بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

301 - روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای (چکیده)
302 - مرجانهای تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس (چکیده)
303 - گزارش جراحی Triple pelvic osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
304 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
305 - Closure to “Extraction of the Flow Rate Equation under Free and Submerged Flow Conditions in Pivot Weirs with Different Side Contractions” (چکیده)
306 - Solving Burgers equation by shearlet transforms (چکیده)
307 - STUDYING EFFECTIVE SOCIAL FACTORS ON CULTURAL BELIEFS IMPEDING DEVELOPMENT (CASE STUDY: YASOOJ CITY), 2016 FALL (چکیده)
308 - Texture evolution of a dilute aluminum alloy subjected to tube channel pressing (چکیده)
309 - Synthesis, characterization and first application of covalently immobilized nickel-porphyrin on graphene oxide for Suzuki cross-coupling reaction (چکیده)
310 - Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran (چکیده)
311 - A recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
312 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
313 - A recurrent neural network model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
314 - Disease occurrence, culling rate and production profile in Iranian Holstein dairy cattle during the early postpartum period (چکیده)
315 - حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای (چکیده)
316 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin- induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
317 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
318 - On Free Ends of Groups (چکیده)
319 - بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضریب های حیات بذر عدس ( Lens culinaris ( و نخود ) Cicer arientinum ) (چکیده)
320 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم با رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی (چکیده)
321 - ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا (چکیده)
322 - ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
323 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روشهای خاکورزی (چکیده)
324 - مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز (چکیده)
325 - بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum) (چکیده)
326 - On Reliability Analysis of k-Out-of-n:F Systems Equipped With a Single Cold Standby Component Under Degradation Performance (چکیده)
327 - Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data (چکیده)
328 - The I–V Characteristics of acetylacetone Nano-Molecular Wire Induced by Hydrogen Transfer (چکیده)
329 - Mirza Ali Hamedani: An Influential Physician in the Qajar Period, Iran (چکیده)
330 - موسیقی عربی و قرائت قرآن (چکیده)
331 - بررسی تاثیر نانو ‌امولسیون و عرق آویشن شیرازی (Zataria multiflora) همراه با آلبندازول بر هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش‌های آلوده شده با کیست هیداتید (چکیده)
332 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
333 - مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شده (چکیده)
334 - Geometric and kinematic analysis of Dorbadam anticline, North of Quchan, Iran (چکیده)
335 - تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر گلبرگ زعفران به عنوان افزودنی غذایی بر شاخص¬های زیستی ماهی کوی (Cyprinus carpio koi) (چکیده)
336 - تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار براساس دستگاه نظری پیر بوردیو (چکیده)
337 - مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه ای استفاده شده در آرایه شناسی عنکبوت ها با تأکید بر ساختارهای جفت گیری (چکیده)
338 - Comparing Logistic and Michaelis-Menten Multiphasic Models for Analysis of in vitro Gas Production Profiles of some Starchy Feedstuffs (چکیده)
339 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
340 - Radiometric flow in periodically patterned channels: fluid physics and improved configurations (چکیده)
341 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
342 - توسعه بهترین شیوه تلاقی برای انجام موفقیت آمیز دورگ گیری در نخود جهت تسهیل امور به نژادی (چکیده)
343 - Selenium improves physiological responses and nutrient absorption in wheat (Triticum aestivum L.) grown under salinity (چکیده)
344 - Enhanced Photocatalytic Performance of Al-Doped ZnO NPs-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Removing of Methyl Orange Dye from Water Under Visible-Light Irradiation (چکیده)
345 - Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters (چکیده)
346 - اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای (چکیده)
347 - Effect of different K:Na ratios in soil on dispersive charge, cation exchange and zeta potential (چکیده)
348 - Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational Study (چکیده)
349 - Formation of Micro Shear Bands During Severe Plastic Deformation of BCC Alloys (چکیده)
350 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)