بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59577

301 - U-Pb zircon geochronology, geochemistry, and petrogenesis of the Hamech intrusions in the Kuh-e-Shah volcano-plutonic complex, Eastern Iran (چکیده)
302 - تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی (چکیده)
303 - Effect of direct electric current on anti-biofouling properties in electrodialysis processes (چکیده)
304 - The effect of polydopamine coating on anti-biofouling properties in electrodialysis processes (چکیده)
305 - Preparation of Temperature-Responsive Core-Shell Polymer Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Application (چکیده)
306 - Poly-ethylene chlorotrifluoroethylene- hollow fiber membranes fabrication via thermally induced phase separation -TIPS- (چکیده)
307 - Anti-biofouling enhancement of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
308 - مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی (چکیده)
309 - تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش (چکیده)
310 - A new nested ensemble technique for automated diagnosis of breast cancer (چکیده)
311 - تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر (چکیده)
312 - بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
313 - Preparation of Poly-ethylene-co-vinyl-alcohol- Hollow Fiber Membranes via Thermally Induced Phase Separation process (چکیده)
314 - ECTFE hollow fiber membranes preparation via thermally induced phase separation -TIPS- (چکیده)
315 - Analysis of ECTFE/diluent miscibility using molecular dynamics simulation (چکیده)
316 - بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران (چکیده)
317 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
318 - تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی (چکیده)
319 - مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
320 - Study of Oxidative Stress in Dairy Calf Pneumonia (چکیده)
321 - Diagnostic Approach towards Camel Diseases (چکیده)
322 - ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران- (چکیده)
323 - 電気透析及び逆電気透析プロセスにおけるバイオファウリング挙動 (چکیده)
324 - Preparation and characterization of PVDF-CTFE hollow fibre membranes using thermal induced phase separation -TIPS- (چکیده)
325 - The effect of surface modification on biofouling of anion exchange membrane under reverse electrodialysis process (چکیده)
326 - Porous membrane for water treatment based on thermal induced phase separation and non-solvent induced phase separation (چکیده)
327 - Rumi’s Message of All-embracing Love and Tolerance: A Case Study of Rumi’s Values and Their Role as ResourceCultures for the Achievement of a Good Life (چکیده)
328 - Value Contextualization in the Road of Translation: The Conference of the Birds in Circulation between Iran and the West (چکیده)
329 - اشتباه های رایج نگارشی در مقاله های ریاضی به زبان انگلیسی (چکیده)
330 - Contemporary Reception of Rumi in the West as a Resource in Creating Space for Pluralism and the Promotion of the Good Life (چکیده)
331 - The Conference of the Birds Meets Good Life (چکیده)
332 - Towards A Theory of Comparative Literature: From West To The Arab World (چکیده)
333 - Towards a Theory of Adaptation (چکیده)
334 - Arabic Poetry through The Lens of Comparative Literature: The Literature of Iraq and Libya (چکیده)
335 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf\'s Character in Tayeb Salih\'s Season of Migration to the North (چکیده)
336 - Uffe Haagerup His life and mathematics (چکیده)
337 - معرفی و شناخت سلیمان‌نامۀ -شاهنامة سلیمانی- عارف و بررسی رویکرد تمثیلی شاعر به تاریخ (چکیده)
338 - استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (چکیده)
339 - Influence of vitamin C on the viability, colony formation and migration ability of ciprofloxcacin-resistant A375 melanoma cells (چکیده)
340 - بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبانشناختی (چکیده)
341 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
342 - تحلیل زمینه های اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماسه های شفاهی (چکیده)
343 - طراحی ساختار کنترلی خودبهینه برج تقطیر با جریان جانبی (چکیده)
344 - تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
345 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
346 - The Thousand and One Nights and Twentieth-Century Fiction: Intertextual Readings (چکیده)
347 - کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
348 - قانون‌گذاری کیفری (چکیده)
349 - Effect of direct electric current and field on biofouling in ED and RED (چکیده)
350 - First report of Wisteria vein mosaic virus on Wisteria sinensis in Iran (چکیده)