بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

251 - بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد) (چکیده)
252 - WATER CRIMES (چکیده)
253 - Road Map of Social-Ecological Strategic Water Studies (چکیده)
254 - اثر تنش خشکی برجذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
255 - بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( (چکیده)
256 - بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم (چکیده)
257 - Thiol-Capped Gold Nanoparticle Biosensors for Rapid and Sensitive Visual Colorimetric Detection of Klebsiella pneumoniae (چکیده)
258 - شبیه سازی تغییر شکل سلول گلبول قرمز و دارورسانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
259 - Effect of Bacterial Biofilm on Pathogenicity and Antibiotic Resistance in Urinary Tract Infections (چکیده)
260 - Has vaccination been successful in control of Brucellosis? (چکیده)
261 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
262 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان طلاق در شهر یزد(1394-1395) (چکیده)
263 - مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی (چکیده)
264 - نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس (چکیده)
265 - Fabrication of a new electrochemical sensor based on AuePt bimetallic nanoparticles decorated multi-walled carbon nanotubes for determination of diclofenac (چکیده)
266 - ANALYZING THE REGIONAL DEVELOPMENT OF KURDISH BORDER CITIES OF IRAN USING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INDICES (STUDY AREA: KURDISTAN PROVINCE) (چکیده)
267 - Synthesis of New Benzothiazole Derivatives and Evaluation of Cytotoxicity of N-(6-Substitued-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine Compounds (چکیده)
268 - بهبود عملکرد کنترل فعال ارتعاش در ماشین کاری با استفاده از کنترلر PID غیرخطی کسری (چکیده)
269 - Comparison of the two Western and Islamic traditions by analyzing the concept and feature of justice from Rawls, Farabi, and Khajeh Nasir Toosi (چکیده)
270 - بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه) (چکیده)
271 - Thermal modelling of gas generation and retention in the Jurassic organic-rich intervals in the Darquain field, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
272 - بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی (چکیده)
273 - Spin transport properties of Fe, Co and Ni doped hydrogenated zigzag silicene nanoribbons: Negative di ff erential resistance and spin fi ltering e ff ect (چکیده)
274 - بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد (چکیده)
275 - بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیرپرایم کنجد (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
276 - بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیر پرایم کلزا (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
277 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
278 - حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( (چکیده)
279 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
280 - ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد (چکیده)
281 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
282 - Revised Bloom’s taxonomy and major theories and frameworks that influence the teaching, learning, and assessment of mathematics: a comparison (چکیده)
283 - La peur du temps chez Alfred de Musset (چکیده)
284 - the effect of eight weeks of aerobic training in water and on land of Total antioxidant capacity in elderly women (چکیده)
285 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
286 - Isolation and Purification of the Schizont Stage of Theileria annulata from Host Leukocytes through Novel Biochemical Techniques (چکیده)
287 - Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis (چکیده)
288 - بواعث ظهور الشّعرالحرّ فـی العراق (چکیده)
289 - عناصر الإیقاع فی قصیدة (چکیده)
290 - روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان: پیکربندیهای تفسیری و اجتماعی فهمِ روایی (چکیده)
291 - فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع) (چکیده)
292 - Symmetric quaternary phosphonium cation and perchlorate/chlorate anions: Crystal structure, Database study and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
293 - The modified permutation entropy-based independence test of time series (چکیده)
294 - سنتز و مشخصه یابی نانوذرات نقره- دی اکسید تیتانیم- اکسید روی به روش های مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
295 - Perception of biological motions is preserved in people with autism spectrum disorder: electrophysiological and behavioural evidences (چکیده)
296 - Geostatistical Modeling of Air Temperature Using Thermal Remote Sensing (چکیده)
297 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy 5 on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
298 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک (چکیده)
299 - تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران (چکیده)
300 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران (چکیده)