بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77509

301 - Response of termite mounds to changes of geomorphic forms and processes and associated edaphic variations (چکیده)
302 - تحلیل گفتمان انتقادی نقش زنان در سیاست‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
303 - Preparation and characterization of forward osmosis cellulose acetate butyrate/ OH ‐functionalized multiwalled carbon nanotube membrane for the concentration of bitter orange juice (چکیده)
304 - تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد (چکیده)
305 - ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل (چکیده)
306 - Recycled steel fiber for fiber reinforced concrete production: fresh and hardened properties, cost, and ecological assessments (چکیده)
307 - Operators taking values in Lebesgue-Bochner spaces (چکیده)
308 - A generalization of the Roberts orthogonality: from normed linear spaces to $$C^*$$-algebras (چکیده)
309 - Pedersen–Takesaki operator equation and operator equation AX = B in Hilbert C⁎-modules (چکیده)
310 - Extensions of the Hilbert-multi-norm in Hilbert $$C^*$$-modules (چکیده)
311 - ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP (چکیده)
312 - بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی (چکیده)
313 - استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی (چکیده)
314 - Molecular analyses of the C-terminal CRAF variants associated with cardiomyopathy reveal their opposing impacts on the active conformation of the kinase domain (چکیده)
315 - بررسی راندمان تولید زیست هیدروژن توسط فتوسنتز کلامیدیموناس رینهاردتی (چکیده)
316 - Comparison of different objective weighting methods in a multi‐criteria model for watershed prioritization for flood risk assessment using morphometric analysis (چکیده)
317 - جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد (چکیده)
318 - Financial inclusion through FinTech and women's financial empowerment (چکیده)
319 - بررسی انتقادی دیدگاه نواندیشان معاصر درباره عصمت امام با تاکید بر نظر اصحاب ائمهع). (چکیده)
320 - تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا (چکیده)
321 - A multi-criteria decision-making (MCDM) approach to determine the synthesizing routes of biomass-based carbon electrode material in supercapacitors (چکیده)
322 - بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا (چکیده)
323 - مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف (چکیده)
324 - فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد (چکیده)
325 - پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل (چکیده)
326 - اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
327 - تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
328 - Optimization of the target pressure distribution and inverse design of an axial turbine blade (چکیده)
329 - Significant development of nanotechnology in improving the treatment of poultries bacterial infections: Meta-Analysis of published articlestill 2022 (چکیده)
330 - نقش انسان در معنابخشی به زندگی (چکیده)
331 - BIPV Design guideline Based On Kneller’s Design model Steps (چکیده)
332 - Observer‐based adaptive emotional command‐filtered backstepping for cooperative control of input‐saturated uncertain strict‐feedback multi‐agent systems (چکیده)
333 - Observer-Based Robust Adaptive TS Fuzzy Control of Uncertain Systems with High-Order Input Derivatives and Nonlinear Input–Output Relationships (چکیده)
334 - The effect of pre-microwave irradiation on the floatation of polystyrene, polyethylene terephthalate, and polyvinylchloride using numerous traditional depressants (چکیده)
335 - The deterioration of groundwater quality by seawater intrusion in the Chao Phraya River Basin, Thailand (چکیده)
336 - In vitro Evaluation of Potential Probiotic Characteristics and Survival of Human and Foodborne Lactic Acid Bacteria (Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum) in Mice Gastrointestinal Tract (چکیده)
337 - بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان. (چکیده)
338 - ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه (چکیده)
339 - A review on electroless Ni–P nanocomposite coatings: effect of hard, soft, and synergistic nanoparticles (چکیده)
340 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی (چکیده)
341 - The Strength, Microstructure, and ecological assessment of concrete mix incorporating waste glass powder and polypropylene fiber (چکیده)
342 - Synthesis of Novel DPPH-Free Radical Scavenger Se-Containing Fused Chalcogenophenes: 2-Alkyl-7-Cyano-4-Imino-3-Phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-3,4-Dihydroselenopheno[3,2-d]Pyrimidines (چکیده)
343 - Relationship between fertilization and planting depths on antioxidant activity in saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
344 - بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی (چکیده)
345 - نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای (چکیده)
346 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده (چکیده)
347 - Investigating the Effect of Dependence of Fading Coefficients and its Modeling with Copula Theory in Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) Channels with Physical Layer Security (چکیده)
348 - FGM Copula based Analysis of Wireless Communication Performances for Multi-User Channels (چکیده)
349 - High-Precision and Resilient-to-Interference Ultrawideband Two-Way-Ranging Based on Clock-Less Active Reflector in 65-nm CMOS (چکیده)
350 - Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran (چکیده)