بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 81920

301 - مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش عالئم بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر (چکیده)
302 - تاثیر بازىهاى رایانهاى بر ویژگیهای شخصیتى و سازگاری نوجوانان (چکیده)
303 - بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده (چکیده)
304 - «بررسی و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی حضور ایران در قطب جنوب» (چکیده)
305 - میزان رعایت استانداردهای خدمات آموزش از راه دور انمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ACRL) در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (چکیده)
306 - Salicylic acid elicitation effect on phenolic profile and antioxidant activity of Mentha piperita L. in relation to zinc concentration under soilless culture (چکیده)
307 - نیم‌قرن با کتاب: بررسی انتشار کتاب در گروه اگروتکنولوژیِ دانشکدۀ کشاورزیِ دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
308 - Application of the Green's function method for static analysis of nonlocal stress-driven and strain gradient elastic nanobeams (چکیده)
309 - Fermentation of Rubus dolichocarpus juice using Lactobacillus gasseri and Lacticaseibacillus casei and protecting phenolic compounds by Stevia extract during cold storage (چکیده)
310 - نقش آب در ژئواستراتژی منطقه خلیج فارس با تاکید بر آینده پژوهی (چکیده)
311 - رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
312 - روایی و اعتبار پرسشنامه مشکالت بیه فردی )-32IIP) (چکیده)
313 - شاخصهای روانسنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت کودک (چکیده)
314 - رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان (چکیده)
315 - مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی- رفتاری و درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (چکیده)
316 - جایگاه سواحل مَکُران در استراتژی ژئوپولیتیک ایران (چکیده)
317 - رابطه بین سیستمهای رویآورد / اجتناب و سبکهای دلبستگی (چکیده)
318 - مقایسه مدل زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خود تنظیم گری - دلبستگی با مدل غنی سازی زناشویی انریچ افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین (چکیده)
319 - تبیین نقش متاورس دریامحور در قدرت ملی - ارتقاء قدرت دریایی (چکیده)
320 - بررسی مولفه های موثر بر امنیت مرزهای دریایی ایران با تاکید بر دریای خزر (چکیده)
321 - توانش ترمه ادبی از دیدگاه مترمان ادبی: واکاوی مضمونی چهل مصاحبه از فصلنامه مترم (چکیده)
322 - ارزیابی و مقایسة تفکر خالق در کودکان یکزبانه و دوزبانه زودهنگام همسان (چکیده)
323 - تحلیل‌ روانشناختی‌ محتوای قصه‌های کودکان با توجه‌ به‌ متغیرهای جنس‌، سن‌، و طبقه‌ اجتماعی‌ـ اقتصادی (چکیده)
324 - بررسی اثرگذاری برداشت چهرهای بر رفتار دانشجویان در بازی اعتماد (چکیده)
325 - تحول تفکر خلاق در کودکان یکزبانه و دوزبانه زودهنگام (چکیده)
326 - تبیین سازه خودمهارگری براساس اندیشه اسلامی (چکیده)
327 - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه مفهوم خداوند (چکیده)
328 - اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی خود تنظیم گری-دلبستگی بر رضایت زناشویی و سالمت روانی زوجین (چکیده)
329 - تعیین‌ اثربخشی‌ زوج درمانگری ایماگوتراپی‌ در کاهش‌ علائم‌ سوءمصرف مواد وکنترل تکانه‌ در مردان وابسته‌ به‌ مت‌ آمفتامین‌ (چکیده)
330 - نقش هیجان در رابطه با خالقیت و شخصیت (چکیده)
331 - اثربخشی شیوه درماجگری های طرحواره سازی فعال معنوی مبتنی برذهن آ گاهی در کاهش عالئم وا بسته به سوء مصرف مواد وکنترل تکاجه درمردان معتاد به متآمفتامین (چکیده)
332 - مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی (چکیده)
333 - مقایسه احساس خصومت در زنانِ با و بـدون بیماری ایدز (چکیده)
334 - مقایسهی حافظهی فعال دیداری و شنیداری کودکان مستعد دیسلکسیا با کودکان بهنجار: توسط برنامهی عصبی-شناختی طراحی شده (چکیده)
335 - مقایسة حافظة کاری دیداری و شنیداری کودکان در معرض خطر اختلالهای عصبی- تحولی با یک برنامة کامپیوتری عصبی/شناختی (چکیده)
336 - اثربخشی برنامه ی گروهی توانمندسازی زناشویی انریچ بر رضایت زناشویی و سلامت روان همسران (چکیده)
337 - مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه صبحگاهی - شامگاهی (چکیده)
338 - طراحی برنامۀ عصبی شناختی رایانه- محور جهت اندازه گیری و بررسی حافظه فعال با هدف غربالگری کودکان در معرض اختالل خواندن یا دیسلکسیا (چکیده)
339 - بررسی تاثیر فرآیند خودشناسی، میزان تعهد و مولفههای روابط موضوعی بر شکلگیری هویت نوجوانان (چکیده)
340 - شاخص توده بدنی: مقایسه تنظیم هیجان و رفتار خوردن (چکیده)
341 - همکاری ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی چابهار با بنادر هاب منطقه ای و فرامنطقه ای (چکیده)
342 - بررسی زمینه های تقویت استراتژی قدرت دریایی ایران متأثر از جنگ روسیه و اوکراین، برای توسعه مسیر احیای تمدن نوین دریایی (چکیده)
343 - بررسی تاثیر خشکی بر رشد، خواص کیفی و عناصر در گیاه ریحان آفریقایی (چکیده)
344 - Detection of Genetic Diversity and Phylogenetic Relationship of Tanacetum parthenium L. Germplasm: Implications for Conservation and Breeding (چکیده)
345 - Effects of ketamine propofol and isoflurane on electrocardiographic variables in clinically healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam (چکیده)
346 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مَکُران (چکیده)
347 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
348 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مکران (چکیده)
349 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
350 - در جستجوی مؤلف کتاب مقصد الراغب (چکیده)