بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 77509

401 - الگوریتم های فراابتکاری برای حل مساله انتخاب سبد پروژه در حالت چند معیاره (چکیده)
402 - بررسی ظرایف معنایی در هفت‌پیکر بر پایه‌ی تحلیل لایه‌ی نحوی (چکیده)
403 - Venoms, the potential candidate for the effective control of diabetes (چکیده)
404 - Effect of organic and inorganic manganese supplementation on performance and eggshell quality in aged laying hens (چکیده)
405 - اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران) (چکیده)
406 - تحلیلِ محتوای زبانیِ مضامینِ یادداشت های خودکشی (مطالعه موردی 30نمونه درشهرمشهد) (چکیده)
407 - ووه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر (چکیده)
408 - واکاوی مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیاندیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395 (چکیده)
409 - فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 (چکیده)
410 - حل یک مساله درجه دوم پیوسته برای مساله افرازبندی متقارن با استفاده از الگوریتم ترکیبی سرد کردنتدریجی و جستجوی محلی (چکیده)
411 - ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot (چکیده)
412 - Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions (چکیده)
413 - Petrology and mineralogy of Middle Jurassic siliciclastic rocks of the Kopet-Dagh rift basin, NE Iran: A comparison with the Binalud intramontane basin (چکیده)
414 - Ranking of indices affecting operational budgeting based on performance information in the countrys municipalities using the AHP method (چکیده)
415 - first report of hepatitis-hydropericardium syndromeby Fowl Adenovirus innative hens (چکیده)
416 - A case report of hepatic cirrhosis in a cockatiel in Mashhad (چکیده)
417 - ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با فراهمی کود فسفر در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه (چکیده)
418 - Hereditary subalgebras of a JB-algebra and the Jordan Pedersen ideal (چکیده)
419 - دیالکتیک جامعه و حکومت قوی و پایدار، خروجی توسعه ناپایدار (چکیده)
420 - Bijections on the Unit Ball of B(H) Preserving ^{\ast}-Jordan Triple Product (چکیده)
421 - Learning a Unified Latent Space for NAS: Toward Leveraging Structural and Symbolic Information (چکیده)
422 - بازنمایی امر منازعه در روابط ایران و عربستان(1397-1392) (چکیده)
423 - Towards Leveraging Structure for Neural Predictor in NAS (چکیده)
424 - شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) (چکیده)
425 - Customization and use of digital storytelling in providing online career counseling services to students with physical-motor disabilities: A mixed study (چکیده)
426 - Technologies of inclusion in the frontier of urban renewal: State responses to community resistance in Abkouh neighborhood, Mashhad, Iran (چکیده)
427 - Antimicrobial resistance, biofilm formation, and hemolytic activity: the possible relations to novel phylogenetic structure in uropathogenic Escherichia coli (UPEC) (چکیده)
428 - تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
429 - معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن (چکیده)
430 - Drosophila melanogaster testis structure can be affected by Crocus sativus stamen hydro-alcoholic extract (چکیده)
431 - عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول (چکیده)
432 - Bacillus parabiotic modulates TLR3 and ACE2 gene expressions in RAW264.4 cells induced by viral mimetic Poly I:C (چکیده)
433 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
434 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
435 - Testicular germ cell tumors: Genomic alternations and RAS-dependent signaling (چکیده)
436 - The role of biochar and sulfur-modified biochar on soil water content, biochemical properties and millet crop under saline-sodic and calcareous soil (چکیده)
437 - معرفی سیستم پرورش آکوامیمیکری با رویکرد ارتقاء بهره وری پرورش میگو در استخرهای خاکی (چکیده)
438 - بررسی استفاده از جوهر پلیمری پایه آب در انواع قطعات بتنی (چکیده)
439 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid in microchannel heat sink with porous fins integrated with high concentration photovoltaic module using artificial neural networks (چکیده)
440 - High Heat Flux Removal by Water Jet Impingement using 3D Printed Nozzles (چکیده)
441 - A new method for analyzing non-uniform guiding structures (چکیده)
442 - A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals (چکیده)
443 - پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان (چکیده)
444 - Versatile DAC-less successive approximation ADC architecture for medium speed data acquisition (چکیده)
445 - The effect of PC20:0 and di-C7-PC amphiphilic surfactants on the aggregation of Aβ1–40 and Aβ1–42 using molecular dynamics simulation (چکیده)
446 - ارایه یک مدل فازی برای مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
447 - شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
448 - Proposing a Customer Experience Management Model Based on the Grounded Theory Approach in Aviation Industry Case study: Taban Airline) (چکیده)
449 - Effects of Carboxymethyl Cellulose, Cress Seed Gum, whey Protein Concentrate and Whipping Time on the Physical, Textural and Rheological Properties of Camel Milk Whipped Creamm (چکیده)
450 - انتخاب بهترین روش زمان‌سنجی برای امواج خروجی از آشکارسازهای سیلیکونیِ فوق سریع UFSD (چکیده)