بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59577

251 - بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
252 - Analysis the Relation between Emotional Intelligence Components and Employee Performance (چکیده)
253 - بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهد (چکیده)
254 - EVALUATION OF DEGRADATION IN CHEMICAL COMPOUNDS OF WOOD IN HISTORICAL BUILDINGS USING FT-IR AND FT-RAMAN VIBRATIONAL SPECTROSCOPY (چکیده)
255 - مشکلی به نام فیبرولیت (چکیده)
256 - A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds (چکیده)
257 - Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin (چکیده)
258 - A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad area, Khorasan Razavi Province (چکیده)
259 - Performance enhancement of heat exchangers using eccentric tape inserts and nanofluids (چکیده)
260 - ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه (چکیده)
261 - بررسی میزان پاسخگویی دانش آموزان به کوشش های حافظه ی کاری دیداری در تسک CORSI (چکیده)
262 - بررسی نقش عوامل فردی و فنآوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
263 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
264 - بررسی وضعیت دلبستگی شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
265 - نقش رضایت زناشویی در امید به زندگی با میانجیگری شوخی طبعی (چکیده)
266 - 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran (چکیده)
267 - بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان- (چکیده)
268 - Investigating the behavior factor of coupled concrete shear walls with steel coupling beam (چکیده)
269 - Preparation and characterization of Polycaprolactone/Extra virgin olive oil membranes by immersion precipitation for tissue engineering application (چکیده)
270 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران (چکیده)
271 - The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint (چکیده)
272 - بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی (چکیده)
273 - بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول سبز با نقش تعدیل گری ارزش‌های اسلامی (چکیده)
274 - Poly-L-arginine: Enhancing Cytotoxicity and Cellular Uptake of Doxorubicin and Necrotic Cell Death (چکیده)
275 - Evaluation of growth rate and migration potential of A375 resistant cells to a low concentration of ciprofloxacin (چکیده)
276 - Event reconstruction using temporal pattern of file system modification (چکیده)
277 - تأثیر مصرف انرژی هسته ای بر انتشار CO2 (چکیده)
278 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
279 - تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد SWOT (چکیده)
280 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در تولید و انبار داری نوین کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی شرکت های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
281 - بررسی تاثیربازاریابی حسی بروفاداری به برند با نقش میانجی گری کیفیت درک شده ورضایت مشتریان ال جی (چکیده)
282 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
283 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
284 - Geochronological and geochemical characteristics of the Dehzaman intrusive and volcanic rocks -NE Iran-: Implication for a Cadomian magmatism (چکیده)
285 - The haematological, proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
286 - Sexual dimorphism, allometry, and interspecific variation in the cranial morphology of seven Meriones species -Gerbillinae, Rodentia (چکیده)
287 - بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار (چکیده)
288 - آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها (چکیده)
289 - Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress (چکیده)
290 - بررسی نقش واسط راحتی تصمیم و تعهد عاطفی بر اعتبار برند و قصد خرید (چکیده)
291 - Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions (چکیده)
292 - α ′ -Corrections to DBI action via T-duality constraint (چکیده)
293 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
294 - Discrimination between Arabica and Robusta coffee brews according to their diterpene esters profile - application of deconvolution approach (چکیده)
295 - Semi-volatile organic contaminants -SVOCs- in pine needles from Iceland (چکیده)
296 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
297 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده (چکیده)
298 - A probe into EFL learners’ emotioncy as a source of test bias: Insights from differential item functioning analysis (چکیده)
299 - نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری (چکیده)
300 - تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری (چکیده)