بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77439

251 - ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP (چکیده)
252 - بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی (چکیده)
253 - استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی (چکیده)
254 - Molecular analyses of the C-terminal CRAF variants associated with cardiomyopathy reveal their opposing impacts on the active conformation of the kinase domain (چکیده)
255 - بررسی راندمان تولید زیست هیدروژن توسط فتوسنتز کلامیدیموناس رینهاردتی (چکیده)
256 - Comparison of different objective weighting methods in a multi‐criteria model for watershed prioritization for flood risk assessment using morphometric analysis (چکیده)
257 - جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد (چکیده)
258 - Financial inclusion through FinTech and women's financial empowerment (چکیده)
259 - بررسی انتقادی دیدگاه نواندیشان معاصر درباره عصمت امام با تاکید بر نظر اصحاب ائمهع). (چکیده)
260 - تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا (چکیده)
261 - A multi-criteria decision-making (MCDM) approach to determine the synthesizing routes of biomass-based carbon electrode material in supercapacitors (چکیده)
262 - بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا (چکیده)
263 - مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف (چکیده)
264 - فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در هت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد (چکیده)
265 - پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل (چکیده)
266 - اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
267 - تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
268 - Optimization of the target pressure distribution and inverse design of an axial turbine blade (چکیده)
269 - Significant development of nanotechnology in improving the treatment of poultries bacterial infections: Meta-Analysis of published articlestill 2022 (چکیده)
270 - نقش انسان در معنابخشی به زندگی (چکیده)
271 - BIPV Design guideline Based On Kneller’s Design model Steps (چکیده)
272 - Observer‐based adaptive emotional command‐filtered backstepping for cooperative control of input‐saturated uncertain strict‐feedback multi‐agent systems (چکیده)
273 - Observer-Based Robust Adaptive TS Fuzzy Control of Uncertain Systems with High-Order Input Derivatives and Nonlinear Input–Output Relationships (چکیده)
274 - The deterioration of groundwater quality by seawater intrusion in the Chao Phraya River Basin, Thailand (چکیده)
275 - In vitro Evaluation of Potential Probiotic Characteristics and Survival of Human and Foodborne Lactic Acid Bacteria (Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum) in Mice Gastrointestinal Tract (چکیده)
276 - بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان. (چکیده)
277 - ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه (چکیده)
278 - A review on electroless Ni–P nanocomposite coatings: effect of hard, soft, and synergistic nanoparticles (چکیده)
279 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی (چکیده)
280 - The Strength, Microstructure, and ecological assessment of concrete mix incorporating waste glass powder and polypropylene fiber (چکیده)
281 - Synthesis of Novel DPPH-Free Radical Scavenger Se-Containing Fused Chalcogenophenes: 2-Alkyl-7-Cyano-4-Imino-3-Phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-3,4-Dihydroselenopheno[3,2-d]Pyrimidines (چکیده)
282 - Relationship between fertilization and planting depths on antioxidant activity in saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
283 - بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی (چکیده)
284 - نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای (چکیده)
285 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده (چکیده)
286 - Investigating the Effect of Dependence of Fading Coefficients and its Modeling with Copula Theory in Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) Channels with Physical Layer Security (چکیده)
287 - FGM Copula based Analysis of Wireless Communication Performances for Multi-User Channels (چکیده)
288 - High-Precision and Resilient-to-Interference Ultrawideband Two-Way-Ranging Based on Clock-Less Active Reflector in 65-nm CMOS (چکیده)
289 - Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran (چکیده)
290 - من آنگلوالاغ نیستم (چکیده)
291 - روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تأکید بر اشتیاق‌نامه‌ها) (چکیده)
292 - Designing a new method for growing metal–organic framework (MOF) on MOF: synthesis, characterization and catalytic applications (چکیده)
293 - Immobilized Cu(0) nanoparticles on montmorillonite-modified with benzalkonium chloride (MMT-BAC@Cu(0)): as an eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalyst for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles (چکیده)
294 - اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
295 - تأثیر اتلاف انرژی بر توابع توزیع کوارک های سنگین در پلاسمای کوارک گلوئون (چکیده)
296 - رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجیگری شیوه فرزند پروری مادر (چکیده)
297 - ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ (چکیده)
298 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانیهای ویژه یادگیری (چکیده)
299 - مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط و سبکهای پردازش حسی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
300 - بررسی اثربخشی برنامۀ آموزش فرزندپروری مبتنی بر میانجیگری شناختی - هیجانی بر بهبود تعامل مادر - کودک * و افزایش خودکارآمدی مادران (چکیده)