خمیده (چکیده)
1287 - کمانش پیچشی جانبی تیر همسانگرد Iشکل با جان موجدار سینوسی (چکیده)
1288 - تاثیر تقویت کننده ارابه فرود بالگرد در کاهش ذنتقال نیرو به اتاقک سرنشین (چکیده)
1289 - teinernema feltiae- Xenorhabdus bovienii: more information on this bactohelminthic complex from Iran (چکیده)
1290 - واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDL (چکیده)
1291 - بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایران (چکیده)
1292 - تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان‌های عمومی دارای رفتار داوطلبانه نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان) (چکیده)
1293 - مدل‌سازی برخی مسائل دنیای واقعی براساس مجموعه‌های مولد متریک (چکیده)
1294 - The Impact of Social Support on Women\\\'s Innovative Work Behavior with the Mediating Role of Work-Family Conflict in Advertising Companies (چکیده)
1295 - پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظریه ذهن در نوجوانان دختر (چکیده)
1296 - نقش هیجان های تحصیلی والدین و معلمان در پیش بینی هیجان های تحصیلی دانش آموزان در فرایند آموزشهای مجازی در دوران پاندمی کرونا (چکیده)
1297 - The seasonal diet and variation in the prey selection of the Little Owl (Athene noctua) in the Northeast of Iran (چکیده)
1298 - Twin g-noncommuting graph of a finite group (چکیده)
1299 - The generalized Cayley graph of complete graph K_n and complete multipartite graphs K_(n,n) and K_(n,n,n) (چکیده)
1300 - Evaluation of some engineering properties of green almond for mechanical harvesting (چکیده)
1301 - On a generalized Cayley graph of column matrices of elements of a finite group (چکیده)
1302 - Finite p-groups which are non-inner nilpotent (چکیده)
1303 - ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی (چکیده)
1304 - Investigation on Replacing Sucrose by Enzymatic Sorghum Malt Flour in Gluten-Free Rice Cake (چکیده)
1305 - Combination of Sequential Sampling Technique with GLR Control Charts for Monitoring Linear Profiles Based on the Random Explanatory Variables (چکیده)
1306 - Employing evolutionary artificial neural network in risk-adjusted monitoring of surgical performance (چکیده)
1307 - تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
1308 - براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و روی΋رد POT − GARCH (چکیده)
1309 - The dominant edge metric dimension of graphs (چکیده)
1310 - Simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of auto‐correlated multivariate multiple linear profiles (چکیده)
1311 - اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت) (چکیده)
1312 - جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی (چکیده)
1313 - بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1314 - مبانی، قلمرو و آثار فقهی ـ حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت‌درمان (چکیده)
1315 - امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت (چکیده)
1316 - بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی (چکیده)
1317 - Chaotic dynamics of large cortical ensembles: Theory vs experiment (چکیده)
1318 - بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ای (چکیده)
1319 - روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن (چکیده)
1320 - بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی (چکیده)
1321 - چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک (چکیده)
1322 - جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی (چکیده)
1323 - Numerical Study of Geometrical Properties of Full-Span Tubercle Leading Edge Wing at Post-Stall Condition (چکیده)
1324 - نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی (چکیده)
1325 - نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای (چکیده)
1326 - مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت (چکیده)
1327 - امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی (چکیده)
1328 - نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی (چکیده)
1329 - بررسی حق تصحیح رسانه ای در حقوق ایران و اسناد بین المللی (چکیده)
1330 - حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی (چکیده)
1331 - اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا، رابطه والد- فرزندی و کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
1332 - تأثیر خویشاوندی در جرم ربا (چکیده)
1333 - تأثیر خویشاوندی در جرم زنا (چکیده)
1334 - چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده (چکیده)
1335 - شناخت جرایم بدون بزه‌دیده (چکیده)
1336 - جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران (چکیده)
1337 - چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری (چکیده)
1338 - جرم انگاری پول شویی (چکیده)
1339 - بررسی فقهی تجسس با تاکید بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) (چکیده)
1340 - حمایت کیفری از مالکیت فکری، حریم خصوصی و اخلاق و عفت عمومی در قلمرو آثار سمعی و بصری (چکیده)
1341 - قانون حاکم بر داده های شخصی در فضای مجازی (چکیده)
1342 - نقش ظواهر الفاظ و آرایه‌های ادبی در فهم توصیفات نه‌البلاغه (چکیده)
1343 - Interval type-2 Fuzzy control and stochastic modeling of COVID-19 spread based on vaccination and social distancing rates (چکیده)
1344 - Adaptive fuzzy impedance control of exoskeleton robots with electromyography-based convolutional neural networks for human intended trajectory estimation (چکیده)
1345 - Linguistic Impoliteness as a Stylistic Characterization Device in Edward Albee\\\'s Who\\\'s Afraid of Virginia Woolf (چکیده)
1346 - رابطه بین نارسائی کنشهای اجرایی با اعتیاد به اینترنت: نقش میانجیگری دشواری تنظیم هیجان (چکیده)
1347 - تأثیر عینیت و هیجان بر پردازش معنایی واژگان با استفاده از روش پتانسیل های وابسته به رویداد (چکیده)
1348 - ذخیره سازی هیدروژن در آلیاژهای فلزی، چالش ها و دستاوردها (چکیده)
1349 - Assessment of Phenological Stages of Iris ferdowsii, a New Endangered Species Based on BBCH System (چکیده)
1350 - Modifying spectral distributions during the seedling stage influences the flowering and branching of Petunia × hybrida (چکیده)
1351 - A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation by the moving least squares approach (چکیده)
1352 - سنتز و شناسایی اذب نانوساختار مناسب برای کاهش/حذف انتشار بوی ادرانت در زمان ریزش آن به ویژه در حالت حادثه‏ای (چکیده)
1353 - Global stability and Hopf bifurcation of delayed fractional-order complex-valued BAM neural network with an arbitrary number of neurons (چکیده)
1354 - Non-stationary dynamical systems; Shadowing theorem and some applications (چکیده)
1355 - Effective Factors of Migration in ESports Athletes (چکیده)
1356 - بررسی علل اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان: تحلیل محتوا (چکیده)
1357 - جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگی (چکیده)
1358 - ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن (چکیده)
1359 - Acclimatizing and training freely viewing marmosets for behavioral and electrophysiological experiments in oculomotor tasks (چکیده)
1360 - بررسی نقش گیرندههای نیکوتینیک استیلکولین در قشر بینایی اولیه بر حساسیت ادراکی در میمون ماکاک (چکیده)
1361 - In-silico identification of Annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum (چکیده)
1362 - دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان (چکیده)
1363 - تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی (چکیده)
1364 - Tracing the Evolution of John Keats’ Methods of Managing Fear of Death Through His Poetic Career (چکیده)
1365 - Identity Disintegration in A House for Mr. Biswas and In the Castle of My Skin: A Study Based on Homi K. Bhabha’s Theories (چکیده)
1366 - بکت و انسان طاغی: بررسی نمایشنامه‌های در انتظار گودو و دست آخر (چکیده)
1367 - ارزیابی ویژگی های تکنولوژیکی و عملکردی غله صبحانه بر پایه کنجاله کتان و آرد برنج (چکیده)
1368 - Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides (چکیده)
1369 - A review of most applicable theories and models of technology acceptance (چکیده)
1370 - جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان (چکیده)
1371 - مطالعه شخصیت‌پردازی در منظومه های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی با تأکید بر نظریۀ ساختارگرایی پراپ (چکیده)
1372 - ساخت الیاژ غیر استوکیومتری L2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 به روش ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاو بررسی خواص ساختاری و هیدروژنی ان (چکیده)
1373 - Synthesis, hydride and electrochemical properties of La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 alloy as a candidate for anode of nickel metal hydride battery (چکیده)
1374 - Photosensing of chain polarity and visualization of latent fingerprints by amine-functionalized polymer nanoparticles containing oxazolidine (چکیده)
1375 - Can Alhaji maurorum as a halophyte plant be ensiled with molasses and Saccharomyces cerevisiae well? (چکیده)
1376 - Effect of different aero-structural optimization in the commercial airplane (چکیده)
1377 - A methodological approach to preprocessing FTIR spectra of adulterated sesame oil (چکیده)
1378 - Allelopathic effects of apricot (Prunus armeniaca L.) root on some crops and weeds (چکیده)
1379 - Electrochemical properties of NiO–Ni electrocatalyst synthesized via solution combustion for methanol oxidation in alkaline media (چکیده)
1380 - The Construction and Validation of a Q-matrix for Cognitive Diagnostic Analysis: The Case of the Reading Comprehension Section of the IAUEPT (چکیده)
1381 - Synthesis of new derivatives of Alkylselanyl[1,2,4]triazolo[4,3‐a]pyrimidine asselenium‐containingheterocyclic system (چکیده)
1382 - Modeling and solving the problem of scheduling university exams in terms of new constraints on the conflicts of professors' exams and the concurrence of exams with common questions (چکیده)
1383 - Evaluation of rheological and mechanical properties of hot and warm mix asphalt mixtures containing Electric Arc Furnace Slag using gyratory compactor (چکیده)
1384 - Using Raman and FTIR spectroscopy for demonstrate fillers in polypropylene compound structure (چکیده)
1385 - بررسی تاثیر طول مسیر تزریق بر میزان فرورفتگی، انقباض حجمی و اعوجاج قطعه جعبه فیوز خودرو پژو پارس بر پایه پلی آمید 6.6 (چکیده)
1386 - بررسی تاثیر مدت زمان اعمال فشار نگهداری بر پارامتر انقباض حجمی قطعه پلیمری جعبه فیوز خودرو پژو پارس بر پایه پلی آمید 66 (چکیده)
1387 - Joint Optimization of Multiple Supply Chains Under Cap-And-Trade Regulation: A Bi-Level Programming Model and Solution Algorithm (چکیده)
1388 - Genetic Diversity of Urial Population in Northeast of Iran (چکیده)
1389 - Experimental and numerical study of free surface effect on the ventilated cavitating flow around a surface vehicle model (چکیده)
1390 - Effects of adding poly-histidine tag on stability, antimicrobial activity and safety of recombinant buforin I expressed in periplasmic space of Escherichia coli (چکیده)
1391 - Bacterial-mediated synthesis and characterization of copper oxide nanoparticles with antibacterial, antioxidant, and anticancer potentials (چکیده)
1392 - تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
1393 - تاثیر آفت کش زیستی دامینوس در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L) در پیاز (Alium cepa) (چکیده)
1394 - Monitoring simple linear profiles in the presence of within‐ and between‐profile autocorrelation (چکیده)
1395 - Physicochemical and Sensory Properties of Vegan Gummy Candies Enriched with High-Fiber Jaban Watermelon Exocarp Powder (چکیده)
1396 - Micro-scale steady-state numerical investigation of premixed combustion of ammonia/hydrogen/air mixture (چکیده)
1397 - Understanding Interfacial Reactions in Ti–Ni Diffusion Couple (چکیده)
1398 - The potential of Bacillus and Enterococcus probiotic strains to combat helicobacter pylori attachment to the biotic and abiotic surfaces (چکیده)
1399 - Molecular Docking of DEP B enzyme with DON mycotoxin chemotype (15ADON): In-silico analysis (چکیده)
1400 - Molecular docking of rat myostatin with human follistatin: an in-silico analysis (چکیده)
1401 - چگونگی اثرگذاری معماری بر اقلیم و محیط پیرامون (چکیده)
1402 - Interpreting the Value of Information Received From Library Sources in Clinical Decision-Making Experienced By Physicians and Residents (چکیده)
1403 - نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی (چکیده)
1404 - Association of polymorphism in fecundity genes with litter size in Arabi sheep (چکیده)
1405 - An In silico study on protein-protein interactions in dairy cows with mastitis (چکیده)
1406 - Bioinformatic study on gene expression status in COVID-19 patients using DAVID (چکیده)
1407 - Effects of MSTN silencing on abdominal fat and leg muscle relative weights in male Wistar rats (چکیده)
1408 - Determining the frequency of FecB gene in Iranian sheep population (چکیده)
1409 - Anti-Tumor Effect of Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
1410 - سازوکارهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خطراتِ اعتیاد والدین (چکیده)
1411 - بررسی فقهی-حقوقی مباهته رسانه ای (چکیده)
1412 - بررسی انتقادی راهکارهای حمایت از حق سلامت زندانیان در برابر کرونا (چکیده)
1413 - Numerical Investigation of Ammonia Flame Dynamics with Hydrogen Addition and NOx Emission Analyses in a Heated Micro-scale Combustor (چکیده)
1414 - Predictive models for the peak stress and ultimate strain of FRP confined concrete cylinders with inclined fiber orientations (چکیده)
1415 - ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 1392 (چکیده)
1416 - Modelling the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas in a biofilter using multiple linear regression and support vector machines (چکیده)
1417 - A new method based on ensemble time series for fast and accurate clustering (چکیده)
1418 - Synthesis of Janus Nanoparticles Based on Methylmathacrylate/Methacrylamide Copolymer by Emulsion Polymerization: Ivestigation of Size and Morphology (چکیده)
1419 - Post-Polymerization Modification of Amide Functionalized Copolymer Nanaoparticles with Oxazolidine for Advanced Anticounterfeitng and Information Encryption (چکیده)
1420 - Synthesis of Amide Functionalized Photoluminescent Polymer Nanoparticles Containing Oxazolidine for Development of Photoluminescence OLEDs (چکیده)
1421 - Trichinella spiralis as a Potential Antitumor Agent: An Update (چکیده)
1422 - A novel electrokinetic micromixing system with conductive mixing-enclosure-A geometrical study (چکیده)
1423 - ENTROPY GENERATION ANALYSIS FOR A NON-AXISYMMETRIC FLOW OVER A ROTATING POROUS DISK (چکیده)
1424 - Examination of the effects of porosity upon intensification of thermal storage of PCMs in a shell-and-tube type system (چکیده)
1425 - Influences of twisted turbulators arrangements on heat transfer and airflow resistance over absorber plate of solar air heater (چکیده)
1426 - Numerical analysis of wind turbines blade in deep dynamic stall (چکیده)
1427 - Performance analysis of a micro-scale integrated hydrogen production system by analytical approach, machine learning, and response surface methodology (چکیده)
1428 - On the effects of NH3 addition to a reacting mixture of H2/CH4 under MILD combustion regime: Numerical modeling with a modified EDC combustion model (چکیده)
1429 - Parameter study of a porous solar-based propane steam reformer using computational fluid dynamics and response surface methodology (چکیده)
1430 - بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا (چکیده)
1431 - Synthesis, molecular docking and dynamics studies of pyridazino[4,5- b ]quinoxalin-1(2 H )-ones as targeting main protease of COVID-19 (چکیده)
1432 - Effects and mitigation of poor water quality on herbicide performance: A review (چکیده)
1433 - Irregularity Measure of Graphs (چکیده)
1434 - بررسی سندی روایت « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ‌الْقِیَامَةِ وَ ... » (چکیده)
1435 - Study on an open fuel cycle of IVG.1M research reactor operating with LEU-fuel (چکیده)
1436 - Modeling and optimization of performance and emission parameters of a diesel engine: A comparative evaluation between date seed oil biodiesel produced via three different heating systems (چکیده)
1437 - Habitat characteristics, ecology and biodiversity drivers of plant communities associated with Cousinia edmondsonii, an endemic and critically endangered species in NE Iran (چکیده)
1438 - Heterogeneous effects of energy consumption structure on ecological footprint (چکیده)
1439 - تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده‌ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
1440 - Ammonia decomposition in a porous catalytic reactor to enable hydrogen storage: Numerical simulation, machine learning, and response surface methodology (چکیده)
1441 - بررسی عملکرد گل محمدی (Rosa damascene) تحت تأثیر روش های مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز (چکیده)
1442 - Effect of air humidity on premixed combustion of ammonia/air under engine relevant conditions: numerical investigation (چکیده)
1443 - Hybrid CFD-ANN approach for evaluation of bio-inspired dolphins dorsal fin turbulators of heat exchanger in turbulent flow (چکیده)
1444 - Effects of curcumin and its nano-micelle structure form on body weight, insulin resistance, adiponectin, and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats (چکیده)
1445 - روش‏های بی حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو (چکیده)
1446 - مطالعه تجربی ساخت فیلامنت نانولوله کربن جهت استفاده در پرینت سه بعدی کرنش سنج (چکیده)
1447 - تاثیر چسبندگی بین لایه های قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی در شبیه سازی شکست خستگی (چکیده)
1448 - مطالعه رفتار جذب انرژی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی (چکیده)
1449 - Combustion regime identification and characteristics of nitrogen-diluted ammonia with hot air oxidizer: Non-premixed counterflow flame (چکیده)
1450 - Multi-objective optimization of a tubular heat exchanger enhanced with delta winglet vortex generator and nanofluid using a hybrid CFD-SVR method (چکیده)
1451 - Natural and synthetic superhydrophobic surfaces: A review of the fundamentals, structures, and applications (چکیده)
1452 - بررسی عددی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک سیلندر دایره ای با استفاده از دو مدل آرایش نصب تیر پیزوالکتریک (چکیده)
1453 - اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی (چکیده)
1454 - بررسی آزمایشگاهی اثر دبی و غلظت نانوسیال گرافن-آب و یافتن شرایط مطلوب به کمک روش تاگوچی (چکیده)
1455 - بررسی مسیرهای متابولیکی مرتبط با جایگاه صفات کمی مربوط به صفت مقاومت به انگل در ژنوم گوسفند با استفاده از رسم شبکه‌ژنی و هستی‌شناسی ژن (چکیده)
1456 - تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان) (چکیده)
1457 - بررسی مولفه های محیطی مؤثر بر رشد کودکان (چکیده)
1458 - Tautomerism of pyridinylbutane‐1,3‐diones: An NMR and DFT study (چکیده)
1459 - Study of the frequency of gastrointestinal helminths in a pigeon in Zabol city (چکیده)
1460 - Investigation of cryptosporidium infection in lambs in Quchan city, Khorasan Razavi (چکیده)
1461 - Investigation of scolicidal effect of CM11 on Hydatid cyst: An Invito assay (چکیده)
1462 - Generating transition policy scenarios for university–industry collaboration in Iran using systems thinking (چکیده)
1463 - معادله الگوهای بومی‌سازی وای نام‌های کوچک قرضی تک‌زئی در گونه ترکی اسفیدانی و فارسی معیار (چکیده)
1464 - همبستگی تابوهای نسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشه (چکیده)
1465 - اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد (چکیده)
1466 - منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان (چکیده)
1467 - بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم (چکیده)
1468 - بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز (چکیده)
1469 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
1470 - انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره (چکیده)
1471 - پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن (چکیده)
1472 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
1473 - انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته (چکیده)
1474 - بررسی اثر افزودن چرم فراوری شده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چرم و PVC (چکیده)
1475 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
1476 - Novel antimicrobial/antioxidant Eremurus luteus root gum coating containing rosemary essential oil nanoemulsions for extension of chicken meat shelf life (چکیده)
1477 - Molecular dynamics simulations of the interdiffusion at Al2O3/AlSi12 interface (چکیده)
1478 - Extracellular vesicles and their cells of origin: Open issues in autoimmune diseases (چکیده)
1479 - Speech Emotion Recognition: A Comprehensive Survey (چکیده)
1480 - اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای ((Cucumis sativus (چکیده)
1481 - بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری‌های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان‌های خراسان رضوی (چکیده)
1482 - رابطه هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی: زنان دانشجو در قرنطینه ی کووید-١٩ (چکیده)
1483 - On mixed metric dimension in subdivision, middle, and total graphs (چکیده)
1484 - تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت معنوی امام رضا ع (چکیده)
1485 - مطالعه تربی و مدلسازی ریاضی حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر (چکیده)
1486 - بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن (چکیده)
1487 - اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
1488 - اثربخشی برنامه آموزش مادران بر‌اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) بر کاهش مشکلات توجه/ بیش‌فعالی کودکان پسر پیش‌دبستانی با نشانه‌های aDhd (چکیده)
1489 - بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران (چکیده)
1490 - Investigation of the effect of valproic acid on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold in-vitro (چکیده)
1491 - Investigation of the effect of Fibronectin on the viability and adhesion of mouse fibroblast cells on the rat decellularized sciatic nerve scaffold invitro (چکیده)
1492 - مقایسه تعداد لایه‌های تزیه موک تصویر به منظور کلاس‌بندی تمام‌خودکار بافت خرابی‌های روسازی آسفالتی (چکیده)
1493 - کرونوبیولوژی؛ سازوکار ملکولی رفتار سلول (چکیده)
1494 - بررسی اثر هشت هفته تمرینات منتخب بر حس عمقی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب پای تکواندوکاران مرد نخبه در پیشگیری از آسیب سندروم درد کشککی رانی (چکیده)
1495 - A Synoptic- and Remote Sensing-based Analysis of a Severe Dust Storm Event over Central Asia (چکیده)
1496 - The Chromatic Number of the Square of the Cartesian Product of Cycles and Paths (چکیده)
1497 - Sombor Index Under Some Graph Products (چکیده)
1498 - Response of termite mounds to changes of geomorphic forms and processes and associated edaphic variations (چکیده)
1499 - تحلیل گفتمان انتقادی نقش زنان در سیاست‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
1500 - Preparation and characterization of forward osmosis cellulose acetate butyrate/OH‐functionalized multiwalled carbon nanotube membrane for the concentration of bitter orange juice (چکیده)
1501 - ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل (چکیده)
1502 - A generalization of the Roberts orthogonality: from normed linear spaces to $$C^*$$-algebras (چکیده)
1503 - بررسی انتقادی دیدگاه نواندیشان معاصر درباره عصمت امام با تاکید بر نظر اصحاب ائمهع). (چکیده)
1504 - پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل (چکیده)
1505 - اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
1506 - تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1507 - Optimization of the target pressure distribution and inverse design of an axial turbine blade (چکیده)
1508 - Significant development of nanotechnology in improving the treatment of poultries bacterial infections: Meta-Analysis of published articlestill 2022 (چکیده)
1509 - ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه (چکیده)
1510 - Synthesis of Novel DPPH-Free Radical Scavenger Se -Containing Fused Chalcogenophenes: 2-Alkyl-7-Cyano-4-Imino-3-Phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-3,4-Dihydroselenopheno[3,2- d ]Pyrimidines (چکیده)
1511 - بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی (چکیده)
1512 - نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای (چکیده)
1513 - Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran (چکیده)
1514 - من آنگلوالاغ نیستم (چکیده)
1515 - ظاهر القرآن و باطنه و حجتاهما وفق روایات اهل البیت (چکیده)
1516 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانیهای ویژه یادگیری (چکیده)
1517 - Multifunctional Photoabsorber for Highly Efficient Interfacial Solar Steam Generation and Wastewater Treatment (چکیده)
1518 - Variation in bacterial endosymbionts associated with Iranian populations of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae) (چکیده)
1519 - Synergistic effect of active-passive methods using fins surface roughness and fluid flow for improving cooling performance of heat sink heat pipes (چکیده)
1520 - The Computational Study of Fluid Diffusion through Complex Porous Media in the Presence of Gravitational Force and at Different Temperatures Using Image Processing Technique and D3Q27 Model of Lattice Boltzmann Method (چکیده)
1521 - TOURISM IN BORDER CITIES: CASE STUDY FROM IRAN (چکیده)
1522 - An analysis of the effects of the city physical development on urban environmental sustainability: A case study of Piranshahr city, Iran (چکیده)
1523 - Modeling the traffic signal control system at an isolated intersection using queuing systems (چکیده)
1524 - اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران) (چکیده)
1525 - Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions (چکیده)
1526 - first report of hepatitis-hydropericardium syndromeby Fowl Adenovirus innative hens (چکیده)
1527 - Customization and use of digital storytelling in providing online career counseling services to students with physical-motor disabilities: A mixed study (چکیده)
1528 - عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول (چکیده)
1529 - Bacillus parabiotic modulates TLR3 and ACE2 gene expressions in RAW264.4 cells induced by viral mimetic Poly I:C (چکیده)
1530 - The role of biochar and sulfur-modified biochar on soil water content, biochemical properties and millet crop under saline-sodic and calcareous soil (چکیده)
1531 - بررسی استفاده از جوهر پلیمری پایه آب در انواع قطعات بتنی (چکیده)
1532 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid in microchannel heat sink with porous fins integrated with high concentration photovoltaic module using artificial neural networks (چکیده)
1533 - A new method for analyzing non-uniform guiding structures (چکیده)
1534 - A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals (چکیده)
1535 - پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان (چکیده)
1536 - شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
1537 - Effects of Carboxymethyl Cellulose, Cress Seed Gum, whey Protein Concentrate and Whipping Time on the Physical, Textural and Rheological Properties of Camel Milk Whipped Creamm (چکیده)
1538 - انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD (چکیده)
1539 - ECEL1 novel mutation in arthrogryposis type 5D: A molecular dynamic simulation study (چکیده)
1540 - Efficient synthesis of novel chromeno[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via three-component reaction using acidic ionic liquid catalysts in ethylene glycol (چکیده)
1541 - Surface Heparinization of a Magnesium-Based Alloy: A Comparison Study of Aminopropyltriethoxysilane (APTES) and Polyamidoamine (PAMAM) Dendrimers (چکیده)
1542 - Development of self-healable acrylic water-based environmental-friendly coating as an alternative to chromates coatings (چکیده)
1543 - Feasibility and reliability of agricultural crop height measurement using the laser sensor array (چکیده)
1544 - Freezing Stress Affects Herbicide Efficacy On Sterile Oat and Turnipweed in Wheat (چکیده)
1545 - Computational studies of chalcogen doped on graphene vs. chalcogen doped on CNT and their role in the catalytic performance of electrochemical CO2 reduction (چکیده)
1546 - Triethylenetetramine-impregnated ZIF-8 nanoparticles for CO2 adsorption (چکیده)
1547 - Synthesis and crystallization of (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)3O4 high entropy oxide: The role of fuel and fuel-to-oxidizer ratio (چکیده)
1548 - مروری نظام مند بر رویکردهای نظری سکشوالیته (چکیده)
1549 - تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
1550 - ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) (چکیده)
1551 - سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی (چکیده)
1552 - Significant development of Mesenchymal Stem Cell therapy in chickens: Meta-Analysis of published articles till 2022 (چکیده)
1553 - Advantages of artificial insemination on industrial poultry egg fertilization: Meta-analysis of published articles till 2022 (چکیده)
1554 - Investigating the preventive effect of herbal medicine,Against Coccidiosis in Broilers (چکیده)
1555 - Prevalence of gastrointestinal helminths of native hen in Iran: Meta analysis from 2007 to 2020 (چکیده)
1556 - Effects of Tannin-based Herbal Formulationson Treatment of Avian Trichomoniasis (چکیده)
1557 - Nanotechnology progress in increasing the production of laying poultries: Meta-analysis of articles published until 2020 (چکیده)
1558 - بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
1559 - تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش (چکیده)
1560 - A field study on the effect of Phelipanche aegyptiaca management on tomato yield (چکیده)
1561 - Preparation of nano-TiO2 sensitized by new ruthenium complex for photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiation (چکیده)
1562 - Structural, theoretical investigations and HSA-interaction studies of three new copper(II) isothiosemicarbazone complexes (چکیده)
1563 - Anti-obesity effect of the bacterial product nisin in an NIH Swiss mouse model (چکیده)
1564 - تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط (چکیده)
1565 - Production of cyclosporin A by Tolypocladium inflatum using dairy waste medium: optimization and investigation of the effect of ultrasound, high hydrostatic pressure, and pulsed electric field treatments on the morphology of fungus (چکیده)
1566 - Dual-Color Photoluminescent Functionalized Nanoparticles for Static-Dynamic Anticounterfeiting and Encryption: First Collaboration of Spiropyran and Coumarin (چکیده)
1567 - All-in-one photoluminescent Janus nanoparticles for smart technologies: Organic light-emitting diodes, anticounterfeiting, and optical sensors (چکیده)
1568 - Toxoplasma gondii; as a master of reversing tumor- associated immunosuppression (چکیده)
1569 - Echinococcus granulosus as a Promising Therapeutic Agent Against Triple-negative Breast Cancer: Vaccine Development (چکیده)
1570 - Diagnosis of Hydatid Cyst Disease Using Gold Nanoparticles (AuNPs) (چکیده)
1571 - How does nanotechnology help veterinary medicine solve anthelmintic drug resistance for Zoonotic Helminth infection (چکیده)
1572 - Current Status of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Solving the Problem of Parasitic Drug Resistance (چکیده)
1573 - Trypanosoma cruzi; Future of Colorectal Carcinoma Vaccine Development (چکیده)
1574 - The Innate Immunity Defence Against Gastrointestinal Nematode Parasites; for Future Vaccine Development (چکیده)
1575 - Evaluation of MSWX gridded data for modeling of wheat performance across Iran (چکیده)
1576 - Prevalence of Human Fasciolosis in Iran: a systematic review and meta-analysis (چکیده)
1577 - Inhibition of K562 Cell Growth by Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen (چکیده)
1578 - ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro (چکیده)
1579 - Soil evolution along an alluvial-loess transect in the Herat Plain, western Afghanistan (چکیده)
1580 - Using the geomorphological indexes for flood zoning map in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
1581 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
1582 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
1583 - Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing country (چکیده)
1584 - مکانیابی شعبه بیمه براساس روش استدلال شواهدی و بهترین- بدترین فازی (چکیده)
1585 - Delineation of Soil Management Zone Maps at the Regional Scale Using Machine Learning (چکیده)
1586 - Teaching and Learning of Vertex Coloring Using an Inquiry-Based Approach (چکیده)
1587 - Genome-wide analysis of annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum suggests their roles in salt stress response (چکیده)
1588 - Recrystallization Kinetics of the ECAP processed stainless steel 316L (چکیده)
1589 - تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
1590 - The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats (چکیده)
1591 - Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats (چکیده)
1592 - اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی (چکیده)
1593 - شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد) (چکیده)
1594 - A dose planning study for cardiac and lung dose sparing techniques in left breast cancer radiotherapy: Can free breathing helical tomotherapy be considered as an alternative for deep inspiration breath hold? (چکیده)
1595 - Numerical investigation of liquefaction-induced settlement and instability on earth dams (چکیده)
1596 - اثربخشی سایکودرام (روان نمایشگری) بر ابرازگری هیجانی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی زنان متاهل (چکیده)
1597 - Spatiotemporal changes in Iranian rivers’ discharge (چکیده)
1598 - On the three-component mixture of exponential distributions: A Bayesian framework to model data with multiple lower and upper outliers (چکیده)
1599 - Investigation of the effect of ND:YAG laser pulse parameters and compressive force applied to the seam on geometry and strength of the weld joint in 316L stainless steel thin-walled tube (چکیده)
1600 - The effect of lower limb muscle fatigue on upper limb kinematic in overhead throwing and the risk incident of upper limb injury in young softball players (چکیده)
1601 - UNDER DROUGHT STRESS, FOLIAR APPLICATION OF PUTRESCINE ENHANCES PHOTOSYNTHETIC ACTIVITIES, STOMATAL CLOSURE AND DROUGHT TOLERANCE IN ORNAMENTAL SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUS L.) PLANT (چکیده)
1602 - Concurrent effects of working memory components task on postural sway during quiet standing in brain Stroke survivors (چکیده)
1603 - طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی (چکیده)
1604 - A Study on Some Language Impairments in Patients with Lewy Body Spectrum Disorders (چکیده)
1605 - جنبه‌هایی از دستور گفتمانی‌نقشی؛ شواهدی رده‌شناختی از زبان فارسی (چکیده)
1606 - Optimization of asphalt mixture design using response surface method for stone matrix warm mix asphalt incorporating crumb rubber modified binder (چکیده)
1607 - تثیر اسید سالیسیلیک و باکتری سودوموناس پوتیدا بر ویژگی‌های آنزیمی گیاه کینوا در خاک شور آلوده به آرسنیک (چکیده)
1608 - تاثیر روغن و دانه کتان در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده بر عملکرد، رشد، سلامتی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
1609 - The Influences of Adding Polyethylene Glycol and Activated Sodium Bentonite on the Performance, Blood Parameters, and Muscle Mineral Content of Saanen Goats Fed Pistachio Byproducts (چکیده)
1610 - Effects of Alfalfa Particle Size on Ensalivation Rate, Chewing Efficiency, and Functional Specific Gravity of Particulate Matter in Hereford Steers (چکیده)
1611 - Crude protein fractionation, in situ ruminal degradability and FTIR protein molecular structures of different cultivars within barley, corn and sorghum cereal grains (چکیده)
1612 - مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی (چکیده)
1613 - تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن (چکیده)
1614 - تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
1615 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشک (چکیده)
1616 - Transition metals doped ZnS nanocluster for carbon monoxide detection: A DFT study (چکیده)
1617 - Surface guided radiotherapy in Deep Inspiration Breath Hold for toxicity management in left-sided breast cancer irradiation: implementation and first clinical experience in Iran (چکیده)
1618 - Calculation of the phase separation rate in two‐phase flow of non‐Newtonian power‐law fluid and gas bubbles flowing inside the T‐ and Y‐junctions using random vortex method (RVM) (چکیده)
1619 - اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
1620 - اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی (چکیده)
1621 - اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
1622 - نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
1623 - تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1624 - اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره‌های پرواری (چکیده)
1625 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی (چکیده)
1626 - اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
1627 - Effect of Replacing Corn Silage with Canola Silage on Feed Intake, Nutrient Digestibility, Milk Yield, and Thyroid Hormones of Lactating Dairy Cows (چکیده)
1628 - ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار (چکیده)
1629 - بررسی قابلیت هضم انواع خلر فرآوری شده در سیستم تولید گاز و محیط شکمبه و روده در شرایط برون تنی (چکیده)
1630 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه‌های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول‌های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 در مقایسه با واریته‌ها مختلف ذرت‌های تجاری-وارداتی (چکیده)
1631 - بررسی گوارش‌پذیری و تولید پروتئین میکروبی یره‌های دارای چند شکل دانه کتان به‌همراه دو سطح پروتئین غیرقابل تزیه شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی در نشخوارکنندگان (چکیده)
1632 - اثرات مکمل سازی پلی اتیلن گلایکول یا بنتونیت سدیم فعال بر مصرف خوراک، علائم حیاتی و فراسنجه های خونی بزهای سانن تغذیه شده با فرآورده های فرعی پسته تحت تنش گرمایی (چکیده)
1633 - Electronic transport on the two state “ON–OFF” of 1,3,3-trimethylindolino-6′-nitrobenzopyrylospiran as a light-driven molecular optical switch: A first-principle study (چکیده)
1634 - تاثیر استفاده از منابع اسید های چرب اشباع و غیر اشباع در دوره انتظار و اوایل شیردهی بر پارامترهای التهابی و ایمنی گاوهای هلشتاین (چکیده)
1635 - تاثیر استفاده از دانه گلرنگ-دانه کتان به صورت تغذیه ترتیبی در دوره انتقال بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
1636 - The use of hybrid machine learning models for improving the GALDIT model for coastal aquifer vulnerability mapping (چکیده)
1637 - Suspended sediment load modeling using advanced hybrid rotation forest based elastic network approach (چکیده)
1638 - Stacking ensemble-based hybrid algorithms for discharge computation in sharp-crested labyrinth weirs (چکیده)
1639 - Snow water equivalent prediction in a mountainous area using hybrid bagging machine learning approaches (چکیده)
1640 - Model identification and accuracy for estimation of suspended sediment load (چکیده)
1641 - Effect of Crocin on the Spermatogenesis Indices of Mice Testis: A Histopathological and Histomorphological Study (چکیده)
1642 - Evaluation of deep machine learning-based models of soil cumulative infiltration (چکیده)
1643 - H-plane horn antenna with enhanced directivity using conformal transformation optics (چکیده)
1644 - Titanium dioxide nanoparticles as multifunctional surface-active materials for smart/active nanocomposite packaging films (چکیده)
1645 - بررسی تثیر گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس روی تنش کم آبی رقم خربزه (Cucumis melo L.) خاتونی (چکیده)
1646 - Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Diarrheic Neonatal Dairy Calves: Matching Small Intestinal and Fecal Isolates in Terms of Isolation Rates and Antimicrobial Resistance (چکیده)
1647 - سنجش و ارزیابی شاخص‌های رشد هوشمند در مناطق شهری با تأکید بر مدل تصمیم‌گیری WASPAS (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
1648 - Articulating School Principals’ Leadership and Core Values: Evidence From Iran (چکیده)
1649 - Structural Analysis of Factors Affecting the Formation and Growth of the Spatial Form of Cities: A Case study on Sari City (چکیده)
1650 - The variability of phenolic constituents and antioxidant properties among wild populations of Ziziphora clinopodioides Lam (چکیده)
1651 - Evaluating the critical success factors for maintenance management in agro-industries using multi-criteria decision-making techniques (چکیده)
1652 - Comparative transcriptome analyses of a transgenic sugar beet resistance to beet necrotic yellow vein virus BNYVV) (چکیده)
1653 - Effect of Marble Waste Powder and Silica Fume on the Bond Behavior of Corroded Reinforcing Bar Embedded in Concrete (چکیده)
1654 - New phosphonium bromobismuthate as selective catalytic reagent in the heterocyclization reactions (چکیده)
1655 - مروری بر پارامترهای غربالگری روش‌های فرازآوری مصنوعی با هدف بهبود برداشت نفت (چکیده)
1656 - مدلسازی و بهینه یابی شرایط استخراج خشک صمغ دانه ی مرو (چکیده)
1657 - مقایسه اثر برنامه تمرینی قدرتی، قدرتی-راه‌رفتن و دویدن به لو و قدرتی- راه‌رفتن و دویدن به عقب بر ترکیب بدنی و آمادگی عملکردی مردان میان‌سال 50 تا 60 سال (چکیده)
1658 - Suppressive soil microbiota inhibit wilting diseases and enhance growth in sesame (چکیده)
1659 - Role of zinc-methionine chelate on bone health and eggshell quality in late–phase laying hens (چکیده)
1660 - Investigating the Effects of Brief Electrical Stimulation Duration on Sciatic Nerve Regeneration and Functional Recovery in a Rat Transection Model (چکیده)
1661 - Molecular phylogeny and taxonomy of roaches (Rutilus, Leuciscidae) in the southern part of the Caspian Sea (چکیده)
1662 - Light-transport incorporated plastic scintillator response to prompt gamma-rays for use in range verification of proton therapy (چکیده)
1663 - گونه‌شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه‌ها در تفسیر فقر‌ه کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم (انعام/ 108) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریات (چکیده)
1664 - Feasibility study of cultivating desi‐type chickpea genotypes in cold and temperate regions (چکیده)
1665 - Comparative demography, population projection, functional response and host age preference behavior of the parasitoid Goniozus legneri on two lepidopterous insect hosts (چکیده)
1666 - A Conceptual and Straightforward Approach for Solving the Closed-form Direct Kinematics of a General Coplanar 6-PUS Parallel Manipulator (چکیده)
1667 - Comparing Fitness Cost Associated with Haloxyfop-R Methyl Ester Resistance in Winter Wild Oat Biotypes (چکیده)
1668 - Evaluation of cockroach i> (Periplaneta americana) /i> powder as a potential feed ingredient for ruminants: chemical composition, fatty acids profile and ruminal degradability (چکیده)
1669 - ایگاه مریم مدلیه در آموزه‌های مسیحی یونانی قرون نخستین (چکیده)
1670 - Synthesis of TiC@C-anatase/rutile@polyvinyl alcohol/xylan: a powerful photocatalyst for degradation of organic pollutant under visible light (چکیده)
1671 - Icariin: A Promising Natural Product in Biomedicine and Tissue Engineering (چکیده)
1672 - Benchmark exercise on image-based permeability determination of engineering textiles: Microscale predictions (چکیده)
1673 - Steady shear rheological properties, microstructure and stability of water in water emulsions made with basil seed gum and waxy corn starch or high pressure-treated waxy corn starch (چکیده)
1674 - A comprehensive and systematic literature review on the employee attendance management systems based on cloud computing (چکیده)
1675 - Prediction of type 2 diabetes mellitus using hematological factors based on machine learning approaches: a cohort study analysis (چکیده)
1676 - Effect of Vacancy Defect Content on the Interdiffusion of Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
1677 - Bioinformatics detection of candidate signal peptides for expression of periplasmic of bufurin II in E. coli (چکیده)
1678 - Investigation of metabolic pathways of genes related to the QTL of birth weight trait in sheep genome using gene network and ontology (چکیده)
1679 - Management and Prevention of Parasitic Zoonotic Infections in Tayyeb Foods (چکیده)
1680 - Management and Prevention of Bacterial Zoonotic Infections in Tayyeb Foods (چکیده)
1681 - Effect of Combined Exercise Training on Physical and Cognitive Function in Women With Type 2 Diabetes (چکیده)
1682 - Frame of translates and its canonical dual in L2(G) (چکیده)
1683 - Primary minerals and mantle peridotites in Late Cretaceous ophiolites of Iran: a review (چکیده)
1684 - Some Sharp Estimations for Davis–Wielandt Radius in B(H) (چکیده)
1685 - Dehydration bed simulation for Parsian Gas Refinery to predict CO2 and H2S adsorption (چکیده)
1686 - Assistive Control of a Hip Exoskeleton Robot using a DQN-Adjusted Delayed Output Feedback Method (چکیده)
1687 - q -Numerical radius inequalities for Hilbert space (چکیده)
1688 - بررسی تاثیر باغ وحش ها بر هویت بوم شناختی شهروندان (چکیده)
1689 - Interactions between Innate Immunity System and Echinococcus granulosus: Permission for Vaccine Development (چکیده)
1690 - Inhibition of myostatin gene expression using siRNA in mice (چکیده)
1691 - The impact of cold plasma innovative technology on quality and safety of refrigerated hamburger: Analysis of microbial safety and physicochemical properties (چکیده)
1692 - Analysis of consumer knowledge regarding genetically modified food products (چکیده)
1693 - Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World (چکیده)
1694 - APPLICATION OF PERSONALITY TEST IN BEHAVIORAL ECONOMICS (چکیده)
1695 - ESTIMATING CONSUMERS\\\' WILLINGNESS TO PAY FOR FOOD (چکیده)
1696 - Prioritization of industrial saffron value chains (چکیده)
1697 - Measuring lane-changing trajectories by employing context-based modified dynamic time warping (چکیده)
1698 - Heavy metal analysis in of indoor and outdoor dust extracts and cytotoxicity evaluation and inflammation factors on lung, gastric and skin cell lines (چکیده)
1699 - بررسی نقش نگرش به گواهی برند طیب در خلق ارزش ویژه برند (چکیده)
1700 - بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند (چکیده)
1701 - اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
1702 - Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World (چکیده)
1703 - ANALYSIS OF CONSUMER KNOWLEDGE REGARDING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS (چکیده)
1704 - NVESTIGATING THE WELFARE EFFECTS OF MARKET SUPPORT POLICIES IN IRAN (چکیده)
1705 - ANALYSIS OF CONSUMERS INTENTION FOR MEDICINAL PLANTS ON COVID 19 (چکیده)
1706 - OPPORTUNITIES AND THREATS OF IRANIAN SAFFRON IN THE WORL (چکیده)
1707 - investigating the trade capacities of iran and turkmenistan (چکیده)
1708 - Economy of medicinal plants in Iran and the world (چکیده)
1709 - Marketing analysis of licorice Glycyrrhiza glabra and Astragalus verus (چکیده)
1710 - Investigating the production chains and medicinal plant market of Barijeh (چکیده)
1711 - رسالت مسیر شغلی از منظر قرآن کریم(مطالعه موردی سوره حضرت یوسف) (چکیده)
1712 - اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلی (چکیده)
1713 - اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
1714 - Effect of 5-Aminolevulinic Acid on Phytochemical and Biochemical Traits of Fagopyrum esculentum Under Salinity Stress (چکیده)
1715 - Reverse relation between cytotoxicity and Polyethylenimine/DNA ratio, the effect of using HEPES-buffered saline (HBS) medium in gene delivery (چکیده)
1716 - اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی (چکیده)
1717 - تجارت گیاهان دارویی در ایران و جهان (چکیده)
1718 - تحلیل شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر در بازار داخلی (چکیده)
1719 - Stratigraphic influences on reservoir heterogeneities of the Mid-Cretaceous carbonates in southwest Iran: Insight from an integrated stratigraphic, diagenetic and seismic attribute study (چکیده)
1720 - Fracture characteristics of various concrete composites containing polypropylene fibers through five fracture mechanics methods (چکیده)
1721 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوته (چکیده)
1722 - اثر تیمارهای مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی در کشت فی مابین زمستانه برجمعیت علف های هرز و عملکرد دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
1723 - Optimization of stone matrix asphalt mixture design based on fracture mechanics approach (چکیده)
1724 - Application of Artificial Neural Networks in Automatic Optimum Trajectory Selection for the Hitting Task of a Ping Pong Robot (چکیده)
1725 - A Simple OpenSim-Simulink Interface for Cascaded Zero-Force Control of Human-Robot Interaction in a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
1726 - Personalized single support trajectory generation with preferred walking speed for lower limb exoskeletons (چکیده)
1727 - A novel electrochemical biosensor based on signal amplification of Au HFGNs/PnBA-MXene nanocomposite for the detection of miRNA-122 as a biomarker of breast cancer (چکیده)
1728 - Polymorphism in carboxamide compounds with high-Z′ crystal structures (چکیده)
1729 - Neural Network Extraction of the Crutch–Leg Synergy to Estimate the Intended Motion for Paraplegic users of Rehabilitation Exoskeletons (چکیده)
1730 - چگونگی سنت «تزیین» درباره اهل باطل و پاسخ به شبهات آن با تأکید بر مدل فرایندی (چکیده)
1731 - Verbalization of the Family Concept in Russian and Iranian Language Pictures (Based on Proverbs) (چکیده)
1732 - Russian as a Foreign Language in Iran During the Pandemic: Problems and Benefits (چکیده)
1733 - Flow regimes of submerged rectangular sharp-crested weirs in sand bed channel (چکیده)
1734 - ارزیابی آسیب پذیری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
1735 - تصویر مذهبی ایرانیان در المسالک الممالک اصطخری (چکیده)
1736 - Conceptual design of dynamic vibration absorber for mitigation of subway tracks vibration (چکیده)
1737 - Nonlinear Regression Prediction of Mechanical Properties for SMA-Confined Concrete Cylindrical Specimens (چکیده)
1738 - Significant enhancement of survival, intestinal digestive enzymes, vitellogenin content, immune and antioxidants defense system of Artemia urmiana fed garlic (Allium sativum) powder (چکیده)
1739 - Improvement of male Carp (Cyprinus carpio) reproductive characteristics by dietary administration of Tribulus terrestris extract (چکیده)
1740 - به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی (چکیده)
1741 - Additive effects of arbuscular mycorrhizae and TiO2 nanoparticles on growth and essential oils enhancement of peppermint (چکیده)
1742 - کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران (چکیده)
1743 - Boosting the electrocatalytic activity of NiSe by introducing MnCo as an efficient heterostructured electrocatalyst for large-current-density alkaline seawater splitting (چکیده)
1744 - اثر تمرین استقامت در سرعت تولیدی به همراه محدودیت ریان خون در تناوب‌های استراحتی بر سطوح سرمی VEGF و HIF-1α و عملکرد هوازی و بی هوازی مردان فوتبالیست (چکیده)
1745 - بازنمایی طرح‌واره‌های سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه سنایی و تمهیدات عین‌القضات همدانی (چکیده)
1746 - Moving Target Defense against Advanced Persistent Threats for Cybersecurity Enhancement (چکیده)
1747 - کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک الگوریتم LQG همراه با یک سیستم فازی ژنتیک (چکیده)
1748 - Increasing vortex-induced vibration-based energy harvesting using a nature-inspired bluff body: An experimental study (چکیده)
1749 - Effects of Small Deviations in Fiber Orientation on Compressive Characteristics of Plain Concrete Cylinders Confined with FRP Laminates (چکیده)
1750 - Ticks parasitizing songbirds in Iran with new host records Metastigmata: Ixodidae) (چکیده)
1751 - تثیر تمرین پلایومتریک پایین تنه بر فعالیت الکتریکی عضلات بالاتنه و برخی پارامترهای آنتروپومتری و عملکردی در ورزشکاران جوان (چکیده)
1752 - Molecular Dynamics Study of Interdiffusion for Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces (چکیده)
1753 - Optimization of callus induction and shoot regeneration in leaf and stem of Pistacia vera L. and UCB-1 (P. atlantica × P. integerrima) (چکیده)
1754 - Evaluation of long-term fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified Hot Mix Asphalt (HMA) under modes I and II at low and intermediate temperatures (چکیده)
1755 - سنجش شاخص ها و مولفه هایتوسعه در محلات حاشیه نشین (چکیده)
1756 - معنای توسعه شهری درمیان مدیران وسیاستگذاران شهر(مطالعه موردی :شهررشت) (چکیده)
1757 - چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد (چکیده)
1758 - بررسی تاثیر زمان حلقه‌برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم میوه انار (چکیده)
1759 - On the Use of High-Order Shape Functions in the SAFE Method and Their Performance in Wave Propagation Problems (چکیده)
1760 - Improved GRU prediction of paper pulp press variables using different pre-processing methods (چکیده)
1761 - فراوانی کنه های سخت آلوده کننده گوسفند و بزدر شهرستان قاینات (چکیده)
1762 - باززایی مستقیم باران طلایی (Koelreutaria paniculata) با استفاده از تکنیک لایه نازک سلولی در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
1763 - An experimental study integrated with prediction using deep learning method for active/passive cooling of a modified heat sink (چکیده)
1764 - بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست (چکیده)
1765 - Prevalence of Prototheca and Fungal Contamination of Bulk Milk Tank of Industrial Dairy Cattle Herds in Iran (چکیده)
1766 - بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
1767 - Translation of multilingual films in Iran in Persian dubbing (چکیده)
1768 - On a Conjecture About the Local Metric Dimension of Graphs (چکیده)
1769 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به پیش‌تیمار با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و تنش خشکی (چکیده)
1770 - Weeds Associated Bacterial Endophyte Producing Pantocin against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
1771 - ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج های دوران عقد (چکیده)
1772 - کاربرد نانوذرات 2TiO صنعتی و بیولوژیک و باکتری حل کننده فسفات بر تولید دیوزژنین در گیاه شنبلیله ) Trigonella foenum-graecum L. (چکیده)
1773 - تاثیر تمرینات با الگوهای مختلف حرکات چشم بر نوسان قامت سالمندان (چکیده)
1774 - پیشرفت اقتصاد طیور از صنعت خرده مالکی به سمت سیستم یکپارچه در ایران (چکیده)
1775 - اهمیت برندسازی موفق در صنعت طیور ایران (چکیده)
1776 - Grounded Theory approach in Discovering the Factors effective on the Sexual Communication of Iranian Couples (چکیده)
1777 - Online learning of positive and negative prototypes with explanations based on kernel expansion (چکیده)
1778 - بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت (چکیده)
1779 - Augmenting the unified protocol with transcranial direct current stimulation: Effects on emotion regulation and executive dysfunction (چکیده)
1780 - Cyclic Depsipeptides and Linear Peptides With Cytotoxic and Antiphytopathogenic Activities From Symbiotic Bacteria ofXenorhabdus(Enterobacteriales: Morganellaceae) Genus (چکیده)
1781 - Weakly Supervised Learning in a Group of Learners with Communication (چکیده)
1782 - A review on developments of in-vitro and in-vivo evaluation of hybrid PCL-based natural polymers nanofibers scaffolds for vascular tissue engineering (چکیده)
1783 - Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets (چکیده)
1784 - The effects of supplemented diets containing Tribulus terrestris saponin and Ecklonia bicyclis extract on the survival, growth performance, and intestinal microbiota of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae (چکیده)
1785 - Investigation of Geological Diversity Based on the Degree of Sensitivity and the Amount of Equilibrium and Resilience of the Geosystem Case study: The Eastern Kopet-Dagh Zone) (چکیده)
1786 - تاثیر زوج درمانی سیستمی-تلفیقی به شیوه ی گروهی بر سطوح صمیمیت و سبک های مقابله با استرس زناشویی (چکیده)
1787 - Tourism Development in Rural Areas; Systematic Review of Studies (چکیده)
1788 - Does the Nano Character and Type of Nano Silver Coating Affect Its Influence on Calcareous Soil Enzymes Activity? (چکیده)
1789 - بازی پایانی بازی بزرگ (چکیده)
1790 - A case report of hyperdontia developmental abnormality in the lamb (چکیده)
1791 - A retrospective study on diaphragmatic hernia in cats (چکیده)
1792 - Computer Aided Detection for Pulmonary Embolism Challenge (CAD-PE) (چکیده)
1793 - ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری (چکیده)
1794 - Fabrication and characterization of novel biodegradable active films based on Eremurus luteus root gum incorporated with nanoemulsions of rosemary essential oil (چکیده)
1795 - How Does the Freezing Stress in the Seedling Stage Affect the Chickpea’s Morpho-Physiological and Biochemical Attributes? (چکیده)
1796 - The Effect of Two Types of Foot Orthoses on the Knee Valgus Angle Within Single-Leg Landing: Implications for ACL Damage Hazard Decrease (چکیده)
1797 - SUSCEPTIBILITY OF FOUR STORED-PRODUCT INSECT PESTS TO BEAUVERIA BASSIANA AND METARHIZIUM ANISOPLIAE STRAINS (چکیده)
1798 - UNIFORM HYPERBOLICITY FOR RANDOM DYNAMICAL SYSTEMS (چکیده)
1799 - تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
1800 - بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سالمت عمومی در شاخص رفاه لگاتوم ایران با تحلیل همبستگی کانونی (چکیده)
1801 - A Novel Optimization Approach for Educational Class Scheduling with considering the Students and Teachers’ Preferences (چکیده)
1802 - EVALUATION OF THE STATE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF IRAN (چکیده)
1803 - Molecular docking of bacteriocin enterocin P peptide with mastitis-causing E. coli antigen in cattle (چکیده)
1804 - Performance evaluation of buildup bolus during external radiotherapy of mastectomy patients: treatment planning and film dosimetry (چکیده)
1805 - Investigating the Probiotic Properties and Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from an Iranian Fermented Dairy Product, Kashk (چکیده)
1806 - An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield (چکیده)
1807 - تأثیر سولی‌فلوکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
1808 - اثرات تحول سنی لندفرم‌ها بر دینامیک کربن پدوسفر (مطالعه موردی دامنه های آلاداغ- شمال شرقی ایران) (چکیده)
1809 - شناسایی نقاط داغ ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از یک روش کمی (چکیده)
1810 - COVID-19 Pandemic and Caregiving of Old Adults with Chronic Nervous System Disease (چکیده)
1811 - توزیع و تحلیل فضایی آبادی های درمعرض تخلیه در استان خراسان رضوی طی 1395-1365 (چکیده)
1812 - حکم اهل خبره هت قطع دست شلاء در قصاص و مقایسه آن با محاربه و سرقت(با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب واهر) (چکیده)
1813 - Effect of Coating Agents of Silver Nanoparticles on Their Accumulation in and Growth of Radish (Raphanus sativus ) (چکیده)
1814 - ارزیابی فعالیت ضدقارچی فرم های نانو و توده ای مس اکسید در رقم روشن گندم (چکیده)
1815 - ارزیابی تاثیر تیمار نانوذرات مس اکسید بر مهارقارچ Fusarium culmorum در گندم (چکیده)
1816 - Spatiotemporal Variations of Air Pollution during the COVID-19 Pandemic across Tehran, Iran: Commonalities with and Differences from Global Trends (چکیده)
1817 - Review of Theatre Translation: A Practice as Research Model. Palgrave 2021 (چکیده)
1818 - Provide a model for budget policy in university-community communication programs with a system dynamics approach (case study: Ferdowsi University of Mashhad) (چکیده)
1819 - Applying the Entropy Method to Design an Agile Financial Marketing Capability Model for Developing the Health Tourism Industry after Covid-19 (چکیده)
1820 - Blockchain acceptance rate prediction in the resilient supply chain with hybrid system dynamics and machine learning approach (چکیده)
1821 - طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام) (چکیده)
1822 - Performance of RC beam-column joints with hybrid GFRP-steel reinforcement under cyclic and axial loads (چکیده)
1823 - ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد( (چکیده)
1824 - ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌ساز (چکیده)
1825 - بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM) (چکیده)
1826 - Compatibility Study and Mechanical Properties of Nitrile rubber/Ethylene- Propylene-Diene Rubber Blends (چکیده)
1827 - بررسی عملکرد بازدارندگی سینیتیکی پلیمرهای وینیلی و کوپلیمر قطعه ای PS-PEG-PS بر تشکیل هیدرات گاز متان (چکیده)
1828 - Strategic Management Environmental Pattern in National Iranian Oil Company (چکیده)
1829 - تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) (چکیده)
1830 - بررسی تأثیر افزودنی دوگانه از جنس پودر لاستیک و پلیمر SBS بر خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی SMA (چکیده)
1831 - Recent progress in non-noble metal-based electrocatalysts for urea-assisted electrochemical hydrogen production (چکیده)
1832 - Freezing stress induces changes in the morphophysiological of chickpea and wild mustard seedlings (چکیده)
1833 - اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه (چکیده)
1834 - مروری بر روش‌های آشکارسازی حالت جزیره‌ای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه بر روی مولدهای فتوولتاییک (چکیده)
1835 - Occurrence, Virulence Characteristics, and Serogroups of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Isolated from Sheep and Goats in Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
1836 - Low and intermediate temperatures fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified hot mix asphalt subjected to constant and variable temperatures (چکیده)
1837 - Exploring Effective Features in ADHD Diagnosis among Children through EEG/Evoked Potentials using Machine Learning Techniques (چکیده)
1838 - بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده (چکیده)
1839 - ارزیابی کیفیت آب رودخانه هراز با استفاده از شاخص‌های بهداشتی، آلودگی، وزنی و حسابداری-اتماعی (مطالعه موردی : بازه پناب تا بالادست سد هراز) (چکیده)
1840 - Ameliorative effects of crocin against electromagnetic field-induced oxidative stress and liver and kidney injuries in mice (چکیده)
1841 - Effect of two liquid feeds and two sources of dietary selenium on performance, blood metabolites and anti-oxidant status of Holstein neonatal female calves (چکیده)
1842 - ترتیب سازه ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی (چکیده)
1843 - Sedimentology, geochemistry, and geomorphology of a dry-lake playa, NE Iran: implications for paleoenvironment (چکیده)
1844 - The Consequences of Hidden Curriculum for Nursing Professionalism: A Qualitative Study (چکیده)
1845 - بازخوانی دیدگاه آقای کدیور درخصوص «مجازات مرتد و ساب النبی» (چکیده)
1846 - Neogene calc-alkaline volcanism in Bobak and Sikh Kuh, Eastern Iran: Implications for magma genesis and tectonic setting (چکیده)
1847 - غذا با طعم حق ‏مؤلف: امکان‏ سنجی حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری از ابتکارات آشپزی (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) (چکیده)
1848 - IRANIAN KISHK AS A SOURCE OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLYSACCHARIDE (چکیده)
1849 - A study on the near and far-field earthquake response of a low and mid-rise building resting on soft soil considering soil–structure interaction (SSI) (چکیده)
1850 - Current insights into nanodelivery of natural coumarins for anticancer approaches (چکیده)
1851 - Remodeling of extracellular matrix during cancer metastasis (چکیده)
1852 - Multifunctional matrix metalloproteinases; targets for cancer treatment (چکیده)
1853 - A cost-effective molecular approach for classification of large Trichoderma collections (چکیده)
1854 - تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
1855 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مقوله احساس امنیت دربین روستاییان مرزنشین؛ مطالعه موردی : شهرستان مرزی کلات (چکیده)
1856 - داسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل الیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم (چکیده)
1857 - معنای توسعه درفضای پیراشهری، یک مطالعه پدیدار شناختی (مورد : شهر رشت) (چکیده)
1858 - High-Efficient Nonlinear Control for Brushless Doubly-Fed Induction Machines (چکیده)
1859 - A contribution to the knowledge of the genus Andrena Fabricius from Iran (چکیده)
1860 - رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت:نقش تعدیل کننده جنسیت (چکیده)
1861 - The Interactive Effect of Ownership Structure on the Relationship between Annual Board Report Readability and Stock Price Crash Risk (چکیده)
1862 - اثر مکمل روغن کتان و تزریقویتامینهای (E,3DA,)بر عملکرد ومتابولیتهای سرم گوسالههای ماده شیرخوار (چکیده)
1863 - سنتزمشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی جدید 3-آلکیل-9-متیل-تترازولو]5،1-][a3،2،1[تری‌آزولو]5،4-[dپیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزور (چکیده)
1864 - Extension of a square-well equation of state for chain-like molecules using perturbed hard chain theory (چکیده)
1865 - شبیه سازی خشک کن بستر سیال غیر مداوم به روش مدلسازی عصبی سری های زمانی (چکیده)
1866 - Process Optimization, Physical Properties, and Environmental Stability of an α-Tocopherol Nanocapsule Preparation Using Complex Coacervation Method and Full Factorial Design (چکیده)
1867 - Prevalence, Biotyping, and Antimicrobial Resistance of Yersinia enterocolitica Isolated from Traditional Iranian Cheeses - Evaluation of Yersinia enterocolitica in Traditional Cheeses (چکیده)
1868 - Hotspots of (sub)alpine plants in the Irano‐Anatolian global biodiversity hotspot are insufficiently protected (چکیده)
1869 - Effects of isoflavone supplementation on endometrial thickness, endometrial hyperplasia, and cancer in ovariectomized cats (چکیده)
1870 - Radiographic Reference Intervals for Cardiac Size in Common Mynahs (Acridotheres tristis) (چکیده)
1871 - Studying the Effects of Climate Change on Macro Economy Sectors using Recursive Dynamic Computable General Equilibrium Approach: Evidence from Iran (چکیده)
1872 - قواعد فقهی دخیل د رجرم انگاری تخریب محیط زیست (چکیده)
1873 - A Simple Low Cost Approach to Detect Hand Gesture Based on Software Event Camera (چکیده)
1874 - قابلیت سنجی نواحی روستایی شهرستان نیشابور از نظر جاذبه های گردشگری (چکیده)
1875 - A unified scheme for nonlinear dynamic direct time integration methods: a comparative study on the application of multi-point methods (چکیده)
1876 - Free vibration analysis of saturated porous circular micro-plates integrated with piezoelectric layers; differential transform method (چکیده)
1877 - Static and dynamic analysis of FG plates using a locking free 3D plate bending element (چکیده)
1878 - Buckling and post-buckling of arbitrary shells under thermo-mechanical loading (چکیده)
1879 - Nonlinear analysis of FG-sandwich plates and shells (چکیده)
1880 - بررسی انبارمانی چند توده پیاز خوراکی بومی افغانستان (چکیده)
1881 - Prediction of death anxiety through fear of COVID-19, neuroticism, behavioral inhibition system and uncertainty intolerance (چکیده)
1882 - Performance response of neonatal calves to milk enriched with organic iron (چکیده)
1883 - تحلیل انتقادی گفتمان دینی-سیاسی بخش تاریخی شاهنامه فردوسی (چکیده)
1884 - Manganese-methionine chelate improves antioxidant activity, immune system and egg manganese enrichment in the aged laying hens (چکیده)
1885 - Spore probiotic modulates lung inflammation triggered by the viral pathogen-associated molecular pattern poly (I:C) in BALB/c mice (چکیده)
1886 - تولید و بهینه‌سازی آنزیم کیتین داستیلاز توسط باکتری های ساکن روده لارو Zophobas morio (چکیده)
1887 - تولید و بهینه سازی آنزیم کوتیناز توسط سویه قارچی جدا شده از دستگاه گوارش لارو پلاستیک خوار Zophobas morio (چکیده)
1888 - Investigating the Role of Clustering in Construction-Accident Severity Prediction Using a Heterogeneous and Imbalanced Data Set (چکیده)
1889 - شبیه سازی عددی احتراق در اجاق های با سوخت زیست توده (چکیده)
1890 - A hybrid algorithm for scheduling scientific workflows in IaaS cloud with deadline constraint (چکیده)
1891 - مروری بر سنجش خلوص و کیفیت روغن کنجد با کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و رامان (چکیده)
1892 - Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar rats (چکیده)
1893 - Surface guided 3DCRT in deep-inspiration breath-hold for left sided breast cancer radiotherapy: implementation and first clinical experience in Iran (چکیده)
1894 - Combining UAV remote sensing and pedological analyses to better understand soil piping erosion (چکیده)
1895 - The bioavailability and effects of Nano-Vitamin D3 and Micro-Vitamin D3 on performance and bone characteristics in broiler chickens (چکیده)
1896 - ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS (چکیده)
1897 - Rational design of carbon-based materials for purification and storage of energy carrier gases of methane and hydrogen (چکیده)
1898 - بررسی تاثیر پاداش بر ویژگیهای حرکت ساکادیک چشم در میمون ماکاک (چکیده)
1899 - Ultrahigh fluid sorption capacity of superhydrophobic and tough cryogels of cross-linked cellulose nanofibers, cellulose nanocrystals, and Ti3C2Tx MXene nanosheets (چکیده)
1900 - Hydro-optic interaction study on submerged unmanned underwater vehicles regarding to Snell's window (چکیده)
1901 - Evaluation of the anti-Newcastle disease vaccine serum on dogs with canine distemper (چکیده)
1902 - In vitro virulence activity of Pseudomonas aeruginosa, enhanced by either Acinetobacter baumannii or Enterococcus faecium through the polymicrobial interactions (چکیده)
1903 - Effects of glycerol and sorbitol on a novel biodegradable edible film based on Malva sylvestris flower gum (چکیده)
1904 - First report of Wisteria badnavirus 1 infecting Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
1905 - Household food waste prevention behavior: the role of religious orientations, emotional intelligence, and spiritual well-being (چکیده)
1906 - Adaptive output consensus of nonlinear fractional-order multi-agent systems: a fractional-order backstepping approach (چکیده)
1907 - Relationship between rate of cell cycle and seed vigour of wheat seeds (چکیده)
1908 - بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی (چکیده)
1909 - Toward Modeling the In Vitro Gas Production Process by Using Propolis Extract Oil Treatment: Machine Learning and Kinetic Models (چکیده)
1910 - Cooling enhancement of portable computers processor by a heat pipe assisted with phase change materials (چکیده)
1911 - Evaluation of green tea extract incorporated antimicrobial/antioxidant/biodegradable films based on polycaprolactone/polylactic acid and its application in cocktail sausage preservation (چکیده)
1912 - Personality Description of Iranian Pre-eminent Literary Translators: Didactic Implications (چکیده)
1913 - بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
1914 - Smooth DC-Link Y-Source Inverters: Suppression of Shoot-Through Current and Avoiding DC Magnetism (چکیده)
1915 - A Family of High Step-Up Magnetically Coupled Impedance Source Inverters With Clamped DC-Link Voltage and Low Shoot-Through Current (چکیده)
1916 - واکاوی ریشه ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب (چکیده)
1917 - تاثیر عصاره گلبرگ (Crocus sativus) و آب قلیایی الکترولیز شده در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
1918 - Predicting mindfulness effect on irritability with Bayesian models, regression and neural network (چکیده)
1919 - Extending and Ranking the Audit Judgment Factors in an Emerging Market with Emphasized Cognitive Neuroscience (چکیده)
1920 - Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrate (چکیده)
1921 - زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( (چکیده)
1922 - Microbiome contributes to phenotypic plasticity in saffron crocus (چکیده)
1923 - تعیین زیربخش‌های بالفعل و بالقوه هت برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی استان خراسان رضوی (با تأکید بر زیربخش دام) (چکیده)
1924 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
1925 - تاثیر تفاوت‌های نسلی بر ارزش‌های فردی در محیط کار (چکیده)
1926 - کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک) (چکیده)
1927 - Evaluation of Newcastle disease virus vaccine effectiveness in dogs with neurological signs of canine distemper (چکیده)
1928 - بررسی و تحلیل چگونگی بازنمایی مقولۀ هویت در مجموعه کتاب‌های آموزش فارسی به فارسی؛ بر اساس نظریۀ ون‌لیوون (2008) (چکیده)
1929 - Surface dense discharge from rectangular and trapezoidal channels (چکیده)
1930 - Irrigation Scheduling of Walnut Seedlings Using HYDRUS-1D and Taguchi Optimization Approach (چکیده)
1931 - EBMAN-HP: A parallel model for simulation of sensor-based ebb-and-flow subirrigation systems (چکیده)
1932 - Quantitative kinetic analysis of γ′ precipitate evolution in a Co–Al–W superalloy during aging heat treatment (چکیده)
1933 - بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
1934 - بررسی اثرات کسب وکارهای خانگی پرورش کرم ابریشم بر اقتصاد روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد (چکیده)
1935 - Synthesis, molecular structure, conformational, and intramolecular hydrogen bond strength of ethyl 3-amino-2-butenoate and its N-Me, N-Ph, and N-Bn analogs; An experimental and theoretical study (چکیده)
1936 - Effect of Intramuscular and Intraperitoneal Injections of conjugated MSTN-siRNA-cholesterol on Inhibition of Myostatin Gene expression (چکیده)
1937 - Evaluating the onset, end, and length of seasons in selected stations in Iran (چکیده)
1938 - بررسی تأثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته (چکیده)
1939 - ریشه‌یابی خطاهای فارسی‌آموزان عرب‌زبان در استفاده از حروف اضافه زبان فارسی (چکیده)
1940 - Zinc supplementation improves antioxidant status, and organic zinc is more efficient than inorganic zinc in improving the bone strength of aged laying hens (چکیده)
1941 - سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر (چکیده)
1942 - A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation based on the Crank-Nicolson method (چکیده)
1943 - Integrated Fault Detection and Robust Control for Linear Uncertain Switched Systems with Mode-Dependent Time-Varying State Delay (چکیده)
1944 - Investigation of Shear Strength Parameters for Gypseous Soils Using a Modified Apparatus of Triaxial Test (چکیده)
1945 - بررسی اثربخشی آموزش هیان مدار مبتنی بر رویکرد (HMT-LMG) بر تنظیم هیان و حل تعارض والد-نووان دانش‌آموزان دختر (چکیده)
1946 - Economic plantwide control of a hybrid solid oxide fuel cell - gas turbine system (چکیده)
1947 - Dual‐drug delivery of sodium ceftriaxone and metronidazole by applying salt‐assisted chitosan nanoparticles: Stability, drug release, and time‐kill assay study against Bacteroides fragilis (چکیده)
1948 - بررسی تأثیر کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز (چکیده)
1949 - مطالعه تأثیر وجین و نوع کشت مخلوط گوجه‌فرنگی و نعناء فلفلی بر تنوع زیستی علف‌های هرز در یک نظام کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
1950 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
1951 - Cognitive psychology and anxiety: Executive Dysfunctions in Adult Female (چکیده)
1952 - Zangalou Manto‐type deposit in the Sabzevar zone, northeast Iran: Evidence of mineralogy, geochemistry, U–Pb dating, fluid inclusion, and stable isotopes (چکیده)
1953 - تأثیر برون‌متن بر تصاویر شعر «قصیده برای انسان ماه بهمن» از احمد شاملو بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن (چکیده)
1954 - بررسی تحلیلی عشق ذر شعر احمد شاملو (چکیده)
1955 - Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
1956 - تحلیل گفتمان انتقادی تصویر در شعر «آخر بازی» از احمد شاملو بر اساس نظریّه نورمن فرکلاف (چکیده)
1957 - نیازسنجی و ضرورت تنظیم فرهنگ پژوهش و مقالات پیرامون بزرگان پهنۀ ادب فارسی(مطالعۀ موردی: مقالات پژوهشی چاپ شده پیرامون نظامی گنجوی از سال 1288 تا 1395 هجری شمسی (چکیده)
1958 - مطالعه تطبیقی ارای اسناد نهایی در طرق بر خطِ ایگزین حل اختلاف (چکیده)
1959 - تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها (چکیده)
1960 - بازخوانی تحلیلی انتقادی نظریه مباینت وجودی تشکیک در مراتب با تشکیک در مظاهر) با تاکید بر اصل نامتناهی بودن حقیقت وجود) (چکیده)
1961 - تغییرات مالکیت زمین در سواد )عراق( در دوره اولیه فتوحات مسلماوان (چکیده)
1962 - Experimental and statistical exploring for mixed-mode (I&II) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze–thaw cycles and aging condition (چکیده)
1963 - آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشویی با تأکید بر رشد مشارکت اتماعی (چکیده)
1964 - تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تزیه و تحلیل تنش های برا، و تعیین پنره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (چکیده)
1965 - Physicochemical and structural properties of a bio-based antioxidant packaging film derived from Eremurus luteus root gum (چکیده)
1966 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
1967 - Interfacial solar steam generation by wood-based devices to produce drinking water: a review (چکیده)
1968 - The effect of climate change on the future of rainfed wheat cultivation in Iran (چکیده)
1969 - Efficient Metaheuristic Algorithms for a Robust and Sustainable Water Supply and Wastewater Collection System (چکیده)
1970 - The relationship between sustainability development environmental performance and agro-economic indicators in EU and ME countries: A Bayesian network based model (چکیده)
1971 - Probabilistic risk assessment of exposure to multiple metals and pesticides through consumption of fruit juice samples collected from Iranian market (چکیده)
1972 - سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول (چکیده)
1973 - Effects of carbon monoxide, nitrogen dioxide, and fine particulate matter on insect abundance and diversity in urban green spaces (چکیده)
1974 - Climate change, food security, and sustainable production: a comparison between arid and semi-arid environments of Iran (چکیده)
1975 - مدل‌سازی رواناب ذوب برف توسط مدل SRM و برآورد پارامتر فاکتور دره-روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تابش خالص (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارده) (چکیده)
1976 - Prevalence of Extended-Spectrum β-Lactamase Genes and Antibiotic Resistance Pattern in Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii from Patients Hospitalized in Mashhad, Iran (چکیده)
1977 - First-principle study of the current–voltage on the β-diketones with alkyl and methoxy groups at the beta position as molecular switches (چکیده)
1978 - بررسی عوامل و آثار نگاه کلامی علامه مجلسی به برخی از فرق و ادیان با تأکید بر بحارالأنوار (چکیده)
1979 - The cytotoxicity effect of biologically synthesized bismuth oxide nanoparticles using Vibrio sp. VLC on gastric cancer cells (چکیده)
1980 - The effects of biogenic bismuth oxide nanoparticles on radiosensitivity of gastric cancer cells (چکیده)
1981 - Adaptive Fuzzy Robust Tracking Control Using Human Electromyogram Signals for Elastic Joint Robots (چکیده)
1982 - Prevalence of co-infection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in two rehabilitation facilities in Iran: implications for the conservation of captive raptors (چکیده)
1983 - Experimental Study on Size Effect and Fracture Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete (چکیده)
1984 - آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی (چکیده)
1985 - Natural resources: A curse on welfare? (چکیده)
1986 - Review of Androctonus baluchicus (Pocock, 1900) with description of new species from Iran (Scorpiones: Buthidae) (چکیده)
1987 - Scavenging energy from aeroelastic vibrations for hybrid stall control in a fixed-wing micro aerial vehicle (چکیده)
1988 - Transplantation of human adipose-derived stem cells overexpressing LIF/IFN-β promotes recovery in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) (چکیده)
1989 - Poly (lactic acid) and whey protein/pullulan composite bilayer film containing phage A511 as an anti-Listerial packaging for chicken breast at refrigerated temperatures (چکیده)
1990 - Competitor hydrogen-bond acceptors in the SP(NH)3-based structures: Comparison of structural features – Computational/database and experimental (چکیده)
1991 - A note on the time discretization of stochastic PDEs with fractional Brownian motion (چکیده)
1992 - Numerical solution of KdV-Burgers’ equation using meshless method of lines (چکیده)
1993 - Evaluating the Antivirulence Effects of New Thiazolidinedione Compounds Against Pseudomonas aeruginosa PAO1 (چکیده)
1994 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Turonian- Coniacian transition interval in the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
1995 - بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیت (چکیده)
1996 - High-resolution, spatially resolved quantification of wind erosion rates based on UAV images (case study: Sistan region, southeastern Iran) (چکیده)
1997 - Death due to migration of a wooden skewer foreign body from gastrointestinal tract to the lung in a dog (چکیده)
1998 - Optimal methods for the preparation of fungal mycelium for examination with the scanning electron microscope (چکیده)
1999 - Smallest maximal matchings of graphs (چکیده)
2000 - Solubility of Hydrogen Sulfide in Butanols: Experimental, Modeling, and Molecular Interpretation (چکیده)
2001 - The effect of deficit irrigation and fertilizer on quantitative and qualitative yield of quinoa (Chenopodium quinoa) (چکیده)
2002 - Nitrification inhibitor application at stem elongation stage increases soil nitrogen availability and wheat nitrogen use efficiency under drought stress (چکیده)
2003 - بررسی ارتباط متقابل انسان با جهان و نظام آفرینش از منظر شیخ عبدالله قطب بن محیی (چکیده)
2004 - تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی (چکیده)
2005 - ژئوشیمی، کانیشناسی و تفسیر محیطی افقهای وزیکوالر در خاکهای منطقة سگزی، شرق اصفهان (چکیده)
2006 - Ultrasonographic measurement of the adrenal gland‐to‐abdominal aortic ratio as a valuable method of estimating normal adrenal size in rabbits (چکیده)
2007 - Ecological Footprint and Its Determinants in MENA Countries: A Spatial Econometric Approach (چکیده)
2008 - Sustainability assessment of water management at river basin level: Concept, methodology and application (چکیده)
2009 - Farmers’ Trust in Extension Staff and Productivity: An Economic Experiment in Rural (چکیده)
2010 - مقایسه اثربخشی مداخلات هوش هیجانی، فانتزی های جنسی و پروتکل ترکیبی در درمان اختلال ارگاسم، عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان: یک مطالعه نیمه تجربی (چکیده)
2011 - The Effectiveness of Marriage Enrichment Training of TIME Plan on Improving Marital Intimacy and Women’s Psychological Security (چکیده)
2012 - تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (مطالعۀ موردی: شهر شیروان) (چکیده)
2013 - مطالعه عملکرد آیرودینامیکی ایرفول با لبه حمله سینوسی (چکیده)
2014 - Identification of frequency modes and spectral content for noise suppression: Cavitation flow over 3-D hydrofoil with sinusoidal leading edge (چکیده)
2015 - تاثیر نسبتهای مختلف نیتروژن بر رشد و عناصر غذایی گیاه بریفیلیوم در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
2016 - Possibility of Producing Tulip Bulblet Under Drought Stress Using Potassium and Phosphorus Solubilizing Bacteria (چکیده)
2017 - Effects of dietary calcium and phosphorus restrictions on growth performance, intestinal morphology, nutrient retention, and tibia characteristics in broiler chickens (چکیده)
2018 - Relationship between Silicon through Potassium Silicate and Salinity Tolerance in Bellis perennis L (چکیده)
2019 - How Do Different Temperature Fluctuations Affect Alcea rosea ‘nigra’ Survival? (چکیده)
2020 - Effects of drought stress and plant cultivar type on demographic characteristics of the rose-grain aphid, Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) (چکیده)
2021 - Metabolic Pathways Regulating Colorectal Cancer: A Potential Therapeutic Approach (چکیده)
2022 - Evaluation of therapeutic effects of an herbal mixture (Echinacea purpurea and Glycyrrhiza glabra) for treatment of clinical coccidiosis in broilers (چکیده)
2023 - باستان گرایی؛ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکرانِ متجددِ عصر ناصری در بستر جامعه کیش محور (چکیده)
2024 - بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی (چکیده)
2025 - The smallest number of colors needed for a coloring of the square of the Cartesian product of certain graphs (چکیده)
2026 - Clinical implementation of a bionic hand controlled with kineticomyographic signals (چکیده)
2027 - Expert systems and the prospects of artificial intelligence for the automatic supervisory control of salinity gradient solar ponds (چکیده)
2028 - First-principle study on the electronic transport properties of 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)perfluorocyclopentene (a diarylethene) as an optical molecular switch (چکیده)
2029 - Continuity of positive nonlinear maps between $C^*$-algebras (چکیده)
2030 - Band projections and decomposition of normal traces on von Neumann algebras (چکیده)
2031 - Effect of water hardness induced by bicarbonate and chloride forms of magnesium and sodium on the performance of herbicides for littleseed canarygrass control (چکیده)
2032 - Investigation of the Composition, Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxicity Properties of Salvia abrotanoides Essential Oil (چکیده)
2033 - واکاوی تبعات اکولوژیکی سد ایلیسو (ترکی: Ilisu Baraji) بر محیط زیست منطقه خاورمیانه (چکیده)
2034 - واکاوی تبعات اکولوژیکی دیوار مرزی ترکیه بر تنوعزیستی دو کشور ایران و ترکیه (چکیده)
2035 - بررسی جلوه های اب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظوم معاصر فارسی) (چکیده)
2036 - A novel electrochemical biosensor for detection of micrococcal nuclease in milk based on a U-shaped DNA structure (چکیده)
2037 - A systematic review and synthesis of empirical research on “knowledge leadership”: a new insight in the field of knowledge management (چکیده)
2038 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
2039 - Recrystallization Kinetics of the Severely Strained Commercially Pure Copper During Annealing at Half of its Melting Point (چکیده)
2040 - Photoluminescent Janus oxazolidine nanoparticles for development of organic light-emitting diodes, anticounterfeiting, information encryption, and optical detection of scratch (چکیده)
2041 - مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب (چکیده)
2042 - Investigating the Effect of Nudges on Consumers’ Willingness to Pay for Genetically Modified Corn Oil (چکیده)
2043 - Evaluating the Psychological Profile of Suicide Attemptersin Terms of Personality, Emotion, Relationship, and Self-Compassion in Massih Daneshvari Hospital in 2018 (چکیده)
2044 - بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر دانش، نگرش و رفتار شهروندان نسبت به تنوع‌زیستی (مورد مطالعه: شهروندان کلانشهر مشهد) (چکیده)
2045 - Mechanical and failure analysis of thick composites under hygrothermal conditions by a novel coupled hygro-thermo-mechanical multiscale algorithm (چکیده)
2046 - شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (چکیده)
2047 - A New Dynamic Nursing Workforce Planning Considering Skills Required at the Different Organizational Hierarchy: An Optimal Control Method (چکیده)
2048 - ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز (چکیده)
2049 - بررسی تاثیرات دامنه وطول موج لبه حمله سینوسی در بال‌های موج‌دار با شرایط پس از واماندگی (چکیده)
2050 - شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی (چکیده)
2051 - Antimicrobial capacity of Pseudomonas brassicacearum strain EnPb against potato soft rot agent (چکیده)
2052 - Multilocus phylogeny reveals habitat driven cryptic diversity in Ochotona rufescens (Ochotonidae) (چکیده)
2053 - The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas (چکیده)
2054 - تأملی بر دستاوردهای علمی و جهتگیریهای پژوهشی استادان مدیریت آموزشی ایران (چکیده)
2055 - Economic and Environmental Crises Caused by the COVID-19 Pandemic in the Makran Coasts, Iran (چکیده)
2056 - Numerical and Experimental Assessment of Suspended Material Effects on Water Loss Reduction from Irrigation Channels (چکیده)
2057 - Governance in Electricity Regulatory Frameworks: A Comparative Assessment (چکیده)
2058 - Phylogenetic Study of the Recent Outbreak of Avian Influenza H5 Subtype in Turkeys of East Azerbaijan in 2018 (چکیده)
2059 - Molecular characterization of circulating avian metapneumovirus, subgroup B, in broiler chickens, Iran, 2016-2018 (چکیده)
2060 - Sorbitol and biochar have key roles in microbial and enzymatic activity of saline-sodic and calcareous soil in millet cropping. (چکیده)
2061 - Matrix methods for perfect signal recovery underlying range space of operators (چکیده)
2062 - NEW AND ADDITIONAL DATA ON THE SWEAT BEES OF HALICTUS GENUS-GROUP (HYMENOPTERA APOIDEA HALICTIDAE) FROM IRAN (چکیده)
2063 - Freezing stress affects the efficacy of clodinafop-propargyl and 2,4-D plus MCPA on wild oat (Avena ludoviciana Durieu) and turnipweed [Rapistrum rugosum (L.) All.] in wheat (Triticum aestivum L.) (چکیده)
2064 - بررسی ریزریخت شناسی سطح میوه در بخش Platystegia از جنس Acantholimon (چکیده)
2065 - New mechanistic insights into the RAS-SIN1 interaction at the membrane (چکیده)
2066 - اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد تولید محصول غلات عمده در ایران (چکیده)
2067 - Evaluation of herbicidal and fungicidal activities of six natural components and their phenoxyacetic acids derivatives and assessment of human health risk posed by oral exposure to them (چکیده)
2068 - Fetal dose variations in lung scintigraphy of pregnant woman: The role of fetal body habitus (چکیده)
2069 - بررسی میزان استقبال دختران روستایی از سریال های ماهواره ای و راهکارهای کاهش اثرات منفی آن مطالعه موردی: دهستان میامی، شهرستان مشهد (چکیده)
2070 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
2071 - ﺗﺃثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر روند تجزیه پذیری مواد مغذی خوراک در شرایط برون تنی نشخوارکنندگان کوچک (چکیده)
2072 - اثر سختی آب بر فراسنجه‏های تخمیری شکمبه در بره‏های نر بلوچی (چکیده)
2073 - تاثیرات سطوح متفاوت TDS آب بر عملکرد و پارامتر های خونی بره های نر بلوچی (چکیده)
2074 - تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی (چکیده)
2075 - بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی و یادگیری در زنان و مردان فارسی زبان با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری (RAVLT) (چکیده)
2076 - مطالعۀ سیستماتیک پدیدۀ مانع همجوشی برپایۀ رهیافت پتانسیل مجاورت: شواهدی از اثرات وابسته به انرژی ضریب انرژی سطحی (چکیده)
2077 - تجارب زیسته‌ معلمان از نحوه‌ اجرای طرح‌های درس ‌پژوهی و اقدام پژوهی در مدارس ابتدایی (چکیده)
2078 - A novel multiscale parallel finite element method for the study of the hygrothermal aging effect on the composite materials (چکیده)
2079 - Investigating the impact of drought and dust on oak trees decline in the West of Iran (چکیده)
2080 - Pathologic findings of acantholytic squamous cell carcinoma coexisting with cutaneous cryptococcosis in a Houbara bustard (Chlamydotis undulata) (چکیده)
2081 - Ultrasound-modified protein-based colloidal particles: Interfacial activity, gelation properties, and encapsulation efficiency (چکیده)
2082 - Evaluation of Zayandehroud basin health in the Iranian plateau (چکیده)
2083 - Radiation Response of Human Leukemia/Lymphoma Cells was Improved by 7-Geranyloxycoumarin (چکیده)
2084 - On a Conjecture about the Saturation Number of Corona Product of Graphs (چکیده)
2085 - بهینه‌سازی تولید بریکت‌ سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن (چکیده)
2086 - Age-specific calibration for in vivo monitoring of thyroid: is it necessary? (چکیده)
2087 - تاثیر سامانه پخت گوگردی بر خواص مکانیکی و مقاومت کاهش سریع فشار گاز (RGD) در آمیزه های لاستیک EPDM (چکیده)
2088 - بررسی اثر ساختار دوده بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری گاز CO2 در ولکانیده های لاستیک نیتریل با سامانه پخت گوگردی (چکیده)
2089 - بررسی خواص مکانیکی ولکانیده های لاستیک نیتریل هیدروژنه(HNBR) با سامانه پخت گوگردی و پروکسیدی (چکیده)
2090 - Interaction of Different Drying Methods and Storage on Appearance, Surface Structure, Energy, and Quality of Berberis vulgaris var. asperma (چکیده)
2091 - بررسی اثر رانت منابع نفت و گاز و کیفیت حکمرانی بر شاخص تخریب منابع زیست محیطی در منتخب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
2092 - Probabilistic Active Control of Structures Using a Probabilistic Fuzzy Logic Controller (چکیده)
2093 - ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف (چکیده)
2094 - بررسی مقایسه ای دانه گرده زیر گونه های کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) از تیره Lamiaceae در ایران (چکیده)
2095 - Poly Schiff-base based on polyimides functionalized with magnetic nanoparticles as novel sorbent for magnetic solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs in environmental water samples (چکیده)
2096 - Synthesis of a targeted, dual pH and redox-responsive nanoscale coordination polymer theranostic against metastatic breast cancer in vitro and in vivo (چکیده)
2097 - A host record for a strictly specific aphid parasitoid Aphidius smithi (Braconidae: Aphidiinae): the food plant-host aphid-parasitoid association puzzle acquires a new piece (چکیده)
2098 - Porphyrin-based metal–organic frameworks: focus on diagnostic and therapeutic applications (چکیده)
2099 - Towards modeling growth of apricot fruit: finding a proper growth model (چکیده)
2100 - برآورد کسری مورد انتظار بر اساس رویکرد POT-GARCHو شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
2101 - واکاوی توصیفی ـ تطبیقی رهیافت‌های پیشگیری و مقابله با «احساس تنهایی» بر اساس آموزه‌های دینی و روان‌شناسی (چکیده)
2102 - The effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on autistic behaviors in valproic acid induced autistic rats (چکیده)
2103 - بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار (چکیده)
2104 - تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی (چکیده)
2105 - شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای (چکیده)
2106 - Vibrational spectra, conformation and molecular transport of 5-amino-2,2,6,6-tetramethyl-4-hepten-3-one (چکیده)
2107 - Sound transmission loss of a novel acoustic metamaterial sandwich panel: Theory and experiment (چکیده)
2108 - Current status and future prospects of nanoscale metal-organic frameworks in bioimaging (چکیده)
2109 - Use of ethanol, methanol and essential oils to improve vase-life of chrysanthemum cut flowers (چکیده)
2110 - Ferula assa‐foetida oleo gum resin ethanolic extract alleviated the pancreatic changes and antioxidant status in streptozotocin‐induced diabetic rats: A biochemical, histopathological, and ultrastructural study (چکیده)
2111 - Interaction of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-pentamer with exopolysaccharides from Leuconostoc mesenteroides P35: Insights from surface plasmon resonance and molecular docking studies (چکیده)
2112 - The effects of age, sex, breed, diet, reproductive status and housing condition on the amounts of 25(OH) vitamin D in the serum of healthy dogs: Reference values (چکیده)
2113 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده معدن مس زرمهر (چکیده)
2114 - Bivalent metal complexes of a novel Schiff base of vitamin B6: green synthesis, characterization, DFT studies, AIM analysis and antibacterial studies (چکیده)
2115 - Description ofOscheius cyrusn. sp. (Nematoda: Rhabditidae) as new entomopathogenic nematode from Iran (چکیده)
2116 - پدیدارشناسی تجربی تعاملات دگرجنس‌خواهانه (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2117 - Enhancement of Hippocampal-Thalamocortical Temporal Coordination during Slow-Frequency Long-Duration Anterior Thalamic Spindles (چکیده)
2118 - The Effect of the Petrography, Mineralogy, and Physical Properties of Limestone on Mode I Fracture Toughness under Dry and Saturated Conditions (چکیده)
2119 - Utilization of phenyl isothiocyanate for the synthesis of multi-functionalized derivatives of 4-imino-7-cyano-3-phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-2-thioxo- 1,2,3,4-tetrahydroselenopheno[3,2-d]pyrimidine (چکیده)
2120 - Quantitative analysis of diffusion kinetics of intermetallic formation in Ni–Ti system (چکیده)
2121 - Enhanced Performance of Triboelectric Nanogenerator Based on Flexible Polyurethane Foam (چکیده)
2122 - Metal-free and ecofriendly photoluminescent nanoparticles for visualization of latent fingerprints, anticounterfeiting, and information encryption (چکیده)
2123 - سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول تحلیل گفتمان (چکیده)
2124 - دلایل خروج بند موصولی در متون تاریخی: مطالعه موردی سفرنامه ناصرخسرو (چکیده)
2125 - Selection signature and gene ontology for traits related to fat deposition in Afshari and Sunite fat-tailed sheep breeds (چکیده)
2126 - Multi-spectroscopic characteristics of olive oil-based Quercetin nanoemulsion (QuNE) interactions with calf thymus DNA and its anticancer activity (چکیده)
2127 - ICP-OES assessment of trace and toxic elements in Ziziphora clinopodioides Lam. from Iran by chemometric approaches (چکیده)
2128 - A DFT Study of Hydrogen Adsorption on Metallic Platinum: Associative or Dissociative Adsorption (چکیده)
2129 - Comparing the three states of Dhikr, meditation, and thinking about God: an fMRI study (چکیده)
2130 - تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاههای نفتی (چکیده)
2131 - اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2132 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آن (چکیده)
2133 - Metric Dimension Threshold of Graphs (چکیده)
2134 - نقش ساختار انگیزشی و کارکرد های اجرایی در وسوسه های جایگزین جذاب (چکیده)
2135 - نیمرخ عصب روانشناختی اختلال وسواس فکری جبری: یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری (چکیده)
2136 - بررسی مشخصات مو و مقاومت موی یک سم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد (چکیده)
2137 - - بررسی تاثیر برند سازی جایگاه های سوخت بر الگوی عرضه فراورده های نفتی و مدیریت مصرف مشتریان (چکیده)
2138 - بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات بانکی دریافتی توسط شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2139 - بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بیکاری در ایران (چکیده)
2140 - بررسی تاثیر گرایش بازار، قابلیت بازاریابی برنوآوری پایدار (مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بجنورد) (چکیده)
2141 - جایگاه و نقش کارآفرینی زنان در رشد اقتصادی و توسعه پایدار (چکیده)
2142 - بررسی تاثیر سطح مهارت (به تفکیک جنسیت) بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (چکیده)
2143 - بررسی تاثیر همه گیری بیماری کوئید-۱۹ بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین افراد ۲۰ تا ۴۰ سال شهرستان بجنورد (چکیده)
2144 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (VAR) (چکیده)
2145 - اقتصاد قرآنی (چکیده)
2146 - بررسی اثر توسعه مالی بر توسعه صادرات کشاورزی ایران طی سال های 1359-1388 (چکیده)
2147 - - امکان سنجی استفاده از روش های مختلف تأمین مالی بین المللی در طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) (چکیده)
2148 - شیوه های نوین تامین مالی پروژه های توسعه شهری در هند (چکیده)
2149 - آسیب شناسی شیوه های تامین مالی انجام شده در طرح بهسازی و نو سازی بافت پیرامونی حرم مطهر (چکیده)
2150 - ررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
2151 - بررسی پیوند بخش نفت با سایر بخش های اقتصادی در منطقه غرب خوزستان (چکیده)
2152 - بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای (چکیده)
2153 - بررسی اثر مخارج دولت بر کیفیت محیط زیست در ایران (چکیده)
2154 - اثر اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست در ایران (چکیده)
2155 - A comparative conformational study of (C6H5O)2P(O)(NHC(S)NHCH2C6H5) and analogous X-ray structures: energy calculations (solid-state/gas phase) (چکیده)
2156 - بررسی نقش ساز‌و‌کار تقابل در پیوند آیات قرآن (با محوریت سوره‌ی آل عمران) (چکیده)
2157 - طرحواره‌های تصویری قدرتی وجهتی در حبسیه‌های محمد جواد جزایری (چکیده)
2158 - Characterization of collapsible gypsum sand soil with the presence of matric suction using a modified odometer apparatus (چکیده)
2159 - بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس شرکت‌های توزیع برق استان خراسان رضوی درسال 1391 به روش تابع مرزی تصادفی ( SFA) (چکیده)
2160 - بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران (چکیده)
2161 - بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (چکیده)
2162 - بررسی مسایل زیست محیطی و پیش بینی حد آستانه ای درآمد و انتشار در اقتصاد ایران (چکیده)
2163 - بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل (چکیده)
2164 - مروری نظام مند بر رویکردهای نظری سکشوالیته (چکیده)
2165 - Stock Market Returns in Iran in Three Waves of COVID-19 Pandemic: Evidence of Multiple Breaks Regression (چکیده)
2166 - نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین حمایت اجتماعی والدین، معلمان و هم‌ کلاسی ها بااهمال‌کاری تحصیلی (چکیده)
2167 - Prediction of Bond Strength Between Fiber Reinforced Polymers and Concrete Using Artificial Neural Network (چکیده)
2168 - بررسی مسائل زیست محیطی و راهکارهای بهره برداری پایدار آن (چکیده)
2169 - Prediction of compressive strength of cement mortar using chemical composition of raw materials (چکیده)
2170 - مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی (چکیده)
2171 - ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
2172 - بررسی عددی نقش تغییر فاز بخارآب در توزیع جریان اکسیژن در استک پیل‌سوختی پلیمری (چکیده)
2173 - بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد (چکیده)
2174 - Leap eccentric connectivity index in graphs with universal vertices (چکیده)
2175 - Developing of an asset/liability allocation model for banks (چکیده)
2176 - A green methodology for C–S cross-coupling reaction over CuII attached to magnetic natural talc (γ-Fe2O3/talc/CuII NPs) as a heterogeneous and ligand-free catalyst (چکیده)
2177 - Development of a refined illumination and reflectance approach for optimal construction site interior image enhancement (چکیده)
2178 - اهمیت قابلیت اعتماد سیستم های منسجم بر مینای علامت بقاء (چکیده)
2179 - Corrective Surgery of Nares Stenosis with Single Pedicle Advancement Flap Technique in Three Brachycephalic Cats (چکیده)
2180 - Analytical Study of Economic Effects of Elderly Sports in Iran (چکیده)
2181 - Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering (چکیده)
2182 - Modified Sol–Gel Synthesis of Mesoporous Borate Bioactive Glasses for Potential Use in Wound Healing (چکیده)
2183 - مطالعه تاثیر نوع و مقدار کاتالیست بر روند تبلور، خلوص و مورفولوژی ذرات مولایت تهیه شده به روش سل ndash; ژل (چکیده)
2184 - Damage Detection in Largely Unobserved Structures under Varying Environmental Conditions: An AutoRegressive Spectrum and Multi-Level Machine Learning Methodology (چکیده)
2185 - Non-parametric empirical machine learning for short-term and long-term structural health monitoring (چکیده)
2186 - The effect of microclimate and irrigation intervals on performance of urban landscape plants based on soil moisture measurement (چکیده)
2187 - Gradual warming prior to the end‐Permian mass extinction (چکیده)
2188 - Effect of reclaimed asphalt pavement (RAP) on fracture properties of stone matrix asphalt (SMA) at low temperature (چکیده)
2189 - Effect of water vapor condensation on the flow distribution in a PEM fuel cell stack (چکیده)
2190 - Influence of Magnetized Water on Mechanical Properties and Durability of Recycled Aggregate Concrete (چکیده)
2191 - Mineral Texture Identification Using Local Binary Patterns Equipped with a Classification and Recognition Updating System (CARUS) (چکیده)
2192 - Effect of medetomidine, midazolam, ketamine, propofol and isoflurane on spinal reflexes in healthy dogs (چکیده)
2193 - پندارۀ ایران در اندرونیِ ماتریوشکا (چکیده)
2194 - Bipolar disorder detection over social media (چکیده)
2195 - $$\phi (L)$$-Factorable Operators on $$L^{P}(G)$$ for a Locally Compact Abelian Group (چکیده)
2196 - Emerging Organic Surface Chemistry for Si Anodes in Lithium‐Ion Batteries: Advances, Prospects, and Beyond (چکیده)
2197 - Crystallization behavior and density functional theory study of solution combustion synthesized silicon doped calcium phosphates (چکیده)
2198 - Evaluation of ANN, GEP, and Regression Models to Estimate the Discharge Coefficient for the Rectangular Broad-Crested Weir (چکیده)
2199 - Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study (چکیده)
2200 - A new approach in the one-step synthesis of α-MnO2via a modified solution combustion procedure (چکیده)
2201 - Interference of oxygen during the solution combustion synthesis process of ZnO particles: Experimental and data modeling approaches (چکیده)
2202 - بررسی سیر تاریخی اعتقادات سلفیه در توحید ذاتی با محوریت «ایسر التفاسسیر لکلام العلی الکبیر» (چکیده)
2203 - Preparation and Characterization of Platelet Lysate (Pl)-Loaded Electrospun Nanofibers for Epidermal Wound Healing (چکیده)
2204 - al-Ghazālī’s reading of the fourth Gospel (چکیده)
2205 - Crystal structure prediction of N-halide phthalimide compounds: halogen bonding synthons as a touchstone (چکیده)
2206 - شناسایی پارامترهای موتور خطی الکترومغناطیسی به منظور تولید نیروی اینرسی با استفاده از میکروکنترلر ARM (چکیده)
2207 - ارزیابی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
2208 - A novel nanocomposite (g-C3N4/Fe3O4@P2W15V3) with dual function in organic dyes degradation and cysteine sensing (چکیده)
2209 - Recent advances in polyoxometalates for spectroscopic sensors: a review (چکیده)
2210 - Recent advances in the bio-application of microalgae-derived biochemical metabolites and development trends of photobioreactor-based culture systems (چکیده)
2211 - COMPUTATIONAL ASPECTS OF STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING FINITE ELEMENT METHOD (چکیده)
2212 - Molecular serotyping of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) of animal origin in Iran reveals the presence of important non-O157 seropathotypes (چکیده)
2213 - A Simple and Environmentally Friendly Method for The Synthesis of Amides via the Reaction of the Corresponding Carboxylic Acids and Amines by Kaolin@Dextrin-Zn as Catalyst (چکیده)
2214 - A Comprehensive Overview of the Hydrochemical Characteristics of Precipitation across the Middle East (چکیده)
2215 - The Mediating Emotion Dysregulation in Relationship between Mindfulness and Body Image Concern among Female Students (چکیده)
2216 - Effect of processed barley grain on in vitro rumen fermentation and fate of nitrogen6 metabolism (چکیده)
2217 - Quality of Life, Psychological State, and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Allergic Rhinitis Patients vs Healthy Population: A Comparative Study (چکیده)
2218 - COVID-19 Pandemic and the Mental Health of Caregivers of the Elderly With Chronic Diseases (چکیده)
2219 - Assessing the biocompatibility of bovine tendon scaffold, a step forward in tendon tissue engineering (چکیده)
2220 - Dynamic cytosolic foci of DPPA4 in human pluripotent stem cells (چکیده)
2221 - The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study (چکیده)
2222 - On the importance of π-stacking interactions in Zn and Cu complexes bearing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and N-donor auxiliary ligands (چکیده)
2223 - بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات (چکیده)
2224 - IRANIAN KISHK AS A SOURCE OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLYSACCHARIDE (چکیده)
2225 - A Multimodal Analysis of Blanche DuBois in the Play A Streetcar Named Desire (1947) and National Theater Live: A Streetcar Named Desire (2014) (چکیده)
2226 - A review of urban landscape adaptation to the challenge of climate change (چکیده)
2227 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید- 19 بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر شهرداری مشهد (چکیده)
2228 - چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR (چکیده)
2229 - Systemic evaluation of human resources risks in the public sector (چکیده)
2230 - Effect of knowledge resources on innovation and the mediating role of dynamic capabilities: case of medical tourism sector in Iran (چکیده)
2231 - ایگاه علم حضوری در رابطه دانش و عمل اخلاقی از دیدگاه صدرالمتالهین (چکیده)
2232 - Automatic oscillations detection and classification of control loop using generalized machine learning algorithms (چکیده)
2233 - Hyperreality, Discursive Power and Resistance in Don DeLillo\\\'s White Noise (چکیده)
2234 - بررسی شناختی نگاه ابزاری به زن در جوامع زبانی روسی و یونانی (چکیده)
2235 - Evaluating the opportunities, challenges and risks of applying the blockchain technology in tourism: a Delphi study approach (چکیده)
2236 - باز خوانی تحلیلی نقدها و توجیهات وارد شده بر دیدگاه علامه طباطبایی درباره کابرد برهان لمی در فلسفه (چکیده)
2237 - بررسی تطبیقی تحلیلی نظریه تجسم اعمال باتکیه‌بر دیدگاه سید حیدر آملی و ملا هادی سبزواری (چکیده)
2238 - الگویایی رابطه بین حوادث آسیب‌زا، تاب‌آوری و تیپ شخصیتی با نشانه‌های افسردگی و مشکلات شبه جسمانی با میانجی‌گری استرس شغلی ادراک ‌شده و نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه (چکیده)
2239 - The effect of Mindful Parenting Training on Parent–Child Interactions, Parenting Stress, and Cognitive Emotion Regulation in Mothers of Preschool Children (چکیده)
2240 - A new approach to Quantitative Diagenesis Modeling (QDM) by integrated facies, well logs and seismic attributes from the cenomanian-early Turonian Sarvak Formation, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
2241 - How Good Governance (GG) Affects Diaspora Motivations for Remittances to Iran (چکیده)
2242 - Intelligence, emotional intelligence, and emo-sensory intelligence: Which one is a better predictor of university students’ academic success? (چکیده)
2243 - Evaluation of wound-healing efficiency of a functional Chitosan/Aloe vera hydrogel on the improvement of re-epithelialization in full thickness wound model of rat (چکیده)
2244 - ارزیابی اثر قطره ی چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بیحسی قرنیه در سگ (چکیده)
2245 - ارائه‌ی یک راهکار مؤثر برای تخمین الگوی ساعتی مصرف آب در شبکه‌های توزیع آب شهری ( مطالعه‌ی موردی: شهر زابل) (چکیده)
2246 - ارزیابی عملکرد شبکه ایستگاههای باران سنجی با کاربرد روش احتمال پذیرش (مطالعه موردی: حوضه قره قوم، خراسان رضوی) (چکیده)
2247 - تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی (چکیده)
2248 - ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران (چکیده)
2249 - معرفی و نقد کتاب ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت (چکیده)
2250 - Electrospun NiMoO4-encapsulated carbon nanofibers electrodes for advanced supercapacitors (چکیده)
2251 - Lepidium perfoliatum seed gum: investigation of monosaccharide composition, antioxidant activity and rheological behavior in presence of salts (چکیده)
2252 - What Is Going On Inside Me? Lived Experience of Married Women Exhibiting Hypoactive Sexual Desire Disorder in Long-term Relationships: A Qualitative Study (چکیده)
2253 - سیاست نگهداری و تعمیرات در سیستم های منسجم بر مبنای اهمیت مولفه (چکیده)
2254 - Modifying Vibratory Behavior of the Car Seat to Decrease the Neck Injury (چکیده)
2255 - Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Covers (چکیده)
2256 - Effects of curcumin and its nano-micelle formulation on body weight insulin resistance adiponectin and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats (چکیده)
2257 - Evaluation of Antioxidant Enzymes Activity, Lipid Peroxidation and Sperm Quality in Broiler Breeder Roosters Fed Whey Protein and Sodium Selenite (چکیده)
2258 - Mixed mode-I/II fatigue performance of Cement Emulsified Asphalt Mortar: Experimental and statistical analysis at intermediate temperature (چکیده)
2259 - Evaluation of probiotic potential of autochthonous lactobacilli strains isolated from Zabuli yellow kashk, an Iranian dairy product (چکیده)
2260 - A Success Story in Controlling Sand and Dust Storms Hotspots in the Middle East (چکیده)
2261 - بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh) (چکیده)
2262 - An Evaluation of the English Translations of Some Grammatical Patterns in the Noble Qur’ān (چکیده)
2263 - Structural and vibrational investigation of Cis–Trans isomers of potent insecticide allethrin (چکیده)
2264 - Spin-dependent transport and spin transfer torque in a system based on silagraghene nanoribbons (چکیده)
2265 - Energy, exergy, and entropy generation analyses of a water-based photovoltaic thermal system, equipped with clockwise counter-clockwise twisted tapes: An indoor experimental study (چکیده)
2266 - تحلیل انتقادی ساختار و محتوای فرهنگ نظامی پژوهی (چکیده)
2267 - ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی (چکیده)
2268 - کنترل پیش بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل ترافیک شهری (چکیده)
2269 - Evaluation of the Tissue Reactions and Cytokine Patterns Induced by Alternaria alternata in Mice (چکیده)
2270 - مبتداسازی ضمیرگذار موضوع (مفعول مستقیم) در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای براساس نظریۀ بهینگی (چکیده)
2271 - مقایسه و ارزیابی روشهای طبقه‌بندی در پیشبینی اختلال اضطراب (چکیده)
2272 - Optimization of adsorption parameters using central composite design for the removal of organosulfur in diesel fuel by bentonite-supported nanoparticle NiO-WO3 (چکیده)
2273 - Impact of a new formulated silicone based separator gel on clinical chemistry assays (چکیده)
2274 - Evaluating the dynamic behaviour of wind-powered compression refrigeration cycle integrated with an ice storage tank for air conditioning application (چکیده)
2275 - Comparing the effect of solution-focused therapy and structural family therapy on marital satisfaction and family function in married women (چکیده)
2276 - تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگی (چکیده)
2277 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتها بر پایه مطالعات تربی توسعه یافته (چکیده)
2278 - مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده و درونی‌سازی شده کودکان (چکیده)
2279 - Variation of PM10 and its relationship with Dust and Climate in Birjand, Iran (چکیده)
2280 - ﺗﺎثیر ﻓﻨﻠﯽ ﻓﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذرت (چکیده)
2281 - تاثیر سطوح مختلف فسفر بر غلظت پتاسیم و عملکرد گیاه ذرت در حضور فنلی فورمیس موسه (چکیده)
2282 - تاثیر فنلی فورمیس موسه بر وابستگی میکوریزایی و درصد بازیافت کود فسفر در کشت گیاه سویا (چکیده)
2283 - استخراج خودکار آرایش و طراحی بهینه شبکه آب شهری با استفاده از نرم افزارهای نوین (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه) (چکیده)
2284 - بررسی اثر به کارگیری کمک منعقدکننده منیزیم اکسید به منظور بهبود آبگیری از لجن هاضم هوازی فرایند بیولوژیکی ASBR با پلی الکترولیت کاتیونی (چکیده)
2285 - Carbon-dot confined in graphene-analogous boron nitride for enhanced oxidative desulfurization (چکیده)
2286 - The gabbro-diorite magmatism from the Narm area, western Kuh-e-Sarhangi (Central Iran): Evolution from Eocene magmatic flare up to Miocene asthenosphere upwelling (چکیده)
2287 - بررسی سیر مدل‌سازی تلفیقی آب ‌سطحی- آب‌ زیرزمینی با استفاده از مدل یکپارچه MODFLOW- SWAT (چکیده)
2288 - Determination of water balance equation components in irrigated agricultural watersheds using SWAT and MODFLOW models : A case study of Samalqan plain in Iran (چکیده)
2289 - Optimization of Applied Water Depth Under Water Limiting Conditions (چکیده)
2290 - A novel causative functional mutation in GATA6 gene is responsible for familial dilated cardiomyopathy as supported by in silico functional analysis (چکیده)
2291 - Dynamic Event-Triggered Control for a Class of Nonlinear Fractional-Order Systems (چکیده)
2292 - Distributed adaptive dynamic event-based consensus control for nonlinear uncertain multi-agent systems (چکیده)
2293 - Galbanic Acid Improves Accumulation and Toxicity of Arsenic Trioxide in MT-2 Cells (چکیده)
2294 - Molecular dynamics simulation of drug delivery across the cell membrane by applying gold nanoparticle carrier: Flutamide as hydrophobic and glutathione as hydrophilic drugs as the case studies (چکیده)
2295 - تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل‌گیری و رشد فرم فضایی شهرها (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
2296 - تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا (چکیده)
2297 - Leader-Follower Formation Control of Uncertain USV Networks under Stochastic Disturbances (چکیده)
2298 - Adaptive fault compensation control for nonlinear uncertain fractional-order systems: Static and dynamic event generator approaches (چکیده)
2299 - The relationship between self-efficacy and life satisfaction: Mediating role of emotion dysregulation (چکیده)
2300 - Effects of free and nano-encapsulated bovine lactoferrin on the viability and acid production by Streptococcus mutans biofilms (چکیده)
2301 - ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات همجنس و غیرهمجنس فولادهای هواناپذیر و ساده کربنی به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی اکسید کربن (چکیده)
2302 - بررسی تطبیقی دیدگاه و رویکرد «نظریه سعادت» دو فیلسوف مشاء(ابن‌سینا و توماس آکوئیناس) با ارسطو (چکیده)
2303 - Electrofacies modeling as a powerful tool for evaluation of heterogeneities in carbonate reservoirs: A case from the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, southwest of Iran) (چکیده)
2304 - Resveratrol-Mediated Gold-Nanoceria Synthesis as Green Nanomedicine for Phytotherapy of Hepatocellular Carcinoma (چکیده)
2305 - بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگی (چکیده)
2306 - The effect of angiotensin receptor blockers and angiotensin- converting enzyme inhibitors on progression of gastric cancer: systematic review and meta-analysis (چکیده)
2307 - بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) (چکیده)
2308 - بررسی اثر دمای بستر و اپوکسی در هنگام نصب بر روی مقاومت چسبندگی ورق‌های GFRP با استفاده از دو آزمون جدا کردن با کشش (Pull-off) و با پیچش (Twist-off) (چکیده)
2309 - چگونگی انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران) (چکیده)
2310 - Integrated multitrophic aquaculture (IMTA) as an environmentally friendly system for sustainable aquaculture: functionality, species, and application of biofloc technology (BFT) (چکیده)
2311 - Polycystic Ovary Syndrome Develops the Complications of Assisted Reproductive Technologies (چکیده)
2312 - Data-driven modelling and optimization of hydrogen adsorption on carbon nanostructures (چکیده)
2313 - مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی (چکیده)
2314 - اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
2315 - مقایسه دو عدد فازی ذوزنقه ای با استفاده از نامساوی کر بهبودیافته (چکیده)
2316 - تغییرات مالکیت زمین در خراسان و ماوراءالنهر از ورود مسلمانان تا پایان امویان (چکیده)
2317 - Three-Phase to Two-Phase Matrix Convertor with Reduced Switches (چکیده)
2318 - شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (چکیده)
2319 - بررسی و تحلیل دلایل عدم سرمایه گذاری سرمایه داران در زادگاه های روستایی( مطالعه موردی:فعالان صنعت قالیبافی شهرستان مشهد) (چکیده)
2320 - بررسی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت‌پرده .Phyllis alkekengi L) در واکنش به سطوح مختلف آبیاری و کود دامی (چکیده)
2321 - Determining human resource policies in the Iraqi health sector (hospitals) that affect creative behavior, as well as other variables that influence creative behavior (Teamwork, proactive personality, and Vitality) (چکیده)
2322 - Plant elicitation and TiO2 nanoparticles application as an effective strategy for improving the growth, biochemical properties, and essential oil of peppermint (چکیده)
2323 - رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید (چکیده)
2324 - از ازدواج غیرگزین تا ازدواج عاشقانه بررسی کیفی الگوهای همسرگزینی در 60 سال اخیر (چکیده)
2325 - Clonal relatedness and antimicrobial susceptibility of Salmonella serovars isolated from humans and domestic animals in Iran: a one health perspective (چکیده)
2326 - Ultra selective and high-capacity dummy template molecular imprinted polymer to control quorum sensing and biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
2327 - Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life. (چکیده)
2328 - The interactions of Cr (VI) concentrations and amendments (biochar and manure) on growth and metal accumulation of two species of Salicornia in contaminated soil (چکیده)
2329 - Authentication of potential energy distribution by VEDA in vibrational assignment some of copper (II) of β-diketone complexes (چکیده)
2330 - بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری (چکیده)
2331 - نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق) (چکیده)
2332 - Multipoint variable generalized displacement methods: Novel nonlinear solution schemes in structural mechanics (چکیده)
2333 - بررسی کارایی اقتصاد-انرژی-محیط زیست3E) در صنایع ایران (چکیده)
2334 - بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 (چکیده)
2335 - Designing a mathematical model for predicting the mechanical characteristics of asphalt pavements using dynamic loading (چکیده)
2336 - Objective Bayesian Analysis For a Two-parameters Exponential Distribution (چکیده)
2337 - Protection of Calves Against Cryptosporidiosis by Hyperimmunization of Pregnant Cattle Colostrum Using Oocyst Whole Antigens (چکیده)
2338 - Effect of ZSM-5 zeolite porosity on catalytic cracking ofn-heptane (چکیده)
2339 - بررسی اثر بارگذاری مود ترکیبی صفحهای و خارج صفحه بر رفتار شکست نمونه هایCTST (چکیده)
2340 - Catalytic hydration of terminal alkynes and nitriles without reducing reagents, acidic promoters, and organic solvent over Fe3O4@Starch–Au (چکیده)
2341 - اثر استفاده از سپراتور و باکتوفوگاسیون دوگانه و شرایط عملیاتی آن ها بر بار میکروبی و حجم لجن لبنی (چکیده)
2342 - بررسی خواص ضد قارچیپپتید تاناتین و عصاره زیتون تلخ بر عوامل قارچی مولد ورم پستان گاو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2343 - توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده) (چکیده)
2344 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل کوپل شده اقلیمی-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبریزکشف رود (چکیده)
2345 - Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend (چکیده)
2346 - A comparative study on measurement of lane-changing trajectory similarities (چکیده)
2347 - DxGenerator: An Improved Differential Diagnosis Generator for Primary Care Based on MetaMap and Semantic Reasoning (چکیده)
2348 - بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی (چکیده)
2349 - Multiplicative fault estimation based on the energetic approach for linear discrete-time systems (چکیده)
2350 - شناسایی مولفه‌های پیش‌برنده بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران مطالعه موردی: دهستان بقمچ شهرستان چناران) (چکیده)
2351 - Fault-tolerant sensor reconciliation schemes based on unknown input observers (چکیده)
2352 - سنجش کارایی بیمارستان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و ارایه الگوی مناسب تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های آینده (چکیده)
2353 - جستاری در قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (چکیده)
2354 - A country-wide assessment of Iran's land subsidence susceptibility using satellite-based InSAR and machine learning (چکیده)
2355 - Multi-step ahead soil temperature forecasting at different depths based on meteorological data: Integrating resampling algorithms and machine learning models (چکیده)
2356 - ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع (چکیده)
2357 - Physico-chemical and rheological properties of sage seed gum extracted by dry method in comparison with the conventional method (چکیده)
2358 - بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا. (چکیده)
2359 - Towards Event Aggregation for Reducing the Volume of Logged Events During IKC Stages of APT Attacks (چکیده)
2360 - بررسی تأثیر سازه‌های تقاطعی و ضریب زبری بر عمق و پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی مسیل زرکش مشهد) (چکیده)
2361 - اعتبار سنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تاکید بر عکس مستوی وعکس نقیض (چکیده)
2362 - A Feature-Based Method for Detecting Design Patterns in Source Code (چکیده)
2363 - آثار اسنیک اسید بر آپوپتوز و بیان پروتئین های Bax و Bcl-۲ نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی (چکیده)
2364 - کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در آموزش حروف ‌اضافه؛ مطالعۀ موردی حرف ‌اضافۀ «به» در زبان فارسی (چکیده)
2365 - بررسی تاثیر وضعیت تاب آوری کالبدی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در برابر سیلاب (مطالعه موردی: روستای زشک طرقبه- شاندیز (چکیده)
2366 - ارزیابی نقش شاخص های زیر ساختی و نهادی بر پایداری سکونتگاه های روستای زشک مشهد در برابر سیلاب (چکیده)
2367 - Fungicidal and anti-aflatoxin activity of four meroterpenoids isolated from Arnebia euchroma root (چکیده)
2368 - چالش های فرآیند تولید و بازار رسانی گیاهان دارویی ایران (چکیده)
2369 - پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای هانی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
2370 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
2371 - First-principle study on the conductance performance of Salicylidene Ethylamine molecular optical switch and its alkyl halide derivatives (چکیده)
2372 - نقش زنان روستایی در توسعۀ کشاورزی هوشمند به اقلیم (چکیده)
2373 - Event-Triggered Tracking Formation of Networked Nonlinear Intelligent Transportation Systems Surrounded by Random Disturbances (چکیده)
2374 - Development of whey protein concentrate/pullulan composite films containing bacteriophage A511: Functional properties and anti-Listerial effects during storage (چکیده)
2375 - Comparison of probiotic Lactobacillus strains isolated from dairy and Iranian traditional food products with those from human source on intestinal microbiota using BALB/C mice model (چکیده)
2376 - تاثیر زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مکانیسم خوردگی پوشش آلیاژی نیکل مس بر زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
2377 - Numerical study of heat transfer and fluid flow of supercritical water in twisted spiral tubes (چکیده)
2378 - Dynamic recrystallization behavior of the equiatomic FeCoCrNi high-entropy alloy during high temperature deformation (چکیده)
2379 - اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای Cucumis sativus (چکیده)
2380 - اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی تیتانیوم به دو فرم نانو و غیر نانو بر خصوصیات رشدی و عملکردی گل ‏محمدی ‏Rosa × damascena Mill.‎‏)‏ (چکیده)
2381 - شناسایی مناطق داغ تلفات اده‌‌ای گوشت خواران و اولویت بندی آن‌‌ها‌‌ در استان خراسان رضوی (چکیده)
2382 - بهینه سازی استحکام اتصال در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با بکارگیری روش تاگوچی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
2383 - Forecasting the number of dispatches for prehospital emergency traffic accidents in Mashhad (چکیده)
2384 - Hemivertebrae In The Thoracic Vertebrae In A 9-Month- Old Filly (چکیده)
2385 - Investigation of the effect of estrogen (17-β estradiol) on reconstruction of anterior cruciate ligament rupture in rabbits by mesenchymal stem cells (چکیده)
2386 - Morphometric Measurements Of Hoof Indices Before And After Hoof Trimming (چکیده)
2387 - بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS) (چکیده)
2388 - تعیین ضریب بار هم‌ارز مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
2389 - بررسی روش های آزمایشگاهی در ارزیابی کارایی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
2390 - ارزیابی پارامترهای موثر بر عمل آوری مخلوط های آسفالت بازیافت شده با کف قیر (چکیده)
2391 - شناسایی ترک های سطحی روسازی بر اساس پردازش تصویر دیجیتال (چکیده)
2392 - مکانیابی شهرک های صنعتی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه ی موردی:شهرستان ملایر) (چکیده)
2393 - Adsorption and diffusion of the H2/CO2/CO/MeOH/EtOH mixture into the ZIF-7 using molecular simulation (چکیده)
2394 - بررسی تاثیر درصد بالای تراشه های خرده آسفالت همراه درصد پلی اتیلن بازیافتی در مخلوط های آسفالت گرم (چکیده)
2395 - مقایسه پاسخ حاد برخی شاخص‌های سیستم ایمنی و کورتیزول به دنبال انام چهار هفته تمرینات موازی همراه با ویتامین E و C در زنان غیر فعال (چکیده)
2396 - مطالعه رفتار سینتیک رهایش سینمالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهان و حین نگهداری و بهینه یابی ویژگی‌های ریز کپسول‌ها با روش پایش پارامتری (چکیده)
2397 - Comparison between Photosynthesis and Growth Indicators of C4 and C3 Grasses as Influenced by Wastewater (چکیده)
2398 - Modeling and Optimizing N/O-Enriched Bio-Derived Adsorbents for CO2 Capture: Machine Learning and DFT Calculation Approaches (چکیده)
2399 - On continuity of set-valued mappings (چکیده)
2400 - ارائه مدل جریان عبوری عابران پیاده در تسهیلات پیاده شهری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری (مطالعه موردی: شهر رشت) (چکیده)
2401 - ارائه مدل پیش‌بینی شاخص وضعیت روسازی با استفاده از مقادیر شاخص بین‌المللی ناهمواری مطالعه موردی آزادراه‌های منتخب ایران (چکیده)
2402 - پیش‌بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات و ماشین راهنمای پشتیبان (چکیده)
2403 - Impact of EMC effect on D meson modification factor in equilibrating QGP (چکیده)
2404 - Structural Diversity of Complex Phloroglucinol Derivatives from Eucalyptus Species (چکیده)
2405 - Designing blenderized tube feeding diets for children and investigating their physicochemical and microbial properties and Dietary Inflammatory Index (چکیده)
2406 - Urolithins increased anticancer effects of chemical drugs, ionizing radiation and hyperthermia on human esophageal carcinoma cells in vitro (چکیده)
2407 - تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترمه فارسی آن (چکیده)
2408 - A whole-thermoplastic microfluidic chip with integrated on-chip micropump, bioreactor and oxygenator for cell culture applications (چکیده)
2409 - Fairness-driven integrated multi-prosumer load scheduling incorporating solar energy (چکیده)
2410 - Another Approach to a Conjecture about the Exponential Reduced Sombor Index of Molecular Trees (چکیده)
2411 - آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری (چکیده)
2412 - روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تاکید بر نظریه وحدت موضوعی (چکیده)
2413 - Synthesis and characterization of amine-functionalized Fe3O4/Mesoporous Silica Nanoparticles (MSNs) as potential nanocarriers in drug delivery systems (چکیده)
2414 - Assessment of nine gridded temperature data for modeling of wheat production systems (چکیده)
2415 - Natural halloysite nanotubes as an efficient catalyst in strecker reaction: the synthesis of α-amino nitriles under solvent-free conditions (چکیده)
2416 - Effect of hybrid carbonaceous reinforcement on structure, mechanical and wear properties of spark plasma sintered CrCoFeMnNi HEA/GNP+CNT composite (چکیده)
2417 - CDA: a novel multicore scheduling for cost-aware deadline-constrained scientific workflows on the IaaS cloud (چکیده)
2418 - Comparing the inter-seed effect for some iodine-125 brachytherapy sources through a Monte Carlo simulation approach (چکیده)
2419 - Role of gut bacterial and non-bacterial microbiota in alcohol-associated liver disease: Molecular mechanisms, biomarkers, and therapeutic prospective (چکیده)
2420 - Simultaneous pyometra and pregnancy in a female dog (چکیده)
2421 - Effects of 8-week high-intensity interval training and continuous aerobic training on asprosin secretion and fibrillin-1 gene expression levels in diabetic male rats (چکیده)
2422 - Identification of a new splice-acceptor mutation in HFM1 and functional analysis through molecular docking in nonobstructive azoospermia (چکیده)
2423 - An improved risk and reliability framework-based maintenance planning for food processing systems (چکیده)
2424 - Assessment of the association between sociodemographic characteristics and response to vitamin D supplementation using artificial neural network (چکیده)
2425 - تثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته (چکیده)
2426 - طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی) (چکیده)
2427 - Electrical transport and NDR property on the cis–trans photo-isomerization of (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate as an optical molecular switch; A DFT-NEGF study (چکیده)
2428 - طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه ها (چکیده)
2429 - Differentiate allogenic and autogenic controls on the formation of parasequences and depositional sequences of a tide- and wave-dominated carbonate platform (Lower Cretaceous, Kopet-Dagh Basin, Iran) (چکیده)
2430 - بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد) (چکیده)
2431 - Production of Functional Ice Cream Fortified by Immunoglobulin Y against Escherichia coli O157:H7 and Helicobacter Pylori (چکیده)
2432 - ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
2433 - Developing novel liquid biopsy by selective capture of viral RNA on magnetic beads to detect COVID-19 (چکیده)
2434 - بررسی اثر استفاده از پساب تصفیه شده شهری بر خاک، بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گیاه کینوا (چکیده)
2435 - Increased Audit Competition Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Market (چکیده)
2436 - تأثیر کم آبیاری مدیریت شده و سطوح کودی مختلف بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی کینوا (Chenopodium quinoa) (چکیده)
2437 - تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد (چکیده)
2438 - The Effect of Nitrogen and Moisture Superabsorbent on the Yield, Biological Traits, and Nitrogen Percentage in the Pumpkin seeds (چکیده)
2439 - Biodiversity of exopolysaccharide-producing lactic acid bacteria from Iranian traditional Kishk and optimization of EPS yield by Enterococcus spp. (چکیده)
2440 - Trimodal hierarchical structure in the carbonaceous hybrid (GNPs+CNTs) reinforced CoCrFeMnNi high entropy alloy to promote strength-ductility synergy (چکیده)
2441 - نقش آفرینی سیستم کنترل داخلی در نهادینه سازی و تحقق اهداف برنامه ی جامع اصلاح نظام اداری (چکیده)
2442 - تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟ (چکیده)
2443 - رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها (چکیده)
2444 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی (چکیده)
2445 - بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی ) (چکیده)
2446 - تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع ششم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم بهینه سازی مگس (چکیده)
2447 - Ameliorating effect of vermicompost on Foeniculum vulgare under saline condition (چکیده)
2448 - شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
2449 - In situ electrochemical recomposition of decomposed redox-active species in aqueous organic flow batteries (چکیده)
2450 - زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران (چکیده)
2451 - تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندان (چکیده)
2452 - بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتو مقاصد شریعت (چکیده)
2453 - منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد (چکیده)
2454 - Investigation the Effect of Irrigation Levels on Peppermint Yield and Water Productivity under Salinity Stress (چکیده)
2455 - Physicochemical, Rheological and Structural Properties of Cold-set Emulsion-filled Gels Based on Whey Protein Isolate-basil Seed Gum Mixed Biopolymers (چکیده)
2456 - ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پر شده امولسیونی ایزوله پروتئین آب پنیر (چکیده)
2457 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA) (چکیده)
2458 - تحلیل معناشناختی و وجودشناختی کاربردهای قرآنی وحی با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
2459 - Investment Priorities in the Livestock and Poultry Agribusinesses Value Chains (چکیده)
2460 - تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر قصد خرید مصرف کننده در دوران همه گیری کوید-19 (چکیده)
2461 - Good news for a rare plant: Fine‐resolution distributional predictions and field testing for the critically endangered plant Dianthus pseudocrinitus (چکیده)
2462 - Vibration characteristics of irregular plates with a lumped mass: Theory and experiment (چکیده)
2463 - The effect of auditors’ psychological characteristics on cultural values and social health (چکیده)
2464 - Phenotypic and genotypic determination of β-lactamase-producing Escherichia coli strains isolated from raw milk and clinical mastitis samples, Mashhad, Iran (چکیده)
2465 - The Relationship between Prevention and Panic from COVID-19, Ethical Principles, Life Expectancy, Anxiety, Depression and Stress (چکیده)
2466 - The Relationship between Knowledge-Based Economy and Financial Reporting Quality on Financial Statement Comparability (چکیده)
2467 - A model of board of directors’ compensation based on evaluation measure of relative accounting performance (چکیده)
2468 - واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه (چکیده)
2469 - طراحی سیستم استنتاج فازی توسط جدول جستجو برای پیشبینی قانون مبنای شدت حوادث ساختمانی (چکیده)
2470 - Geometric and Material Nonlinear Analyses of Trusses Subjected to Thermomechanical Loads (چکیده)
2471 - The effect of knowledge management on intellectual capital, social capital, and firm innovation (چکیده)
2472 - Optimization of the pitch to chord ratio for a cascade turbine blade in wet steam flow (چکیده)
2473 - Use of Random Vortex Method in Simulating Non-Newtonian Fluid Flow in a T-junction for Various Reynolds Numbers and Power-law Indexes (چکیده)
2474 - بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف (چکیده)
2475 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی (چکیده)
2476 - مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر نرخ انتقال حرارت جابهجایی ترکیبی در یک محفظه دوبعدی با درپوش متحرک به روش شبکه بولتزمن حرارتی (چکیده)
2477 - Investigation of pitch variation on wet steam flow parameters in a turbine blade cascade (چکیده)
2478 - ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها (چکیده)
2479 - برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
2480 - عینیت و بینونت وحدت و کثرت در نظام توحیدی ملاصدرا با ابتناء بر قاعدۀ بسیط‌الحقیقه (چکیده)
2481 - واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تاکید بر مبانی فقهی امام خمینی ره (چکیده)
2482 - تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم (چکیده)
2483 - بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج (چکیده)
2484 - شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای (چکیده)
2485 - مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس (چکیده)
2486 - راهبردهای تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
2487 - بررسی شناختی تفاوت نگاه ابزاری به زن در وامع دارای زبان‌های خواهر از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی؛ مطالعۀ موردیِ فرانسه و ایتالیا (چکیده)
2488 - Simulation of cutting corners chain in healthcare services (چکیده)
2489 - Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default Periods (چکیده)
2490 - ژئوشیمی واحد های زمین شناسی شهرستان سرخس با نگرش بر پتانسیل ایجاد گرد و غبار (چکیده)
2491 - کیفیت انتقال استعاره های آیات حجاب در ترجمه های فارسی بر اساس الگوی ترجمه نیومارک (چکیده)
2492 - بررسی مبتداسازی ضمیرگذار ساخت ملکی و مفعول متممی زبان فارسی برپایۀ دستور گفتمانی‌نقشی (چکیده)
2493 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تریحات مصرف‌کنندگان در انتخاب برن ایرانی و خاری (مورد مطالعه: شهر مشهد) (چکیده)
2494 - تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگی یکنواخت و نواری (چکیده)
2495 - تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده دارای خوردگی موضعی (چکیده)
2496 - Identifying barriers affecting citizen participation in community‐driven development projects in Afghanistan: A case study of Herat city (چکیده)
2497 - 4E analysis and thermodynamic optimization of flaring associated gas recovery using external firing recuperative gas turbine (چکیده)
2498 - تعلیق‌شدگان بی‌بازگشت؛ تحلیل امعه‌شناختی مقاومت پیوندهای اتماعی مهاران نسل اول در کشاکش میدان هویتی ایران-آلمان (چکیده)
2499 - بررسی رابطه شایستگیهای رهبری مدیران با عملکرد سازمانی مراکز آموزش علمی کاربردی (چکیده)
2500 - The Status of Qaen City in Regional Development of North of Southern Khorasan Based on Future Studies Approach: Scenario Planning (چکیده)
2501 - The effect of dietary energy and nutrients density on performance, egg components, egg quality, and profits of Hy-Line W-36 during the peak stage of first laying cycle (چکیده)
2502 - Effect of stabilization method on the natural convection in an inclined cavity filled with MWCNTs/water nanofluids (چکیده)
2503 - Differential expression analysis of genes and long non-coding RNAs associated with KRAS mutation in colorectal cancer cells (چکیده)
2504 - Efficient photothermal catalytic hydrogen production via plasma-induced photothermal effect of Cu/TiO2 nanoparticles (چکیده)
2505 - CuS nanosheet-induced local hot spots on g-C 3 N 4 boost photocatalytic hydrogen evolution (چکیده)
2506 - Improving the performance of mini-channel heat sink by using wavy channel and different types of nanofluids (چکیده)
2507 - MHD mixed convection and entropy generation of CNT-water nanofluid in a wavy lid-driven porous enclosure at different boundary conditions (چکیده)
2508 - Comparison study of vertical and horizontal elastic wall on vented square enclosure filled by nanofluid and hexagonal shape with MHD effect (چکیده)
2509 - اثر عملیات خاک‏ورزی و سطوح مختلف نیتروژن بر روی عملکرد محصولات زراعی، جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی‏های خاک در تناوب زراعی ذرت-کلزا-ذرت (چکیده)
2510 - اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller. ) در استان بوشهر (چکیده)
2511 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی پنبه (Gossypium hirsutum L.) و ذرت (Zea mays L.) در سیستم کشت مخلوط جایگزینی در شرایط آب و هوایی گناباد (چکیده)
2512 - تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان (چکیده)
2513 - Comparative Evaluation of the Effects of Different Dietary Fibers as Natural Additives on the Shelf Life of Cooked Sausages (چکیده)
2514 - تأثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی برشاخص‌های آمادگی جسمانی، عملکرد شناختی و کنترل گلایسمیک در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (چکیده)
2515 - شبیه‌سازی رشد و نمو گوه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد (چکیده)
2516 - شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
2517 - ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بومنظامهای ( کشاورزی ایران ( 1341 تا 13 (چکیده)
2518 - بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص‌های کارایی عناصر غذایی در ذرت تحت تنش خشکی (چکیده)
2519 - تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگی (چکیده)
2520 - اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (چکیده)
2521 - بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوط (چکیده)
2522 - بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت (چکیده)
2523 - بررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371 (چکیده)
2524 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیم (چکیده)
2525 - رخداد شدید گری سارکوپتیکی در گله ی شتر (چکیده)
2526 - MS-HRM protocol: a simple and low-cost approach for technical validation of next-generation methylation sequencing data (چکیده)
2527 - ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر (چکیده)
2528 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
2529 - بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی) (چکیده)
2530 - A Stackelberg game for ordering and pricing policies in a decentralized dual-channel supply chain (چکیده)
2531 - Sustainable supplier selection and order allocation under demand, supplier availability and supplier grading uncertainties (چکیده)
2532 - اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای (چکیده)
2533 - سیر اصلاحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سالهای 1318-1382ق/ 1900-1963م (چکیده)
2534 - بازنمایی تصاویر نمادهای هویت ایرانی در کتابهای دوره مقدماتی «آزفا»؛ مطالعه موردی مرکز بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز جامعه‌المصطفی قم (چکیده)
2535 - Cellulose-Based Hybrid Composites Enabled by Metal Organic Frameworks for CO2 Capture: The Effect of Cellulosic Substrate (چکیده)
2536 - جایگاه هویت ملی در طراحی‌ سیاست‌های آموزشی در ایران (چکیده)
2537 - Prevalence and Seasonality of Adult and Arrested Larvae of Gastrointestinal Nematodes of Sheep from Mashhad City, Northeastern Ira (چکیده)
2538 - l-Clique Metric Dimension of Graphs (چکیده)
2539 - SOME REMARKS ON CHAOS IN NONAUTONOMOUS DYNAMICAL SYSTEMS (چکیده)
2540 - On impulsive semidynamical systems: Relation between topological entropy and various types of expansivity (چکیده)
2541 - راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی» (چکیده)
2542 - تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توه به سیره امام رضا (ع) (چکیده)
2543 - Efficient and green synthesis of novel hexahydro-5H-thiazolo[2',3':2,3]pyrimido[4,5-b]quinoline derivatives (چکیده)
2544 - Green and Efficient Synthesis of Novel Polysubstituted 2-Pyrrolidinones under Catalyst and Solvent-Free Conditions (چکیده)
2545 - Stability analysis of the Euler-Bernoulli beam with multi-delay controller (چکیده)
2546 - تاثیر مد وابل بر خواص هندسی و متالورژیکی اتصال لبه ای در فرایند جوشکاری لیزر وابل (چکیده)
2547 - بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی تاثیر استفاده از مانع نوارتابیده منتخب بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
2548 - برازش مدل توأم دادە های طولی و بقا به داده های بیماران مبتلا به پنومونی در بیمارستان امام رضا(ع) (چکیده)
2549 - Stress strength estimation for a new modified Weibull distribution and its applications (چکیده)
2550 - Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil (چکیده)
2551 - Effects of Icelandic yogurt consumption and resistance training in healthy untrained older males (چکیده)
2552 - Mapping Data Elements of Persian Traditional Music Resources to the Entities, Attributes, and Relationships of IFLA’s Library Reference Model (چکیده)
2553 - بررسی وضعیت تولید منسوجات و تأثیر واردات غیر رسمی بر آن (چکیده)
2554 - Positive consequences of the hidden curriculum in undergraduate nursing education: An integrative review (چکیده)
2555 - ارزیابی جوانه زنی بذر زنبق فردوسی ) Iris ferdowsii (، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران (چکیده)
2556 - Analysis of the collision-damage susceptibility of sweet cherry related to environment temperature: A numerical simulating method (چکیده)
2557 - Exogenous arginine treatment additively enhances growth and tolerance of Salicornia europaea seedlings under salinity (چکیده)
2558 - Copper–Azolate Framework Coated on g-C3N4 Nanosheets as a Core–Shell Heterojunction and Decorated with a Ni(OH)2 Cocatalyst for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting (چکیده)
2559 - نقد کنایه های قاموسی و زبانی و ابداعی در صد سال شعر محاوره ای فارسی (1300 تا 1400 شمسی) (چکیده)
2560 - Evaluation of the effect of carboxy methyl cellulose edible coating containing Astragalus honey (Astragalus gossypinus) on the shelf-life of pistachio kernel (چکیده)
2561 - ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما (چکیده)
2562 - انواع استیلولیت ها در سنگهای آهکی کرتاسه زیرین البرز شرقی - حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2563 - An ensemble neural network framework for improving the detection ability of a base control chart in non-parametric profile monitoring (چکیده)
2564 - تأثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک های شور (چکیده)
2565 - تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه آموزشی آزفا بر پایه طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی (پژوهشی) (چکیده)
2566 - A Dialectical Approach to Search Engine Evaluation (چکیده)
2567 - The role of psychological, skill level and demographic variables in information-seeking behaviours in mental health professionals (چکیده)
2568 - اثر مکمل گلایسینات روی بر عملکرد تولید مرغان تخم‌گذار در دوره دوم تولید (چکیده)
2569 - بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396 (چکیده)
2570 - Causes of cost overruns in building construction projects in Asian countries; Iran as a case study (چکیده)
2571 - Using digital storytelling in Rational Emotive Behavior Therapy: comparison of two online interventions (چکیده)
2572 - Closed-loop control of microstructure and mechanical properties in additive manufacturing by directed energy deposition (چکیده)
2573 - Closed-loop deposition of martensitic stainless steel during laser additive manufacturing to control microstructure and mechanical properties (چکیده)
2574 - DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) regulates dormancy in dimorphic seeds of Xanthium strumarium (چکیده)
2575 - Aflatoxin M1 reduction by probiotic strains in Iranian Feta cheese (چکیده)
2576 - Using the Structure of Evaluative Components as a basis for comparing the oral narratives of schizophrenics and healthy individuals (چکیده)
2577 - Empirical likelihood analysis for accelerated failure time model using length-biased data (چکیده)
2578 - الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
2579 - بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد (چکیده)
2580 - ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد (چکیده)
2581 - استفاده ازسیستم استنتاج فازی درترکیب شبکه عصبی وروش آماری برای پیش بینی حجم ترافیک وسایل نقلیه (چکیده)
2582 - The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
2583 - The ISIS Impacts on the Political Connections, Board Interlock, and Quality of Financial Reporting (چکیده)
2584 - The Effect of COVID 19 on the Resilience of Small and Medium-Size Firms (چکیده)
2585 - The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firms (چکیده)
2586 - The effect of social and intellectual capital on fraud and money laundering in Iraq (چکیده)
2587 - The relationship between board characteristics and social responsibility with firm innovation (چکیده)
2588 - The relationship between auditor characteristics and fraud detection (چکیده)
2589 - The relationship between political connections, auditor characteristics and auditor narcissism (چکیده)
2590 - The relationship between knowledge-based economy and fraudulent financial reporting (چکیده)
2591 - The relationship between different types of leadership, client’s identity, and self-confidence and auditors’ impartiality (چکیده)
2592 - Dubbing Varieties in the Iranian Mediascape: Typology Revisited (چکیده)
2593 - معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعه‌سازی خودرو( استان خراسان رضوی) (چکیده)
2594 - Synergizing effects of chemodynamic therapy and chemotherapy against breast cancer by oxaliplatin-loaded polydopamine/BSA@copper ferrite (چکیده)
2595 - عناصر الاتساق فی سورة المائدة: تکرار النداء أنموذجا (چکیده)
2596 - سرهم بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران (چکیده)
2597 - Gadolinium neutron capture therapy: Calculation of 157Gd kerma factor and a dosimetry study using MCNP Monte Carlo code (چکیده)
2598 - QSRR models for predicting the retention indices of VOCs in different datasets using an efficient variable selection method coupled with artificial neural network modeling: ANN-based QSPR modeling (چکیده)
2599 - Two fossilized swamps containing in situ Sphenophyta stems, rhizomes, and root systems from the Middle Jurassic Hojedk Formation, Kerman area (Iran) (چکیده)
2600 - Some results on Baireness in generalized topological spaces (چکیده)
2601 - ترکیبات شیمیایی،تولیدگازو قابلیت هضم بخشهای مختلف گیاه خربزه (Cucumis melo .L) (چکیده)
2602 - Identification of lncRNAs expression and their regulatory networks associated with development and growth of skeletal muscle in sheep using RNA-Seq (چکیده)
2603 - اصناف پیشه وری و فتوت نامه های صنفی (چکیده)
2604 - Monitoring and projection of climate change impact on 24-h probable maximum precipitation in the Southeast of Caspian Sea (چکیده)
2605 - تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس) (چکیده)
2606 - اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (چکیده)
2607 - اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا (چکیده)
2608 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
2609 - استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم (چکیده)
2610 - The Effectiveness of Spouses\\\' Communication Skills Training on Reducing Emotional Harassment and Adjusting Marital Expectations: Married Iranian Women (چکیده)
2611 - تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع (چکیده)
2612 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی (چکیده)
2613 - راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2614 - Effect of engineering geological properties on dam type selection of the Qadis Khordak Dam, Afghanistan (چکیده)
2615 - Computational modeling of the catalytic cycle of the di-chalcogenide compounds in the capture and release of carbon dioxide: effect of temperature and substitution on the catalytic activity (چکیده)
2616 - بررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان ره ش نوشته رضا امیرخانی بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف (چکیده)
2617 - بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفه (چکیده)
2618 - Optimization of vibration band-gap characteristics of a periodic elastic metamaterial plate (چکیده)
2619 - مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم) (چکیده)
2620 - Spatial distribution of soil erosion risk and its economic impacts using an integrated CORINE-GIS approach (چکیده)
2621 - تاملی بر فلسفه، روش‌شناسی و مخاطب‌شناسی آموزش محیط‌زیست در مناطق تحت حفاظت (چکیده)
2622 - بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر (چکیده)
2623 - مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم (چکیده)
2624 - Geographical patterns and mechanisms of Cimex lectularius Linnaeus, 1758, and Cimex hemipterus Fabricius, 1803 (Hemiptera: Cimicidae) resistance to insecticides: a systematic review and meta-analysis (چکیده)
2625 - Structural, morphological and rheological characterisation of bovine serum albumin–cress seed gum complex coacervate (چکیده)
2626 - ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس (چکیده)
2627 - بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) (چکیده)
2628 - نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه (چکیده)
2629 - Binder-free P-doped Ni-Se nanostructure electrode toward highly active and stable hydrogen production in wide pH range and seawater (چکیده)
2630 - Systems of Belief and Internal Social Values: Game Theory and Strategic Thinking in Jane Austens Sanditon (1817) (چکیده)
2631 - علل تعارض اخبار از منظر شهید صدر و محدث بحرانی (چکیده)
2632 - Molecular simulation of methane on various g-C3N4 isomers: collision, adsorption, desorption, and diffusion studies (چکیده)
2633 - Effect of atmospheric nonthermal plasma on physicochemical, morphology and functional properties of sunn pest (Eurygaster integriceps)‐damaged wheat flour (چکیده)
2634 - توسعه پایدار فضای سبز شهری با تدقیق نیاز آبی توسط الگوریتم SEBAL و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2635 - The Therapeutic Potential of Targeting Key Signaling Pathways as a Novel Approach to Ameliorating Post-Surgical Adhesions (چکیده)
2636 - A statistical approach for identification of dust-AOD hotspots climatology and clustering of dust regimes over Southwest Asia and the Arabian Sea (چکیده)
2637 - The Study of Relationship between Moral Intelligence and Happiness in Rehabilitation Students (چکیده)
2638 - Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Broiler Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Response and Blood Metabolites (چکیده)
2639 - Pedogenesis and Distribution of Ni and Cr in an Ultramafic Soil Toposequence under Arid Climate (چکیده)
2640 - حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژه (چکیده)
2641 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
2642 - تأثیر مطالعه نمایش نامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله آموزشی (چکیده)
2643 - شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی (چکیده)
2644 - مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی (چکیده)
2645 - بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه (چکیده)
2646 - دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) (چکیده)
2647 - بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه (چکیده)
2648 - نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس (چکیده)
2649 - Study on Combining Ability and Gene Effects Estimation in Some Sweet Corn Inbred Lines (Zea mays L. var saccarata) by Line × Tester Method (چکیده)
2650 - Chemical composition, structural properties, rheological behavior and functionality of Melissa officinalis seed gum (چکیده)
2651 - بررسی ارتباط میان مقیاس درجه بندی والدین و تکالیف عملکردی کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
2652 - تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن (چکیده)
2653 - اثر سال برداشت بنه بر ویژگی های زراعی و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
2654 - چالشهای هدف بهینه برای علم جان ویلیام نویل واتکینز (چکیده)
2655 - Facies analysis and carbonate platform evolution of the Oligo-Miocene deposits in the Aghajari and Rag-e-Safid oil fields, Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
2656 - Alternatively spliced novel lncRNAs and their target genes in ovine skeletal muscle (چکیده)
2657 - اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشین (چکیده)
2658 - رابطه صفات شخصیتی و رضایت از زندگی با نقش میانجی‌ هوش هیجانی (چکیده)
2659 - Estimation of soil moisture from UAS platforms using RGB and thermal imaging sensors in arid and semi-arid regions (چکیده)
2660 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانو مواد مونت‌موریلونیت بر افزایش مقاومت سطوح شیروانی سد خاکی و زمان تخریب سازه (چکیده)
2661 - Plantwide control and dynamic assessment of a novel NGL/LNG integrated scheme (چکیده)
2662 - ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
2663 - توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران (چکیده)
2664 - بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری (چکیده)
2665 - Effects of incorporation of Echinops setifer extract on quality, functionality, and viability of strains in probiotic yogurt (چکیده)
2666 - Simplicity is not key: Understanding firm-generated social media images and consumer liking (چکیده)
2667 - Evaluation of mechanical behavior of premolar teeth with fissure sealant (چکیده)
2668 - Investigating geometrical characteristics of collapsed pipes and the changing role of driving factors (چکیده)
2669 - Digital soil mapping and modeling in Loess‐derived soils of Iranian Loess Plateau (چکیده)
2670 - Effect of temperature and moisture on the bond strength between fiber reinforced polymer laminates and cement‐based mortar substrates (چکیده)
2671 - Predictive model for slenderness limit of circular RC columns confined with FRP wraps (چکیده)
2672 - اولویت‌بندی استراتژی‌های کنترل تراکم ترافیک در کلان‌شهرها، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
2673 - Investigating the Effect of Calcium Lignosulfonate on the Durability and Performance of Asphalt Mixtures (چکیده)
2674 - Persian Audio Description Quality of Feature Films in Iran: The Case of Sevina (چکیده)
2675 - Affecting factors of double parking violations on urban trips (چکیده)
2676 - Characterization of cinnamon essential oil and its application in Malva sylvestris seed mucilage edible coating to the enhancement of the microbiological, physicochemical and sensory properties of lamb meat during storage (چکیده)
2677 - بررسی تأثیر رژیم‌های تلفیقی آبیاری با پساب تصفیه شده شهری بر خواص مورفولوژیکی و بهره‌وری مصرف آب گیاه تربچه (چکیده)
2678 - Evaluating the Changes in Alpha-1 Band Due to Exposure to Magnetic Field (چکیده)
2679 - Impact of HHP-treated starches on LAOS, tribology, and steady shear behavior of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
2680 - Assessing Variation of Soil Quality in Agroecosystem in an Arid Environment Using Digital Soil Mapping (چکیده)
2681 - Database Survey of Single-and-Half Phosphorus–Oxygen Bonds in Salts with the C2PO2 Segment: Crystal Structure of [NH2C5H4NH][(C6H5)2P(O)(O)]⋅2H2O (چکیده)
2682 - بررسی اثر نرخ کرنش بر ریزساختار فولاد AISI D2 در فرآیند شکل‌دهی گرم (چکیده)
2683 - بررسی مقاومت به خشکی گیاه ترخون .Artemisia dracunculus L) تحت تأثیر نانو ذرات تیتانیوم (چکیده)
2684 - Thiobacillus Bacteria-Enhanced Iron Biofortification of Soybean in a Calcareous Soil Enriched with Ferrous Sulfate, Mill Scale, and Pyrite (چکیده)
2685 - دانشی مقدس برای توسعۀ پایدار؛ دانش بومی زنان روستایی پیرامون گیاهان دارویی (چکیده)
2686 - Operational conditions and potential benefits of grains micronization for ruminant: A review (چکیده)
2687 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه (چکیده)
2688 - جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی (چکیده)
2689 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy and determination of the Santonian–Campanian boundary in the Zagros sedimentary basin, SWIran (چکیده)
2690 - Status epilepticus caused by canine distemper virus in a striped hyena (Hyaena hyaena) (چکیده)
2691 - Differentiation of an Iranian resistance chickpea line to Ascochyta blight from a susceptible line using a functional SNP (چکیده)
2692 - تحلیل انتقادی نظریه تمایز بوردیو با رویکردی فرانظری (چکیده)
2693 - اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضدخوردگی پوشش پلییورتان بر پایه پلی اُل آکریلیک با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
2694 - سیاسی کردن رن؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قری به قدرت انضباطیِ پهلوی (چکیده)
2695 - Ten (Bad) reasons researchers publish their papers in hijacked journals (چکیده)
2696 - A deep learning strategy for EMG-based joint position prediction in hip exoskeleton assistive robots (چکیده)
2697 - Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit Crisis (چکیده)
2698 - تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت علمی‌‌امام رضا (ع) (چکیده)
2699 - ارائه رویکردی مبتنی بر تبدیل قیچک برای پردازش تصاویر پزشکی (چکیده)
2700 - ارائه رویکردی مبتنی بر تبدیل قیچک برای پردازش تصاویر پزشکی (چکیده)
2701 - Controlled release of azithromycin from polycaprolactone/chitosan nanofibrous membranes (چکیده)
2702 - A swarm intelligence-based robotic search algorithm integrated with game theory (چکیده)
2703 - A genetic algorithm for solving bus terminal location problem using data envelopment analysis with multi-objective programming (چکیده)
2704 - On the performance of an innovative electronic chipset thermal management module based on energy storage unit concept utilizing nano-additive phase change material (NPCM) (چکیده)
2705 - Analysis of depopulation trends and models of rural settlements in Khorasan Razavi province, 1986–2017 (چکیده)
2706 - Understanding the physics of hydrocolloids interaction using rheological, thermodynamic and functional properties: A case study on xanthan gum-cress seed gum blend (چکیده)
2707 - Detection of canine distemper virus in cerebrospinal fluid, whole blood and mucosal specimens of dogs with distemper using RT‐PCR and immunochromatographic assays (چکیده)
2708 - Optimal strategies for supercritical gas antisolvent (GAS) coprecipitation of pyrazinamide/PVP particles via response surface methodology (چکیده)
2709 - The effect of a plyometric and elastic-band resistance training program on physical fitness and performance of male preadolescence tennis players (چکیده)
2710 - پایش شرایط نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، مشهد) (چکیده)
2711 - Nanofibrous polycaprolactone/chitosan membranes for preventing postsurgical tendon adhesion (چکیده)
2712 - Experimental investigation of hard spline milling using a newly developed disk cutter (چکیده)
2713 - Environmental and Economic Sustainability Assessment of Rainfed Agro-Systems in Northern Iran (چکیده)
2714 - Cyclic olefin polymer membrane as an emerging material for CO2 capture in gas-liquid membrane contactor (چکیده)
2715 - Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets (چکیده)
2716 - استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم: شواهدی تجربی از 30 کشور جهان (چکیده)
2717 - تحلیل مفهوم‌شناختی و وجودشناختی «نیت» بر اساس آموزه‌های دینی و مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
2718 - Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States (چکیده)
2719 - Characterization of antioxidant active biopolymer bilayer film based on gelatin-frankincense incorporated with ascorbic acid and Hyssopus officinalis essential oil (چکیده)
2720 - حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه (چکیده)
2721 - نظام ارزیابی مبتنی بر مدل گرافی (چکیده)
2722 - INVESTIGATION OF CHROMIUM AND VANADIUM CARBIDE COATING FORMATION ON SKD11 AND T10 BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION (TRD) METHOD (چکیده)
2723 - Piptatherum ferganense (Poaceae), another Middle Asian species as a new record for the flora of Iran (چکیده)
2724 - بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 (چکیده)
2725 - سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
2726 - واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات (چکیده)
2727 - بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) به تنش شوری در شرایط کنترل‌شده (چکیده)
2728 - شناسایی مناطق مستعد دارای منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی (مطالعه موردی دشت مشهد) (چکیده)
2729 - شناسایی ژ نهای دخیل در استقرار رابطه انگلی در گ لجالیز مصری بر پایه تجزیه و تحلیل دادههای بیان ژ ن (چکیده)
2730 - Exercise training with blood flow restriction, application for health promotion (چکیده)
2731 - تصویرسازی سه بعدی توسط سونار روزنه مصنوعی معکوس در زیر آب (چکیده)
2732 - بررسی شکل موج های مختلف در آشکارسازی اهداف زیرسطحی (چکیده)
2733 - Estimating the Position of Underwater Targets Based on the Emission of Noise Caused by Spinning the Propeller of Surface Vessels (چکیده)
2734 - Three-dimensional underwater image formation with inverse synthetic aperture sonar (چکیده)
2735 - ارزیابی تهدید اهداف هوایی با استفاده از مدل احتمالاتی قاعده مبنا (چکیده)
2736 - The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences (چکیده)
2737 - اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زا (چکیده)
2738 - تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی (چکیده)
2739 - Does nutrient and irrigation managements alter the quality and yield of saffron (Crocus sativus L.)? (چکیده)
2740 - دوبله فیلم‌های فرانسوی و انگلیسی‌زبان به فارسی در سامانه‌های ویدئو به‌درخواست (چکیده)
2741 - Lateral-Torsional Buckling of a Bidirectional Exponentially Graded Thin-Walled C-Shaped Beam (چکیده)
2742 - Performance of 2,4-D plus MCPA and Mesosulfuron plus Iodosulfuron plus Mefenpyr-diethyl as influenced by ammonium sulfate, urea ammonium nitrate, and carrier water hardness (چکیده)
2743 - Enhance the photocatalytic performance of TiO2 nano-semiconductor by simultaneously doping of transition and lanthanide elements for the C C homocoupling reaction under sunlight irradiation (چکیده)
2744 - Decellularization with triton X-100 provides a suitable model for human kidney bioengineering using human mesenchymal stem cells (چکیده)
2745 - Factors affecting topographic thresholds in gully erosion occurrence and its management using predictive machine learning models (چکیده)
2746 - مروری براختلال نارسانظم جویی خلقی مخرب، اختلال جدید DSM-5 (چکیده)
2747 - Modeling the respiration rate of chitosan coated fresh in-hull pistachios (Pistacia vera L. cv. Badami) for modified atmosphere packaging design (چکیده)
2748 - Delineation of isotopic and hydrochemical evolution of karstic aquifers with different cluster-based (HCA, KM, FCM and GKM) methods (چکیده)
2749 - بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی (چکیده)
2750 - تولید سیگنال بسامد متغیر با استفاده از میکروکنترلر ARM به منظور شناسایی تابع تبدیل ابزار داخل تراش بلند (چکیده)
2751 - The Appearance of the Lord in the Clouds in Shiʻi and Ṣūfī Writings (چکیده)
2752 - Quantum chemistry calculations of S, P, and O-doping effect on the photocatalytic molecular descriptors of g-C3N4 quantum dots (چکیده)
2753 - تأثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCR (چکیده)
2754 - اثربخشی استفاده از \\\"سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک\\\" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر بیماری های دستگاه عصبی (چکیده)
2755 - بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخرا آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک (چکیده)
2756 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی شناسی، بافت و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی طلای قوچی، شرق بجستان، بلوک لوت (چکیده)
2757 - Optimisation of branched-chain amino acid requirements for 15–21-day-old broiler chickens by using the Taguchi method (چکیده)
2758 - تقابل ریان رسمی مسیحیت با نهضت مونتانوس (چکیده)
2759 - بررسی تحلیلی چگونگی وقوع مرگ در مجردات با تکیه بر آیات، روایات و مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
2760 - آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980 (چکیده)
2761 - Simulating resilience of rainfed wheat–based cropping systems of Iran under future climate change (چکیده)
2762 - From Visual to Imagined Level of Images in Comics: Representation of Marjane in Persepolis (چکیده)
2763 - کنترل شناختی در اختلال اضطراب فراگیر: بررسی بازداری فعالانه و واکنشی (چکیده)
2764 - The detection of saffron adulterants using a deep neural network approach based on RGB images taken under uncontrolled conditions (چکیده)
2765 - Anti-Tumor Effect of Marshallagia marshalli Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
2766 - Land Conflicts in Rangeland Management: Land Court Cases in Kalatnaderi County of Iran (چکیده)
2767 - میکرو ساختار و خواص مکانیکی منطقه جوش در اتصال فولاد هوا ناپذیر Corten A به فولاد ساده کربنی St12 به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی‌اکسید کربن (چکیده)
2768 - تاثیر گرایش به مولفه های تمدن غرب در مواهه روشنفکران دوره قاار با پیشینه فرهنگی ایران اسلامی ( مطالعه موردی آراء فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبوف ) (چکیده)
2769 - Effect of immobilization, mutation, and microbial stresses on increasing production efficiency of “Cyclosporin A” (چکیده)
2770 - Catalyst-free Facile Synthesis of Novel Fused Spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrano[2,3-d]pyrimidine-4,3'-indoline]-3-carbonitrile Derivatives via One-pot Three-Component Reaction (چکیده)
2771 - Interactive effects of chilling and wounding stresses on antioxidant compounds and fatty acid profile of purslane (چکیده)
2772 - Highly Active and Durable NiCoSeP Nanostructured Electrocatalyst for Large-Current-Density Hydrogen Production (چکیده)
2773 - Translation Solutions in Professional Video Game Localization in Iran (چکیده)
2774 - Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam (چکیده)
2775 - خاموش باش! بادِ بی‌نیازی به پیمان است‌که می‌وزد (چکیده)
2776 - بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان (چکیده)
2777 - مقایسۀ کنش‏ های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار (چکیده)
2778 - مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش (چکیده)
2779 - تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری (چکیده)
2780 - مروری بر سمپاش الکترواستاتیک برای حفظ نباتات: ویژگی ها و نحوه ارزیابی (چکیده)
2781 - أسلوب النداء فی نهج البلاغة (دراسة دلالیة) (چکیده)
2782 - Physical Interaction between Embryonic Stem Cell-Expressed Ras (ERas) and Arginase-1 in Quiescent Hepatic Stellate Cells (چکیده)
2783 - امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار غبن «با تأکید بر شمولیت لاضرر در امور عدمی» (چکیده)
2784 - hysical activity of diabetic patients during COVID-19 pandemic (چکیده)
2785 - اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند (چکیده)
2786 - ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
2787 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
2788 - شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران (چکیده)
2789 - Genetic Indications for Anadromous Hilsa Shad (Tenualosa ilisha) in Shatt Al-Arab River Using mtDNA Cytochrome B Gene (چکیده)
2790 - ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب یافته (چکیده)
2791 - حک شدگی اتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف (چکیده)
2792 - Investigation of metabolic pathways of genes related to the QTL of reproduction traits in sheep genome using gene network and gene ontology (چکیده)
2793 - Molecular docking of Enterocin-P peptide with DNA: an in silico study (چکیده)
2794 - The investigation of inhibiting horse myostatin with human follistatin by molecular docking method (چکیده)
2795 - Numerical solution of fourth-order BVPs by using Lidstone-collocation method (چکیده)
2796 - Pyrido[1,2-e]purine: Design and Synthesis of Appropriate Inhibitory Candidates against the Main Protease of COVID-19 (چکیده)
2797 - آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌ (چکیده)
2798 - HEAT STABILITY AND SOLUBILITY OF CAMEL WHEY PROTEIN ISOLATE CONJUGATED WITH GUM ARABIC UNDER WET HEATING CONDITION BY MAILLARD REACTION (چکیده)
2799 - Points of openness of some mappings (چکیده)
2800 - اکسرژی س یست م گرمایش گلخانه، توسط مبدل حرارتی خورشی د ی (چکیده)
2801 - تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام (چکیده)
2802 - A new biomass gasification driven hybrid system for power and liquid hydrogen cogeneration: Parametric study and multi-objective evolutionary optimization (چکیده)
2803 - پندارۀ ایران در اندرونی ماتریوشکا (چکیده)
2804 - Evaluation of the efficiency of drone images for digital surface model production using Pix4d software (Case study: Darbehesht ) (چکیده)
2805 - اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی ونارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (چکیده)
2806 - Safety of Laparoscopic Splenectomy for Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura and Very Low Platelet Count (چکیده)
2807 - اینتروگرسیون مکان های ژنی مقاومت Ty-1/Ty-3 و Ty-2 به ارقام زراعی گوجه فرنگی با کمک نشانگرهای مولکولی (چکیده)
2808 - علوم قرآنی در التفسیر الاثری الجامع (بررسی و نقد آخرین نظریات آیت الله معرفت(ره) در مورد برخی از مباحث علوم قرآنی) (چکیده)
2809 - نقد و بررسی کیفیت ترجمه مفعول مطلق در ترجمه های قرآن کریم با محوریت پنج ترجمه فارسی قرآن کریم (چکیده)
2810 - Effect of chloride and sulphate environments on the compressive strength density and electrical resistivity of ultra-high performance concrete (UHPC) (چکیده)
2811 - Optimization of Propofol Dose Estimated During Anesthesia Through Artificial Intelligence by Genetic Algorithm: Design and Clinical Assessment (چکیده)
2812 - Expression pattern and network visualization of genes involved in milk persistency in bovine mammary tissue (چکیده)
2813 - Machine learning-based compressive strength modelling of concrete incorporating waste marble powder (چکیده)
2814 - 1 بررسی اثر ضدقارچی اسانس نعناع فلفلی بر رشد قارچهایRhizopus Stoloniferو Rhizoctonia Solani (چکیده)
2815 - تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرایند کارآفرینی روستایی، نمونه مورد مطالعه: شهرستان فاروج (چکیده)
2816 - تمین مالی روستاییان در فضای تمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه (چکیده)
2817 - Fabrication and characterization of biodegradable active films with modified morphology based on polycaprolactone-polylactic acid-green tea extract (چکیده)
2818 - «بند‌شِ» افغانستان در «چپراستِ»گذشته و آینده (چکیده)
2819 - تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
2820 - Cognitive-Affective control training reduces worry and GAD symptoms: investigating training and transfer effect (چکیده)
2821 - Effect of Scrophularia striata Extract on Performance, Intestinal Microbial and Histo-morphometry, and Blood Parameters in Broilers under Normal or Challenged Condition with E. Coli (چکیده)
2822 - Aging effect on the mixed-mode (I/III) fracture toughness of cement emulsified asphalt composite: Experimental and statistical investigation (چکیده)
2823 - صحت‌سنجی پهنه و هیدروگراف سیلاب با استفاده از داده‌های بارش ERA5 (مطالعه موردی حوضه زشک) (چکیده)
2824 - Physiochemical and sensory characteristics of synbiotic beverage yogurt developed from Buffalo´s colostrum & milk (چکیده)
2825 - Quaternary phosphonium salts in the synthetic chemistry: Recent progress, development, and future perspectives (چکیده)
2826 - Synthesis of tertiary amine functionalized Multi-Stimuli-Responsive latex nanoparticles by semicontinuous emulsion Polymerization: Investigation of responsivities and antimicrobial activity (چکیده)
2827 - Adsorptive Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Magnetic Fe3O4@C-dots: Removal and kinetic studies (چکیده)
2828 - اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی (چکیده)
2829 - Diets containing processed barley grain as a potential rumen bypass starch source enhance productive responses of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
2830 - سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصول (چکیده)
2831 - تحلیل استعاری احساس حسد در روایات معصومین علیهم السلام (چکیده)
2832 - Peripartal Rumen-Protected L-Carnitine Manipulates the Productive and Blood Metabolic Responses in High-Producing Holstein Dairy Cows (چکیده)
2833 - A quantitative-qualitative approach for studying the impact of facies and diagenesis control on the rudiest biostrome in the Sarvak Formation, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
2834 - ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانی (چکیده)
2835 - Evaluation of dietary supplementation of B vitamins and HMBi on fermentation kinetics, ruminal or post-ruminal diet digestibility using modified in vitro techniques (چکیده)
2836 - Enhancement of alkaline protease production of Bacillus strains isolated from dairy sludge under cold, salt and ultrasound stress (چکیده)
2837 - گسستنِ زنجیرِ سیزیفوسِ ایرانی (چکیده)
2838 - Investigation of a strategy for well controlled inducement of microcellular and nanocellular morphologies in polymers (چکیده)
2839 - Foaming of a polymer–nanoparticle system: Effect of the particle properties (چکیده)
2840 - Open-celled microcellular foaming and the formation of cellular structure by a theoretical pattern in polystyrene (چکیده)
2841 - فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات امعه‌شناسی (چکیده)
2842 - ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) (چکیده)
2843 - Free vibration of axially functionally graded tapered micro-beams considering uncertain properties (چکیده)
2844 - پیمایش احساس عدالت پزشکی نسبت به گردشگران سلامت مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مشهد (چکیده)
2845 - Enhancing the detection ability of control charts in profile monitoring by adding RBF ensemble model (چکیده)
2846 - Using Optimized Deep Learning to Predict Daily Streamflow: A Comparison to Common Machine Learning Algorithms (چکیده)
2847 - Mn-incorporated nickel selenide: an ultra-active bifunctional electrocatalyst for hydrogen evolution and urea oxidation reactions (چکیده)
2848 - تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز (چکیده)
2849 - Motor memory consolidation in children: The role of awareness and sleep on offline general and sequence-specific learning (چکیده)
2850 - بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستا (چکیده)
2851 - Removing bromophenol blue from the aqueous environment by TixNiyLamOz photocatalyst under different conditions (چکیده)
2852 - Genetic diversity in some domestic and wild sheep and goats in Iran (چکیده)
2853 - بررسی ارتباط نمودهای مزاج با ویژگی های گفتار: یک پژوهش کیفی میان رشته ای (چکیده)
2854 - Impacts of climatic changes on the worldwide potential geographical dispersal range of the leopard moth, Zeuzera pyrina (L.) (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
2855 - Application of the LAD-LASSO as a dimensional reduction technique in the ANN-based QSAR study: Discovery of potent inhibitors using molecular docking simulation (چکیده)
2856 - اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا) (چکیده)
2857 - بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (چکیده)
2858 - Parametric design and multi-objective optimization of a general 6-PUS parallel manipulator (چکیده)
2859 - Optimum Dynamic Design of a Stewart Platform with Symmetric Weight Compensation System (چکیده)
2860 - Optimal Trajectory Generation to Residual Vibration Reduction of Transport Process based on Dynamic Programming Algorithm (چکیده)
2861 - Textural thermo‐mechanical properties of sweet cherry for postharvest damage analysis (چکیده)
2862 - Use of a gyrB PCR-RFLP method to diagnose tuberculosis and identify the causative Mycobacterium sp. in cattle and humans (چکیده)
2863 - Reconstructing Image From Noisy Radon Projections Using Shearlet Transform (چکیده)
2864 - شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCR (چکیده)
2865 - Molecular simulation of adsorption and diffusion of H2 /CO2 /CO /MeOH /EtOH mixture into the zeolitic imidazolate framework ZIF-8 (چکیده)
2866 - Thermo-economical and environmental analyses of a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) performance (چکیده)
2867 - Evaluation of mice testosterone and sperm parameters affected with Crocin (چکیده)
2868 - نوروز، نمکِ سیاست خارجی است (چکیده)
2869 - Addition of straw to the early-lactation diet: Effects on feed intake, milk yield, and subclinical ketosis in Holstein cows (چکیده)
2870 - رابطه هوش جسمانی و مدیریت زمان با استرس شغبی معلمان تربیت بدنی شهرستان های کاشمر و بردسکن (چکیده)
2871 - ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
2872 - بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان مشهد (چکیده)
2873 - بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (چکیده)
2874 - بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال (چکیده)
2875 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
2876 - توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی (چکیده)
2877 - بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) (چکیده)
2878 - Speech emotion recognition based on SVM and KNN classifications fusion (چکیده)
2879 - Exploring the experts’ perceptions of barriers to using internet of things for chronic disease management in Iran (چکیده)
2880 - Serum HDL cholesterol uptake capacity in subjects from the MASHAD cohort study: Its value in determining the risk of cardiovascular endpoints (چکیده)
2881 - A pilot study of the effects of crocin on high‐density lipoprotein cholesterol uptake capacity in patients with metabolic syndrome: A randomized clinical trial (چکیده)
2882 - The I–V characteristics of methyl 3-oxobutanoate as molecular switch (چکیده)
2883 - The effect of electrode materials on I–V characteristics behavior of 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione (a β-diketone) as molecular switch (چکیده)
2884 - Dilute Solution Properties of Nettle Seed (Urtica pilulifera) Gum as a Function of Temperature (چکیده)
2885 - ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) (چکیده)
2886 - High prevalence of clonally related multiple resistant Salmonella Infantis carrying class 1 integrons in broiler farms (چکیده)
2887 - بررسی اثر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر پارامتر های راه رفتن دانش آموزانپسر 10 تا 12 سال مبتلا به ناهنجاری زانو ضربدری (چکیده)
2888 - Systems Evaluation of University-Industry Collaboration Efficiency in Iran: Current Situation and Proposed Policy Framework (چکیده)
2889 - Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen (چکیده)
2890 - تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
2891 - Magnetic Field and Application of Silicon Dioxide Nano-Particles Alter the Chlorophyll Content and Chlorophyll a Fluorescence Parameters in Sesame (Sesamum indicum L.) under Water Stress Conditions (چکیده)
2892 - \\\"DESCRIPTION OF EVALUATION INDEXES FOR PERFORMANCE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS (چکیده)
2893 - The threshold effect of HDI on the relationship between financial development and oil revenues (چکیده)
2894 - A perceptual socio-hydrological model of co-evolutionary coupled human–water system based on historical analysis, Mashhad basin, Iran (چکیده)
2895 - Laparoscopic Proctectomy in Locally Advance Rectal Cancer: Prolapse Delayed Anastomosis Compared to Immediate Anastomosis (چکیده)
2896 - Impaired set-shifting ability in patients with bulimia nervosa: A systematic review and meta-analysis (چکیده)
2897 - روشی نوین در طبقه‌بندی مقاوم به نویز تصاویر بافتی با استفاده از توصیف چند مقیاسه توأمان الگوی باینری محلی (چکیده)
2898 - Techno-economic and techno-environmental assessment and multi-objective optimization of a new CCHP system based on waste heat recovery from regenerative Brayton cycle (چکیده)
2899 - Electrodeposition of nanoporous nickel selenide on graphite rod as a bifunctional electrocatalyst for hydrogen and oxygen evolution reactions (چکیده)
2900 - Investigating the neural correlates of imagined speech: An EEG-based connectivity analysis (چکیده)
2901 - تعالی و احیای ارزش‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران توسط امام خمینی(ره) (چکیده)
2902 - An efficient and green one-pot synthesis of tetrahydrobenzo[a]xanthenes, 1,8-dioxo-octahydroxanthenes and dibenzo[a,j]xanthenes by Fe3O4@Agar-Ag as nanocatalyst (چکیده)
2903 - Electronic transport behavior of 4,6-bis(4-nitrophenyl)-2-phenyl-3,5-diaza-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene (a bicyclic aziridine) as optical molecular switch: a first-principles approach (چکیده)
2904 - بررسی اثر تعدیل ایمنی آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی بر سلول های دندرتیک جهت درمان بیماران آسمی (چکیده)
2905 - Knowledge Valuation by Iranian Women with High-Risk Pregnancy: A Qualitative Content Analysis (چکیده)
2906 - مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (چکیده)
2907 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
2908 - Alteration of myocardial structure and function in RAF1-associated Noonan syndrome: Insights from cardiac disease modeling based on patient-derived iPSCs (چکیده)
2909 - هر همسایه یک رهنامه (چکیده)
2910 - Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions (چکیده)
2911 - تأثیر تغذیه مرحله ای اسیدهای چرب غیر اشباع (دانه گلرنگ-کتان) در دوره انتقال بر پارامترهای تولید مثلی گاوهای شیری (چکیده)
2912 - بررسی ویژگی های مدفوع گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
2913 - بررسی خصوصیات شکمبه گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
2914 - تأثیر استفاده از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در جیره انتظار زایش بر کیفیت آغوز و فاکتورهای خونی گوساله های متولد شده (چکیده)
2915 - اثر تنش گرمایی سالن انتظار دوشش بر شاخص های فیزیولوژیک گاوهای پر تولید هلشتاین (چکیده)
2916 - اثر فرآوری دانه جو و ذرت سوپرپخت با اسیدهای آلی بر پارامترهای تولید گاز (چکیده)
2917 - بررسی میزان تخمیر و تولید گاز جیره های دارای چند شکل دانه کتان به همراه دو سطح بالا و پایین پروتئین عبوری (چکیده)
2918 - تأثیر شکل دانه کتان به همراه سطح پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای بر فرآسنجه های تخمیری شکمبه میشهای بلوچی (چکیده)
2919 - تأثیر استفاده از دانه گلرنگ در دوره انتظار زایش بر پارامترهای خونی گاوهای هلشتاین (چکیده)
2920 - اثرات پاندمی کوید 19 بر صنعت گاو شیری در خراسان رضوی (چکیده)
2921 - بررسی مصرف ماده خشک، تولید شیر و چربی شیر در گاوهای ذوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر با استفاده از ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
2922 - اثرات افزودن پلی اتیلن گلایکول یا بنتونیت سدیم فعال (جی بایند) بر عملکرد، فرآسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی بزهای سانن تغذیه شده با جیره حاوی فرآورده های فرعی پسته (چکیده)
2923 - اثرات مکملسازی پلیاتیلنگلایکول یا بنتونیت سدیم فعال بر مصرف خوراک، علائم حیاتی و فراسنجههای خونی بزهای سانن تغذیه شده با فرآوردههای فرعی پسته تحت تنش گرمایی کوتاه مدت (چکیده)
2924 - تأثیر افزودن پلیاتیلنگلایکول یا بنتونیت سدیم فعال بر عملکرد رویشی مو در بزهای سانن تغذیه شده با جیرة حاوی فرآوردههای فرعی پسته (چکیده)
2925 - EFFECTS OF REPLACING LOW STARCH BY-PRODUCTS FOR BARLEY GRAIN ON in situ RUMEN DEGRADABILITY AND in vitro GAS PRODUCTION PROPERTIES OF A TOTAL MIXED RATION (چکیده)
2926 - Using Schiff base method for protecting amino acids and modified in vitro method for measuring rumen protected amino acids (چکیده)
2927 - The Effect of 4 Weeks of Strength Training and Beta-Alanine Supplementation on Anaerobic Power and Carnosine Level in Boxer Players (چکیده)
2928 - Towards monitoring biodegradation of starch-based bioplastic in anaerobic condition: Finding a proper kinetic model (چکیده)
2929 - Sustainable Food Production: An Intelligent Fault Diagnosis Framework for Analyzing the Risk of Critical Processes (چکیده)
2930 - Metal-ligand bond strength in symmetric of Copper (II) β-diketone complexes by UV and TD-DFT approaches (چکیده)
2931 - Validation of potential energy distribution by VEDA in vibrational assignment some of Copper (II) complexes with β-diketone ligands (چکیده)
2932 - Sharpening lower bound in some inequalities for Frames in Hilbert spaces (چکیده)
2933 - Refining some Inequalities for Frames with Specht\'s Ratio (چکیده)
2934 - مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان (چکیده)
2935 - مقایسه مهارت های روانی اعتماد به نفس بیشتر و تفسیر اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران مهارت های باز و بسته (چکیده)
2936 - Integrating social media applications into EFL students’ classrooms: Iraqi EFL teachers’ perceptions (چکیده)
2937 - Effect of zinc and phytase supplementation on performance, immune response, digestibility and intestinal features in broilers fed a wheat-soybean meal diet (چکیده)
2938 - NUTRITIVE VALUE, QUALITATIVE CHARACTERISTICS, IN SITU RUMEN DRY MATTER DEGRADABILITY AND IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CITRUS PULP SILAGE SUPPLEMENTED WITH BARLEY GRAIN (چکیده)
2939 - EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF PECTIN-RICH BY-PRODUCTS SUBSTITUTED FOR BARLEY GRAIN ON THE PERFORMANCE OF HOLSTEIN DAIRY COWS (چکیده)
2940 - Influence of flaxseed with rumen undegradable protein level on milk yield, milk fatty acids and blood metabolites in transition ewes (چکیده)
2941 - Effects of extruded flaxseed and dietary rumen undegradable protein on reproductive traits and the blood metabolites in Baluchi ewes (چکیده)
2942 - تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمنیسم (چکیده)
2943 - Effect of nanocurcumin and fish oil as natural anti-inflammatory compounds vs. glucocorticoids in a lipopolysaccharide inflammation model on Holstein calves’ health status (چکیده)
2944 - Effects of ground, steam-flaked, and super-conditioned corn grain on production performance and total-tract digestibility in dairy cows (چکیده)
2945 - Use of Steam Treated Sugarcane Pith in the Diet of Finishing Calves as a Replacement for Low Grain Corn Silage (چکیده)
2946 - Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat‐Tailed Lambs (چکیده)
2947 - تاثیر تنش حرارتی و محدودیت خوراک‌دهی در اواخر آبستنی بر قابلیت هضم و رفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
2948 - Metabolic Fingerprinting of Feces from Calves, Subjected to Gram-Negative Bacterial Endotoxin (چکیده)
2949 - مقاله ترویجی: مروری بر خطاهای احتمالی در فرآیند تحویل دُز پرتودرمانی به روش شدّت تعدیل‌شده (چکیده)
2950 - Critical incident technique helps determine how health library and information services influence clinical decision making and patient care: A literature review (چکیده)
2951 - مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتع (چکیده)
2952 - Role of synoptic meteorological circulation in the formation of dust outbreaks in Aral-Caspian sea depressions/deserts: 7-9 September 2021 case (چکیده)
2953 - The Effect of Plant Interaction and Livestock Grazing Intensity on Plant Alpha and Beta Diversity (چکیده)
2954 - Solving linear two-dimensional Fredholm integral equations system by triangular (چکیده)
2955 - TRIANGULAR FUNCTIONS WITH CONVERGENCE FOR SOLVING LINEAR SYSTEM OF TWO-DIMENSIONAL FUZZY FREDHOLM INTEGRAL EQUATION (چکیده)
2956 - NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER POPULATION GROWTH MODEL USING FRACTIONAL-ORDER MUNTZ–LEGENDRE COLLOCATION METHOD AND PADE–APPROXIMANTS (چکیده)
2957 - CO2emissions, export and foreign direct investment: Empirical evidence from Middle East and North Africa Region (چکیده)
2958 - نگاهی به فضا‌های احتمال ناجابجایی (چکیده)
2959 - Postcolonial Cinematic Adaptation, Mimicry, or Indigenization? Miller’s Death of a Salesman in Farhadi’s Salesman (چکیده)
2960 - Stereotypes on Iranian Silver Screen: The Case of Farhadi’s The Salesman from a Neo-Orientalist Perspective (چکیده)
2961 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله (چکیده)
2962 - Unsaturated behaviour of gypseous sand soils using a modified triaxial test apparatus (چکیده)
2963 - مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
2964 - تحلیل اقتصادی زنجیره تامین و بازاریابی گز اصفهان (چکیده)
2965 - Some Notes on Relative Commutators (چکیده)
2966 - عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تهیزات بدنسازی تولید ایران (چکیده)
2967 - شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری ISM) (چکیده)
2968 - تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود (چکیده)
2969 - Heavy metal removal by modified cellulose nano fibers (MCNF) (چکیده)
2970 - تجارت خرمای ایران: فرصت ها وچالش ها (چکیده)
2971 - تحلیل جایگاه ایران در مزیت نسبی و ساختار بازار جهانی خرما (چکیده)
2972 - تحلیل وضعیت صادرات خرما در ایران عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
2973 - بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خرمای ایران با تأکید بر تحریم های تجاری (چکیده)
2974 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات خرما ایران (چکیده)
2975 - تحلیل وضعیت صنایع و فراورده های خرما در ایران (چکیده)
2976 - بررسی مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران در کشورهای هدف صادراتی (چکیده)
2977 - بررسی عوامل موثر بر تجارت خرما در ایران (چکیده)
2978 - Joint continuity of separately continuous mappings (چکیده)
2979 - برآورد تابع عرضه صادرات ایران در بازار خرما (چکیده)
2980 - بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک (چکیده)
2981 - تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کسب و کارهای کشاورزی (چکیده)
2982 - موتیف، گونه‌ها و کارکردهای آن در داستانهای ایرانی در دهه‌های 20 و 30شمسی (چکیده)
2983 - عوامل موثر بر استفاده از تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی (چکیده)
2984 - بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونی های کشاورزی (چکیده)
2985 - عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و غذایی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
2986 - تحلیل فرصتها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران (چکیده)
2987 - Analysis of Groundwater Balance of Samalqan Plain Aquifer Using SWAT and MODFLOW Models (چکیده)
2988 - Regional groundwater qualitative and quantitative management through hydrogeological modeling in Jangal-Geysour, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
2989 - بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسانرضوی (چکیده)
2990 - Introduce an approach to computing mean velocity and discharge using entropy velocity concept and a data-driven technique and only one single measured value of mean velocity (چکیده)
2991 - تحلیل رقابت پذیری صادرات با تاکید بر نقش اثر شلاقی در زنجیره تأمین زعفران ایران (چکیده)
2992 - بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
2993 - تحلیل اثر افزایش قیمت زعفران بر امکان توسعه کشت محصول (چکیده)
2994 - شناسایی یکی ازموتیف های موثر در پایداری پروتئینATG8Bدر جایگاهLDSدر گیاهMarchantia polymorpha (چکیده)
2995 - The Relationship Between Cultural Intelligence (CQ), Spiritual Intelligence (SQ), and Interpersonal Communication Skills: The Case of Cultural Tour Guides (چکیده)
2996 - سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2997 - Numerical Modeling of Flow Field in Three Types of Vortex Settling Basins (چکیده)
2998 - تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
2999 - An open-source toolbox for investigating functional resilience in sewer networks based on global resilience analysis (چکیده)
3000 - Study of Effective Parameters on Performance of Vortex Settling Basins Using Taguchi Method (چکیده)
3001 - بررسی تاثیر ریزپوشانی با صمغ فارسی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در طی نگهداری در شرایط یخچالی (چکیده)
3002 - Protective effect of betaine against gentamicin-induced renal toxicity in mice: a biochemical and histopathological study (چکیده)
3003 - کاربرد و روش های ریزپوشانی میکروارگانیسم های پروبیوتیک (چکیده)
3004 - تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته (چکیده)
3005 - تحلیل عملکرد و بهینه سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح (چکیده)
3006 - تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار (چکیده)
3007 - تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم (چکیده)
3008 - k-Intersection Graph of a Finite Set (چکیده)
3009 - بررسی تأثیر کووید-19 بر منابع طبیعی و انسانی: بر اساس شواهد آماری (چکیده)
3010 - تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلویی (چکیده)
3011 - A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability (چکیده)
3012 - راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد (چکیده)
3013 - The effects of an 8-week supervised versus unsupervised combined home balance-resistance exercise program on balance, functional mobility, and fear of falling in older adults with a history of falls (چکیده)
3014 - شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) (چکیده)
3015 - ١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد (چکیده)
3016 - Mindfulness-based schema therapy and forgiveness therapy among women affected by infidelity: A randomized clinical trial (چکیده)
3017 - Preparation And Study Of Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride For The Removal Of Pharmaceutical Pollutants (چکیده)
3018 - ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی (چکیده)
3019 - Does Abusive Supervision Affect Healthcare Employees’ Turnover Intention? Investigating the Mediating Role of Emotional Exhaustion and Moderating Role of Employee Resilience and Future Work Self-Salience (چکیده)
3020 - تاثیر ورمی کمپوست در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا (چکیده)
3021 - اثر افزودن کربوکسی متیل سلولز، صمغ دانه مرو و میزان چربی بر خصوصیات خامه کم چرب شیر شتر (چکیده)
3022 - Solving problems or seeing troubles? A day-level study on the consequences of thinking about work on recovery and well-being, and the moderating role of self-regulation (چکیده)
3023 - Analyses of non-Fourier heat conduction in 1-D spherical biological tissue based on dual-phase-lag bio-heat model using the conservation element/solution element (CE/SE) method: A numerical study (چکیده)
3024 - Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation (چکیده)
3025 - ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی (چکیده)
3026 - Should you switch off or stay engaged? The consequences of thinking about work on the trajectory of psychological well-being over time. (چکیده)
3027 - رهیافت تاریخ‌نگارانۀ عباسقلی سپهر در شرح حال حضرت زینب(س) در کتاب ناسخ‌التواریخ (چکیده)
3028 - Plant–plant interactions determine taxonomic, functional and phylogenetic diversity in severe ecosystems (چکیده)
3029 - Investigation of species diversity of the Minnows (Cypriniformes: Leuciscinae) in the Caspian Sea basin, Iran using molecular approach (چکیده)
3030 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
3031 - تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
3032 - MECHANISMS AND REQUIREMENTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CURRICULUM OF BACHELOR STUDENTS IN THE ACADEMIC SYSTEM OF IRANIAN UNIVERSITIES (چکیده)
3033 - 65 YEARS OF MODERN CONSERVATION OF IRAN\\\'S BIODIVERSITY: THE TRANSITION FROM HARD TO SOFT PROTECTION (چکیده)
3034 - بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر (چکیده)
3035 - سنتز جاذب دروازه مولکولی Ba-ETS-4 جهت جداسازی نیتروژن از متان (چکیده)
3036 - تولید کربن نیترید گرافیتی جهت حذف فوتوکالیستی آلاینده های رنگی و دارویی (چکیده)
3037 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
3038 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
3039 - Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene (چکیده)
3040 - Combination of Umbelliprenin and Arsenic Trioxide Acts as an Effective Modality Against T-Cell Leukemia/Lymphoma Cells (چکیده)
3041 - تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل (چکیده)
3042 - تأثیر آسیاکاری مکانیکی و افزودن گرافیت بر خواص الکتروکاتالیستی اکسید نیکل در پیل های سوختی متانولی مستقیم (چکیده)
3043 - Analytical dynamic of a rotating prismatic actuator with variable stiffness and validation with finite element method (چکیده)
3044 - عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری) (چکیده)
3045 - The Influence of Dense Planting System on the Technical Efficiency of Saffron Production and Land Use Sustainability: Empirical Evidence from Gonabad County, Iran (چکیده)
3046 - سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al (چکیده)
3047 - ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
3048 - Global forcing number for maximal matchings in corona products (چکیده)
3049 - Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD (چکیده)
3050 - Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas aeruginosa FG106 and Its Ability to Act as a Biocontrol Agent against Potato, Tomato and Taro Pathogens (چکیده)
3051 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
3052 - Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran (چکیده)
3053 - ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 (چکیده)
3054 - Classification of synoptic weather clusters associated with dust accumulation over southeastern areas of the Caspian Sea (Northeast Iran and Karakum desert) (چکیده)
3055 - Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1 (چکیده)
3056 - Collisional and Radiative Energy Loss in QED and QCD Plasmas (چکیده)
3057 - مشروطه یعنی چلوکباب ارزان!: نه سخت و نه استوار بود / دود بود و بر هوا بود (چکیده)
3058 - An empirical test of techniques of neutralization regarding polluting behaviors in rural Iran (چکیده)
3059 - بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
3060 - جداسازی باکتری های رایزوسفری و اندوفیتی محرک رشد از زعفران (چکیده)
3061 - Green synthesis and biological characterization of cerium oxide nanoemulsion against human HT-29 colon cancer cell line (چکیده)
3062 - مطالعهی میکروموفولوژیکی افقهای آرجیلیک و پتروکلسیک دریک مقطع لسی-آبرفتی، غرب مشهد (چکیده)
3063 - Late Pleistocene–Holocene pedogenesis and palaeoclimate in western Asia from palaeosols of the Central Iranian Plateau (چکیده)
3064 - Investigation of Cd, Pb, and Ni contamination in soil and wheat plant in alluvial lands of Tigris River in southern Baghdad, Iraq (چکیده)
3065 - Sinc–Muntz–Legendre Collocation Method for Solving a Class of Nonlinear Fractional Partial Differential Equations (چکیده)
3066 - بررسی تاثیر تجربه مشتری از خرید آنلاین بر قصد خرید مجدد مشتریان دیجی کالا در سطح کشور ایران (چکیده)
3067 - Virulence Characteristics of Yersinia enterocolitica Isolated from Dairy Products in the Northeast of Iran (چکیده)
3068 - The role of personality factors in predicting life satisfaction of non-native students with the mediating role of self-differentiation (چکیده)
3069 - حدودوثغور مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی: تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران (چکیده)
3070 - Perceived risk in women with high risk pregnancy: A qualitative study (چکیده)
3071 - Thermal shock-induced Moore-Gibson-Thompson generalized coupled thermoelasticity analysis based on the strain gradient Love-Bishop theory in a nanorod resonator (چکیده)
3072 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
3073 - In vitro acaricidal activity of Melia azedarach ripe fruit extract against Hyalomma excavatum Acari: Ixodidae) (چکیده)
3074 - Comparing the Effects of Eight Weeks of Whole Body Vibration Exercise Com- bined With Rope Skipping at Two Different Intensities on Physical Performance of Older Men: A Randomized Single-Blind Clinical Trial (چکیده)
3075 - بررسی روند تغییرات عوامل اقلیمی در مرکز و جنوب غرب آسیا (چکیده)
3076 - بررسی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با بارش و پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3077 - The effects of saffron (Crocus sativus L.) in conjunction with concurrent training on body composition, glycaemic status, and inflammatory markers in obese men with type 2 diabetes mellitus: A randomized double‐blind clinical trial (چکیده)
3078 - ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3079 - Monitoring udder health status using somatic cell counts in Holstein dairy herds located in north east of Iran and effectiveness of 10-point mastitis control program (چکیده)
3080 - Modifications of Ribonucleases in Order to Enhance Cytotoxicity in Anticancer Therapy (چکیده)
3081 - One-pot multicomponent green LED photoinduced synthesis of chromeno[4,3-b]chromenes catalyzed by a new nanophotocatalyst histaminium tetrachlorozincate (چکیده)
3082 - Experimental investigation on frequency pulsation effects on a single pass plate heat exchanger performance (چکیده)
3083 - The effect of dietary supplementation of ensiled pomegranate by-products on growth performance, nutrient digestibility, haematology parameters and meat characteristics of fat-tail lambs (چکیده)
3084 - Platoon of uncertain unmanned surface vehicle teams subject to stochastic environmental loads (چکیده)
3085 - A three-dimensional numerical study of the effects of various twisted tapes on heat transfer characteristics and flow field in a tube: Experimental validation and multi-objective optimization via response surface methodology (چکیده)
3086 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن - طناب زنی با دو شدت مختلف بر شاخص-های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو‌کور (چکیده)
3087 - Effect of dietary supplementation or cessation of magnesium-based alkalizers on milk fat output in dairy cows under milk fat depression conditions (چکیده)
3088 - بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش (چکیده)
3089 - مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتی (چکیده)
3090 - نخل و خرمایِ فارس در سده های نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی (چکیده)
3091 - Synthesis and Characterization of Various Novel Derivatives of Dipyrimido[4,5-b:4',5'-e][1,4]thiazepine and Their Theoretical Evaluation as 15-Lipoxygenase Inhibitor (چکیده)
3092 - توسعه و بهبود مسیرهای دوچرخه سواری با استفاده از روش درخت فراگیرکمینه (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
3093 - دیگری زیستن در مناسک اربعین در نگاه تمدنی (چکیده)
3094 - Analyzing of thick plates with cutouts using the meshless (EFG) method based on higher order shear deformation theories for solving shearlocking issue (چکیده)
3095 - Polyhydroxyalkanoate production using vibrio.sp (چکیده)
3096 - Rheological evaluation of asphalt binder modified by amorphous poly alpha olefin (APAO) (چکیده)
3097 - Event-triggered formation control of n-link networked stochastic robotic manipulators (چکیده)
3098 - Genetic variation and cytological diversity in the Urar Brush-tailed Mouse, Calomyscus urartensis Vorontsov & Kartavseva, 1979 (Mammalia: Rodentia) in Lesser Caucasia (چکیده)
3099 - تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع (چکیده)
3100 - ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک (چکیده)
3101 - ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنی (چکیده)
3102 - Psychometric properties of the childhood executive functioning inventory (CHEXI): A confirmatory factor analysis and measurement invariance by sex and age in Iranian children (چکیده)
3103 - تاثیر ریز ساختار اولیه بر رفتار کارپذیری فولاد ابزار سرد کار AISI D2 (چکیده)
3104 - بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی (چکیده)
3105 - بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبر (چکیده)
3106 - ارزیابی تاثیر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و عملکردی آرد گندم (چکیده)
3107 - مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود (چکیده)
3108 - Epidemiological survey of cutaneous leishmaniasis in Gonbad-e-Kavus, Northern Iran (چکیده)
3109 - Effect of Fluid Flow on the Corrosion Performance of as-Cast and Heat-Treated Nickel Aluminum Bronze Alloy (UNS C95800) in Saline Solution (چکیده)
3110 - Electrochemical and statistical analyses of the combined effect of air-entraining admixture and micro-silica on corrosion of reinforced concrete (چکیده)
3111 - Effect of hydrogen peroxide on bovine serum albumin adsorption on Ti6Al4V alloy: A scanning Kelvin probe force microscopy study (چکیده)
3112 - Corrosion Performance of Steel Rebars in the Roof of a 65-Year-Old Underground Reinforced Concrete Water-Storage Tank (چکیده)
3113 - Encapsulation of Cerium Nitrate within Poly(urea-formaldehyde) Microcapsules for the Development of Self-Healing Epoxy-Based Coating (چکیده)
3114 - Development of a low-cost activated mesoporous bauxite for the reclamation of used transformer oil (چکیده)
3115 - A new method to determine the synergistic effects of area ratio and microstructure on the galvanic corrosion of LAS A508/309 L/308 L SS dissimilar metals weld (چکیده)
3116 - “Sticky” carbon coating enables high-area-capacity lithium storage of silicon-graphitic carbon hybrid (چکیده)
3117 - تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران (چکیده)
3118 - بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (چکیده)
3119 - تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
3120 - Pre-programming in overhand throwing of children with Down syndrome: role of the generalized motor program (چکیده)
3121 - تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالا (چکیده)
3122 - A lab-scale study on thermal performance enhancement of phase change material containing multi-wall carbon nanotubes for buildings free-cooling (چکیده)
3123 - Synthesis and Characterization of ZnO: MgO Nanocomposite and Evaluation of Cytotoxicity on Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
3124 - Improvement of the performance of anticancer peptides using a drug repositioning pipeline (چکیده)
3125 - Tuning surface wettability of aluminum surface and its correlation with short and long term corrosion resistance in saline solutions (چکیده)
3126 - تأثیر پرتوی مادون قرمز و سطح مصرف نشاسته دانه ذرت بر پاسخ گلایسمیک اسب های بالغ (چکیده)
3127 - در مفصل قلمی- Palmar/plantar osteochondral disease (POD) فراوانی و الگوی بندانگشتی اسبهای وارمبلاد پرشی در معاینات رادیولوژی پیش از خرید و فروش (چکیده)
3128 - Comparing emotional disturbances and quality of life in couples with attention-deficit and hyperactivity disorder and ordinary couples (چکیده)
3129 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
3130 - تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیان (چکیده)
3131 - ٍEvalution of the effects of Hypericum perforatum extract on HIV, IAV.and sars-Cov2 (چکیده)
3132 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
3133 - Results on the normality of square-free monomial ideals and cover ideals under some graph operations (چکیده)
3134 - A novel fuzzy sliding mode control approach for chaotic systems (چکیده)
3135 - ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای (چکیده)
3136 - Distance between the spectra of certain graphs (چکیده)
3137 - مروری بر قابلیت تولید فیلم زیست تخریب پذیر از ایزوله پروتئین کرسنه (چکیده)
3138 - مروری بر ترکیبات ضدتغذیه ای انسانی بذر گاودانه (چکیده)
3139 - Allogeneic adipose-derived mesenchymal stromal cell transplantation for refractory lupus nephritis: Results of a phase I clinical trial (چکیده)
3140 - Surface modification of electrospun wound dressing material by Fe2O3 nanoparticles incorporating Lactobacillus strains for enhanced antimicrobial and antibiofilm activity (چکیده)
3141 - The effect of sonication time on phycobiliproteins extraction from spirulina platensis (چکیده)
3142 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای زمان بندی وظایف جریان کاری علمی روی بستر ابر محاسباتی با محدودیت مهلت زمانی و هدف کاهش هزینه اجرا (چکیده)
3143 - مروری برکاربرد قارچ گانودرما در صنایع آرایشی و بهداشتی (چکیده)
3144 - بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن (چکیده)
3145 - مروری بر رد پای بوم شناختی و توسعه پایدار با تاکید بر نفرین منابع (چکیده)
3146 - شاخص جهانی آسیب‌پذیری انرژی (چکیده)
3147 - مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران (چکیده)
3148 - Development of a New Method for Pattern Synthesizing of Linear and Planar Arrays Using Legendre Transform With Minimum Number of Elements (چکیده)
3149 - Insight into the Elemental Sulfur Corrosion of Carbon Steel in Chloride Bearing Media Using Electrochemical and Non-electrochemical Techniques (چکیده)
3150 - The Evaluation of Reliability Indices in Water Distribution Networks under Pipe Failure Condition (چکیده)
3151 - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر جمعیت کل باکتری ها، متانوژن ها و پروتوزوآ در شرایط برون تنی (چکیده)
3152 - بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز دانه خلر فرآوری شده با روش های مختلف حرارتی (چکیده)
3153 - Antifungal activity of Mentha × Piperita L. essential oil (چکیده)
3154 - Higher order curvature corrections and holographic renormalization group flow (چکیده)
3155 - بررسی اثر فرآوردههای فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی (چکیده)
3156 - وقف زمان­‌بندی شده؛ راهکاری در راستای بهینه­‌سازی و گسترش فرهنگ وقف (چکیده)
3157 - Investigating the properties and performance of 3A molecular sieves as an adsorbent to prevent coke formation in olefin dehydration process (چکیده)
3158 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
3159 - ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فنولوژی و تحمل به خشکی در 17 توده بومی کنجد (چکیده)
3160 - بررسی حقوق معنوی میت با تاکید بر حق قذف در فقه امامیه (چکیده)
3161 - پارابلوم‌به‌کمرهای برلن‌نشین (چکیده)
3162 - مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعی (چکیده)
3163 - Effect of concentration and temperature on the steady shear flow behavior of Nettle seed (Urtica pilulifera) gum (چکیده)
3164 - Non-linear rheological responses and tribological behaviors of model reduced-fat O/W emulsion using high pressure-treated corn starch as a novel fat replacer (چکیده)
3165 - Evaluation of tribological and rheological characteristics of cress seed gum-xanthan thickened liquids applicable for dysphagia diet (چکیده)
3166 - Rheological properties of bovine serum albumin-cress seed gum complex coacervates (چکیده)
3167 - بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی (چکیده)
3168 - تاثیر مقادیر متفاوت الیاف گوارش ناپذیر غیر محلول در شوینده خنثی و شکل فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگیهای تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
3169 - ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن (چکیده)
3170 - مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان! (چکیده)
3171 - Local metric dimension for graphs with small clique numbers (چکیده)
3172 - A systematic review of key contextual challenges facing school principals: Research-informed coping solutions (چکیده)
3173 - Hierarchical access to the edible landscape: the Akbarieh Garden in Iran (چکیده)
3174 - Prediction of times to failure of censored units under generalized progressive hybrid censoring scheme (چکیده)
3175 - Applying a new systematic fuzzy FMEA technique for risk management in light steel frame systems (چکیده)
3176 - Optimization of electrical discharge machining process using combined artificial neural networks and heuristic algorithm (چکیده)
3177 - بررسی فیلتر سدهای خاکی با آزمایش فیلتر مانع فرسایش مطالعه موردی: سد بار و بیدواز) (چکیده)
3178 - خوانش دیدگاه سید احمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک (چکیده)
3179 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
3180 - Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG) (چکیده)
3181 - Contextual challenges of smart city implementation in Mashhad, Iran's second‐largest metropolis (چکیده)
3182 - How much does turbulence change the pebble isolation mass for planet formation? (چکیده)
3183 - The formation of Jupiter by hybrid pebble–planetesimal accretion (چکیده)
3184 - Metallicity effect and planet mass function in pebble-based planet formation models (چکیده)
3185 - One-pot Three-component Synthesis of Novel 1,3,4-Thiadiazole-thiazolo[3,2-a]pyrimidine Derivatives Catalyzed by Molecular Iodine (چکیده)
3186 - 1:1 orbital resonance of circumbinary planets (چکیده)
3187 - The impact of planet wakes on the location and shape of the water ice line in a protoplanetary disk (چکیده)
3188 - ضرورت توجه به دانش های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعه موردی: جغرافیا و باستان شناسی) (چکیده)
3189 - زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان (چکیده)
3190 - الگوریتم ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای عملکردی مولتی روتورها (چکیده)
3191 - Multidisciplinary design optimization of GIS UAV (چکیده)
3192 - Thermal decomposition kinetic study of Fe5C2 nanoparticles (چکیده)
3193 - The pros and cons of using calcium lignosulfonate as a recycled anti-aging additive on engineering properties of bituminous mastics (چکیده)
3194 - بررسی عملکرد اعضای سازه ای و ارزیابی رفتار آنها و نوع تخریب وارده بر اثر آتش پس از زلزله (چکیده)
3195 - تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای حدی بارش و دما در شهرستان گناباد (چکیده)
3196 - خاستگاه اندیشه‌های سیاسی علما در جریان نهضت ملی شدن نفت با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله کاشانی (چکیده)
3197 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
3198 - سرهمبندی ترنسکریپتوم و شناسایی EST-SSR ها در زعفران برای مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
3199 - واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل (چکیده)
3200 - روش برآورد رطوبت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat (چکیده)
3201 - Protective effect of Toll-like receptor 4 antagonist on inflammation, EEG, and memory changes following febrile seizure in Wistar rats (چکیده)
3202 - رابطه کنش های اجرایی مغز با کمال گرایی در بزرگسالان (چکیده)
3203 - Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran (چکیده)
3204 - خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن (چکیده)
3205 - بررسی فعالیت‌ تجارتخانه‌های روسیه در مشهدِ دورة قاجار از سال 1307 تا 1344ق (چکیده)
3206 - Phytochemical investigation among different populations of Papaver bracteatum Lindl. using ultrasonic - assisted extraction method followed by HPLC analysis (چکیده)
3207 - "The Effects of Concurrent Training during Cardiac Rehabilitation on Plasma MMP-9 and TIMP-1 Levels in Myocardial Ischemic Patients" (چکیده)
3208 - Combination of auraptene and arsenic trioxide induces apoptosis and cellular accumulation in the subG1 phase in adult T-cell leukemia cells (چکیده)
3209 - ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR (چکیده)
3210 - Refined immunoRNases for the efficient targeting and selective killing of tumour cells: A novel strategy (چکیده)
3211 - The essential role of hippocampo-cortical connections in temporal coordination of spindles and ripples (چکیده)
3212 - Vector weighted Stirling numbers and an application in graph theory (چکیده)
3213 - Spontaneous slow oscillation—slow spindle features predict induced overnight memory retention (چکیده)
3214 - Olive oil-based quercetin nanoemulsion (QuNE)’s interactions with human serum proteins (HSA and HTF) and its anticancer activity (چکیده)
3215 - NH Stretching Frequencies of Intramolecularly Hydrogen-Bonded Systems: An Experimental and Theoretical Study (چکیده)
3216 - Textures and chemical compositions of the Narm iron oxide-apatite deposit in Kuh-e-Sarhangi District (Central Iran): Insights into the magmatic-hydrothermal mineralization (چکیده)
3217 - تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus) (چکیده)
3218 - پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌ (چکیده)
3219 - The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Model (چکیده)
3220 - Mashhad urban management practices during the COVID-19 pandemic: a qualitative study to identify challenges, current and future measures (چکیده)
3221 - گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله (چکیده)
3222 - رخداد برونکوپنومونی به دنبال حمل و نقل طولانی مدت در یک راس نریان 4ساله (گزارش مورد) (چکیده)
3223 - Numerical and Experimental Study of Cross-Sectional Effects on the Mixing Performance of the Spiral Microfluidics (چکیده)
3224 - بررسی و تحلیل سیر تحول پژوهش‌های مرتبط با سیرالملوک در ایران (چکیده)
3225 - An evaluation of the loading condition on mixed-mode stress intensity factors for CTST specimens made of 2024-T351 aluminum alloy (چکیده)
3226 - شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (چکیده)
3227 - A composite of 2-aminoterephthalic acid coupled with TiF3@TiO2/polyvinyl alcohol with enhanced visible-light photocatalytic reactivity; investigation of the photocatalytic mechanism (چکیده)
3228 - بررسی اثر هم کشتی سلول های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری (چکیده)
3229 - Decellularized Bovine Aorta as a Promising 3D Elastin Scaffold for Vascular Tissue Engineering Applications (چکیده)
3230 - استفاده از منوی GIS جهت شبیه‌سازی مشخصات حوضه آبریز در مدل HEC-HMS (چکیده)
3231 - نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای (چکیده)
3232 - آسیب‌شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
3233 - الگوی رفتار عبور از خیابان کودکان با مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده (چکیده)
3234 - اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
3235 - Use of mind mapping in search process to clarify information needs and improve search satisfaction (چکیده)
3236 - Real-Time Littering Activity Monitoring Based on Image Classification Method (چکیده)
3237 - Intestinal changes and immune responses during Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis in broiler chickens (چکیده)
3238 - داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-عشق‌آباد (1305-1344ق) (چکیده)
3239 - بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه (چکیده)
3240 - Preventive replacement for belligerent systems (چکیده)
3241 - Non-stationary spatial autoregressive modeling for the prediction of lattice data (چکیده)
3242 - شمشیرِ دودمِ «بدونِ من هرگز» (چکیده)
3243 - بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده (چکیده)
3244 - Development of a framework to predict the effects of climate change on birds (چکیده)
3245 - Predicting the invasion risk of non-native reptiles as pets in the Middle East (چکیده)
3246 - HIGHER CODERIVATIONS ON COALGEBRAS AND CHARACTERIZATION (چکیده)
3247 - Insight into the computational modeling and reaction mechanism of the catalytic cycle of benzyl-dichalcogenide compounds in capture and release of carbon dioxide (چکیده)
3248 - ثربخشی برنامه آموزش مادران براساس مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط )DIR) بر کاهش مشکالت توجه/ بیشفعالی کودکان پسر پیشدبستانی با نشانههای A (چکیده)
3249 - الگوی مفهومی گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی ایران در برنامه های درسی (چکیده)
3250 - بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی (چکیده)
3251 - Control of climate, sea-level fluctuations and tectonics on the pervasive dolomitization and porosity evolution of the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, SW Iran) (چکیده)
3252 - Robust Authentication and Session Key Agreement Protocol for Satellite Communications (چکیده)
3253 - تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمان (چکیده)
3254 - عملکرد تحولی خانواده و نگرانیهای دوران بارداری : مدل سازی تحلیل همبستگی متعارف (چکیده)
3255 - پهنه‌بندی حساسیت به بیابان‌زایی حوضه کویر نمک استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ESAs و فن‌آوری GIS و RS (چکیده)
3256 - Twinning Existentialism and Feminism: The Intersection of Philosophy and Social Science in Literary Criticism (چکیده)
3257 - فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد( 1345-1322ق) (چکیده)
3258 - Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite (چکیده)
3259 - اثر سورفکتانت در نانو انکپسولاسیون کروستین (چکیده)
3260 - مروری بر مطالعات درون پوشانی عصاره گلبرگ زعفران (چکیده)
3261 - بررسی تأثیر شار حرارتی پله ای صعودی بر میزان تخلخل و روشنایی نان مسطح پخته شده به روش آزمایشگاهی و عددی (چکیده)
3262 - Bipartite consensus control for fractional-order nonlinear multi-agent systems: An output constraint approach (چکیده)
3263 - بررسی معضلات گردشگری بیش از حد و ارائه راهکار های آن (چکیده)
3264 - ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست (چکیده)
3265 - حمایت از داده شخصی در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
3266 - شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
3267 - تحلیل بستر قانونی حمایت از داده‌ی شخصی در اتحادیه اروپا (چکیده)
3268 - پیش انگاره و فراز و نشیب های آن در ترجمۀ دوبلۀ فیلم (چکیده)
3269 - Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbing (چکیده)
3270 - Fault Tolerant Control of Blood Glucose Concentration Using Reinforcement Learning (چکیده)
3271 - Using Sliding Mode Controller and Eligibility Traces for Controlling the Blood Glucose in Diabetic Patients at the Presence of Fault (چکیده)
3272 - A Cell-Based Subtractive Panning Strategy for Selection of Conformation-Specific Single-Chain Variable-Fragment (scFv) against Dimerization Domain of EGFR (چکیده)
3273 - Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditions (چکیده)
3274 - Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experience (چکیده)
3275 - Fabrication and Characterization of Molecularly Imprinted Microspheres as Highly Effective Sorbent for Fast and Selective Solid Phase Extraction of Nicotinamide in Beef and Wheat Flour Samples (چکیده)
3276 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
3277 - The effect of cartilage and bacteria-derived glycoproteins as a biological dressing on wound healing (چکیده)
3278 - Adaptive output-feedback bipartite consensus for nonstrict-feedback nonlinear multi-agent systems: A finite-time approach (چکیده)
3279 - راه کارهای کاربردی کاهش میزان آب در جریان کاربامات ارسالی از حلقه کاربامات به واحد تولید اوره (چکیده)
3280 - استفاده از روش گراف در شبیه سازی حلقه ی تولید آمونیاک پتروشیمی خراسان (چکیده)
3281 - شبیه سازی حلقه ی تولید آمونیاک پتروشیمی خراسان (چکیده)
3282 - بررسی اثر دما و دبی آمین تمیز بر رد کردن دی اکسید کربن در واحدهای شیرین سازی گاز طبیعی بر پایه MDEA (چکیده)
3283 - بهینه سازی توان ویژه مصرفی فرآیند تجمیع مایع سازی گاز طبیعی و بازیابی اتان (چکیده)
3284 - بررسی تأثیر سرمایه انسانی و تحقیق بر رشد اقتصادی در عراق (چکیده)
3285 - Preparation of Porous Alumina/Nano-Nickel Composite by Gel Casting and Carbothermic Reduction (چکیده)
3286 - Effects of Bisphosphonates on Bone Fracture Healing: An Overview on New Preclinical Animal and Clinical Studies (چکیده)
3287 - Impact of Mercuric Toxicity in Saline Soil on Growth and Some of Enzymes in Turnip Plants (چکیده)
3288 - Tribological properties of vibro-mechanical texturing during face turning processes (چکیده)
3289 - تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یوالف وحشیAvena ludoviciana Durieu و شلمیRapistrum rugosum (L.) All. درشرایط تنش یخزدگی (چکیده)
3290 - Mesenchymal Stem/Stromal Cells Overexpressing CXCR4R334XRevealed Enhanced Migration: A Lesson Learned from the Pathogenesis of WHIM Syndrome (چکیده)
3291 - An analysis on top commented posts in reddit social network about COVID-19 (چکیده)
3292 - The FunCaps Framework: Reconceptualizing Operational Alignment (چکیده)
3293 - Evaluation of information technology management roles in sales Food Industries Case Study Food companies Khorasan Razavi (چکیده)
3294 - Static roughness element effects on protuberance full-span wing at micro aerial vehicle application (چکیده)
3295 - تثیر توزیع المان‌های زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
3296 - Dosimetric evaluation of scattered and attenuated radiation due to dental restorations in head and neck radiotherapy (چکیده)
3297 - The Necessity of the Study of the Distribution of Radon Concentration in Residential Buildings (چکیده)
3298 - نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها (چکیده)
3299 - A Checklist of the bees of the genus Hylaeus Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) of Iran (چکیده)
3300 - تحلیل اکسرژی واحد تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان (چکیده)
3301 - A Case Study of Risk Management of Automotive Industry Projects Using RFMEA Method (چکیده)
3302 - Human Reliability Analysis for Cardiopulmonary Resuscitation Process in Emergency Medicine Using a Modified Hybrid Method Based on the Markov Model and Fault Tree Analysis (چکیده)
3303 - نشانگان پیش از قاعدگی: مروری بر ادراک مردان به نشانگان پیش از قاعدگی همسرانشان (چکیده)
3304 - Review of Liu (2020): Corpus-Assisted Translation Teaching: Issues and Challenges (چکیده)
3305 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
3306 - جامعه‌‌‌‌شناسی قاچاق کالا؛ پشتوانگی کیفر در فقه و قانون (چکیده)
3307 - Eyetracking the impact of subtitle length and line number on viewers’ allocation of visual attention (چکیده)
3308 - Heatlines Analysis of Natural Convection in an Enclosure Divided by Sinusoidal Porous Layer and Filled by Cu-Water Nanofluid with Magnetic Field Effect (چکیده)
3309 - بررسی شاخصهای پساپزشکی مسیولیت پزشکان (چکیده)
3310 - Predation functional response and demographic parameters ofOrius albidipennis(Hemiptera: Anthocoridae) onSchizaphis graminum(Hemiptera: Aphididae): effect of host plant morphological attributes (چکیده)
3311 - ارزیابی امکان درمان سرطان کبد به روش BNCT در راکتور تحقیقاتی تهران (چکیده)
3312 - مقایسه دوز جذبی از رادیو داروهای تسکینی Sm-153 و Re-186 در مهره ستون فقرات (چکیده)
3313 - محاسبه محصولات گسیلنده پوزیترون برای به تصویر کشیذد توزیع دز در پروتون درمانی (چکیده)
3314 - محاسبات دوزیمتری سلولی و تخمین ضریب تاثیر بیولوژیکی نسبی دوز گادولینیوم در نوترون تراپی با گادولینیوم با کمک کد (چکیده)
3315 - بررسی سیستماتیک اثرات ضرایب انرژی سطحی بر روی رفتار ایزوتوپی سدهای همجوشی (چکیده)
3316 - A Novel Spike-Wave Discharge Detection Framework Based on the Morphological Characteristics of Brain Electrical Activity Phase Space in an Animal Model (چکیده)
3317 - بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی (چکیده)
3318 - شبیه سازی سیستم پرتودرمانی حین عمل INTRABEAM به همراه اپلیکاتورهای کروی توسط ابزار مونت کارلوی GEANT4 (چکیده)
3319 - Conversion of 2D MXene to Multi‐Low‐Dimensional GerMXene Superlattice Heterostructure (چکیده)
3320 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی (چکیده)
3321 - Seismic Safety Assessment of Zipper-Braced Frames Using FEMA P695 Methodology (چکیده)
3322 - Assistive Control of a Hip EXoskeleton Assistance Robot (HEXA-I) for Rehabilitation of Stroke Patients (چکیده)
3323 - Application of DQN Learning for Delayed Output Feedback Control of a Gait-Assist Hip Exoskeleton (چکیده)
3324 - اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در سه گونه علف‌ هرز (چکیده)
3325 - Human-Robot Interaction Control using a Sliding Mode Controller with Disturbance Observer (چکیده)
3326 - Evidence for introgressive hybridization of wild black‐necked pheasant with the exotic ring‐necked pheasant during the past 50 years in the Hyrcanian zone, an integrative molecular and morphological approach (چکیده)
3327 - بازتاب فرهنگ و اندیشه های ایرانی در دیوان بینش کشیری (چکیده)
3328 - بررسی عوامل موثر بر مقوله احساس امنیت در بین روستاییان مرزنشین، مطالعه موردی : شهرستان مرزی کلات (چکیده)
3329 - محاسبه دز پروتون و ذرات ثانویه در پرتون تراپی کبد (چکیده)
3330 - Absorbed dose assessment from decay chain of radon gas in human respiratory system: A Monte Carlo study (چکیده)
3331 - شبیه سازی اثرات نانو مقیاس تابش پروتون در مولکول DNA (چکیده)
3332 - ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کم انرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان (چکیده)
3333 - Three-spin systems and the Pusey–Barrett–Rudolph theorem (چکیده)
3334 - The Estimated Annual Effective Dose Caused By Radon and Thoron Gases in the Vicinity of Active Faults in the North East of Iran (چکیده)
3335 - A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sources (چکیده)
3336 - Ion therapy for uveal melanoma in new human eye phantom based on GEANT4 toolkit (چکیده)
3337 - 125 Te NMR shielding and optoelectronic spectra in XTe 3 O 8 (X = Ti, Zr, Sn and Hf) compounds: Ab initio calculations (چکیده)
3338 - Enhancement Evaluation of Energy Deposition and Secondary Particle Production in Gold Nanoparticle Aided Tumor Using Proton Therapy (چکیده)
3339 - Simulation of positron emitters for monitoring of dose distribution in proton therapy (چکیده)
3340 - 127I NMR calculations in binary metal iodides by PBE-GGA, YS-PBE0 and mBJ exchange correlation potentials (چکیده)
3341 - Benchmarking of Siemens Linac in Electron Modes: 8-14 MeV Electron Beams (چکیده)
3342 - Treatment couch positioning uncertainties using an EPID-based method (چکیده)
3343 - Monte Carlo based determination of dose distribution for some patch sources employed for radionuclide skin therapy (چکیده)
3344 - Analysis of the No Return Point Hypothesis: The Effect of Audio and Visual Stimuli in the Fast Movements Inhibition (چکیده)
3345 - The effect of food ration bar enriched with β‐alanine, L‐arginine, and Nigella sativa on performance and inflammation following intense military training: A double‐blind randomized clinical trial (چکیده)
3346 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
3347 - ABC Transporters are Hub Genes in Response of Resistant E. Coli ST131 to Ciprofloxacin (چکیده)
3348 - A Monte Carlo study on dose perturbation due to dental restorations in a 15 MV photon beam (چکیده)
3349 - Dosimetric evaluation of neutron contamination caused by dental restorations during photon radiotherapy with a 15 MV Siemens Primus linear accelerator (چکیده)
3350 - Computational assessment of the cellular dosimetry and microdosimetry of the gadolinium electrons released during neutron capture therapy (چکیده)
3351 - بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری (چکیده)
3352 - ارزیابی میزان دوز جذبی ناشی از تابشهای آلفا و گامای دخترهستههای گاز رادون در بافت نای (چکیده)
3353 - Effect of Molybdate on the Stability of Pit Growth in Duplex Stainless Steel 2205 (چکیده)
3354 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
3355 - Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam (چکیده)
3356 - Numerical and Monte Carlo study of positron production in a hybrid scheme based on 〈1 0 0〉 axial channeling radiatio